Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
Longdo Multiple Bilingual-Thai Dictionary Search and Compilation Service
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
Enter a word or URL (for PopThai services)
[E.g., cat, cnn.com, slashdot.jp] Help! suggest
Enlarge to enter more text
Choose service:
  Statistics: Latest entries
EN: uninhabitable, trillion, foresaw
JP: 痛み, ウェハー, グレーチング
DE: Kohldampf, Staatsbürger, Lieblingsbeschäftigung
FR: charcuterie, espérance, taille-crayon
Others: 目汁, ,
Statistics: Top Contributors
EN: anon., กร, joy
JP: cholwich, ott, ネン
DE: joy, toutsai, hippo
FR: joy, toutsai, ศิริวรรณ
Others: theppitak, ott, จอม
Contents
 

Search Tips
Abbreviation Explanation
Pronunciation Guide

Search tips

 1. You can input the search time in Thai, English, German, and Japanese.
 2. You can use '*' for wild-card-match, e.g, 'cat*' means ALL ENTRIES that begin with cat. '*cat*' means ALL ENTRIES that have 'cat' inside.
 3. Service explanation:
  • Auto-select: Longdo will gutomatically guess the service you want to use from your input (i.e., check if it is a word or a URL, if word then the dictionary service is selected, if URL then PopThai will be selected.
  • Dictionary: basic word look up service from various dictionaries
  • PopThai: attach a pop-up window showing word meaning to the given text or the web contents of the given URL, the pop-up window will be shown when you move a mouse over a word
  • Vocabulary: show a list of vocabularies found in the given text or web URL and their meanings
  • Pronunciation: show the pronunciation information of each word in the given text or web URL above each word (only IE browser supports this "Ruby" extension)
 4. For Japanese words, you can input both in Kanji, Hiragana, or even romaji. Try input 'oishii' or 'doraemon'.
 5. For German words, if you can't input umlaut-characters or esset, you can enter ae, oe, ue, and ss instead. Try Strasse, Muenchen.

Abbreviation Explanation

English Language
noun: คำนาม
verb (trans): transitive verb สกรรมกริยา
verb (intrans): intransitive verb อกรรมกริยา
adj.: adjective คำคุณศัพท์
adv.: adverb: คำวิเศษณ์
prep.: preposition คำบุพบท
conj.: conjunction คำสันธาน
phrase: วลี
jargon: ศัพท์เทคนิค
colloqial: ภาษาพูด
slang: ภาษาพูด สำหรับคนบางกลุ่ม, ภาษาตลาด, คำมีความหมายซ่อนเร้น
vulgar: คำหยาบคาย
abbreviation/acronym: อักษรย่อ
name: ชื่อคน
organization: ชื่อหน่วยงาน
unique name: ชื่อเฉพาะ

German Language
etw.: etwas บางสิ่ง
jmd.: jemand บางคน สรรพนามบุรุษที่ 3
jmdn.: jemanden บางคน สรรพนามบุรุษที่ 3 ในรูปของกรรมตรง
jmdm.: jemandem บางคน สรรพนามบุรุษที่ 3 ในรูปของ Dativ
pl.: Plural พหูพจน์
A: Akkusativ กรรมตรง
D: Dativ กรรมรอง
G: Genetiv ประเภทของคำที่มีการแสดงความเป็นเจ้าของ
gespr.: gesprochen oder Umgangssprache ภาษาพูด
Adj: Adjektiv คำหรือส่วนขยายนาม
Adv: Adverb คำหรือส่วนขยายกิริยา
techn.: technisch (Fachwort) คำศัพท์ทางเทคนิค
Abk.: Abkürzung คำย่อ
Präp.: Präposition บุพบท
Konj.: Konjunktion คำเชื่อมประโยค
Sg.:   Singular   คำนามเอกพจน์
Artikel: คำนำหน้านาม
Pron.: Pronomen สรรพนาม
Rel.pron.: Relativ Pronomen เป็นสรรพนามสำหรับวลีที่เชื่อมกับประโยคหลัก
Ind-pron.:       Indefinitpronomen      คำสรรพนามที่ไม่จำเพาะ
Dem.pron. Demonstrativpronomen คำสรรพนามที่บ่งชี้เฉพาะว่าเป็นสิ่งนั้นเท่านั้น

French Language
qc: quelque chose   สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
qn: quelqu'un คนใดคนหนึ่ง
v/pr: verbe pronominal กริยาที่กระทำต่อตนเอง

Pronunciation Guide

The word is pronounced using the phonemes set as shown above.

The tables blow show a comparision of phonemes symbols used in IPA, Oxford OALD dictionary, and CMU dictionaries, and examples. The number 0, 1, 2 appended to each phoneme means the stress level: 0 or blank = No stress, 1 = Primary Stress, 2 = Secondary Stress.

Vowels

IPAOxfordCMUExamples
aAEat, cat, bad
aaAA Rcart, calm, father
auAWcow, how, found
aiAYhide, my, price
or eEHEd, bed, net
@AH(schwa) about, away, comma
@@ERhurt, nurse, her
eiEYdate, fate, day
iIHit, sit, bit
iiIYeat, meet, see
oAAodd, hot, wash
ooAOport, ought, four
oiOYtoy, boy, choice
ouOWno, goat, show
uUHbook, put, hood
uhAHhut, cup, fun
uuUWtwo, boot, rule
e@ (r)EH (R)where, hair, air
i@ (r)IH (R)near, here, pier
u@ (r)UH (R)pure, tourist, sure

Consonants

IPAOxfordCMUExamples
bBbe
chCHcheese, chip, chin
dDdog
dhDHthen, this, thee
fFfee
gGgreen
hHHhe
jhJHjam, judge, large
yYyet, use, yellow
kKkey
lLlee
mMme
nNknee, now, not
ngNGsing, ring, long
pPpee
rRread
sSsea
shSHshe, ship, show
tTtea
thTHthin, thick, think
vVvee
wWwe
zZzee, zoo
zhZHpleasure, vision, seizure

Reference: The sounds of English and the International Phonetic Alphabet


Time: 0.0025 seconds ^

Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).