Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for walle (53 entries) (0.3889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walle-, *walle*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wallet[N] กระเป๋าขนาดเล็กที่ทำจากหนังหรือพลาสติก, Syn. billfold, pocketbook
wallet[N] โปรแกรมการซื้อขายสินค้าทางอินเตอร์เน็ต (ทางคอมพิวเตอร์)
wallet[N] ซองที่ใช้ใส่เอกสารหรือรูปภาพ
walleye[N] ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ, See also: ชื่อละตินคือ Stizostedion vitreum, Syn. pikeperch, walleyed pike
walleyed[ADJ] ตาถลน, See also: ตาโปน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
walleye๑. แผลเป็นกระจกตา, ต้อลำไย, ตาถั่ว [มีความหมายเหมือนกับ leucoma of the cornea]๒. ตาเหล่ออก [มีความหมายเหมือนกับ exotropia ๑ และ strabismus, divergent; strabismus, external] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า walle **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
walle"I lost my wallet," lamented John.
walleYour wallet is on the television set.
walleI have looked everywhere, but I can not find my wallet.
walleI've looked everywhere, but I can't find my wallet.
walleWaaahhh! I lost my wallet.
walleJust give him the wallet.
walleThe other day he bought a wallet made of kangaroo leather for me.
walleWhere did you find this wallet?
walleDid you see a brown wallet around here?
walleThis is the same wallet as I lost a week ago.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wallet(วอล'ลิท,วอ'ลิท) n. กระเป๋าหนังเล็กสำหรับใสธนบัตร,ถุงหนังเล็ก ๆ สำหรับใส่เครื่องมือ,ย่ามเดินทาง, Syn. knapsack
walleyed(วอล'อายดฺ) adj. ตาถลน,ตาโปน

English-Thai: Nontri Dictionary
wallet(n) ซองธนบัตร,กระเป๋าสตางค์,ย่าม,ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข[ADJ] walleyed, See also: cross-eyed, squint-eyed, Syn. เหล่, เอก, ส่อน, Example: เธอไม่มีวันสบตากับคนตาเขอย่างเขาหรอก, Thai definition: ที่เหล่น้อยๆ (ใช้แก่ตา)
เวียง[N] walled city, See also: city, town, Syn. เมือง, Thai definition: เมืองที่มีกำแพงล้อม
ตาลอ[N] walleye, See also: gravelblind, partly blind, one having an opaque spot or area on the cornea (a term of cont, Syn. ตาถั่ว, Example: ลุงเป็นตาลอมากขึ้นทุกทีต้องรีบพาไปหาหมอ, Thai definition: ตาที่มีจุดขาวมัวๆ อยู่กลางตาดำ ทำให้มองไม่ค่อยเห็น
กระเป๋าธนบัตร[N] wallet, See also: purse, case, Syn. กระเป๋าสตางค์, กระเป๋าเงิน, Example: ผมล้วงเงินในกระเป๋าธนบัตรส่งให้เขาแต่เขายังไม่กล้ารับและแสดงความขัดเขิน, Count unit: ใบ, ลูก
กระเป๋าสตางค์[N] purse, See also: wallet, Syn. กระเป๋าธนบัตร, Example: ราคาของสินค้ามันควรจะเหมาะสมกับค่าเงินในกระเป๋าสตางค์ของคุณ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: เครื่องใช้สำหรับเก็บธนบัตรหรือเหรียญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบ[n.] (bai) EN: [classifier : leaves (of trees); round and hollow objects (hats, cups, glasses, bowls, tin-cans, eggs, fruit, bags, wallets); small documents (tickets, certificates, leaflets)]   FR: [classificateur : feuilles (arbres et plantes); objets ronds et creux (chapeaux, coupes, bols, cannettes, oeufs, fruits); petits documents (billets, tickets, certificats)]
คนตาเข[n. exp.] (khon tākhē) EN: walleyed person ; cross-eyed person   FR: loucheur [m] ; loucheuse [f] ; louchon [m] (fam.)
กระเป๋าหนัง[n. exp.] (krapao nang) EN: leather wallet   
กระเป๋าพก[n. exp.] (krapao phok) EN: purse ; wallet   
กระเป๋าสตางค์[n.] (krapao satāng) EN: wallet ; purse   FR: porte-monnaie [m] ; portefeuille [m]
กระเป๋าธนบัตร[n. exp.] (krapao thanabat) EN: wallet ; purse ; case   FR: portefeuille [m] ; porte-monnaie [m]
ซองใส่ธนบัตร[n. exp.] (søng sai thanabat) EN: wallet   
เวียง[n.] (wīeng) EN: walled city ; city ; town   FR: ville fortifiée [f]
ย่าม[n.] (yām) EN: kitbag ; shoulder bag ; stachel ; wallet   FR: sac [m] ; cartable [m] ; besace [f] ; sac à dos [m] ; malette [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
WALLE W AO1 L
WALLEY W AO1 L IY0
WALLET W AO1 L AH0 T
WALLES W AO1 L Z
WALLER W AO1 L ER0
WALLED W AO1 L D
WALLEN W AO1 L AH0 N
WALLEYE W AO1 L AY2
WALLETS W AO1 L AH0 T S
WALLENBERG W AO1 L AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
walled (v) (w oo1 l d)
wallet (n) (w o1 l i t)
wallets (n) (w o1 l i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brieftasche {f} | Brieftaschen {pl}wallet | wallets [Add to Longdo]
Glasauge {n} | Glasaugen {pl}walleye | walleyes [Add to Longdo]
eingemauertwalled in [Add to Longdo]
glasäugigwalleyed [Add to Longdo]
zugemauertwalled [Add to Longdo]
zugemauertwalled up [Add to Longdo]
Wallerstar {m} [ornith.]Waller's Red-winged Starling [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3889 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).