Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for weak (3 entries) (6.2104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weak-, *weak*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Weak \Weak\ (w[=e]k), a. [Compar. {Weaker} (w[=e]k"[~e]r); superl. {Weakest}.] [OE. weik, Icel. veikr; akin to Sw. vek, Dan. veg soft, flexible, pliant, AS. w[=a]c weak, soft, pliant, D. week, G. weich, OHG. weih; all from the verb seen in Icel. v[imac]kja to turn, veer, recede, AS. w[imac]can to yield, give way, G. weichen, OHG. w[imac]hhan, akin to Skr. vij, and probably to E. week, L. vicis a change, turn, Gr. e'i`kein to yield, give way. [root]132. Cf. {Week}, {Wink}, v. i. {Vicissitude}.] [1913 Webster] 1. Wanting physical strength. Specifically: [1913 Webster] (a) Deficient in strength of body; feeble; infirm; sickly; debilitated; enfeebled; exhausted. [1913 Webster] A poor, infirm, weak, and despised old man. --Shak. [1913 Webster] Weak with hunger, mad with love. --Dryden. [1913 Webster] (b) Not able to sustain a great weight, pressure, or strain; as, a weak timber; a weak rope. [1913 Webster] (c) Not firmly united or adhesive; easily broken or separated into pieces; not compact; as, a weak ship. [1913 Webster] (d) Not stiff; pliant; frail; soft; as, the weak stalk of a plant. [1913 Webster] (e) Not able to resist external force or onset; easily subdued or overcome; as, a weak barrier; as, a weak fortress. [1913 Webster] (f) Lacking force of utterance or sound; not sonorous; low; small; feeble; faint. [1913 Webster] A voice not soft, weak, piping, and womanish. --Ascham. [1913 Webster] (g) Not thoroughly or abundantly impregnated with the usual or required ingredients, or with stimulating and nourishing substances; of less than the usual strength; as, weak tea, broth, or liquor; a weak decoction or solution; a weak dose of medicine. [1913 Webster] (h) Lacking ability for an appropriate function or office; as, weak eyes; a weak stomach; a weak magistrate; a weak regiment, or army. [1913 Webster] 2. Not possessing or manifesting intellectual, logical, moral, or political strength, vigor, etc. Specifically: [1913 Webster] (a) Feeble of mind; wanting discernment; lacking vigor; spiritless; as, a weak king or magistrate. [1913 Webster] To think every thing disputable is a proof of a weak mind and captious temper. --Beattie. [1913 Webster] Origen was never weak enough to imagine that there were two Gods. --Waterland. [1913 Webster] (b) Resulting from, or indicating, lack of judgment, discernment, or firmness; unwise; hence, foolish. [1913 Webster] If evil thence ensue, She first his weak indulgence will accuse. --Milton. [1913 Webster] (c) Not having full confidence or conviction; not decided or confirmed; vacillating; wavering. [1913 Webster] Him that is weak in the faith receive ye, but not to doubtful disputations. --Rom. xiv. 1. [1913 Webster] (d) Not able to withstand temptation, urgency, persuasion, etc.; easily impressed, moved, or overcome; accessible; vulnerable; as, weak resolutions; weak virtue. [1913 Webster] Guard thy heart On this weak side, where most our nature fails. --Addison. [1913 Webster] (e) Wanting in power to influence or bind; as, weak ties; a weak sense of honor of duty. [1913 Webster] (f) Not having power to convince; not supported by force of reason or truth; unsustained; as, a weak argument or case. "Convinced of his weak arguing." --Milton. [1913 Webster] A case so weak . . . hath much persisted in. --Hooker. [1913 Webster] (g) Wanting in point or vigor of expression; as, a weak sentence; a weak style. [1913 Webster] (h) Not prevalent or effective, or not felt to be prevalent; not potent; feeble. "Weak prayers." --Shak. [1913 Webster] (i) Lacking in elements of political strength; not wielding or having authority or energy; deficient in the resources that are essential to a ruler or nation; as, a weak monarch; a weak government or state. [1913 Webster] I must make fair weather yet awhile, Till Henry be more weak, and I more strong. --Shak. [1913 Webster] (k) (Stock Exchange) Tending towards lower prices; as, a weak market. [1913 Webster] 3. (Gram.) (a) Pertaining to, or designating, a verb which forms its preterit (imperfect) and past participle by adding to the present the suffix -ed, -d, or the variant form -t; as in the verbs abash, abashed; abate, abated; deny, denied; feel, felt. See {Strong}, 19 (a) . (b) Pertaining to, or designating, a noun in Anglo-Saxon, etc., the stem of which ends in -n. See {Strong}, 19 (b) . [1913 Webster] 4. (Stock Exchange) Tending toward a lower price or lower prices; as, wheat is weak; a weak market. [Webster 1913 Suppl.] 5. (Card Playing) Lacking in good cards; deficient as to number or strength; as, a hand weak in trumps. [Webster 1913 Suppl.] 6. (Photog.) Lacking contrast; as, a weak negative. [Webster 1913 Suppl.] Note: Weak is often used in the formation of self-explaining compounds; as, weak-eyed, weak-handed, weak-hearted, weak-minded, weak-spirited, and the like. [1913 Webster] [1913 Webster] {Weak conjugation} (Gram.), the conjugation of weak verbs; -- called also {new conjugation}, or {regular conjugation}, and distinguished from the {old conjugation}, or {irregular conjugation}. {Weak declension} (Anglo-Saxon Gram.), the declension of weak nouns; also, one of the declensions of adjectives. {Weak side}, the side or aspect of a person's character or disposition by which he is most easily affected or influenced; weakness; infirmity. {weak sore} or {weak ulcer} (Med.), a sore covered with pale, flabby, sluggish granulations. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Weak \Weak\, v. t. & i. [Cf. AS. w?can. w[=a]cian. See {Weak}, a.] To make or become weak; to weaken. [R.] [1913 Webster] Never to seek weaking variety. --Marston. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: weak adj 1: wanting in physical strength; "a weak pillar" [ant: {strong}] 2: overly diluted; thin and insipid; "washy coffee"; "watery milk"; "weak tea" [syn: {watery}, {washy}, {weak}] 3: (used of vowels or syllables) pronounced with little or no stress; "a syllable that ends in a short vowel is a light syllable"; "a weak stress on the second syllable" [syn: {unaccented}, {light}, {weak}] 4: wanting in moral strength, courage, or will; having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings; "I'm only a fallible human"; "frail humanity" [syn: {fallible}, {frail}, {imperfect}, {weak}] 5: tending downward in price; "a weak market for oil stocks" 6: deficient or lacking in some skill; "he's weak in spelling" 7: lacking bodily or muscular strength or vitality; "a feeble old woman"; "her body looked sapless" [syn: {decrepit}, {debile}, {feeble}, {infirm}, {rickety}, {sapless}, {weak}, {weakly}] 8: (used of verbs) having standard (or regular) inflection 9: not having authority, political strength, or governing power; "a weak president" 10: deficient in magnitude; barely perceptible; lacking clarity or brightness or loudness etc; "a faint outline"; "the wan sun cast faint shadows"; "the faint light of a distant candle"; "weak colors"; "a faint hissing sound"; "a faint aroma"; "a weak pulse" [syn: {faint}, {weak}] 11: likely to fail under stress or pressure; "the weak link in the chain" 12: deficient in intelligence or mental power; "a weak mind"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  weak 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
weak
 • ไม่แข็งแรง (ร่างกายและจิตใจ): อ่อนแอ, ปวกเปียก, เปราะบาง [Lex2]
 • แพ้ง่าย: เอาชนะได้ง่าย [Lex2]
 • ขาดทักษะ: ขาดความสามารถ [Lex2]
 • เจือจาง: จาง [Lex2]
 • ซึ่งทำงานได้ไม่เต็มที่[Lex2]
 • ซึ่งไม่อาจโน้มน้าวได้[Lex2]
 • (วีค) adj. อ่อนแอ,อ่อนลง,เปราะ,ใจอ่อน,ไม่หนักแน่น,ไม่กล้าหาญ,ขาดแคลน,เสียงอ่อน,เหลาะแหละ,อ่อนข้อ,อ่อนกำลัง,แผ่ว,บาง,จาง ###SW. weakish adj. weakishly adv. weakishness n. ###S. infim,feeble [Hope]
 • (adj) อ่อนแอ,แผ่ว,เหลาะแหละ,อ่อน,วาย,เซ็ง,กะปลกกะเปลี้ย [Nontri]
 • /W IY1 K/ [CMU]
 • (j) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Peak, Werk, welk, wecken, welken, werken

Similar FRENCH words suggested by aspell:
féal, krak, réal, béa, réa, tek, réac, break, steak, béas, jean, péan, réas, béat, béât, jerk, méat, neck, réât, teck

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2104 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).