Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for warm (7 entries) (4.7811 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -warm-, *warm*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Warm \Warm\, a. [Compar. {Warmer}; superl. {Warmest}.] [AS. wearm; akin to OS., OFries., D., & G. warm, Icel. varmr, Sw. & Dan. varm, Goth. warmjan to warm; probably akin to Lith. virti to cook, boil; or perhaps to Skr. gharma heat, OL. formus warm. ???, ???.] [1913 Webster] 1. Having heat in a moderate degree; not cold as, warm milk. "Whose blood is warm within." --Shak. [1913 Webster] Warm and still is the summer night. --Longfellow. [1913 Webster] 2. Having a sensation of heat, esp. of gentle heat; glowing. [1913 Webster] 3. Subject to heat; having prevalence of heat, or little or no cold weather; as, the warm climate of Egypt. [1913 Webster] 4. Fig.: Not cool, indifferent, lukewarm, or the like, in spirit or temper; zealous; ardent; fervent; excited; sprightly; irritable; excitable. [1913 Webster] Mirth, and youth, and warm desire! --Milton. [1913 Webster] Each warm wish springs mutual from the heart. --Pope. [1913 Webster] They say he's warm man and does not care to be mad? mouths at. --Addison. [1913 Webster] I had been none of the warmest of partisans. --Hawthor??. [1913 Webster] 5. Violent; vehement; furious; excited; passionate; as, a warm contest; a warm debate. [1913 Webster] Welcome, daylight; we shall have warm work on't. --Dryden. [1913 Webster] 6. Being well off as to property, or in good circumstances; forehanded; rich. [Colloq.] [1913 Webster] Warm householders, every one of them. --W. Irving. [1913 Webster] You shall have a draft upon him, payable at sight: and let me tell you he as warm a man as any within five miles round him. --Goldsmith. [1913 Webster] 7. In children's games, being near the object sought for; hence, being close to the discovery of some person, thing, or fact concealed. [Colloq.] [1913 Webster] Here, indeed, young Mr. Dowse was getting "warm," ?? children say at blindman's buff. --Black. [1913 Webster] 8. (Paint.) Having yellow or red for a basis, or in their composition; -- said of colors, and opposed to cold which is of blue and its compounds. [1913 Webster] Syn: Ardent; zealous; fervent; glowing; enthusiastic; cordial; keen; violent; furious; hot. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Warm \Warm\, n. The act of warming, or the state of being warmed; a warming; a heating. [Colloq.] --Dickens. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Warm \Warm\, v. t. [imp. & p. p. {Warmed}; p. pr. & vb. n. {Warming}.] [AS. wearmian. See {Warm}, a.] [1913 Webster] 1. To communicate a moderate degree of heat to; to render warm; to supply or furnish heat to; as, a stove warms an apartment. [1913 Webster] Then shall it [an ash tree] be for a man to burn; for he will take thereof and warm himself. --Isa. xliv 15 [1913 Webster] Enough to warm, but not enough to burn. --Longfellow. [1913 Webster] 2. To make engaged or earnest; to interest; to engage; to excite ardor or zeal; to enliven. [1913 Webster] I formerly warmed my head with reading controversial writings. --Pope. [1913 Webster] Bright hopes, that erst bosom warmed. --Keble. [1913 Webster] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Warm \Warm\, v. i. [AS. wearmian.] [1913 Webster] 1. To become warm, or moderately heated; as, the earth soon warms in a clear day summer. [1913 Webster] There shall not be a coal to warm at. --Isa. xlvii. 14. [1913 Webster] 2. To become ardent or animated; as, the speake? warms as he proceeds. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: warm adv 1: in a warm manner; "warmly dressed"; "warm-clad skiers" [syn: {warmly}, {warm}] adj 1: having or producing a comfortable and agreeable degree of heat or imparting or maintaining heat; "a warm body"; "a warm room"; "a warm climate"; "a warm coat" [ant: {cool}] 2: psychologically warm; friendly and responsive; "a warm greeting"; "a warm personality"; "warm support" [ant: {cool}] 3: (color) inducing the impression of warmth; used especially of reds and oranges and yellows; "warm reds and yellows and orange" [ant: {cool}] 4: having or displaying warmth or affection; "affectionate children"; "a fond embrace"; "fond of his nephew"; "a tender glance"; "a warm embrace" [syn: {affectionate}, {fond}, {lovesome}, {tender}, {warm}] 5: freshly made or left; "a warm trail"; "the scent is warm" [syn: {strong}, {warm}] 6: easily aroused or excited; "a quick temper"; "a warm temper" [syn: {quick}, {warm}] 7: characterized by strong enthusiasm; "ardent revolutionaries"; "warm support" [syn: {ardent}, {warm}] 8: characterized by liveliness or excitement or disagreement; "a warm debate" 9: uncomfortable because of possible danger or trouble; "made things warm for the bookies" 10: of a seeker; near to the object sought; "you're getting warm"; "hot on the trail" v 1: get warm or warmer; "The soup warmed slowly on the stove" [syn: {warm}, {warm up}] 2: make warm or warmer; "The blanket will warm you" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: warm [varm] hot; thermal; warm; warmly From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: warm [wɑrm] warm warmly

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.7811 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).