Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for wave (6 entries) (6.1166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wave-, *wave*. Possible hiragana form: わう゛ぇ

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Waive \Waive\, v. t. [imp. & p. p. {Waived}; p. pr. & vb. n. {Waiving}.] [OE. waiven, weiven, to set aside, remove, OF. weyver, quesver, to waive, of Scand. origin; cf. Icel. veifa to wave, to vibrate, akin to Skr. vip to tremble. Cf. {Vibrate}, {Waif}.] [Written also {wave}.] [1913 Webster] 1. To relinquish; to give up claim to; not to insist on or claim; to refuse; to forego. [1913 Webster] He waiveth milk, and flesh, and all. --Chaucer. [1913 Webster] We absolutely do renounce or waive our own opinions, absolutely yielding to the direction of others. --Barrow. [1913 Webster] 2. To throw away; to cast off; to reject; to desert. [1913 Webster] 3. (Law) (a) To throw away; to relinquish voluntarily, as a right which one may enforce if he chooses. (b) (O. Eng. Law) To desert; to abandon. --Burrill. [1913 Webster] Note: The term was applied to a woman, in the same sense as outlaw to a man. A woman could not be outlawed, in the proper sense of the word, because, according to Bracton, she was never in law, that is, in a frankpledge or decennary; but she might be waived, and held as abandoned. --Burrill. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wave \Wave\, v. t. 1. To move one way and the other; to brandish. "[Aeneas] waved his fatal sword." --Dryden. [1913 Webster] 2. To raise into inequalities of surface; to give an undulating form a surface to. [1913 Webster] Horns whelked and waved like the enridged sea. --Shak. [1913 Webster] 3. To move like a wave, or by floating; to waft. [Obs.] --Sir T. Browne. [1913 Webster] 4. To call attention to, or give a direction or command to, by a waving motion, as of the hand; to signify by waving; to beckon; to signal; to indicate. [1913 Webster] Look, with what courteous action It waves you to a more removed ground. --Shak. [1913 Webster] She spoke, and bowing waved Dismissal. --Tennyson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wave \Wave\ (w[=a]v), v. t. See {Waive}. --Sir H. Wotton. --Burke. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wave \Wave\, v. i. [imp. & p. p. {Waved}; p. pr. & vb. n. {Waving}.] [OE. waven, AS. wafian to waver, to hesitate, to wonder; akin to w[ae]fre wavering, restless, MHG. wabern to be in motion, Icel. vafra to hover about; cf. Icel. v[=a]fa to vibrate. Cf. {Waft}, {Waver}.] [1913 Webster] 1. To play loosely; to move like a wave, one way and the other; to float; to flutter; to undulate. [1913 Webster] His purple robes waved careless to the winds. --Trumbull. [1913 Webster] Where the flags of three nations has successively waved. --Hawthorne. [1913 Webster] 2. To be moved to and fro as a signal. --B. Jonson. [1913 Webster] 3. To fluctuate; to waver; to be in an unsettled state; to vacillate. [Obs.] [1913 Webster] He waved indifferently 'twixt doing them neither good nor harm. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wave \Wave\, n. [From {Wave}, v.; not the same word as OE. wawe, waghe, a wave, which is akin to E. wag to move. [root]138. See {Wave}, v. i.] [1913 Webster] 1. An advancing ridge or swell on the surface of a liquid, as of the sea, resulting from the oscillatory motion of the particles composing it when disturbed by any force their position of rest; an undulation. [1913 Webster] The wave behind impels the wave before. --Pope. [1913 Webster] 2. (Physics) A vibration propagated from particle to particle through a body or elastic medium, as in the transmission of sound; an assemblage of vibrating molecules in all phases of a vibration, with no phase repeated; a wave of vibration; an undulation. See {Undulation}. [1913 Webster] 3. Water; a body of water. [Poetic] "Deep drank Lord Marmion of the wave." --Sir W. Scott. [1913 Webster] Build a ship to save thee from the flood, I 'll furnish thee with fresh wave, bread, and wine. --Chapman. [1913 Webster] 4. Unevenness; inequality of surface. --Sir I. Newton. [1913 Webster] 5. A waving or undulating motion; a signal made with the hand, a flag, etc. [1913 Webster] 6. The undulating line or streak of luster on cloth watered, or calendered, or on damask steel. [1913 Webster] 7. Something resembling or likened to a water wave, as in rising unusually high, in being of unusual extent, or in progressive motion; a swelling or excitement, as of feeling or energy; a tide; flood; period of intensity, usual activity, or the like; as, a wave of enthusiasm; waves of applause. [Webster 1913 Suppl.] {Wave front} (Physics), the surface of initial displacement of the particles in a medium, as a wave of vibration advances. {Wave length} (Physics), the space, reckoned in the direction of propagation, occupied by a complete wave or undulation, as of light, sound, etc.; the distance from a point or phase in a wave to the nearest point at which the same phase occurs. {Wave line} (Shipbuilding), a line of a vessel's hull, shaped in accordance with the wave-line system. {Wave-line system}, {Wave-line theory} (Shipbuilding), a system or theory of designing the lines of a vessel, which takes into consideration the length and shape of a wave which travels at a certain speed. {Wave loaf}, a loaf for a wave offering. --Lev. viii. 27. {Wave moth} (Zool.), any one of numerous species of small geometrid moths belonging to {Acidalia} and allied genera; -- so called from the wavelike color markings on the wings. {Wave offering}, an offering made in the Jewish services by waving the object, as a loaf of bread, toward the four cardinal points. --Num. xviii. 11. {Wave of vibration} (Physics), a wave which consists in, or is occasioned by, the production and transmission of a vibratory state from particle to particle through a body. {Wave surface}. (a) (Physics) A surface of simultaneous and equal displacement of the particles composing a wave of vibration. (b) (Geom.) A mathematical surface of the fourth order which, upon certain hypotheses, is the locus of a wave surface of light in the interior of crystals. It is used in explaining the phenomena of double refraction. See under {Refraction}. {Wave theory}. (Physics) See {Undulatory theory}, under {Undulatory}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: wave n 1: one of a series of ridges that moves across the surface of a liquid (especially across a large body of water) [syn: {wave}, {moving ridge}] 2: a movement like that of a sudden occurrence or increase in a specified phenomenon; "a wave of settlers"; "troops advancing in waves" 3: (physics) a movement up and down or back and forth [syn: {wave}, {undulation}] 4: something that rises rapidly; "a wave of emotion swept over him"; "there was a sudden wave of buying before the market closed"; "a wave of conservatism in the country led by the hard right" 5: the act of signaling by a movement of the hand [syn: {wave}, {waving}, {wafture}] 6: a hairdo that creates undulations in the hair 7: an undulating curve [syn: {wave}, {undulation}] 8: a persistent and widespread unusual weather condition (especially of unusual temperatures); "a heat wave" 9: a member of the women's reserve of the United States Navy; originally organized during World War II but now no longer a separate branch v 1: signal with the hands or nod; "She waved to her friends"; "He waved his hand hospitably" [syn: {beckon}, {wave}] 2: move or swing back and forth; "She waved her gun" [syn: {brandish}, {flourish}, {wave}] 3: move in a wavy pattern or with a rising and falling motion; "The curtains undulated"; "the waves rolled towards the beach" [syn: {roll}, {undulate}, {flap}, {wave}] 4: twist or roll into coils or ringlets; "curl my hair, please" [syn: {curl}, {wave}] 5: set waves in; "she asked the hairdresser to wave her hair"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1166 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).