Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for wax (4 entries) (4.0009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wax-, *wax*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wax \Wax\ (w[a^]ks), v. i. [imp. {Waxed}; p. p. {Waxed}, and Obs. or Poetic {Waxen}; p. pr. & vb. n. {Waxing}.] [AS. weaxan; akin to OFries. waxa, D. wassen, OS. & OHG. wahsan, G. wachsen, Icel. vaxa, Sw. v[aum]xa, Dan. voxe, Goth. wahsjan, Gr. ? to increase, Skr. waksh, uksh, to grow. [root]135. Cf. {Waist}.] [1913 Webster] 1. To increase in size; to grow bigger; to become larger or fuller; -- opposed to wane. [1913 Webster] The waxing and the waning of the moon. --Hakewill. [1913 Webster] Truth's treasures . . . never shall wax ne wane. --P. Plowman. [1913 Webster] 2. To pass from one state to another; to become; to grow; as, to wax strong; to wax warmer or colder; to wax feeble; to wax old; to wax worse and worse. [1913 Webster] Your clothes are not waxen old upon you. --Deut. xxix. 5. [1913 Webster] Where young Adonis oft reposes, Waxing well of his deep wound. --Milton. [1913 Webster] {Waxing kernels} (Med.), small tumors formed by the enlargement of the lymphatic glands, especially in the groins of children; -- popularly so called, because supposed to be caused by growth of the body. --Dunglison. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wax \Wax\, n. [AS. weax; akin to OFries. wax, D. was, G. wachs, OHG. wahs, Icel. & Sw. vax, Dan. vox, Lith. vaszkas, Russ. vosk'.] [1913 Webster] 1. A fatty, solid substance, produced by bees, and employed by them in the construction of their comb; -- usually called {beeswax}. It is first excreted, from a row of pouches along their sides, in the form of scales, which, being masticated and mixed with saliva, become whitened and tenacious. Its natural color is pale or dull yellow. [1913 Webster] Note: Beeswax consists essentially of cerotic acid (constituting the more soluble part) and of myricyl palmitate (constituting the less soluble part). [1913 Webster] 2. Hence, any substance resembling beeswax in consistency or appearance. Specifically: [1913 Webster] (a) (Physiol.) Cerumen, or earwax. See {Cerumen}. [1913 Webster] (b) A waxlike composition used for uniting surfaces, for excluding air, and for other purposes; as, sealing wax, grafting wax, etching wax, etc. [1913 Webster] (c) A waxlike composition used by shoemakers for rubbing their thread. [1913 Webster] (d) (Zool.) A substance similar to beeswax, secreted by several species of scale insects, as the Chinese wax. See {Wax insect}, below. [1913 Webster] (e) (Bot.) A waxlike product secreted by certain plants. See {Vegetable wax}, under {Vegetable}. [1913 Webster] (f) (Min.) A substance, somewhat resembling wax, found in connection with certain deposits of rock salt and coal; -- called also mineral wax, and ozocerite. [1913 Webster] (g) Thick sirup made by boiling down the sap of the sugar maple, and then cooling. [Local U. S.] [1913 Webster] (h) any of numerous substances or mixtures composed predominantly of the longer-chain saturated hydrocarbons such as the paraffins, which are solid at room teperature, or their alcohol, carboxylic acid, or ester derivatives. [PJC] {Japanese wax}, a waxlike substance made in Japan from the berries of certain species of {Rhus}, esp. {Rhus succedanea}. {Mineral wax}. (Min.) See {Wax}, 2 (f), above. {Wax cloth}. See {Waxed cloth}, under {Waxed}. {Wax end}. See {Waxed end}, under {Waxed}. {Wax flower}, a flower made of, or resembling, wax. {Wax insect} (Zool.), any one of several species of scale insects belonging to the family {Coccidae}, which secrete from their bodies a waxlike substance, especially the Chinese wax insect ({Coccus Sinensis}) from which a large amount of the commercial Chinese wax is obtained. Called also {pela}. {Wax light}, a candle or taper of wax. {Wax moth} (Zool.), a pyralid moth ({Galleria cereana}) whose larvae feed upon honeycomb, and construct silken galleries among the fragments. The moth has dusky gray wings streaked with brown near the outer edge. The larva is yellowish white with brownish dots. Called also {bee moth}. {Wax myrtle}. (Bot.) See {Bayberry}. {Wax painting}, a kind of painting practiced by the ancients, under the name of encaustic. The pigments were ground with wax, and diluted. After being applied, the wax was melted with hot irons and the color thus fixed. {Wax palm}. (Bot.) (a) A species of palm ({Ceroxylon Andicola}) native of the Andes, the stem of which is covered with a secretion, consisting of two thirds resin and one third wax, which, when melted with a third of fat, makes excellent candles. (b) A Brazilian tree ({Copernicia cerifera}) the young leaves of which are covered with a useful waxy secretion. {Wax paper}, paper prepared with a coating of white wax and other ingredients. {Wax plant} (Bot.), a name given to several plants, as: (a) The Indian pipe (see under {Indian}). (b) The {Hoya carnosa}, a climbing plant with polished, fleshy leaves. (c) Certain species of {Begonia} with similar foliage. {Wax tree} (Bot.) (a) A tree or shrub ({Ligustrum lucidum}) of China, on which certain insects make a thick deposit of a substance resembling white wax. (b) A kind of sumac ({Rhus succedanea}) of Japan, the berries of which yield a sort of wax. (c) A rubiaceous tree ({Elaeagia utilis}) of New Grenada, called by the inhabitants "arbol del cera." {Wax yellow}, a dull yellow, resembling the natural color of beeswax. [1913 Webster] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wax \Wax\, v. t. [imp. & p. p. {Waxed}; p. pr. & vb. n. {Waxing}.] To smear or rub with wax; to treat with wax; as, to wax a thread or a table. [1913 Webster] {Waxed cloth}, cloth covered with a coating of wax, used as a cover, of tables and for other purposes; -- called also {wax cloth}. {Waxed end}, a thread pointed with a bristle and covered with shoemaker's wax, used in sewing leather, as for boots, shoes, and the like; -- called also {wax end}. --Brockett. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: wax n 1: any of various substances of either mineral origin or plant or animal origin; they are solid at normal temperatures and insoluble in water v 1: cover with wax; "wax the car" 2: go up or advance; "Sales were climbing after prices were lowered" [syn: {wax}, {mount}, {climb}, {rise}] [ant: {wane}] 3: increase in phase; "the moon is waxing" [syn: {wax}, {full}] [ant: {wane}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  wax 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
wax
 • ขี้ผึ้ง: สารที่คล้ายขี้ผึ้ง [Lex2]
 • เคลือบด้วยขี้ผึ้ง: ขัดด้วยขี้ผึ้ง [Lex2]
 • เพิ่มขึ้น (ทางวรรณคดี)[Lex2]
 • อารมณ์โกรธ[Lex2]
 • แวคซฺ) n. ขี้ผึ้ง,สารที่คล้ายขี้ผึ้ง,ขี้หู,แผ่นเสียง,ครั่ง,ยางเหนียว,อารมณ์โกรธ vt. ทาด้วยขี้ผึ้ง vi. เพิ่ม,เสริม, (ดวงจันทร์) เพิ่มความสว่างขึ้น adj. ทำด้วยหรือเกี่ยวกับหรือคล้ายขี้ผึ้ง ###SW. waxer n. waxlike adj. คำที่มีความหมายเหมือน [Hope]
 • (n) ขี้ผึ้ง,ไข,ครั่ง,ยางเหนียว,ขี้หู [Nontri]
 • (vi) โตขึ้น,ใหญ่ขึ้น,เจริญขึ้น,เขยิบขึ้นไป,เพิ่ม,เสริม [Nontri]
 • (vt) ทาขี้ผึ้ง,ขัดมัน,โรย,รูด,ฉาบ [Nontri]
 • /W AE1 K S/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
DAX, Fax, Max, Wal, lax, war, was, Taxen, Wagen, Wanst, faxen, wagen, waren, waten

Similar FRENCH words suggested by aspell:
fax, max, watt

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.0009 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).