Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for walked (1 entries) (6.8518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walked-, *walked*.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Walk \Walk\ (w[add]k), v. i. [imp. & p. p. {Walked}; p. pr. & vb. n. {Walking}.] [OE. walken, probably from AS. wealcan to roll, turn, revolve, akin to D. walken to felt hats, to work a hat, G. walken to full, OHG. walchan to beat, to full, Icel. v[=a]lka to roll, to stamp, Sw. valka to full, to roll, Dan. valke to full; cf. Skr. valg to spring; but cf. also AS. weallian to roam, ramble, G. wallen. [root]130.] [1913 Webster] 1. To move along on foot; to advance by steps; to go on at a moderate pace; specifically, of two-legged creatures, to proceed at a slower or faster rate, but without running, or lifting one foot entirely before the other touches the ground. [1913 Webster] At the end of twelve months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. --Dan. iv. 29. [1913 Webster] When Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus. --Matt. xiv. 29. [1913 Webster] Note: In the walk of quadrupeds, there are always two, and for a brief space there are three, feet on the ground at once, but never four. [1913 Webster] 2. To move or go on the feet for exercise or amusement; to take one's exercise; to ramble. [1913 Webster] 3. To be stirring; to be abroad; to go restlessly about; -- said of things or persons expected to remain quiet, as a sleeping person, or the spirit of a dead person; to go about as a somnambulist or a specter. [1913 Webster] I have heard, but not believed, the spirits of the dead May walk again. --Shak. [1913 Webster] When was it she last walked? --Shak. [1913 Webster] 4. To be in motion; to act; to move; to wag. [Obs.] "Her tongue did walk in foul reproach." --Spenser. [1913 Webster] Do you think I'd walk in any plot? --B. Jonson. [1913 Webster] I heard a pen walking in the chimney behind the cloth. --Latimer. [1913 Webster] 5. To behave; to pursue a course of life; to conduct one's self. [1913 Webster] We walk perversely with God, and he will walk crookedly toward us. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 6. To move off; to depart. [Obs. or Colloq.] [1913 Webster] He will make their cows and garrans to walk. --Spenser. [1913 Webster] {To walk} in, to go in; to enter, as into a house. {To walk after the flesh} (Script.), to indulge sensual appetites, and to live in sin. --Rom. viii. 1. {To walk after the Spirit} (Script.), to be guided by the counsels and influences of the Spirit, and by the word of God. --Rom. viii. 1. {To walk by faith} (Script.), to live in the firm belief of the gospel and its promises, and to rely on Christ for salvation. --2 Cor. v. 7. {To walk in darkness} (Script.), to live in ignorance, error, and sin. --1 John i. 6. {To walk in the flesh} (Script.), to live this natural life, which is subject to infirmities and calamities. --2 Cor. x. 3. {To walk in the light} (Script.), to live in the practice of religion, and to enjoy its consolations. --1 John i. 7. {To walk over}, in racing, to go over a course at a walk; -- said of a horse when there is no other entry; hence, colloquially, to gain an easy victory in any contest. {To walk through the fire} (Script.), to be exercised with severe afflictions. --Isa. xliii. 2. {To walk with God} (Script.), to live in obedience to his commands, and have communion with him. [1913 Webster]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  walked 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
walked
 • /W AO1 K T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [walk]
 • เดิน: ก้าวเดิน [Lex2]
 • ท่องเที่ยวไปด้วยการเดินเท้า: เดินทางด้วยเท้า [Lex2]
 • การเดินทางโดยทางเท้า[Lex2]
 • พาสัตว์เลี้ยงไปออกกำลังด้วยการเดิน[Lex2]
 • ช่วยให้เดิน: พยุงให้เดิน [Lex2]
 • ระยะทางที่เดินทางด้วยเท้า[Lex2]
 • ช่วงเวลาที่เดินทางด้วยเท้า[Lex2]
 • ท่วงท่าในการเดิน[Lex2]
 • เคลื่อนย้ายวัตถุขนาดใหญ่ในลักษณะคล้ายการเดิน[Lex2]
 • วัดความยาวด้วยจำนวนก้าว[Lex2]
 • หายไป (คำไม่เป็นทางการ): ถูกขโมยไป [Lex2]
 • ประท้วงด้วยการเดิน (คำไม่เป็นทางการ)[Lex2]
 • ได้รับการปล่อยตัวจากคุก (คำสแลง): ได้รับการพิจารณาว่าบริสุทธิ์ [Lex2]
 • การเหยาะย่างของม้า[Lex2]
 • (วอล์ค) vi. vt. เดิน,ดำเนินวิถีชีวิต -Phr. (walk out ประท้วงโดยการเดินออกจากที่ประชุม) n. การเดิน,ระยะที่เดิน,ท่าทางการเดิน,ฐานะ,สภาพ,ทางเดิน,สถานที่เดิม,ไร่นา,กลุ่ม,ฝูง,ทางเร่ขาย ###SW. walkable adj. [Hope]
 • (n) การเดิน,ท่าเดิน,การเดินเล่น,ทางเดิน,ฐานะ [Nontri]
 • (vi) เดิน,เดินเล่น,ดำเนินชีวิต [Nontri]
 • (vt) เดินข้ามไป,พาเดิน,เดินผ่าน [Nontri]
 • /W AA1 K/ [CMU]
 • /W AO1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Walde, wallend, walle, Wald, waltend, walzend, wankend, welkend, Waldes, Wallen, wallen, Falke, Walze, Wolke, walte, walze, wanke, welke, Balken, Falken, Walter, Walzen, Walzer, Wolken, wacker, walten, waltet, walzen, wanken, welken, wackeln

Similar FRENCH words suggested by aspell:
Walkman, ballets, galets, palets, valets, Walkmans, calques, calqués, talleth, talques, talqués, baskets, jackets, rackets, calque, calqué, taleth, talque, talqué, calquer, talquer, calquez, calquée, talquez, talquée, talleths, halait, hâlait, taleths, allait, calait, râlait, salait, talait, valait, haquets, talqueux, bâclait, maclait, raclait, laçait

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.8518 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).