Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for you (4 entries) (4.9681 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -you-, *you*. Possible hiragana form: よう

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: thou \thou\ ([th]ou), pron. [Sing.: nom. {Thou}; poss. {Thy} ([th][imac]) or {Thine} ([th][imac]n); obj. {Thee} ([th][=e]). Pl.: nom. {You} (y[=oo]); poss. {Your} (y[=oo]r) or {Yours} (y[=oo]rz); obj. {You}.] [OE. thou, [thorn]u, AS. [eth][=u], [eth]u; akin to OS. & OFries. thu, G., Dan. & Sw. du, Icel. [thorn][=u], Goth. [thorn]u, Russ. tui, Ir. & Gael. tu, W. ti, L. tu, Gr. sy`, Dor. ty`, Skr. tvam. [root]185. Cf. {Thee}, {Thine}, {Te Deum}.] The second personal pronoun, in the singular number, denoting the person addressed; thyself; the pronoun which is used in addressing persons in the solemn or poetical style. [1913 Webster] Art thou he that should come? --Matt. xi. 3. [1913 Webster] Note: "In Old English, generally, thou is the language of a lord to a servant, of an equal to an equal, and expresses also companionship, love, permission, defiance, scorn, threatening: whilst ye is the language of a servant to a lord, and of compliment, and further expresses honor, submission, or entreaty." --Skeat. [1913 Webster] Note: Thou is now sometimes used by the Friends, or Quakers, in familiar discourse, though most of them corruptly say thee instead of thou. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: You \You\ ([=u]), pron. [Possess. {Your} ([=u]r) or {Yours} ([=u]rz); dat. & obj. {You}.] [OE. you, eou, eow, dat. & acc., AS. e['o]w, used as dat. & acc. of ge, g[=e], ye; akin to OFries. iu, io, D. u, G. euch, OHG. iu, dat., iuwih, acc., Icel. y[eth]r, dat. & acc., Goth. izwis; of uncertain origin. [root]189. Cf. {Your}.] The pronoun of the second person, in the nominative, dative, and objective case, indicating the person or persons addressed. See the Note under {Ye}. [1913 Webster] Ye go to Canterbury; God you speed. --Chaucer. [1913 Webster] Good sir, I do in friendship counsel you To leave this place. --Shak. [1913 Webster] In vain you tell your parting lover You wish fair winds may waft him over. --Prior. [1913 Webster] Note: Though you is properly a plural, it is in all ordinary discourse used also in addressing a single person, yet properly always with a plural verb. "Are you he that hangs the verses on the trees, wherein Rosalind is so admired ?" --Shak. You and your are sometimes used indefinitely, like we, they, one, to express persons not specified. "The looks at a distance like a new-plowed land; but as you come near it, you see nothing but a long heap of heavy, disjointed clods." --Addison. "Your medalist and critic are much nearer related than the world imagine." --Addison. "It is always pleasant to be forced to do what you wish to do, but what, until pressed, you dare not attempt." --Hook. You is often used reflexively for yourself of yourselves. "Your highness shall repose you at the tower." --Shak. [1913 Webster] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: have 1. (had, having) kural dışı çekimleri: simdiki zaman 1, you, we, they have (eski thou hast) 2. he, she, it has (eski hath) geçmi zaman had (eski thou hadst) malik olmak, sahip olmak 3. olmak 4. saymak 5. tutmak 6. almak 7. elinde tutmak, hâkim olmak 8. fikir taşımak 9. elde etmek, ele geçirmek 10. ettirmek 11. (k.dili.) aldatmak 12. (k.dili.) cinsel ilişkide bulunmak. Yardımcı fiil olarak geçmiş zamanı gösterir. (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have gone. Gittim.) have to meli, malı (msl.) (I.) go. Giderim. (I.) have to go Gitmeliyim.) have a hand in bir işle ilgisi olmak 13. bir işin içinde parmağı olmak. have a mind to niyeti olmak have and hold kanunen sahip olmak. have at işe koyulmak. (I.)'ve been had. Üç kağıda geldim. have done with bitirmek, işi tamamlamak. have had it (argo) bıkmak (msl.) (I.)'ve had it: (I.) am go ing to divorce my husband .Artık bıktım 14. kocamdan boşanacağım.) 15. artık yetmek (msl.), He' been cheating me for years, but now he' had it. Senelerdir beni aldatıyordu, ama artık yeter.) have in mind hatırında tutmak, aklında olmak. have it coming hak etmek. have it in for (bir kimseye) kin beslemek, kinci olmak. have it in one kabiliyeti olmak. have it out bir davayı kavga veya münakaşa ederek sonuç landırmak. Have it your own way. Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle olsun. have none of izin vermemek, fırsat vermemek, kabul etmemek. have no use for nefret etmek, ^tiksinmek. have on giyinmek. have one's eyes on gözu kalmak. have one's hands full çok meşgul olmak. have something on someone elinde suçlayıcı delil bulunmak. have to do with ilgisi olmak, alakası olmak. have to go (k.dili.) sıkısmak. as Plato has it Eflatun'un deyişiyle. He will have it that iddia ediyor ki. (I.) had better go. Gitsem iyi olur. (I.) had him there. O noktada onu (mat.) ettim . (I.) had rather go. Gitmeyi tercih ederdim. (I.)'ll have his head veya hide .(slang) Elime geçirsem derisini yüzeceğim. (I.) was angry at him, so (I.) let him have it. Ona kızdım, onun için yüzüne bir yumruk indirdim veya onun için saldırdım. Let him have it. O alsın. (argo) Hakkından gelelim. Rumor has it that the government will fall. Söylentiye göre hükümet düşecek. The ayes have it. Lehte oy kullananlar kazandı .The boys had themselves a time. Çocuklar eğlendiler. We had news. Haber aldık. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: wit 1. (wist, witting) (eski) (geniş zaman I wot, thou wost, he wot, we, you, they witen) bilmek, öğrenmek. to wit yani, demek ki.

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  you 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Tofu, Tour, tu, Duo, o, u, y, Coup, Doku, Foul, Yoga, York, wozu, Boy, CPU, Joy, Tau, Tod, Tom, Ton, Top, Tor, Uhu, tot, Au, Co, EU, OS, Po, au, du, eo, ob, oh, so, wo, zu, Clou, AOK, AOL, Alu, Bau, Boa, Bob, Bon, Box, CDU, CSU, DOS, Dom, Don, Dow, EWU, Ecu, GAU, Gnu, Heu, Hof, Ion, Job, Jod, KWU, Kot, Lob, Lok, Los, Lot, Mob, Mol, NSU, Not, Pol, Pop, ROM, Rom, SOS, Sau, Sog, Xon, Yen, Zoo, bog, bot, hau, hob, hoc, hol, kau, lau, log, los, neu, peu, rau, roh, rot, sog, vom, von, vor

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ou, , cou, fou, hou, mou, pou, sou, zou, d'où

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 4.9681 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).