Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for world (2 entries) (6.3137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -world-, *world*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: World \World\, n. [OE. world, werld, weorld, weoreld, AS. weorold, worold; akin to OS. werold, D. wereld, OHG. weralt, worolt, werolt, werlt, G. welt, Icel. ver["o]ld, Sw. verld, Dan. verden; properly, the age of man, lifetime, humanity; AS. wer a man + a word akin to E. old; cf. AS. yld lifetime, age, ylde men, humanity. Cf. {Werewolf}, {Old}.] [1913 Webster] 1. The earth and the surrounding heavens; the creation; the system of created things; existent creation; the universe. [1913 Webster] The invisible things of him from the creation of the world are clearly seen. --Rom. 1. 20. [1913 Webster] With desire to know, What nearer might concern him, how this world Of heaven and earth conspicuous first began. --Milton. [1913 Webster] 2. Any planet or heavenly body, especially when considered as inhabited, and as the scene of interests analogous with human interests; as, a plurality of worlds. "Lord of the worlds above." --I. Watts. [1913 Webster] Amongst innumerable stars, that shone Star distant, but high-hand seemed other worlds. --Milton. [1913 Webster] There may be other worlds, where the inhabitants have never violated their allegiance to their almighty Sovereign. --W. B. Sprague. [1913 Webster] 3. The earth and its inhabitants, with their concerns; the sum of human affairs and interests. [1913 Webster] That forbidden tree, whose mortal taste Brought death into the world, and all our woe. --Milton. [1913 Webster] 4. In a more restricted sense, that part of the earth and its concerns which is known to any one, or contemplated by any one; a division of the globe, or of its inhabitants; human affairs as seen from a certain position, or from a given point of view; also, state of existence; scene of life and action; as, the Old World; the New World; the religious world; the Catholic world; the upper world; the future world; the heathen world. [1913 Webster] One of the greatest in the Christian world Shall be my surety. --Shak. [1913 Webster] Murmuring that now they must be put to make war beyond the world's end -- for so they counted Britain. --Milton. [1913 Webster] 5. The customs, practices, and interests of men; general affairs of life; human society; public affairs and occupations; as, a knowledge of the world. [1913 Webster] Happy is she that from the world retires. --Waller. [1913 Webster] If knowledge of the world makes man perfidious, May Juba ever live in ignorance. --Addison. [1913 Webster] 6. Individual experience of, or concern with, life; course of life; sum of the affairs which affect the individual; as, to begin the world with no property; to lose all, and begin the world anew. [1913 Webster] 7. The inhabitants of the earth; the human race; people in general; the public; mankind. [1913 Webster] Since I do purpose to marry, I will think nothing to any purpose that the world can say against it. --Shak. [1913 Webster] Tell me, wench, how will the world repute me For undertaking so unstaid a journey? --Shak. [1913 Webster] 8. The earth and its affairs as distinguished from heaven; concerns of this life as distinguished from those of the life to come; the present existence and its interests; hence, secular affairs; engrossment or absorption in the affairs of this life; worldly corruption; the ungodly or wicked part of mankind. [1913 Webster] I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine. --John xvii. 9. [1913 Webster] Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. --1 John ii. 15, 16. [1913 Webster] 9. As an emblem of immensity, a great multitude or quantity; a large number. "A world of men." --Chapman. "A world of blossoms for the bee." --Bryant. [1913 Webster] Nor doth this wood lack worlds of company. --Shak. [1913 Webster] A world of woes dispatched in little space. --Dryden. [1913 Webster] {All . . . in the world}, all that exists; all that is possible; as, all the precaution in the world would not save him. {A world to see}, a wonder to see; something admirable or surprising to see. [Obs.] [1913 Webster] O, you are novices; 't is a world to see How tame, when men and women are alone, A meacock wretch can make the curstest shrew. --Shak. [1913 Webster] {For all the world}. (a) Precisely; exactly. (b) For any consideration. {Seven wonders of the world}. See in the Dictionary of Noted Names in Fiction. {To go to the world}, to be married. [Obs.] "Thus goes every one to the world but I . . .; I may sit in a corner and cry heighho for a husband!" --Shak. {World's end}, the end, or most distant part, of the world; the remotest regions. {World without end}, eternally; forever; everlastingly; as if in a state of existence having no end. [1913 Webster] Throughout all ages, world without end. --Eph. iii. 21. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: world adj 1: involving the entire earth; not limited or provincial in scope; "global war"; "global monetary policy"; "neither national nor continental but planetary"; "a world crisis"; "of worldwide significance" [syn: {global}, {planetary}, {world(a)}, {worldwide}, {world-wide}] n 1: everything that exists anywhere; "they study the evolution of the universe"; "the biggest tree in existence" [syn: {universe}, {existence}, {creation}, {world}, {cosmos}, {macrocosm}] 2: people in general; especially a distinctive group of people with some shared interest; "the Western world" [syn: {world}, {domain}] 3: all of your experiences that determine how things appear to you; "his world was shattered"; "we live in different worlds"; "for them demons were as much a part of reality as trees were" [syn: {world}, {reality}] 4: the 3rd planet from the sun; the planet we live on; "the Earth moves around the sun"; "he sailed around the world" [syn: {Earth}, {earth}, {world}, {globe}] 5: people in general considered as a whole; "he is a hero in the eyes of the public" [syn: {populace}, {public}, {world}] 6: a part of the earth that can be considered separately; "the outdoor world"; "the world of insects" 7: the concerns of this life as distinguished from heaven and the afterlife; "they consider the church to be independent of the world" [syn: {worldly concern}, {earthly concern}, {world}, {earth}] 8: all of the living human inhabitants of the earth; "all the world loves a lover"; "she always used `humankind' because `mankind' seemed to slight the women" [syn: {world}, {human race}, {humanity}, {humankind}, {human beings}, {humans}, {mankind}, {man}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  world 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
world
 • โลก: โลกมนุษย์ [Lex2]
 • ชาวโลก: มนุษย์โลก, มนุษยชาติ [Lex2]
 • สังคมมนุษย์[Lex2]
 • ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคนคนหนึ่ง[Lex2]
 • ของโลก: แห่งโลก [Lex2]
 • (เวิร์ลดฺ) n. โลก,เขตโลก,พิภพ,มนุษย์โลก,สากล,โลกมนุษย์,มวลมนุษย์,มนุษยชาติ,สาธารณชน,ชนชั้นเฉพาะของมนุษย์,วงการ,อาณาจักร,วงสังคม,จุกรวาล,ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่,สรรพสิ่ง,จำนวนมหาศาล,ชีวิตโลก,ทางโลกีย์, -Phr. (for all the world โดยสิ้นเชิง) [Hope]
 • (n) โลก,ชาวโลก,มวลมนุษย์,วงการ,สรรพสิ่ง [Nontri]
 • /W ER1 L D/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Word, Wild, Wolf, wild, wird, worden, Wohls, Worms, Worts, Bord, Ford, Gold, Lord, Mord, Nord, Sold, Wald, Wohl, Wort, hold, ward, wohl, Wolle, Worte, wohle, wolle, wollt, woran, worin, worum, vorlädt, wollen, Wollust, Orden, Vorladen, vorladen, Morden, Norden, golden, morden

Similar FRENCH words suggested by aspell:
bord, gord, lord, mord, nord, orle, tord, orles, bords, gords, lords, mords, tords, bort, colt, dort, fort, mort, port, sort, tort, volt, d'orle, l'orle

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.3137 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).