Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for warped (2 entries) (4.5117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warped-, *warped*.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Warp \Warp\ (w[add]rp), v. t. [imp. & p. p. {Warped} (w[add]rpt); p. pr. & vb. n. {Warping}.] [OE. warpen; fr. Icel. varpa to throw, cast, varp a casting, fr. verpa to throw; akin to Dan. varpe to warp a ship, Sw. varpa, AS. weorpan to cast, OS. werpan, OFries. werpa, D. & LG. werpen, G. werfen, Goth. wa['i]rpan; cf. Skr. v[.r]j to twist. [root]144. Cf. {Wrap}.] [1913 Webster] 1. To throw; hence, to send forth, or throw out, as words; to utter. [Obs.] --Piers Plowman. [1913 Webster] 2. To turn or twist out of shape; esp., to twist or bend out of a flat plane by contraction or otherwise. [1913 Webster] The planks looked warped. --Coleridge. [1913 Webster] Walter warped his mouth at this To something so mock solemn, that I laughed. --Tennyson. [1913 Webster] 3. To turn aside from the true direction; to cause to bend or incline; to pervert. [1913 Webster] This first avowed, nor folly warped my mind. --Dryden. [1913 Webster] I have no private considerations to warp me in this controversy. --Addison. [1913 Webster] We are divested of all those passions which cloud the intellects, and warp the understandings, of men. --Southey. [1913 Webster] 4. To weave; to fabricate. [R. & Poetic.] --Nares. [1913 Webster] While doth he mischief warp. --Sternhold. [1913 Webster] 5. (Naut.) To tow or move, as a vessel, with a line, or warp, attached to a buoy, anchor, or other fixed object. [1913 Webster] 6. To cast prematurely, as young; -- said of cattle, sheep, etc. [Prov. Eng.] [1913 Webster] 7. (Agric.) To let the tide or other water in upon (lowlying land), for the purpose of fertilization, by a deposit of warp, or slimy substance. [Prov. Eng.] [1913 Webster] 8. (Rope Making) To run off the reel into hauls to be tarred, as yarns. [1913 Webster] 9. (Weaving) To arrange (yarns) on a warp beam. [1913 Webster] 10. (Aeronautics) To twist the end surfaces of (an aerocurve in an airfoil) in order to restore or maintain equilibrium. [Webster 1913 Suppl.] {Warped surface} (Geom.), a surface generated by a straight line moving so that no two of its consecutive positions shall be in the same plane. --Davies & Peck. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: warped adj 1: used especially of timbers or boards; bent out of shape usually by moisture; "the floors were warped and cracked"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  warped 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
warped
 • /W AO1 R P T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [warp]
 • ทำให้บิดงอ: ทำให้ผิดรูป, ทำให้ผิดส่วน [Lex2]
 • บิดงอ: ผิดรูปไป, ผิดส่วน [Lex2]
 • ทำให้เลวร้ายลง[Lex2]
 • บิดเบือน[Lex2]
 • ลากเรือด้วยเชือกผูกโยง[Lex2]
 • การผิดรูปไป: การผิดส่วนไป [Lex2]
 • การกระทำที่ผิดปกติ: การกระทำนอกลู่นอกทาง [Lex2]
 • กลุ่มเส้นด้ายตามยาว[Lex2]
 • เชือกที่ใช้ผูกโยงเรือ[Lex2]
 • (วอร์พ) vi. vt. งอ,โค้ง,บิด,ทำให้งอ,โก่ง,ทำให้โค้ง,ทำให้บิด,ทำให้เบี้ยว,บิดเบือน,ทำให้วิปริต,n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,ส่วนบิด,ส่วนเบี้ยว,ความคิดอคติ,จิตวิปริต ###S. turn,contort [Hope]
 • (n) ความบิดเบี้ยว,ความโค้ง,ความวิปริต,ความแปรปรวน [Nontri]
 • (n) ด้ายยืน,ลายตรง [Nontri]
 • (vi) บิดเบิ้ยว,งอ,โค้ง,วิปริต,แปรปรวน [Nontri]
 • /W AO1 R P/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Ware, ward, warnend, wartend, Waren, Warze, waren, warne, warte, Wappen, Warnen, Warten, Warzen, warnen, warten, wartet

Similar FRENCH words suggested by aspell:
harpes, harpés, carpes, harpe, harpé, carpe, harper, harpez, harpée, harpées, arpète, arpent, harpent, harpait, barbe, barbé, harpai, d'arpète, l'arpète

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.5117 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).