Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for write (3 entries) (6.2195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -write-, *write*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Write \Write\, v. t. [imp. {Wrote}; p. p. {Written}; Archaic imp. & p. p. {Writ}; p. pr. & vb. n. {Writing}.] [OE. writen, AS. wr[imac]tan; originally, to scratch, to score; akin to OS. wr[imac]tan to write, to tear, to wound, D. rijten to tear, to rend, G. reissen, OHG. r[imac]zan, Icel. r[imac]ta to write, Goth. writs a stroke, dash, letter. Cf. {Race} tribe, lineage.] [1913 Webster] 1. To set down, as legible characters; to form the conveyance of meaning; to inscribe on any material by a suitable instrument; as, to write the characters called letters; to write figures. [1913 Webster] 2. To set down for reading; to express in legible or intelligible characters; to inscribe; as, to write a deed; to write a bill of divorcement; hence, specifically, to set down in an epistle; to communicate by letter. [1913 Webster] Last night she enjoined me to write some lines to one she loves. --Shak. [1913 Webster] I chose to write the thing I durst not speak To her I loved. --Prior. [1913 Webster] 3. Hence, to compose or produce, as an author. [1913 Webster] I purpose to write the history of England from the accession of King James the Second down to a time within the memory of men still living. --Macaulay. [1913 Webster] 4. To impress durably; to imprint; to engrave; as, truth written on the heart. [1913 Webster] 5. To make known by writing; to record; to prove by one's own written testimony; -- often used reflexively. [1913 Webster] He who writes himself by his own inscription is like an ill painter, who, by writing on a shapeless picture which he hath drawn, is fain to tell passengers what shape it is, which else no man could imagine. --Milton. [1913 Webster] {To write to}, to communicate by a written document to. {Written laws}, laws deriving their force from express legislative enactment, as contradistinguished from unwritten, or common, law. See the Note under {Law}, and {Common law}, under {Common}, a. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Write \Write\, v. i. 1. To form characters, letters, or figures, as representative of sounds or ideas; to express words and sentences by written signs. --Chaucer. [1913 Webster] So it stead you, I will write, Please you command. --Shak. [1913 Webster] 2. To be regularly employed or occupied in writing, copying, or accounting; to act as clerk or amanuensis; as, he writes in one of the public offices. [1913 Webster] 3. To frame or combine ideas, and express them in written words; to play the author; to recite or relate in books; to compose. [1913 Webster] They can write up to the dignity and character of the authors. --Felton. [1913 Webster] 4. To compose or send letters. [1913 Webster] He wrote for all the Jews that went out of his realm up into Jewry concerning their freedom. --1 Esdras iv. 49. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: write v 1: produce a literary work; "She composed a poem"; "He wrote four novels" [syn: {write}, {compose}, {pen}, {indite}] 2: communicate or express by writing; "Please write to me every week" 3: have (one's written work) issued for publication; "How many books did Georges Simenon write?"; "She published 25 books during her long career" [syn: {publish}, {write}] 4: communicate (with) in writing; "Write her soon, please!" [syn: {write}, {drop a line}] 5: communicate by letter; "He wrote that he would be coming soon" 6: write music; "Beethoven composed nine symphonies" [syn: {compose}, {write}] 7: mark or trace on a surface; "The artist wrote Chinese characters on a big piece of white paper"; "Russian is written with the Cyrillic alphabet" 8: record data on a computer; "boot-up instructions are written on the hard disk" [syn: {write}, {save}] 9: write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word); "He spelled the word wrong in this letter" [syn: {spell}, {write}] 10: create code, write a computer program; "She writes code faster than anybody else"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  write 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
write
 • เขียน: เขียนหนังสือ, จด, จารึก [Lex2]
 • แต่ง (หนังสือ, กลอน, เพลง): ประพันธ์ (หนังสือ, กลอน, เพลง) [Lex2]
 • (ไรทฺ) vt.,vi. เขียน,เขียนหนังสือ,เขียนจดหมาย,แต่งหนังสือ,กรอกหนังสือ,บรรยาย,ประพันธ์,ลงนาม,บันทึกข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์, -Phr. (write off ขีดฆ่าออก เอาออกจากบัญชี,ทำบัญชีหนี้สูญ,ตัดสินใจลืม) ###SW. writable adj. [Hope]
 • (vi,vt) เขียนหนังสือ,ประพันธ์,เขียนจดหมาย,พิมพ์หนังสือ,แต่ง,ลงนาม [Nontri]
 • /R AY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Wirte, Weite, weite, Brite

Similar FRENCH words suggested by aspell:
rite, frite, rites, rîtes, hérite, hérité, frites, fritte, fritté, frîtes, prîtes, ride, ridé, irrite, irrité, aride, bride, bridé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2195 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).