Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for word (5 entries) (3.3815 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -word-, *word*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Word \Word\, n. [AS. word; akin to OFries. & OS. word, D. woord, G. wort, Icel. or[eth], Sw. & Dan. ord, Goth. wa['u]rd, OPruss. wirds, Lith. vardas a name, L. verbum a word; or perhaps to Gr. "rh`twr an orator. Cf. {Verb}.] [1913 Webster] 1. The spoken sign of a conception or an idea; an articulate or vocal sound, or a combination of articulate and vocal sounds, uttered by the human voice, and by custom expressing an idea or ideas; a single component part of human speech or language; a constituent part of a sentence; a term; a vocable. "A glutton of words." --Piers Plowman. [1913 Webster] You cram these words into mine ears, against The stomach of my sense. --Shak. [1913 Webster] Amongst men who confound their ideas with words, there must be endless disputes. --Locke. [1913 Webster] 2. Hence, the written or printed character, or combination of characters, expressing such a term; as, the words on a page. [1913 Webster] 3. pl. Talk; discourse; speech; language. [1913 Webster] Why should calamity be full of words? --Shak. [1913 Webster] Be thy words severe; Sharp as he merits, but the sword forbear. --Dryden. [1913 Webster] 4. Account; tidings; message; communication; information; -- used only in the singular. [1913 Webster] I pray you . . . bring me word thither How the world goes. --Shak. [1913 Webster] 5. Signal; order; command; direction. [1913 Webster] Give the word through. --Shak. [1913 Webster] 6. Language considered as implying the faith or authority of the person who utters it; statement; affirmation; declaration; promise. [1913 Webster] Obey thy parents; keep thy word justly. --Shak. [1913 Webster] I know you brave, and take you at your word. --Dryden. [1913 Webster] I desire not the reader should take my word. --Dryden. [1913 Webster] 7. pl. Verbal contention; dispute. [1913 Webster] Some words there grew 'twixt Somerset and me. --Shak. [1913 Webster] 8. A brief remark or observation; an expression; a phrase, clause, or short sentence. [1913 Webster] All the law is fulfilled in one word, even in this; Thou shalt love thy neighbor as thyself. --Gal. v. 14. [1913 Webster] She said; but at the happy word "he lives," My father stooped, re-fathered, o'er my wound. --Tennyson. [1913 Webster] There is only one other point on which I offer a word of remark. --Dickens. [1913 Webster] {By word of mouth}, orally; by actual speaking. --Boyle. {Compound word}. See under {Compound}, a. {Good word}, commendation; favorable account. "And gave the harmless fellow a good word." --Pope. {In a word}, briefly; to sum up. {In word}, in declaration; in profession. "Let us not love in word, . . . but in deed and in truth." --1 John iii. 8. {Nuns of the Word Incarnate} (R. C. Ch.), an order of nuns founded in France in 1625, and approved in 1638. The order, which also exists in the United States, was instituted for the purpose of doing honor to the "Mystery of the Incarnation of the Son of God." {The word}, or {The Word}. (Theol.) (a) The gospel message; esp., the Scriptures, as a revelation of God. "Bold to speak the word without fear." --Phil. i. 14. (b) The second person in the Trinity before his manifestation in time by the incarnation; among those who reject a Trinity of persons, some one or all of the divine attributes personified. --John i. 1. {To eat one's words}, to retract what has been said. {To have the words for}, to speak for; to act as spokesman. [Obs.] "Our host hadde the wordes for us all." --Chaucer. {Word blindness} (Physiol.), inability to understand printed or written words or symbols, although the person affected may be able to see quite well, speak fluently, and write correctly. --Landois & Stirling. {Word deafness} (Physiol.), inability to understand spoken words, though the person affected may hear them and other sounds, and hence is not deaf. {Word dumbness} (Physiol.), inability to express ideas in verbal language, though the power of speech is unimpaired. {Word for word}, in the exact words; verbatim; literally; exactly; as, to repeat anything word for word. {Word painting}, the act of describing an object fully and vividly by words only, so as to present it clearly to the mind, as if in a picture. {Word picture}, an accurate and vivid description, which presents an object clearly to the mind, as if in a picture. {Word square}, a series of words so arranged that they can be read vertically and horizontally with like results. [1913 Webster] Note: H E A R T E M B E R A B U S E R E S I N T R E N T (A word square) Syn: See {Term}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Word \Word\, v. i. To use words, as in discussion; to argue; to dispute. [R.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Word \Word\, v. t. [imp. & p. p. {Worded}; p. pr. & vb. n. {Wording}.] [1913 Webster] 1. To express in words; to phrase. [1913 Webster] The apology for the king is the same, but worded with greater deference to that great prince. --Addison. [1913 Webster] 2. To ply with words; also, to cause to be by the use of a word or words. [Obs.] --Howell. [1913 Webster] 3. To flatter with words; to cajole. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] {To word it}, to bandy words; to dispute. [Obs.] "To word it with a shrew." --L'Estrange. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: word n 1: a unit of language that native speakers can identify; "words are the blocks from which sentences are made"; "he hardly said ten words all morning" 2: a brief statement; "he didn't say a word about it" 3: information about recent and important events; "they awaited news of the outcome" [syn: {news}, {intelligence}, {tidings}, {word}] 4: a verbal command for action; "when I give the word, charge!" 5: an exchange of views on some topic; "we had a good discussion"; "we had a word or two about it" [syn: {discussion}, {give-and-take}, {word}] 6: a promise; "he gave his word" [syn: {parole}, {word}, {word of honor}] 7: a word is a string of bits stored in computer memory; "large computers use words up to 64 bits long" 8: the divine word of God; the second person in the Trinity (incarnate in Jesus) [syn: {Son}, {Word}, {Logos}] 9: a secret word or phrase known only to a restricted group; "he forgot the password" [syn: {password}, {watchword}, {word}, {parole}, {countersign}] 10: the sacred writings of the Christian religions; "he went to carry the Word to the heathen" [syn: {Bible}, {Christian Bible}, {Book}, {Good Book}, {Holy Scripture}, {Holy Writ}, {Scripture}, {Word of God}, {Word}] v 1: put into words or an expression; "He formulated his concerns to the board of trustees" [syn: {give voice}, {formulate}, {word}, {phrase}, {articulate}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: w. 1. (kıs.) week, west, weight, wide, width, wife, with, word, wrong.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.3815 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).