Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for zerre (17 entries) (6.0706 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -zerre-, *zerre*. Possible hiragana form: ぜっれ

Result from Foreign Dictionaries (17 entries found)

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: crumb 1. kırıntı, ekmek kırıntısı 2. parça, zerre 3. ekmek içi 4. (A.B.D), (argo) değersiz kimse 5. ufalamak 6. kırıntılarla süslemek (yemek) 7. sofradan kırıntıları toplamak. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: glimmer 1. parıldamak, hafif ışık vermek 2. parıltı, hafif ışık 3. zerre, nebze. a glimmer of hope ümit ışığı. glimmering zayıf ışık 4. ima, fikir edinme, seziş. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: ace 1. as, birli iskambil oyununda) 2. zerre 3. beş düşman uçağı düşüren pilot 4. (spor) as oyuncu. ace in the hole (ABD) (argo) en son koz, yedek koz. He was within an ace of falling .Az daha düşecekti Düşmesine ramak kaldı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: grain 1. tane, habbe, tohum, zerre 2. hububat 3. eczacı tartısında 0, 065 gram 4. doku, ağaç ve taşın damarı, bu damarların düzen lenişi 5. mizaç, huy 6. tanelemek 7. ağaç damarlarını taklit edercesine boyamak, mermer taklidi boyamak 8. deriyi işlemek 9. sepilemek 10. tanelenmek. grain alcohol hububat alkolü. grain elevator tahıl ambarı. grain leather tüylü yüzü işlenmiş deri. grain side derinin tüyleri çıkarılmış yüzü. a grain of common sense bir nebze anlayış. against the grain tabiatına zıt, hoşuna gitmeyen. close grained sık damarlı. coarse grained iri taneli, kaba damarlı. cut across the grain ağaç damarlarından kesmek. dye in grain iyice boyamak. fine grained ince taneli, ince da- marlı 11. aslında kibar olan. with a grain of salt ihtiyatla, şüphe ile. graining ağaç damarlarını veya mermeri taklit ederek bo yama . From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: jot 1. pek az şey, zerre 2. down ile yazmak, kaydetmek, deftere işaret etmek, kısa not almak. jot or tittle zerre, en ufak nokta. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: molecule 1. tozan, molekül, zerre. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: monad 1. basit cevher, zerre, atom 2. (biyol.) tek hücreli organizma 3. (fels.) monad, bölünmez töz. monad'ic(al) tözel, monada ait. monadism monadizm. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: mote 1. zerre, toz tanesi. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: particle 1. cüz, zerre, tanecik, atom 2. (gram.) edat, ek, takı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: straw 1. saman 2. tahılların kuru sapı 3. zerre, çok ufak şey. straw boss (A.B.D.), (k. dili) işçi başı, kalfa. straw color saman rengi. straw hat hasır şapka. strawhat circuit sayfiyede yazlık tiyatro. straw man hasırdan adam 4. kukla 5. hayali düşman, kendi tarafını desteklemek için düşman olarak gösterilen kimse veya devlet 6. yalancı şahit. straw vote nabız yoklama oyu. clutch at a straw ümitsizlik isinde her çareye baş vurmak. drinking straw kamış. straw in the wind ilk belirti. the straw that broke the camel' back bardağı taşıran son damla. That, the last straw! Yeter artık! straw'y saman gibi, samanlı. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: speck 1. nokta, benek, ufak leke 2. ufak parça, zerre 3. nokta nokta lekelemek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: stitch 1. dikiş, iğnenin bir kere geçmesi 2. örgüde ilmik 3. dikiş çeşidi 4. (k. dili) elbise, giyecek 5. (k. dili) en küçük parça, zerre 6. sırt veya böğüre saplanan şiddetli ve ani sancı 7. dikmek, dikiş dikmek. stitch up dikerek birbirine iliştirmek. A stitch in time saves nine Tam vaktinde görülen bir iş insanı birçok zahmetten kurtarır. be in stitches (k. dili) kahkahalar atmak. not a dry stitch on sırsıklam halde, çok ıslanmış. not a stitch on çırılçıplak . From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: tittle 1. harf üzerine konulan işaret, nokta 2. zerre, en ufak şey. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: trace 1. iz, eser, nişan: azıcık şey, zerre, az miktar: işaret: kalıntı: ormanda patika: hafif çizgi 2. izlemek: izini araştırıp bulmak 3. ayrıntıları ile tanımlayarak aslını göstermek: çizmek: dikkatle çizmek veya yazmak: şeffaf kağıt üzerinden kopya etmek 4. oymak, hakketmek: geçmek. trace back aslını arayıp bulmak. trace out krokisini yapmak, planını çizmek. trace over şeffaf kağıt üzerinden kopya etmek. traces of pain ağrı belirtileri, hafif ağrılar. He traces his family back to the fifteenth century. Soyu on beşinci yuzyıla kadar uzanıyor. No trace remains. Hiç bir iz kalmadı. trace'able izlenebilir, izi bulunabilir. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: whit 1. zerre, nebze. not a whit. hiç, asla, katiyen. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: atom 1. atom, zerre, cevher 2. çok küçük miktar. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: aught 1. şey, nesne, zerre 2. hiç bir şey 3. hiç 4. hiç bir şekilde For aught (I.) carel Umurumda deği.l Vız gelir tırıs gider. Bana ne !

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0706 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).