Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for what (4 entries) (6.1666 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -what-, *what*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: What \What\ (hw[o^]t), pron., a., & adv. [AS. hw[ae]t, neuter of hw[=a] who; akin to OS. hwat what, OFries. hwet, D. & LG. wat, G. was, OHG. waz, hwaz, Icel. hvat, Sw. & Dan. hvad, Goth. hwa. [root]182. See {Who}.] [1913 Webster] 1. As an interrogative pronoun, used in asking questions regarding either persons or things; as, what is this? what did you say? what poem is this? what child is lost? [1913 Webster] What see'st thou in the ground? --Shak. [1913 Webster] What is man, that thou art mindful of him? --Ps. viii. 4. [1913 Webster] What manner of man is this, that even the winds and the sea obey him! --Matt. viii. 27. [1913 Webster] Note: Originally, what, when, where, which, who, why, etc., were interrogatives only, and it is often difficult to determine whether they are used as interrogatives or relatives. [1913 Webster] What in this sense, when it refers to things, may be used either substantively or adjectively; when it refers to persons, it is used only adjectively with a noun expressed, who being the pronoun used substantively. [1913 Webster] 2. As an exclamatory word: (a) Used absolutely or independently; -- often with a question following. "What welcome be thou." --Chaucer. [1913 Webster] What, could ye not watch with me one hour? --Matt. xxvi. 40. [1913 Webster] (b) Used adjectively, meaning how remarkable, or how great; as, what folly! what eloquence! what courage! [1913 Webster] What a piece of work is man! --Shak. [1913 Webster] O what a riddle of absurdity! --Young. [1913 Webster] Note: What in this use has a or an between itself and its noun if the qualitative or quantitative importance of the object is emphasized. [1913 Webster] (c) Sometimes prefixed to adjectives in an adverbial sense, as nearly equivalent to how; as, what happy boys! [1913 Webster] What partial judges are our love and hate! --Dryden. [1913 Webster] 3. As a relative pronoun: [1913 Webster] (a) Used substantively with the antecedent suppressed, equivalent to that which, or those [persons] who, or those [things] which; -- called a compound relative. [1913 Webster] With joy beyond what victory bestows. --Cowper. [1913 Webster] I'm thinking Captain Lawton will count the noses of what are left before they see their whaleboats. --Cooper. [1913 Webster] What followed was in perfect harmony with this beginning. --Macaulay. [1913 Webster] I know well . . . how little you will be disposed to criticise what comes to you from me. --J. H. Newman. [1913 Webster] (b) Used adjectively, equivalent to the . . . which; the sort or kind of . . . which; rarely, the . . . on, or at, which. [1913 Webster] See what natures accompany what colors. --Bacon. [1913 Webster] To restrain what power either the devil or any earthly enemy hath to work us woe. --Milton. [1913 Webster] We know what master laid thy keel, What workmen wrought thy ribs of steel. --Longfellow. [1913 Webster] (c) Used adverbially in a sense corresponding to the adjectival use; as, he picked what good fruit he saw. [1913 Webster] 4. Whatever; whatsoever; what thing soever; -- used indefinitely. "What after so befall." --Chaucer. [1913 Webster] Whether it were the shortness of his foresight, the strength of his will, . . . or what it was. --Bacon. [1913 Webster] 5. Used adverbially, in part; partly; somewhat; -- with a following preposition, especially, with, and commonly with repetition. [1913 Webster] What for lust [pleasure] and what for lore. --Chaucer. [1913 Webster] Thus, what with the war, what with the sweat, what with the gallows, and what with poverty, I am custom shrunk. --Shak. [1913 Webster] The year before he had so used the matter that what by force, what by policy, he had taken from the Christians above thirty small castles. --Knolles. [1913 Webster] Note: In such phrases as I tell you what, what anticipates the following statement, being elliptical for what I think, what it is, how it is, etc. "I tell thee what, corporal Bardolph, I could tear her." --Shak. Here what relates to the last clause, "I could tear her;" this is what I tell you. What not is often used at the close of an enumeration of several particulars or articles, it being an abbreviated clause, the verb of which, being either the same as that of the principal clause or a general word, as be, say, mention, enumerate, etc., is omitted. "Men hunt, hawk, and what not." --Becon. "Some dead puppy, or log, or what not." --C. Kingsley. "Battles, tournaments, hunts, and what not." --De Quincey. Hence, the words are often used in a general sense with the force of a substantive, equivalent to anything you please, a miscellany, a variety, etc. From this arises the name whatnot, applied to an ['e]tag[`e]re, as being a piece of furniture intended for receiving miscellaneous articles of use or ornament. [1913 Webster] But what is used for but that, usually after a negative, and excludes everything contrary to the assertion in the following sentence. "Her needle is not so absolutely perfect in tent and cross stitch but what my superintendence is advisable." --Sir W. Scott. "Never fear but what our kite shall fly as high." --Ld. Lytton. [1913 Webster] {What ho!} an exclamation of calling. {What if}, what will it matter if; what will happen or be the result if. "What if it be a poison?" --Shak. {What of this?} {What of that?} {What of it?} etc., what follows from this, that, it, etc., often with the implication that it is of no consequence; so what? "All this is so; but what of this, my lord?" --Shak. "The night is spent, why, what of that?" --Shak. {What though}, even granting that; allowing that; supposing it true that. "What though the rose have prickles, yet't is plucked." --Shak. {What time}, or {What time as}, when. [Obs. or Archaic] "What time I am afraid, I will trust in thee." --Ps. lvi. 3. [1913 Webster] What time the morn mysterious visions brings. --Pope. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: What \What\, n. Something; thing; stuff. [Obs.] [1913 Webster] And gave him for to feed, Such homely what as serves the simple clown. --Spenser. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: What \What\, interrog. adv. Why? For what purpose? On what account? [Obs.] [1913 Webster] What should I tell the answer of the knight. --Chaucer. [1913 Webster] But what do I stand reckoning upon advantages and gains lost by the misrule and turbulency of the prelates? What do I pick up so thriftily their scatterings and diminishings of the meaner subject? --Milton. [1913 Webster] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: WHAT Web Hypertext Applications Technology [working group] (WWW, org.)

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  what 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
what
 • อะไร[Lex2]
 • อะไร: อันไหน; สิ่งไหน [Lex2]
 • อะไรก็ตาม[Lex2]
 • มากเท่าที่[Lex2]
 • คำอุทานแสดงความผิดหวัง ตกใจ ประหลาดใจ หรือตื่นเต้น[Lex2]
 • คำแสดงการคาดเดาหรือกะประมาณ[Lex2]
 • อย่างไร (เพื่อวัดระดับมากน้อย)[Lex2]
 • (วอท) pron. อะไร,เท่าไร,ใด ๆ ,สิ่งที่,คนที่,เท่าที่,ชนิดใด,n. อะไร,ลักษณะที่แท้จริง,adj. อะไรก็ตาม,เท่าไร interj. อะไรกัน! conj. มากเท่าที่จะ ตราบใด so what แล้วมีอะไรล่ะ [Hope]
 • (adj) อะไร,สิ่งที่,เท่าที่,แท้ๆ,พิลึก,เท่าไร [Nontri]
 • (pro) อะไร,ใดๆ,เท่าไร,ชนิดใด [Nontri]
 • /W AH1 T/ [CMU]
 • /HH W AH1 T/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
hat, Chat, wahr, wägt, wehst, Haft, Halt, Haut, Wart, Watt, hakt, hart, hast, haut, wate, weht, wärt, wählt, wähnt, währt, AT, Wahl, Wahn, saht, Chaot, Chart, Chats, wehrt, wühlt, Etat, West, Wust, wüst, Hab, Hai, Hit, Hut, Rat, Tat, Wal, Wut, bat, hau, tat, was, Fiat, Grat, Khan, Saat, Skat, WLAN, Welt, Wert, Wirt, Wort, ahmt, ahnt, trat, webt, weit, wert, wett, wogt, Watte, hatte, GATT, Harn, Wehr, Weh, EH, eh, ja, Wanst, TWA, a, h, nah, sah, w, waten, Uta, Hahn, Hain, Wehe, Wohl, matt

Similar FRENCH words suggested by aspell:
khat, chat, watt, huât, khats, bat, bât, fat, lat, mat, mât, pat, rat

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1666 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).