Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for warmer (3 entries) (6.1899 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warmer-, *warmer*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Warm \Warm\, a. [Compar. {Warmer}; superl. {Warmest}.] [AS. wearm; akin to OS., OFries., D., & G. warm, Icel. varmr, Sw. & Dan. varm, Goth. warmjan to warm; probably akin to Lith. virti to cook, boil; or perhaps to Skr. gharma heat, OL. formus warm. ???, ???.] [1913 Webster] 1. Having heat in a moderate degree; not cold as, warm milk. "Whose blood is warm within." --Shak. [1913 Webster] Warm and still is the summer night. --Longfellow. [1913 Webster] 2. Having a sensation of heat, esp. of gentle heat; glowing. [1913 Webster] 3. Subject to heat; having prevalence of heat, or little or no cold weather; as, the warm climate of Egypt. [1913 Webster] 4. Fig.: Not cool, indifferent, lukewarm, or the like, in spirit or temper; zealous; ardent; fervent; excited; sprightly; irritable; excitable. [1913 Webster] Mirth, and youth, and warm desire! --Milton. [1913 Webster] Each warm wish springs mutual from the heart. --Pope. [1913 Webster] They say he's warm man and does not care to be mad? mouths at. --Addison. [1913 Webster] I had been none of the warmest of partisans. --Hawthor??. [1913 Webster] 5. Violent; vehement; furious; excited; passionate; as, a warm contest; a warm debate. [1913 Webster] Welcome, daylight; we shall have warm work on't. --Dryden. [1913 Webster] 6. Being well off as to property, or in good circumstances; forehanded; rich. [Colloq.] [1913 Webster] Warm householders, every one of them. --W. Irving. [1913 Webster] You shall have a draft upon him, payable at sight: and let me tell you he as warm a man as any within five miles round him. --Goldsmith. [1913 Webster] 7. In children's games, being near the object sought for; hence, being close to the discovery of some person, thing, or fact concealed. [Colloq.] [1913 Webster] Here, indeed, young Mr. Dowse was getting "warm," ?? children say at blindman's buff. --Black. [1913 Webster] 8. (Paint.) Having yellow or red for a basis, or in their composition; -- said of colors, and opposed to cold which is of blue and its compounds. [1913 Webster] Syn: Ardent; zealous; fervent; glowing; enthusiastic; cordial; keen; violent; furious; hot. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Warmer \Warm"er\, n. One who, or that which, warms. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: warmer n 1: device that heats water or supplies warmth to a room [syn: {heater}, {warmer}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  warmer 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
warmer
 • เครื่องทำความอุ่น: สิ่งที่ทำให้อุ่น [Lex2]
 • /W AO1 R M ER0/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
  [warm]
 • อุ่น: อบอุ่นสบาย [Lex2]
 • ที่ทำให้อุ่น: ที่ป้องกันความหนาวเย็น [Lex2]
 • ที่เป็นมิตร: ที่มีไมตรีจิต [Lex2]
 • ที่เต็มไปด้วยอารมณ์รุนแรง[Lex2]
 • ที่มีความกระตือรือร้น[Lex2]
 • ที่โกรธได้ง่าย: ที่อารมณ์เสียง่าย [Lex2]
 • (สี) ที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นสบาย (เช่น สีแดง สีเหลือง)[Lex2]
 • ทำให้อุ่นขึ้น: ทำให้อบอุ่น [Lex2]
 • อุ่นขึ้น[Lex2]
 • ทำให้มีความสุข[Lex2]
 • มีความกระตือรือร้น[Lex2]
 • มีความเป็นมิตร: มีไมตรีจิต, มีความรู้สึกชอบพอ [Lex2]
 • สถานที่ที่อบอุ่น[Lex2]
 • การทำให้อุ่นขึ้น[Lex2]
 • ที่เกือบจะเดาถูก (คำไม่เป็นทางการ): ที่เกือบจะตอบถูก [Lex2]
 • อุ่น [LongdoDE]
 • (วอร์ม) adj. vt. vi. (ทำให้) (กลายเป็น) อบอุ่น,อุ่น,มีมิตรไมตรี,มีชีวิตชีวา,คึกคัก,สด,มีอารมณ์รัก,เห็นอกเห็นใจ -Phr. (warm up อุ่นเครื่องก่อนแข่ง) ###SW. warmer n. warmish adj. warmly adv. warmness n. ###S. luk [Hope]
 • (adj) กระตือรือร้น,สดๆร้อนๆ,อบอุ่น,เผ็ดร้อน [Nontri]
 • (vi) ร้อนขึ้น,ตื่นเต้น,อบอุ่น,มีชีวิตชีวา [Nontri]
 • /W AO1 R M/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
+ warm

Similar FRENCH words suggested by aspell:
armer, carmer, armet, arme, armé, marner, armes, armés, carme, carmé, larme, parme, d'armer, l'armer, m'armer, n'armer, s'armer, t'armer, carmes, carmés, larmes, qu'armer, d'armet, l'armet, d'arme, d'armé, j'arme, l'arme, l'armé, m'arme, n'arme, s'arme, t'arme, d'armes, d'armés, l'armes, m'armes, n'armes, t'armes

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1899 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).