Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for went (9 entries) (4.5442 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -went-, *went*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Go \Go\, v. i. [imp. {Went} (w[e^]nt); p. p. {Gone} (g[o^]n; 115); p. pr. & vb. n. {Going}. Went comes from the AS, wendan. See {Wend}, v. i.] [OE. gan, gon, AS. g[=a]n, akin to D. gaan, G. gehn, gehen, OHG. g[=e]n, g[=a]n, SW. g[*a], Dan. gaae; cf. Gr. kicha`nai to reach, overtake, Skr. h[=a] to go, AS. gangan, and E. gang. The past tense in AS., eode, is from the root i to go, as is also Goth. iddja went. [root]47a. Cf. {Gang}, v. i., {Wend}.] 1. To pass from one place to another; to be in motion; to be in a state not motionless or at rest; to proceed; to advance; to make progress; -- used, in various applications, of the movement of both animate and inanimate beings, by whatever means, and also of the movements of the mind; also figuratively applied. [1913 Webster] 2. To move upon the feet, or step by step; to walk; also, to walk step by step, or leisurely. [1913 Webster] Note: In old writers go is much used as opposed to run, or ride. "Whereso I go or ride." --Chaucer. [1913 Webster] You know that love Will creep in service where it can not go. --Shak. [1913 Webster] Thou must run to him; for thou hast staid so long that going will scarce serve the turn. --Shak. [1913 Webster] He fell from running to going, and from going to clambering upon his hands and his knees. --Bunyan. [1913 Webster] Note: In Chaucer go is used frequently with the pronoun in the objective used reflexively; as, he goeth him home. [1913 Webster] 3. To be passed on fron one to another; to pass; to circulate; hence, with for, to have currency; to be taken, accepted, or regarded. [1913 Webster] The man went among men for an old man in the days of Saul. --1 Sa. xvii. 12. [1913 Webster] [The money] should go according to its true value. --Locke. [1913 Webster] 4. To proceed or happen in a given manner; to fare; to move on or be carried on; to have course; to come to an issue or result; to succeed; to turn out. [1913 Webster] How goes the night, boy ? --Shak. [1913 Webster] I think, as the world goes, he was a good sort of man enough. --Arbuthnot. [1913 Webster] Whether the cause goes for me or against me, you must pay me the reward. --I Watts. [1913 Webster] 5. To proceed or tend toward a result, consequence, or product; to tend; to conduce; to be an ingredient; to avail; to apply; to contribute; -- often with the infinitive; as, this goes to show. [1913 Webster] Against right reason all your counsels go. --Dryden. [1913 Webster] To master the foul flend there goeth some complement knowledge of theology. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 6. To apply one's self; to set one's self; to undertake. [1913 Webster] Seeing himself confronted by so many, like a resolute orator, he went not to denial, but to justify his cruel falsehood. --Sir P. Sidney. [1913 Webster] Note: Go, in this sense, is often used in the present participle with the auxiliary verb to be, before an infinitive, to express a future of intention, or to denote design; as, I was going to say; I am going to begin harvest. [1913 Webster] 7. To proceed by a mental operation; to pass in mind or by an act of the memory or imagination; -- generally with over or through. [1913 Webster] By going over all these particulars, you may receive some tolerable satisfaction about this great subject. --South. [1913 Webster] 8. To be with young; to be pregnant; to gestate. [1913 Webster] The fruit she goes with, I pray for heartily, that it may find Good time, and live. --Shak. [1913 Webster] 9. To move from the person speaking, or from the point whence the action is contemplated; to pass away; to leave; to depart; -- in opposition to stay and come. [1913 Webster] I will let you go, that ye may sacrifice to the Lord your God; . . . only ye shall not go very far away. --Ex. viii. 28. [1913 Webster] 10. To pass away; to depart forever; to be lost or ruined; to perish; to decline; to decease; to die. [1913 Webster] By Saint George, he's gone! That spear wound hath our master sped. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 11. To reach; to extend; to lead; as, a line goes across the street; his land goes to the river; this road goes to New York. [1913 Webster] His amorous expressions go no further than virtue may allow. --Dryden. [1913 Webster] 12. To have recourse; to resort; as, to go to law. [1913 Webster] Note: Go is used, in combination with many prepositions and adverbs, to denote motion of the kind indicated by the preposition or adverb, in which, and not in the verb, lies the principal force of the expression; as, to go against to go into, to go out, to go aside, to go astray, etc. [1913 Webster] {Go to}, come; move; go away; -- a phrase of exclamation, serious or ironical. {To go a-begging}, not to be in demand; to be undesired. {To go about}. (a) To set about; to enter upon a scheme of action; to undertake. "They went about to slay him." --Acts ix. 29. [1913 Webster] They never go about . . . to hide or palliate their vices. --Swift. (b) (Naut.) To tack; to turn the head of a ship; to wear. {To go abraod}. (a) To go to a foreign country. (b) To go out of doors. (c) To become public; to be published or disclosed; to be current. [1913 Webster] Then went this saying abroad among the brethren. --John xxi. 23. {To go against}. (a) To march against; to attack. (b) To be in opposition to; to be disagreeable to. {To go ahead}. (a) To go in advance. (b) To go on; to make progress; to proceed. {To go and come}. See {To come and go}, under {Come}. {To go aside}. (a) To withdraw; to retire. [1913 Webster] He . . . went aside privately into a desert place. --Luke. ix. 10. (b) To go from what is right; to err. --Num. v. 29. {To go back on}. (a) To retrace (one's path or footsteps). (b) To abandon; to turn against; to betray. [Slang, U. S.] {To go below} (Naut), to go below deck. {To go between}, to interpose or mediate between; to be a secret agent between parties; in a bad sense, to pander. {To go beyond}. See under {Beyond}. {To go by}, to pass away unnoticed; to omit. {To go by the board} (Naut.), to fall or be carried overboard; as, the mast went by the board. {To go down}. (a) To descend. (b) To go below the horizon; as, the sun has gone down. (c) To sink; to founder; -- said of ships, etc. (d) To be swallowed; -- used literally or figuratively. [Colloq.] [1913 Webster] Nothing so ridiculous, . . . but it goes down whole with him for truth. --L' Estrange. {To go far}. (a) To go to a distance. (b) To have much weight or influence. {To go for}. (a) To go in quest of. (b) To represent; to pass for. (c) To favor; to advocate. (d) To attack; to assault. [Low] (e) To sell for; to be parted with for (a price). {To go for nothing}, to be parted with for no compensation or result; to have no value, efficacy, or influence; to count for nothing. {To go forth}. (a) To depart from a place. (b) To be divulged or made generally known; to emanate. [1913 Webster] The law shall go forth of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. --Micah iv. 2. {To go hard with}, to trouble, pain, or endanger. {To go in}, to engage in; to take part. [Colloq.] {To go in and out}, to do the business of life; to live; to have free access. --John x. 9. {To go in for}. [Colloq.] (a) To go for; to favor or advocate (a candidate, a measure, etc.). (b) To seek to acquire or attain to (wealth, honor, preferment, etc.) (c) To complete for (a reward, election, etc.). (d) To make the object of one's labors, studies, etc. [1913 Webster] He was as ready to go in for statistics as for anything else. --Dickens. {To go in to} or {To go in unto}. (a) To enter the presence of. --Esther iv. 16. (b) To have sexual intercourse with. [Script.] {To go into}. (a) To speak of, investigate, or discuss (a question, subject, etc.). (b) To participate in (a war, a business, etc.). {To go large}. (Naut) See under {Large}. {To go off}. (a) To go away; to depart. [1913 Webster] The leaders . . . will not go off until they hear you. --Shak. (b) To cease; to intermit; as, this sickness went off. (c) To die. --Shak. (d) To explode or be discharged; -- said of gunpowder, of a gun, a mine, etc. (e) To find a purchaser; to be sold or disposed of. (f) To pass off; to take place; to be accomplished. [1913 Webster] The wedding went off much as such affairs do. --Mrs. Caskell. {To go on}. (a) To proceed; to advance further; to continue; as, to go on reading. (b) To be put or drawn on; to fit over; as, the coat will not go on. {To go all fours}, to correspond exactly, point for point. [1913 Webster] It is not easy to make a simile go on all fours. --Macaulay. {To go out}. (a) To issue forth from a place. (b) To go abroad; to make an excursion or expedition. [1913 Webster] There are other men fitter to go out than I. --Shak. [1913 Webster] What went ye out for to see ? --Matt. xi. 7, 8, 9. (c) To become diffused, divulged, or spread abroad, as news, fame etc. (d) To expire; to die; to cease; to come to an end; as, the light has gone out. [1913 Webster] Life itself goes out at thy displeasure. --Addison. {To go over}. (a) To traverse; to cross, as a river, boundary, etc.; to change sides. [1913 Webster] I must not go over Jordan. --Deut. iv. 22. [1913 Webster] Let me go over, and see the good land that is beyond Jordan. --Deut. iii. 25. [1913 Webster] Ishmael . . . departed to go over to the Ammonites. --Jer. xli. 10. (b) To read, or study; to examine; to review; as, to go over one's accounts. [1913 Webster] If we go over the laws of Christianity, we shall find that . . . they enjoin the same thing. --Tillotson. (c) To transcend; to surpass. (d) To be postponed; as, the bill went over for the session. (e) (Chem.) To be converted (into a specified substance or material); as, monoclinic sulphur goes over into orthorhombic, by standing; sucrose goes over into dextrose and levulose. {To go through}. (a) To accomplish; as, to go through a work. (b) To suffer; to endure to the end; as, to go through a surgical operation or a tedious illness. (c) To spend completely; to exhaust, as a fortune. (d) To strip or despoil (one) of his property. [Slang] (e) To botch or bungle a business. [Scot.] {To go through with}, to perform, as a calculation, to the end; to complete. {To go to ground}. (a) To escape into a hole; -- said of a hunted fox. (b) To fall in battle. {To go to naught} (Colloq.), to prove abortive, or unavailling. {To go under}. (a) To set; -- said of the sun. (b) To be known or recognized by (a name, title, etc.). (c) To be overwhelmed, submerged, or defeated; to perish; to succumb. {To go up}, to come to nothing; to prove abortive; to fail. [Slang] {To go upon}, to act upon, as a foundation or hypothesis. {To go with}. (a) To accompany. (b) To coincide or agree with. (c) To suit; to harmonize with. {To go well with}, {To go ill with}, {To go hard with}, to affect (one) in such manner. {To go without}, to be, or to remain, destitute of. {To go wrong}. (a) To take a wrong road or direction; to wander or stray. (b) To depart from virtue. (c) To happen unfortunately; to unexpectedly cause a mishap or failure. (d) To miss success; to fail. {To let go}, to allow to depart; to quit one's hold; to release. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wend \Wend\, v. i. [imp. & p. p. {Wended}, Obs. {Went}; p. pr. & vb. n. {Wending}.] [AS. wendan to turn, to go, caus. of windan to wind; akin to OS. wendian, OFries. wenda, D. wenden to turn, G. wenden, Icel. venda, Sw. v[aum]nda, Dan. vende, Goth. wandjan. See {Wind} to turn, and cf. {Went}.] [1913 Webster] 1. To go; to pass; to betake one's self. "To Canterbury they wend." --Chaucer. [1913 Webster] To Athens shall the lovers wend. --Shak. [1913 Webster] 2. To turn round. [Obs.] --Sir W. Raleigh. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Went \Went\, imp. & p. p. of {Wend}; -- now obsolete except as the imperfect of go, with which it has no etymological connection. See {Go}. [1913 Webster] To the church both be they went. --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Went \Went\, n. Course; way; path; journey; direction. [Obs.] "At a turning of a wente." --Chaucer. [1913 Webster] But here my weary team, nigh overspent, Shall breathe itself awhile after so long a went. --Spenser. [1913 Webster] He knew the diverse went of mortal ways. --Spenser. [1913 Webster] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: go 1. (went, gone) gitmek, hareket etmek, ilerlemek 2. ayrılmak 3. yarışa başlamak 4. hareket halinde olmak, işlemek, çalışmak, iş görmek 5. ses çıkarmak 6. elden gitmek, kaybolmak 7. yıkılmak 8. yeri olmak 9. devrolunmak 10. tahsis edilmek 11. yayılmak, geçmek 12. olmak 13. devam etmek 14. sonuçlanmak 15. uymak 16. ölmek 17. iptal edilmek, kaldırılmak 18. yardım etmek 19. satılmak 20. dayanmak 21. yapmak üzere olmak 22. denmek, söylenmek 23. vasıl olmak, ulaşmak 24. uzanmak, erişmek 25. (k.dili) bahse girmek 26. (k.dili) işemek. go a long way çok iş görmek, çok dayanmak 27. yüksek mevkiye ulaşmak. go about (den.) tiramola etmek. go about a task bir işi ele almak, bir işe başlamak. go abroad dış memleketlere gitmek. go after (yakalamak veya almak için sıra ile) peşinden gitmek. go against karşı gelmek, karşı olmak 28. aykırı olmak 29. aleyhinde sonuçlanmak. go ahead devam etmek 30. ileri gitmek, başlamak. the goahead izin, müsaade, başlama işareti. go all the way tamamıyle anlaşmak 31. cinsi münasebette bulunmak. go along devam etmek. Go along ! Haydi, git ! (I.)'ll go along now. Gidiyorum artık. go along with ile beraber bulunmak 32. uymak 33. razı olmak, kabul etmek. go around herkese yetmek 34. gezinmek 35. sarmak, çevirmek. goasyouplease keyfi, serbest, istenilen kıyafetle gidilen. go at saldırmak 36. üzerinde çalışmak. go back dönmek. go back on vefasızlık göstermek, terketmek 37. (sözünden) vazgeçmek, caymak. go bad bozulmak, çürümek. go bail for -e kefil olmak. go begging sahipsiz olmak, istenilmemek, çok ucuza satışa çıkmak. go behind aslını arastırmak. go be yond aşmak, öteye geçmek. go by geçmek, yanından geçmek 38. -e göre davranmak 39. ismi ile tanınmak. go by the board metruk kalmak 40. kaçırılmak (fırsat) go down inmek, sönmek 41. batmak (güneş, gemi) 42. yutulmak 43. azalmak, düşmek 44. yenilmek 45. (tarihe) geçmek 46. makbule geçmek 47. (İng.) üniversiteden ayrılmak 48. (briç.) düşmek. go down the drain (k.dili) boşuna sarfedilmek (para), kaçırılmak (flrsat) 49. atılmak. go far çok iş görmek 50. çok etkili olmak 51. yüksek mevkiye ulaşmak. go for -e geçmek, sayılmak 52. peşinde olmak, peşine düşmek, aramak 53. almaya gitmek 54. (k.dili) sal- dırmak 55. (k.dili) çok beğenmek. go for a song çok ucuza satılmak. go great guns büyük bir başarı göstermek. go hang kahrolmak 56. unutulmak. go halves (k.dili) paylaşmak. go hard with güç duruma düşürmek. go hungry aç kalmak. go in and out girip çıkmak. go in debt borçlanmak. go in for katılmak, meraklısı olmak. go into giymeye başlamak 57. meslek olarak seçmek 58. iyice araştırmak 59. bö- lünmek. Two will go into six. Altı ikiye bölünür. Three into two won't go. İki üçe bölünmez. go in with ile girişmek, ile ortak olmak. go into effect yürürlüğe girmek. go it (uygunsuzca, usulsüzce, çılgınca) davran (mak.) 60. meşgul olmak 61. idare etmek 62. atılmak. go mad çıldırmak, delirmek. go native yerli gibi olmak, yerlilere benzemek. go off patlamak, ateş almak 63. gitmek 64. sönmek, kesilmek 65. uyumak 66. çıkmak (sahneden) The party went off well. Ziyafet başarılı idi. go on devam etmek, ileri gitmek 67. hareket etmek 68. sahneye çıkmak. Go on ! Devam et! Yapma ! İnanmıyorum. go on strike grev yapmak. go on the road turneye çıkmak (tiyatro toplu- luğu) go on the stage tiyatro hayatına atılmak. go one better (başkasından) daha ileri gitmek. go out çıkmak, evden ayrılmak 69. sönmek 70. geçmek (moda) 71. grev yapmak 72. oyundan çıkmak. go over geçmek, öbür tarafa geçmek 73. tekrarlamak 74. incelemek, tetkik etmek, prova etmek 75. (k.dili) başarmak. go places hayatta ilerlemek. go round (bak.) go around. go shares with ile paylaşmak. go steady devamlı olarak tek bir kişi ile flört etmek. go the whole hog istediğini elde etmek için her şeyi göze almak 76. çekinmeden girişmek. go through yoklamak, gözden geçirmek 77. geçirmek (hastalık, tecrübe) 78. üstünden girip altından çıkmak, sarfedip bitirmek 79. geçmek 80. durmadan gitmek (tren) 81. kabul edilmek (tasan) go through fire and water büyük imtihandan geçmek, çok ıstırap çekmek. go through with yürütmek, sonuca bağlamak, bitirmek. Go to! (eski) Haydi! go to bed yatmak 82. (matb.) baskıya gitmek 83. cinsel ilişkide bulunmak. go to great expense çok masrafa girmek. go to hell cehenneme gitmek 84. mahvolmak. Go to hell! Allah kahretsin ! Cehennem ol ! go to ground deliğine kaçmak (av) go to one' head başını döndürmek 85. kafasını tutmak. go to pieces parçalanmak 86. manen ve maddeten düşmek 87. sıhhati bozulmak 88. ayılıp bayılmak. go to press basılmak (gazete, kitap) go to sea denizci olmak 89. denize çıkmak. go to the country (İng.) kendi seçim bölgesinin oyuna başvurmak. go to the dogs berbat olmak, düşmek, mahvolmak. go to the wall altta kalmak, iflas etmek. go to town şehre inmek 90. büyük bir enerjiyle hareket etmek. go together dü- zenlenmek, yerine oturtulmak, uymak takıl- (mak.) 91. iyi gitmek 92. beraber gitmek. go too far fazla ileri gitmek, haddini aşmak. go under batmak 93. if lâs etmek. go under the name of adıyla tanınmak. go underground gizli teş- kilât kurmak, faaliyetine gizli olarak devam etmek. go up çıkmak, yükselmek, fırlamak 94. (tiyatro) sahnenin arka tarafma gitmek 95. (İng.) üniversiteye girmek 96. (k.dili) mahvolmak, bat- (mak.) go up in flames tutuşup yanmak. go with beraber gitmek, uygun olmak, yaraşmak 97. (k.dili) ile flört etmek. go with the tide zamana uymak. go without -siz olmak, mahrum olmak. go without saying söz götürmemek, söylemeye lüzum olmamak, ortada olmak, aşikâr olmak. a going concern başarılı bir iş. a good rule to go by uygulanmaya değer bir kural, fayda görülen bir kural. Here goes! Başlıyoruz! Haydi bakalım! How is it going? işler nasıl gidiyor? Let go ! Bırak ! as far as it goes bir dereceye kadar. as far as that goes mademki ondan bahsediyoruz. Who goes there? (ask.) Kim o ? From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: forego 1. (went, gone) önce gitmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: forgo 1. (went, gone) vaz geçmek, sarfınazar etmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: outgo 1. (-went, -gone) geçmek. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: undergo 1. (-went, - gone) çekmek, katlanmak 2. olmak 3. geçirmek 4. uğramak 5. muptela olmak.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.5442 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).