Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for whiter (1 entries) (6.2371 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whiter-, *whiter*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: White \White\ (hw[imac]t), a. [Compar. {Whiter} (hw[imac]t"[~e]r); superl. {Whitest}.] [OE. whit, AS. hw[imac]t; akin to OFries. and OS. hw[imac]t, D. wit, G. weiss, OHG. w[imac]z, hw[imac]z, Icel. hv[imac]tr, Sw. hvit, Dan. hvid, Goth. hweits, Lith. szveisti, to make bright, Russ. sviet' light, Skr. [,c]v[=e]ta white, [,c]vit to be bright. [root]42. Cf. {Wheat}, {Whitsunday}.] [1913 Webster] 1. Reflecting to the eye all the rays of the spectrum combined; not tinted with any of the proper colors or their mixtures; having the color of pure snow; snowy; -- the opposite of {black} or {dark}; as, white paper; a white skin. "Pearls white." --Chaucer. [1913 Webster] White as the whitest lily on a stream. --Longfellow. [1913 Webster] 2. Destitute of color, as in the cheeks, or of the tinge of blood color; pale; pallid; as, white with fear. [1913 Webster] Or whispering with white lips, "The foe! They come! they come!" --Byron. [1913 Webster] 3. Having the color of purity; free from spot or blemish, or from guilt or pollution; innocent; pure. [1913 Webster] White as thy fame, and as thy honor clear. --Dryden. [1913 Webster] No whiter page than Addison's remains. --Pope. [1913 Webster] 4. Gray, as from age; having silvery hair; hoary. [1913 Webster] Your high engendered battles 'gainst a head So old and white as this. --Shak. [1913 Webster] 5. Characterized by freedom from that which disturbs, and the like; fortunate; happy; favorable. [1913 Webster] On the whole, however, the dominie reckoned this as one of the white days of his life. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 6. Regarded with especial favor; favorite; darling. [1913 Webster] Come forth, my white spouse. --Chaucer. [1913 Webster] I am his white boy, and will not be gullet. --Ford. [1913 Webster] Note: White is used in many self-explaining compounds, as white-backed, white-bearded, white-footed. [1913 Webster] {White alder}. (Bot.) See {Sweet pepper bush}, under {Pepper}. {White ant} (Zool.), any one of numerous species of social pseudoneuropterous insects of the genus {Termes}. These insects are very abundant in tropical countries, and form large and complex communities consisting of numerous asexual workers of one or more kinds, of large-headed asexual individuals called soldiers, of one or more queens (or fertile females) often having the body enormously distended by the eggs, and, at certain seasons of numerous winged males, together with the larvae and pupae of each kind in various stages of development. Many of the species construct large and complicated nests, sometimes in the form of domelike structures rising several feet above the ground and connected with extensive subterranean galleries and chambers. In their social habits they closely resemble the true ants. They feed upon animal and vegetable substances of various kinds, including timber, and are often very destructive to buildings and furniture. {White arsenic} (Chem.), arsenious oxide, {As2O3}, a substance of a white color, and vitreous adamantine luster, having an astringent, sweetish taste. It is a deadly poison. {White bass} (Zool.), a fresh-water North American bass ({Roccus chrysops}) found in the Great Likes. {White bear} (Zool.), the polar bear. See under {Polar}. {White blood cell}. (Physiol.) See {Leucocyte}. {White brand} (Zool.), the snow goose. {White brass}, a white alloy of copper; white copper. {White campion}. (Bot.) (a) A kind of catchfly ({Silene stellata}) with white flowers. (b) A white-flowered Lychnis ({Lychnis vespertina}). {White canon} (R. C. Ch.), a Premonstratensian. {White caps}, the members of a secret organization in various of the United States, who attempt to drive away or reform obnoxious persons by lynch-law methods. They appear masked in white. Their actions resembled those of the Ku Klux Klan in some ways but they were not formally affiliated with the Klan, and their victims were often not black. {White cedar} (Bot.), an evergreen tree of North America ({Thuja occidentalis}), also the related {Cupressus thyoides}, or {Chamaecyparis sphaeroidea}, a slender evergreen conifer which grows in the so-called cedar swamps of the Northern and Atlantic States. Both are much valued for their durable timber. In California the name is given to the {Libocedrus decurrens}, the timber of which is also useful, though often subject to dry rot. --Goodale. The white cedar of Demerara, Guiana, etc., is a lofty tree ({Icica altissima} syn. {Bursera altissima}) whose fragrant wood is used for canoes and cabinetwork, as it is not attacked by insect. {White cell}. (Physiol.) See {Leucocyte}. {White cell-blood} (Med.), leucocythaemia. {White clover} (Bot.), a species of small perennial clover bearing white flowers. It furnishes excellent food for cattle and horses, as well as for the honeybee. See also under {Clover}. {White copper}, a whitish alloy of copper. See {German silver}, under {German}. {White copperas} (Min.), a native hydrous sulphate of iron; coquimbite. {White coral} (Zool.), an ornamental branched coral ({Amphihelia oculata}) native of the Mediterranean. {White corpuscle}. (Physiol.) See {Leucocyte}. {White cricket} (Zool.), the tree cricket. {White crop}, a crop of grain which loses its green color, or becomes white, in ripening, as wheat, rye, barley, and oats, as distinguished from a green crop, or a root crop. {White currant} (Bot.), a variety of the common red currant, having white berries. {White daisy} (Bot.), the oxeye daisy. See under {Daisy}. {White damp}, a kind of poisonous gas encountered in coal mines. --Raymond. {White elephant} (Zool.), (a) a whitish, or albino, variety of the Asiatic elephant. (b) see {white elephant} in the vocabulary. {White elm} (Bot.), a majestic tree of North America ({Ulmus Americana}), the timber of which is much used for hubs of wheels, and for other purposes. {White ensign}. See {Saint George's ensign}, under {Saint}. {White feather}, a mark or symbol of cowardice. See {To show the white feather}, under {Feather}, n. {White fir} (Bot.), a name given to several coniferous trees of the Pacific States, as {Abies grandis}, and {Abies concolor}. {White flesher} (Zool.), the ruffed grouse. See under {Ruffed}. [Canada] {White frost}. See {Hoarfrost}. {White game} (Zool.), the white ptarmigan. {White garnet} (Min.), leucite. {White grass} (Bot.), an American grass ({Leersia Virginica}) with greenish-white paleae. {White grouse}. (Zool.) (a) The white ptarmigan. (b) The prairie chicken. [Local, U. S.] {White grub} (Zool.), the larva of the June bug and other allied species. These grubs eat the roots of grasses and other plants, and often do much damage. {White hake} (Zool.), the squirrel hake. See under {Squirrel}. {White hawk}, or {White kite} (Zool.), the hen harrier. {White heat}, the temperature at which bodies become incandescent, and appear white from the bright light which they emit. {White hellebore} (Bot.), a plant of the genus {Veratrum} ({Veratrum album}) See {Hellebore}, 2. {White herring}, a fresh, or unsmoked, herring, as distinguished from a red, or cured, herring. [R.] --Shak. {White hoolet} (Zool.), the barn owl. [Prov. Eng.] {White horses} (Naut.), white-topped waves; whitecaps. {The White House}. See under {House}. {White ibis} (Zool.), an American ibis ({Guara alba}) having the plumage pure white, except the tips of the wings, which are black. It inhabits tropical America and the Southern United States. Called also {Spanish curlew}. {White iron}. (a) Thin sheets of iron coated with tin; tinned iron. (b) A hard, silvery-white cast iron containing a large proportion of combined carbon. {White iron pyrites} (Min.), marcasite. {White land}, a tough clayey soil, of a whitish hue when dry, but blackish after rain. [Eng.] {White lark} (Zool.), the snow bunting. {White lead}. (a) A carbonate of lead much used in painting, and for other purposes; ceruse. (b) (Min.) Native lead carbonate; cerusite. {White leather}, buff leather; leather tanned with alum and salt. {White leg} (Med.), milk leg. See under {Milk}. {White lettuce} (Bot.), rattlesnake root. See under {Rattlesnake}. {White lie}. See under {Lie}. {White light}. (a) (Physics) Light having the different colors in the same proportion as in the light coming directly from the sun, without having been decomposed, as by passing through a prism. See the Note under {Color}, n., 1. (b) A kind of firework which gives a brilliant white illumination for signals, etc. {White lime}, a solution or preparation of lime for whitewashing; whitewash. {White line} (Print.), a void space of the breadth of a line, on a printed page; a blank line. {White meat}. (a) Any light-colored flesh, especially of poultry. (b) Food made from milk or eggs, as butter, cheese, etc. [1913 Webster] Driving their cattle continually with them, and feeding only upon their milk and white meats. --Spenser. [1913 Webster] {White merganser} (Zool.), the smew. {White metal}. (a) Any one of several white alloys, as pewter, britannia, etc. (b) (Metal.) A fine grade of copper sulphide obtained at a certain stage in copper smelting. {White miller}. (Zool.) (a) The common clothes moth. (b) A common American bombycid moth ({Spilosoma Virginica}) which is pure white with a few small black spots; -- called also {ermine moth}, and {virgin moth}. See {Woolly bear}, under {Woolly}. {White money}, silver money. {White mouse} (Zool.), the albino variety of the common mouse. {White mullet} (Zool.), a silvery mullet ({Mugil curema}) ranging from the coast of the United States to Brazil; -- called also {blue-back mullet}, and {liza}. {White nun} (Zool.), the smew; -- so called from the white crest and the band of black feathers on the back of its head, which give the appearance of a hood. {White oak}. (Bot.) See under {Oak}. {White owl}. (Zool.) (a) The snowy owl. (b) The barn owl. {White partridge} (Zool.), the white ptarmigan. {White perch}. (Zool.) (a) A North American fresh-water bass ({Morone Americana}) valued as a food fish. (b) The croaker, or fresh-water drum. (c) Any California surf fish. {White pine}. (Bot.) See the Note under {Pine}. {White poplar} (Bot.), a European tree ({Populus alba}) often cultivated as a shade tree in America; abele. {White poppy} (Bot.), the opium-yielding poppy. See {Poppy}. {White powder}, a kind of gunpowder formerly believed to exist, and to have the power of exploding without noise. [Obs.] [1913 Webster] A pistol charged with white powder. --Beau. & Fl. [1913 Webster] {White precipitate}. (Old Chem.) See under {Precipitate}. {White rabbit}. (Zool.) (a) The American northern hare in its winter pelage. (b) An albino rabbit. {White rent}, (a) (Eng. Law) Formerly, rent payable in silver; -- opposed to black rent. See {Blackmail}, n., 3. (b) A rent, or duty, of eight pence, payable yearly by every tinner in Devon and Cornwall to the Duke of Cornwall, as lord of the soil. [Prov. Eng.] {White rhinoceros}. (Zool.) (a) The one-horned, or Indian, rhinoceros ({Rhinoceros Indicus}). See {Rhinoceros}. (b) The umhofo. {White ribbon}, the distinctive badge of certain organizations for the promotion of temperance or of moral purity; as, the White-ribbon Army. {White rope} (Naut.), untarred hemp rope. {White rot}. (Bot.) (a) Either of several plants, as marsh pennywort and butterwort, which were thought to produce the disease called rot in sheep. (b) A disease of grapes. See {White rot}, under {Rot}. {White sage} (Bot.), a white, woolly undershrub ({Eurotia lanata}) of Western North America; -- called also {winter fat}. {White salmon} (Zool.), the silver salmon. {White salt}, salt dried and calcined; decrepitated salt. {White scale} (Zool.), a scale insect ({Aspidiotus Nerii}) injurious to the orange tree. See {Orange scale}, under {Orange}. {White shark} (Zool.), a species of man-eating shark. See under {Shark}. {White softening}. (Med.) See {Softening of the brain}, under {Softening}. {White spruce}. (Bot.) See {Spruce}, n., 1. {White squall} (Naut.), a sudden gust of wind, or furious blow, which comes up without being marked in its approach otherwise than by whitecaps, or white, broken water, on the surface of the sea. {White staff}, the badge of the lord high treasurer of England. --Macaulay. {White stork} (Zool.), the common European stork. {White sturgeon}. (Zool.) See {Shovelnose} (d) . {White sucker}. (Zool.) (a) The common sucker. (b) The common red horse ({Moxostoma macrolepidotum}). {White swelling} (Med.), a chronic swelling of the knee, produced by a strumous inflammation of the synovial membranes of the kneejoint and of the cancellar texture of the end of the bone forming the kneejoint; -- applied also to a lingering chronic swelling of almost any kind. {White tombac}. See {Tombac}. {White trout} (Zool.), the white weakfish, or silver squeteague ({Cynoscion nothus}), of the Southern United States. {White vitriol} (Chem.), hydrous sulphate of zinc. See {White vitriol}, under {Vitriol}. {White wagtail} (Zool.), the common, or pied, wagtail. {White wax}, beeswax rendered white by bleaching. {White whale} (Zool.), the beluga. {White widgeon} (Zool.), the smew. {White wine}. any wine of a clear, transparent color, bordering on white, as Madeira, sherry, Lisbon, etc.; -- distinguished from wines of a deep red color, as port and Burgundy. "White wine of Lepe." --Chaucer. {White witch}, a witch or wizard whose supernatural powers are supposed to be exercised for good and beneficent purposes. --Addison. --Cotton Mather. {White wolf}. (Zool.) (a) A light-colored wolf ({Canis laniger}) native of Thibet; -- called also {chanco}, {golden wolf}, and {Thibetan wolf}. (b) The albino variety of the gray wolf. {White wren} (Zool.), the willow warbler; -- so called from the color of the under parts. [1913 Webster] [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions



  • Time: 6.2371 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).