Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for wie (70 entries) (0.4817 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wie-, *wie*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

wieldy (adj ) เหมาะสมแก่การงาน (นั่นคือ ปรับไปใช้กับงานชนิดไหนก็ได้นั่นเอง)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wield[VT] ใช้อาวุธหรือเครื่องมือ, See also: ถืออาวุธหรือเครื่องมือ, Syn. handle, manipulate, use
wieldy[ADJ] ซึ่งจัดการได้ง่าย, See also: ซึ่งใช้ได้ง่าย
wiener[N] ไส้กรอกเยอรมัน, Syn. frankfurter, hot dog, wienerwurst
wielder[N] ผู้ใช้อาวุธหรือเครื่องมือ, Syn. wielder
wielder[N] คนที่ถือ (อาวุธ, เครื่องมือ), See also: คนที่ใช้ (อาวุธ, เครื่องมือ)
wieldable[ADJ] ซึ่งใช้อาวุธหรือเครื่องมือ

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า wie **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
wieIt is dangerous to wield an edged tool in such a way.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wield(วีลดฺ) vt. ใช้ (อำนาจ) ,แกว่ง,กวัดแกว่ง,รำ,จัดการ,ปกครอง, See also: wieldable adj. wielder n., Syn. brandish,handle
wieldy(วิล'ดี) adj. จัดการได้,พร้อมที่จะจัดการได้, Syn. managed

English-Thai: Nontri Dictionary
wield(vt) จัดการ,ใช้อำนาจ,ควบคุม,ควง,แกว่ง,ปกครอง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลิกแพลง[V] modify, See also: wield, apply, change, utilize, Syn. ดัดแปลง, เปลี่ยนแปลง, ปรับ, Example: ถ้ารู้ภาษาไทยจะต้องรู้จักคำและไวยากรณ์ดีพอที่จะพลิกแพลงแต่งให้เข้ากับข้อบังคับทางฉันทลักษณ์ให้ได้ความหมายบริบูรณ์และเสียงไพเราะ
กวะแกว่ง[V] sway, See also: wield, wave, brandish, Syn. กวัดแกว่ง, แกว่ง, กวัดไกว, Example: ทหารทั้งสองฝ่ายต่างก็กวะแกว่งดาบเข้าห้ำหั่นกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮอทดอก[n.] (høt-døk) EN: hot dog ; frankfurter ; frank ; wiener ; weenie   FR: hot dog [m]
กุมอำนาจ[v. exp.] (kum amnāt) EN: be in power ; wield power ; exercise control ; be in the saddle   FR: exercer le pouvoir
กุมอำนาจทหาร[v. exp.] (kum amnāt thahān) EN: wield military power ; have command of the armed forces   FR: exercer le pouvoir militaire
กวัดแกว่ง[v.] (kwatkwaeng) EN: wave ; wield ; swing ; brandish   FR: brandir ; balancer
กวัดแกว่งดาบ[v. exp.] (kwatkwaeng dāp) EN: wield a sword   FR: brandir une épée
เกวียน[n.] (kwīen) EN: kwien [unit of capacity for paddy or rice equivalent to 2,000 liters]   FR: charretée [f] ; kwien [m] (unité de capacité de 2.000 litres utilisée pour le riz)
เทอะทะ[adj.] (thoetha) EN: rough ; awkward ; ungainly ; unwieldy ; clumsy   

CMU English Pronouncing Dictionary
WIES W AY1 Z
WIER W IH1 R
WIEN W IY1 N
WIED W IY1 D
WIECH W IY1 CH
WIECK W IY1 K
WIERS W IY1 R Z
WIELD W IY1 L D
WIEHE W IY1
WIESE W IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wield (v) (w ii1 l d)
wields (v) (w ii1 l d z)
wielded (v) (w ii1 l d i d)
wielding (v) (w ii1 l d i ng)
Wiesbaden (n) (v ii1 s b aa d n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
执掌[zhi2 zhang3, 執掌] wield (power etc) [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
wieอย่างกับ
wieอย่างไร
wieอย่างไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Wie kommt man zu ihm? พวกเราไปที่บ้านของเขา(ไปหา)ได้อย่างไร
Wie bitte?อะไรนะ(คะ) อาจถามสั้นๆ ได้ว่า Bitte?
wie ein Kind อย่างกับเด็กเลย
wie folgtดังต่อไปนี้
wie geplantอย่างที่คิดไว้, อย่างที่วางแผนไว้, See also: planen
wie gesagtอย่างที่เคยกล่าวไว้, See also: sagen
Wie heißen Sie?คุณชื่ออะไรคะ
Wie machst du das?คุณทำอย่างนั้นได้อย่างไร

German-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Wiedereinsetzung {f} in den vorigen Standrestitutio in integrum

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wie im siebten Himmel seinto be on cloud nine; to be in seventh heaven [Add to Longdo]
wie auf glühenden Kohlen sitzen [übtr.]to be like a cat on hot bricks [fig.] [Add to Longdo]
wie Kraut und Rüben [übtr.]higgledy-piggledy; topsy-turvy [Add to Longdo]
Wiener Schnitzel {n} [cook.](Wiener) schnitzel [Add to Longdo]
wie der Vogel Straußlike an ostrich [Add to Longdo]
Wiedehopf {m} [ornith.] | Wiedehopfe {pl}hoopoe | hoopoes [Add to Longdo]
Wiederanlauf {m}restart [Add to Longdo]
Wiederanlauf {m}warm restart [Add to Longdo]
Wiederanlauf {m} im Fehlerfallerror recovery [Add to Longdo]
Wiederanlaufsequenz {f} im Fehlerfallerror recovery sequence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
何日[なんにち, nannichi] wieviele_Tage [Add to Longdo]
何時[なんじ, nanji] wieviel_Uhr [Add to Longdo]
何時間[なんじかん, nanjikan] wieviele_Stunden [Add to Longdo]
何枚[なんまい, nanmai] wieviele? (Blatt,Teller,Kleider) [Add to Longdo]
依然として[いぜんとして, izentoshite] wie_immer, wie_frueher [Add to Longdo]
再会[さいかい, saikai] Wiedersehen [Add to Longdo]
再婚[さいこん, saikon] Wiederverheiratung, zweite_Ehe [Add to Longdo]
再開[さいかい, saikai] Wiedereroeffnung [Add to Longdo]
反復[はんぷく, hanpuku] Wiederholung [Add to Longdo]
取り戻す[とりもどす, torimodosu] wiedererlangen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: wie [viː] as; eh; like; what From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: wie? [viː] how?; what From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: wie [wi] whom who

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.4817 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).