Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for wheel (5 entries) (6.0777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wheel-, *wheel*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wheel \Wheel\ (hw[=e]l), n. [OE. wheel, hweol, AS. hwe['o]l, hweogul, hweowol; akin to D. wiel, Icel. hv[=e]l, Gr. ky`klos, Skr. cakra; cf. Icel. hj[=o]l, Dan. hiul, Sw. hjul. [root]218. Cf. {Cycle}, {Cyclopedia}.] [1913 Webster] 1. A circular frame turning about an axis; a rotating disk, whether solid, or a frame composed of an outer rim, spokes or radii, and a central hub or nave, in which is inserted the axle, -- used for supporting and conveying vehicles, in machinery, and for various purposes; as, the wheel of a wagon, of a locomotive, of a mill, of a watch, etc. [1913 Webster] The gasping charioteer beneath the wheel Of his own car. --Dryden. [1913 Webster] 2. Any instrument having the form of, or chiefly consisting of, a wheel. Specifically: [1913 Webster] (a) A spinning wheel. See under {Spinning}. [1913 Webster] (b) An instrument of torture formerly used. [1913 Webster] His examination is like that which is made by the rack and wheel. --Addison. [1913 Webster] Note: This mode of torture is said to have been first employed in Germany, in the fourteenth century. The criminal was laid on a cart wheel with his legs and arms extended, and his limbs in that posture were fractured with an iron bar. In France, where its use was restricted to the most atrocious crimes, the criminal was first laid on a frame of wood in the form of a St. Andrew's cross, with grooves cut transversely in it above and below the knees and elbows, and the executioner struck eight blows with an iron bar, so as to break the limbs in those places, sometimes finishing by two or three blows on the chest or stomach, which usually put an end to the life of the criminal, and were hence called coups-de-grace -- blows of mercy. The criminal was then unbound, and laid on a small wheel, with his face upward, and his arms and legs doubled under him, there to expire, if he had survived the previous treatment. --Brande. [1913 Webster] (c) (Naut.) A circular frame having handles on the periphery, and an axle which is so connected with the tiller as to form a means of controlling the rudder for the purpose of steering. [1913 Webster] (d) (Pottery) A potter's wheel. See under {Potter}. [1913 Webster] Then I went down to the potter's house, and, behold, he wrought a work on the wheels. --Jer. xviii. 3. [1913 Webster] Turn, turn, my wheel! This earthen jar A touch can make, a touch can mar. --Longfellow. [1913 Webster] (e) (Pyrotechny) A firework which, while burning, is caused to revolve on an axis by the reaction of the escaping gases. [1913 Webster] (f) (Poetry) The burden or refrain of a song. [1913 Webster] Note: "This meaning has a low degree of authority, but is supposed from the context in the few cases where the word is found." --Nares. [1913 Webster] You must sing a-down a-down, An you call him a-down-a. O, how the wheel becomes it! --Shak. [1913 Webster] [1913 Webster] 3. A bicycle or a tricycle; a velocipede. [1913 Webster] 4. A rolling or revolving body; anything of a circular form; a disk; an orb. --Milton. [1913 Webster] 5. A turn revolution; rotation; compass. [1913 Webster] According to the common vicissitude and wheel of things, the proud and the insolent, after long trampling upon others, come at length to be trampled upon themselves. --South. [1913 Webster] [He] throws his steep flight in many an aery wheel. --Milton. [1913 Webster] {A wheel within a wheel}, or {Wheels within wheels}, a complication of circumstances, motives, etc. {Balance wheel}. See in the Vocab. {Bevel wheel}, {Brake wheel}, {Cam wheel}, {Fifth wheel}, {Overshot wheel}, {Spinning wheel}, etc. See under {Bevel}, {Brake}, etc. {Core wheel}. (Mach.) (a) A mortise gear. (b) A wheel having a rim perforated to receive wooden cogs; the skeleton of a mortise gear. {Measuring wheel}, an odometer, or perambulator. {Wheel and axle} (Mech.), one of the elementary machines or mechanical powers, consisting of a wheel fixed to an axle, and used for raising great weights, by applying the power to the circumference of the wheel, and attaching the weight, by a rope or chain, to that of the axle. Called also {axis in peritrochio}, and {perpetual lever}, -- the principle of equilibrium involved being the same as in the lever, while its action is continuous. See {Mechanical powers}, under {Mechanical}. {Wheel animal}, or {Wheel animalcule} (Zool.), any one of numerous species of rotifers having a ciliated disk at the anterior end. {Wheel barometer}. (Physics) See under {Barometer}. {Wheel boat}, a boat with wheels, to be used either on water or upon inclined planes or railways. {Wheel bug} (Zool.), a large North American hemipterous insect ({Prionidus cristatus}) which sucks the blood of other insects. So named from the curious shape of the prothorax. {Wheel carriage}, a carriage moving on wheels. {Wheel chains}, or {Wheel ropes} (Naut.), the chains or ropes connecting the wheel and rudder. {Wheel cutter}, a machine for shaping the cogs of gear wheels; a gear cutter. {Wheel horse}, one of the horses nearest to the wheels, as opposed to a leader, or forward horse; -- called also {wheeler}. {Wheel lathe}, a lathe for turning railway-car wheels. {Wheel lock}. (a) A letter lock. See under {Letter}. (b) A kind of gunlock in which sparks were struck from a flint, or piece of iron pyrites, by a revolving wheel. (c) A kind of brake a carriage. {Wheel ore} (Min.), a variety of bournonite so named from the shape of its twin crystals. See {Bournonite}. {Wheel pit} (Steam Engine), a pit in the ground, in which the lower part of the fly wheel runs. {Wheel plow}, or {Wheel plough}, a plow having one or two wheels attached, to render it more steady, and to regulate the depth of the furrow. {Wheel press}, a press by which railway-car wheels are forced on, or off, their axles. {Wheel race}, the place in which a water wheel is set. {Wheel rope} (Naut.), a tiller rope. See under {Tiller}. {Wheel stitch} (Needlework), a stitch resembling a spider's web, worked into the material, and not over an open space. --Caulfeild & S. (Dict. of Needlework). {Wheel tree} (Bot.), a tree ({Aspidosperma excelsum}) of Guiana, which has a trunk so curiously fluted that a transverse section resembles the hub and spokes of a coarsely made wheel. See {Paddlewood}. {Wheel urchin} (Zool.), any sea urchin of the genus {Rotula} having a round, flat shell. {Wheel window} (Arch.), a circular window having radiating mullions arranged like the spokes of a wheel. Cf. {Rose window}, under {Rose}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wheel \Wheel\, v. t. [imp. & p. p. {Wheeled}; p. pr. & vb. n. {Wheeling}.] [1913 Webster] 1. To convey on wheels, or in a wheeled vehicle; as, to wheel a load of hay or wood. [1913 Webster] 2. To put into a rotatory motion; to cause to turn or revolve; to cause to gyrate; to make or perform in a circle. "The beetle wheels her droning flight." --Gray. [1913 Webster] Now heaven, in all her glory, shone, and rolled Her motions, as the great first mover's hand First wheeled their course. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wheel \Wheel\, v. i. [1913 Webster] 1. To turn on an axis, or as on an axis; to revolve; to more about; to rotate; to gyrate. [1913 Webster] The moon carried about the earth always shows the same face to us, not once wheeling upon her own center. --Bentley. [1913 Webster] 2. To change direction, as if revolving upon an axis or pivot; to turn; as, the troops wheeled to the right. [1913 Webster] Being able to advance no further, they are in a fair way to wheel about to the other extreme. --South. [1913 Webster] 3. To go round in a circuit; to fetch a compass. [1913 Webster] Then wheeling down the steep of heaven he flies. --Pope. [1913 Webster] 4. To roll forward. [1913 Webster] Thunder mixed with hail, Hail mixed with fire, must rend the Egyptian sky, And wheel on the earth, devouring where it rolls. --Milton. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: wheel n 1: a simple machine consisting of a circular frame with spokes (or a solid disc) that can rotate on a shaft or axle (as in vehicles or other machines) 2: a handwheel that is used for steering [syn: {steering wheel}, {wheel}] 3: forces that provide energy and direction; "the wheels of government began to turn" 4: a circular helm to control the rudder of a vessel 5: game equipment consisting of a wheel with slots that is used for gambling; the wheel rotates horizontally and players bet on which slot the roulette ball will stop in [syn: {roulette wheel}, {wheel}] 6: an instrument of torture that stretches or disjoints or mutilates victims [syn: {rack}, {wheel}] 7: a wheeled vehicle that has two wheels and is moved by foot pedals [syn: {bicycle}, {bike}, {wheel}, {cycle}] v 1: change directions as if revolving on a pivot; "They wheeled their horses around and left" [syn: {wheel}, {wheel around}] 2: wheel somebody or something [syn: {wheel}, {wheel around}] 3: move along on or as if on wheels or a wheeled vehicle; "The President's convoy rolled past the crowds" [syn: {wheel}, {roll}] 4: ride a bicycle [syn: {bicycle}, {cycle}, {bike}, {pedal}, {wheel}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: wheel n. [from slang ?big wheel? for a powerful person] A person who has an active {wheel bit}. ?We need to find a wheel to unwedge the hung tape drives.? (See {wedged}, sense 1.) The traditional name of security group zero in {BSD} (to which the major system-internal users like {root} belong) is ?wheel?. Some vendors have expanded on this usage, modifying Unix so that only members of group ?wheel? can {go root}.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0777 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).