Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for whole (3 entries) (6.1758 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whole-, *whole*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Whole \Whole\, a. [OE. hole, hol, hal, hool, AS. h[=a]l well, sound, healthy; akin to OFries. & OS. h?l, D. heel, G. heil, Icel. heill, Sw. hel whole, Dan. heel, Goth. hails well, sound, OIr. c?l augury. Cf. {Hale}, {Hail} to greet, {Heal} to cure, {Health}, {Holy}.] [1913 Webster] 1. Containing the total amount, number, etc.; comprising all the parts; free from deficiency; all; total; entire; as, the whole earth; the whole solar system; the whole army; the whole nation. "On their whole host I flew unarmed." --Milton. [1913 Webster] The whole race of mankind. --Shak. [1913 Webster] 2. Complete; entire; not defective or imperfect; not broken or fractured; unimpaired; uninjured; integral; as, a whole orange; the egg is whole; the vessel is whole. [1913 Webster] My life is yet whole in me. --2 Sam. i. 9. [1913 Webster] 3. Possessing, or being in a state of, heath and soundness; healthy; sound; well. [1913 Webster] [She] findeth there her friends hole and sound. --Chaucer. [1913 Webster] They that be whole need not a physician. --Matt. ix. 12. [1913 Webster] When Sir Lancelot's deadly hurt was whole. --Tennyson. [1913 Webster] {Whole blood}. (Law of Descent) See under {Blood}, n., 2. {Whole note} (Mus.), the note which represents a note of longest duration in common use; a semibreve. {Whole number} (Math.), a number which is not a fraction or mixed number; an integer. {Whole snipe} (Zool.), the common snipe, as distinguished from the smaller jacksnipe. [Prov. Eng.] [1913 Webster] Syn: All; total; complete; entire; integral; undivided; uninjured; unimpaired; unbroken; healthy. Usage: {Whole}, {Total}, {Entire}, {Complete}. When we use the word whole, we refer to a thing as made up of parts, none of which are wanting; as, a whole week; a whole year; the whole creation. When we use the word total, we have reference to all as taken together, and forming a single totality; as, the total amount; the total income. When we speak of a thing as entire, we have no reference to parts at all, but regard the thing as an integer, i. e., continuous or unbroken; as, an entire year; entire prosperity. When we speak of a thing as complete, there is reference to some progress which results in a filling out to some end or object, or a perfected state with no deficiency; as, complete success; a complete victory. [1913 Webster] All the whole army stood agazed on him. --Shak. [1913 Webster] One entire and perfect chrysolite. --Shak. [1913 Webster] Lest total darkness should by night regain Her old possession, and extinguish life. --Milton. [1913 Webster] So absolute she seems, And in herself complete. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Whole \Whole\, n. 1. The entire thing; the entire assemblage of parts; totality; all of a thing, without defect or exception; a thing complete in itself. [1913 Webster] This not the whole of life to live, Nor all of death to die. --J. Montgomery. [1913 Webster] 2. A regular combination of parts; a system. [1913 Webster] Parts answering parts shall slide into a whole. --Pope. [1913 Webster] {Committee of the whole}. See under {Committee}. {Upon the whole}, considering all things; taking everything into account; in view of all the circumstances or conditions. [1913 Webster] Syn: Totality; total; amount; aggregate; gross. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: whole adv 1: to a complete degree or to the full or entire extent (`whole' is often used informally for `wholly'); "he was wholly convinced"; "entirely satisfied with the meal"; "it was completely different from what we expected"; "was completely at fault"; "a totally new situation"; "the directions were all wrong"; "it was not altogether her fault"; "an altogether new approach"; "a whole new idea" [syn: {wholly}, {entirely}, {completely}, {totally}, {all}, {altogether}, {whole}] [ant: {part}, {partially}, {partly}] adj 1: including all components without exception; being one unit or constituting the full amount or extent or duration; complete; "gave his whole attention"; "a whole wardrobe for the tropics"; "the whole hog"; "a whole week"; "the baby cried the whole trip home"; "a whole loaf of bread" [ant: {fractional}] 2: (of siblings) having the same parents; "whole brothers and sisters" [ant: {half}] 3: not injured [syn: {unharmed}, {unhurt}, {unscathed}, {whole}] 4: exhibiting or restored to vigorous good health; "hale and hearty"; "whole in mind and body"; "a whole person again" [syn: {hale}, {whole}] 5: acting together as a single undiversified whole; "a solid voting bloc" [syn: {solid}, {unanimous}, {whole}] n 1: all of something including all its component elements or parts; "Europe considered as a whole"; "the whole of American literature" 2: an assemblage of parts that is regarded as a single entity; "how big is that part compared to the whole?"; "the team is a unit" [syn: {whole}, {unit}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  whole 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
whole
 • ทั้งหมด: ทั้งสิ้น [Lex2]
 • สมบูรณ์: ครบถ้วน [Lex2]
 • สิ่งที่ครบถ้วน: สิ่งที่สมบูรณ์ [Lex2]
 • (โฮล) adj.,n. ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,พร้อมมูล,สมบูรณ์,ไม่มีการแบ่งแยก,ครบถ้วน,เต็ม,ไม่บุบสลาย,ไม่เจือปน,ล้วน ๆ ###SW. wholeness n. [Hope]
 • (adj) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งกอง,ทั้งเพ,ทั่วไป,เต็ม,สากล [Nontri]
 • (n) ทั้งหมด,ทั้งสิ้น,ทั้งกอง,ทั้งเพ,ทั้งมวล [Nontri]
 • /HH OW1 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
wohle, hole

Similar FRENCH words suggested by aspell:
olé, dole, dolé, môle, pôle, rôle, sole, tôle, vole, volé, geôle, ollé, bolet, colle, collé, doler, doles, dolés, folle, molle, môles, pôles, rôles, soles, tolet, tollé, tôles, voler, voles, volet, volés, geôles

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1758 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).