Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for wedge (3 entries) (6.283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wedge-, *wedge*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wedge \Wedge\ (w[e^]j), n. [OE. wegge, AS. wecg; akin to D. wig, wigge, OHG. wecki, G. weck a (wedge-shaped) loaf, Icel. veggr, Dan. v[ae]gge, Sw. vigg, and probably to Lith. vagis a peg. Cf. {Wigg}.] [1913 Webster] 1. A piece of metal, or other hard material, thick at one end, and tapering to a thin edge at the other, used in splitting wood, rocks, etc., in raising heavy bodies, and the like. It is one of the six elementary machines called the mechanical powers. See Illust. of {Mechanical powers}, under {Mechanical}. [1913 Webster] 2. (Geom.) A solid of five sides, having a rectangular base, two rectangular or trapezoidal sides meeting in an edge, and two triangular ends. [1913 Webster] 3. A mass of metal, especially when of a wedgelike form. "Wedges of gold." --Shak. [1913 Webster] 4. Anything in the form of a wedge, as a body of troops drawn up in such a form. [1913 Webster] In warlike muster they appear, In rhombs, and wedges, and half-moons, and wings. --Milton. [1913 Webster] 5. The person whose name stands lowest on the list of the classical tripos; -- so called after a person (Wedgewood) who occupied this position on the first list of 1828. [Cant, Cambridge Univ., Eng.] --C. A. Bristed. [1913 Webster] 6. (Golf) A golf club having an iron head with the face nearly horizontal, used for lofting the golf ball at a high angle, as when hitting the ball out of a sand trap or the rough. [PJC] {Fox wedge}. (Mach. & Carpentry) See under {Fox}. {Spherical wedge} (Geom.), the portion of a sphere included between two planes which intersect in a diameter. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wedge \Wedge\, v. t. [imp. & p. p. {Wedged}; p. pr. & vb. n. {Wedging}.] [1913 Webster] 1. To cleave or separate with a wedge or wedges, or as with a wedge; to rive. "My heart, as wedged with a sigh, would rive in twain." --Shak. [1913 Webster] 2. To force or drive as a wedge is driven. [1913 Webster] Among the crowd in the abbey where a finger Could not be wedged in more. --Shak. [1913 Webster] He 's just the sort of man to wedge himself into a snug berth. --Mrs. J. H. Ewing. [1913 Webster] 3. To force by crowding and pushing as a wedge does; as, to wedge one's way. --Milton. [1913 Webster] 4. To press closely; to fix, or make fast, in the manner of a wedge that is driven into something. [1913 Webster] Wedged in the rocky shoals, and sticking fast. --Dryden. [1913 Webster] 5. To fasten with a wedge, or with wedges; as, to wedge a scythe on the snath; to wedge a rail or a piece of timber in its place. [1913 Webster] 6. (Pottery) To cut, as clay, into wedgelike masses, and work by dashing together, in order to expel air bubbles, etc. --Tomlinson. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: wedge n 1: any shape that is triangular in cross section [syn: {wedge}, {wedge shape}, {cuneus}] 2: a large sandwich made of a long crusty roll split lengthwise and filled with meats and cheese (and tomato and onion and lettuce and condiments); different names are used in different sections of the United States [syn: {bomber}, {grinder}, {hero}, {hero sandwich}, {hoagie}, {hoagy}, {Cuban sandwich}, {Italian sandwich}, {poor boy}, {sub}, {submarine}, {submarine sandwich}, {torpedo}, {wedge}, {zep}] 3: a diacritical mark (an inverted circumflex) placed above certain letters (such as the letter c) to indicate pronunciation [syn: {hacek}, {wedge}] 4: a heel that is an extension of the sole of the shoe [syn: {wedge heel}, {wedge}] 5: (golf) an iron with considerable loft and a broad sole 6: something solid that is usable as an inclined plane (shaped like a V) that can be pushed between two things to separate them 7: a block of wood used to prevent the sliding or rolling of a heavy object [syn: {chock}, {wedge}] v 1: put, fix, force, or implant; "lodge a bullet in the table"; "stick your thumb in the crack" [syn: {lodge}, {wedge}, {stick}, {deposit}] [ant: {dislodge}, {free}] 2: squeeze like a wedge into a tight space; "I squeezed myself into the corner" [syn: {wedge}, {squeeze}, {force}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  wedge 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
wedge
 • เงินจำนวนมาก[Lex2]
 • ลิ่ม[Lex2]
 • ไม้กอล์ฟ[Lex2]
 • แยกออกโดยใช้ลิ่ม[Lex2]
 • บีบอัด[Lex2]
 • (เวจฺ) n. ลิ่ม,รูปลิ่ม,เหล็กงัด,วิธีการ,หนทาง vt. vi. แยกออก,ผ่าออก,ตอกลิ่มเข้าไป,ทะลวง,แทรก,อัด,จิ้ม ###SW. wedgelike adj. ###S. keystone,chock,gambit,crowd [Hope]
 • (n) ลิ่ม,เหล็กงัด,ไม้จิ้ม,วิธีการ,หนทาง [Nontri]
 • /W EH1 JH/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Wege, wedle

Similar FRENCH words suggested by aspell:
rédige, rédigé, aède, cède, cédé, lège, mède, Dodge, badge, beige, belge, berge, cèdre, cédée, dédie, dédié, neige, neigé, péage, redue, rédie, serge, sergé, verge, vergé, rédiger, rédiges, rédigés, étage, étagé, aèdes, cèdes, céder, cédés, leude, lèges, léger, mèdes, weber, été, welter, jetage, guède, aide, aidé, bête, fête, fêté, jeté, pète, pété, tète, tété, tête, vête, être, d'étage, d'été, j'étage, l'étage, l'été, m'étage, n'étage, s'étage, t'étage

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.283 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).