Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
 
Contents
 
Search result for detail (79 entries) (0.1192 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -detail-, *detail*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Detailed Objectives (n) ข้อบังคับบริษัท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
detail[N] รายละเอียด, See also: ข้อปลีกย่อย, ส่วนย่อย, ส่วนเล็กๆ น้อยๆ, Syn. item, article, particulars
detail[VT] อธิบายโดยละเอียด, See also: ทำโดยละเอียด, ชี้แจงรายละเอียด, Syn. elaborate, amplify, Ant. abbreviate, condense
detailed[ADJ] ซึ่งมีรายละเอียดมาก, See also: อย่างละเอียด, Syn. particularized
detail off[PHRV] สั่ง (ทางทหาร), Syn. tell off

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
detail chartแผนภูมิละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
detail flowchartผังงานละเอียด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า detail **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
detailI will discuss the question with you in detail.
detailYour detailed explanation of the situation has let me see the light.
detailI'll give you our answer after we go into your proposal in greater detail.
detailHe's the type who doesn't worry about details.
detailIt is beyond the scope of this paper to argue the input theory in detail.
detailLet's not go into details.
detailThis theme should be treated in more detail.
detailI have no time to explain this in detail.
detailPlease turn over these papers and explain the matter to me in detail.
detailFrom this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detail(ดี'เทล) n. รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย,ส่วนย่อย vt. แจ้งรายละเอียด,แต่งตั้งหรือสั่งให้ปฎิบัติการพิเศษ
detailed(ดีเทลดฺ') adj. ซึ่งมีรายละเอียดมาก, Syn. thorough
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
detail(n) รายละเอียด,ข้อปลีกย่อย
detail(vt) แจกแจงรายละเอียด,กล่าวโดยละเอียด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกร็ด[N] detail, See also: frill, bits, fragment, Example: วันนี้เรามีเกร็ด เล็กๆ น้อยๆเกี่ยวกะ เลขประจำตัว น.ศ.มาฝากเพื่อเป็นความรู้, Thai definition: ข้อปลีกย่อย, ส่วนเบ็ดเตล็ด, ส่วนย่อย
ปลีกย่อย[ADJ] odds and ends, See also: detail, Syn. เบ็ดเตล็ด, เล็กน้อย, Example: บางคนอาจจะคิดว่าเหล่านี้เป็นปัญหาปลีกย่อยไม่สำคัญเท่าไรแต่ที่จริงแล้วสำคัญมากเพราะต้องประสบอยู่รอบด้าน
พิสดาร[ADJ] detailed, See also: comprehensive, intensive, Syn. ละเอียด, Example: หนังสือเล่มนี้มีที่เป็นฉบับพิสดารอยู่ในห้องสมุดใหญ่อีกเล่ม, Thai definition: ที่มีความละเอียดลออ, ที่แสดงรายละเอียดมาก
ข้อปลีกย่อย[N] detail, See also: particular, item, Syn. รายละเอียด, เรื่องเบ็ดเตล็ด, Example: ร่างสัญญามีข้อปลีกย่อยมากมาย ผู้เซ็นสัญญาต้องอ่านให้ดีก่อนเซ็นสัญญา
จาระไน[V] detail, See also: elucidate, Syn. ชี้แจง, Example: คุณไม่ต้องจาระไนความสามารถพิเศษของคุณดอก ผลงานของคุณจะเป็นตัวบ่งบอกเอง, Thai definition: พูดชี้แจงอย่างละเอียดลออหรือถี่ถ้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration   
โดยละเอียด[adv.] (dōi la-īet) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously   FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
แจง[v.] (jaēng) EN: explain ; elucidate ; expound ; make clear ; clarify ; give an exposition   FR: exposer ; expliquer en détail ; clarifier ; éclairer
ขายปลีก[v.] (khāiplīk) EN: retail ; sell in retail   FR: vendre au détail
ขายปลีก[adj.] (khāiplīk) EN: retail   FR: au détail
ค้าปลีก[v.] (khā plīk) EN: retail ; engage in retail trade   FR: vendre au détail ; vendre à la pièce
ขยายความใน[v. exp.] (khayāi khwām nai) EN: give details ; explain ; clarify ; exemplify   
ข้อปลีกย่อย[n. exp.] (khøplīkyøi) EN: detail ; subtleties   FR: détail [m] ; subtilité [f]
ละเอียด[adj.] (la-īet) EN: fine ; delicate ; detailed ; elaborate : meticulous ; careful ; scrupulous   FR: fin ; méticuleux ; délicat ; minutieux ; détaillé ; élaboré
ละเอียดลออ[adj.] (la-īetlø) EN: careful ; meticulous ; thorough ; scrupulous ; exhaustive   FR: méticuleux ; scrupuleux ; minitieux ; détaillé

CMU English Pronouncing Dictionary
DETAIL D AH0 T EY1 L
DETAIL D IY1 T EY0 L
DETAILS D AH0 T EY1 L Z
DETAILS D IY1 T EY0 L Z
DETAILED D AH0 T EY1 L D
DETAILEE D AH0 T EY2 L IY1
DETAILER D IY1 T EY0 L ER0
DETAILING D AH0 T EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
detail (v) (d ii1 t ei l)
details (v) (d ii1 t ei l z)
detailed (v) (d ii1 t ei l d)
detailing (v) (d ii1 t ei l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
案情[an4 qing2, 案情] details of a case; case [Add to Longdo]
清册[qing1 ce4, 清冊] detailed list; inventory [Add to Longdo]
端详[duan1 xiang2, 端詳] details (of information) [Add to Longdo]
细节[xi4 jie2, 細節] details; particulars [Add to Longdo]
绵密[mian2 mi4, 綿密] detailed; meticulous; fine and careful [Add to Longdo]
繁本[fan2 ben3, 繁本] detailed edition; unexpurgated version [Add to Longdo]
[xiang2, 詳] detailed; comprehensive [Add to Longdo]
详实[xiang2 shi2, 詳實] detailed and reliable; full and accurate) [Add to Longdo]
详情[xiang2 qing2, 詳情] details; particulars [Add to Longdo]
详细[xiang2 xi4, 詳細] detailed; in detail; minute [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data [Add to Longdo]
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information [Add to Longdo]
詳細設計[しょうさいせっけい, shousaisekkei] detailed design [Add to Longdo]
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]
明細[めいさい, meisai] detail [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführungsplanung {f}detailed design [Add to Longdo]
Ausschnitt {m}detail [Add to Longdo]
Detail {n}; Einzelheit {f} | Details {pl}detail | details [Add to Longdo]
Detailgeschäft {n}; Ladengeschäft {n}retail shop [Add to Longdo]
Detailhandel {m}retail business [Add to Longdo]
Detailist {m}retail dealer [Add to Longdo]
Details {pl}minutiae [Add to Longdo]
Detailschilderung {f}circumstance [Add to Longdo]
Detailschilderung {f}particularization [Add to Longdo]
Einzelheit {f} | Einzelheiten {pl} | in den kleinsten Einzelheiten | in allen Einzelheiten | weitere Einzelheitendetail | details | in the minutest details | in explicit detail | further details [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Detail \De"tail\ (d[=e]"t[=a]l or d[-e]*t[=a]l"; 277), n. [F. d['e]tail, fr. d['e]tailler to cut in pieces, tell in detail; pref. d['e]- (L. de or dis-) + tailler to cut. See {Tailor}.] 1. A minute portion; one of the small parts; a particular; an item; -- used chiefly in the plural; as, the details of a scheme or transaction. [1913 Webster] The details of the campaign in Italy. --Motley. [1913 Webster] 2. A narrative which relates minute points; an account which dwells on particulars. [1913 Webster] 3. (Mil.) The selection for a particular service of a person or a body of men; hence, the person or the body of men so selected. [1913 Webster] 4. (Arch. & Mach.) (a) A minor part, as, in a building, the cornice, caps of the buttresses, capitals of the columns, etc., or (called {larger details}) a porch, a gable with its windows, a pavilion, or an attached tower. (b) A detail drawing. {Detail drawing}, a drawing of the full size, or on a large scale, of some part of a building, machine, etc. {In detail}, in subdivisions; part by part; item by item; circumstantially; with particularity. Syn: Account; relation; narrative; recital; explanation; narration. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Detail \De"tail\ (d[-e]*t[=a]l"), v. t. [imp. & p. p. {Detailed}; p. pr. & vb. n. {Detailing}.] [Cf. F. d['e]tailler to cut up in pieces, tell in detail. See {Detail}, n.] 1. To relate in particulars; to particularize; to report minutely and distinctly; to enumerate; to specify; as, he detailed all the facts in due order. [1913 Webster] 2. (Mil.) To tell off or appoint for a particular service, as an officer, a troop, or a squadron. [1913 Webster] 3. To provide with fine or intricate added decoration. [PJC] Syn: {Detail}, {Detach}. Usage: Detail respects the act of individualizing the person or body that is separated; detach, the removing for the given end or object. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: detail n 1: an isolated fact that is considered separately from the whole; "several of the details are similar"; "a point of information" [syn: {detail}, {item}, {point}] 2: a small part that can be considered separately from the whole; "it was perfect in all details" [syn: {detail}, {particular}, {item}] 3: extended treatment of particulars; "the essay contained too much detail" 4: a crew of workers selected for a particular task; "a detail was sent to remove the fallen trees" 5: a temporary military unit; "the peacekeeping force includes one British contingent" [syn: {contingent}, {detail}] v 1: provide details for 2: assign to a specific task; "The ambulances were detailed to the fire station" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Detail [deːtai] (n) , s.(n ) detail From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: detail [detɑj] detail

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.1192 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).