Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for walk (6 entries) (6.0889 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -walk-, *walk*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Walk \Walk\ (w[add]k), v. i. [imp. & p. p. {Walked}; p. pr. & vb. n. {Walking}.] [OE. walken, probably from AS. wealcan to roll, turn, revolve, akin to D. walken to felt hats, to work a hat, G. walken to full, OHG. walchan to beat, to full, Icel. v[=a]lka to roll, to stamp, Sw. valka to full, to roll, Dan. valke to full; cf. Skr. valg to spring; but cf. also AS. weallian to roam, ramble, G. wallen. [root]130.] [1913 Webster] 1. To move along on foot; to advance by steps; to go on at a moderate pace; specifically, of two-legged creatures, to proceed at a slower or faster rate, but without running, or lifting one foot entirely before the other touches the ground. [1913 Webster] At the end of twelve months, he walked in the palace of the kingdom of Babylon. --Dan. iv. 29. [1913 Webster] When Peter was come down out of the ship, he walked on the water, to go to Jesus. --Matt. xiv. 29. [1913 Webster] Note: In the walk of quadrupeds, there are always two, and for a brief space there are three, feet on the ground at once, but never four. [1913 Webster] 2. To move or go on the feet for exercise or amusement; to take one's exercise; to ramble. [1913 Webster] 3. To be stirring; to be abroad; to go restlessly about; -- said of things or persons expected to remain quiet, as a sleeping person, or the spirit of a dead person; to go about as a somnambulist or a specter. [1913 Webster] I have heard, but not believed, the spirits of the dead May walk again. --Shak. [1913 Webster] When was it she last walked? --Shak. [1913 Webster] 4. To be in motion; to act; to move; to wag. [Obs.] "Her tongue did walk in foul reproach." --Spenser. [1913 Webster] Do you think I'd walk in any plot? --B. Jonson. [1913 Webster] I heard a pen walking in the chimney behind the cloth. --Latimer. [1913 Webster] 5. To behave; to pursue a course of life; to conduct one's self. [1913 Webster] We walk perversely with God, and he will walk crookedly toward us. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 6. To move off; to depart. [Obs. or Colloq.] [1913 Webster] He will make their cows and garrans to walk. --Spenser. [1913 Webster] {To walk} in, to go in; to enter, as into a house. {To walk after the flesh} (Script.), to indulge sensual appetites, and to live in sin. --Rom. viii. 1. {To walk after the Spirit} (Script.), to be guided by the counsels and influences of the Spirit, and by the word of God. --Rom. viii. 1. {To walk by faith} (Script.), to live in the firm belief of the gospel and its promises, and to rely on Christ for salvation. --2 Cor. v. 7. {To walk in darkness} (Script.), to live in ignorance, error, and sin. --1 John i. 6. {To walk in the flesh} (Script.), to live this natural life, which is subject to infirmities and calamities. --2 Cor. x. 3. {To walk in the light} (Script.), to live in the practice of religion, and to enjoy its consolations. --1 John i. 7. {To walk over}, in racing, to go over a course at a walk; -- said of a horse when there is no other entry; hence, colloquially, to gain an easy victory in any contest. {To walk through the fire} (Script.), to be exercised with severe afflictions. --Isa. xliii. 2. {To walk with God} (Script.), to live in obedience to his commands, and have communion with him. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Walk \Walk\, v. t. 1. To pass through, over, or upon; to traverse; to perambulate; as, to walk the streets. [1913 Webster] As we walk our earthly round. --Keble. [1913 Webster] 2. To cause to walk; to lead, drive, or ride with a slow pace; as, to walk one's horses; to walk the dog. " I will rather trust . . . a thief to walk my ambling gelding." --Shak. [1913 Webster +PJC] 3. [AS. wealcan to roll. See {Walk} to move on foot.] To subject, as cloth or yarn, to the fulling process; to full. [Obs. or Scot.] [1913 Webster] 4. (Sporting) To put or keep (a puppy) in a walk; to train (puppies) in a walk. [Cant] [Webster 1913 Suppl.] 5. To move in a manner likened to walking. [Colloq.] She walked a spinning wheel into the house, making it use first one and then the other of its own spindling legs to achieve progression rather than lifting it by main force. --C. E. Craddock. {To walk one's chalks}, to make off; take French leave. {To walk the plank}, to walk off the plank into the water and be drowned; -- an expression derived from the practice of pirates who extended a plank from the side of a ship, and compelled those whom they would drown to walk off into the water; figuratively, to vacate an office by compulsion. --Bartlett. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Walk \Walk\, n. 1. The act of walking, or moving on the feet with a slow pace; advance without running or leaping. [1913 Webster] 2. The act of walking for recreation or exercise; as, a morning walk; an evening walk. [1913 Webster] 3. Manner of walking; gait; step; as, we often know a person at a distance by his walk. [1913 Webster] 4. That in or through which one walks; place or distance walked over; a place for walking; a path or avenue prepared for foot passengers, or for taking air and exercise; way; road; hence, a place or region in which animals may graze; place of wandering; range; as, a sheep walk. [1913 Webster] A woody mountain . . . with goodliest trees Planted, with walks and bowers. --Milton. [1913 Webster] He had walk for a hundred sheep. --Latimer. [1913 Webster] Amid the sound of steps that beat The murmuring walks like rain. --Bryant. [1913 Webster] 5. A frequented track; habitual place of action; sphere; as, the walk of the historian. [1913 Webster] The mountains are his walks. --Sandys. [1913 Webster] He opened a boundless walk for his imagination. --Pope. [1913 Webster] 6. Conduct; course of action; behavior. [1913 Webster] 7. The route or district regularly served by a vender; as, a milkman's walk. [Eng.] [1913 Webster] 8. In coffee, coconut, and other plantations, the space between them. [Webster 1913 Suppl.] 9. (Sporting) (a) A place for keeping and training puppies. (b) An inclosed area of some extent to which a gamecock is confined to prepare him for fighting. [Webster 1913 Suppl.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Arm \Arm\, n. [AS. arm, earm; akin to OHG. aram, G., D., Dan., & Sw. arm, Icel. armr, Goth. arms, L. armus arm, shoulder, and prob. to Gr. ? joining, joint, shoulder, fr. the root ? to join, to fit together; cf. Slav. rame. ?. See {Art}, {Article}.] 1. The limb of the human body which extends from the shoulder to the hand; also, the corresponding limb of a monkey. [1913 Webster] 2. Anything resembling an arm; as, (a) The fore limb of an animal, as of a bear. (b) A limb, or locomotive or prehensile organ, of an invertebrate animal. (c) A branch of a tree. (d) A slender part of an instrument or machine, projecting from a trunk, axis, or fulcrum; as, the arm of a steelyard. (e) (Naut) The end of a yard; also, the part of an anchor which ends in the fluke. (f) An inlet of water from the sea. (g) A support for the elbow, at the side of a chair, the end of a sofa, etc. [1913 Webster] 3. Fig.: Power; might; strength; support; as, the secular arm; the arm of the law. [1913 Webster] To whom is the arm of the Lord revealed? --Isa. lii. 1. [1913 Webster] {Arm's end}, the end of the arm; a good distance off. --Dryden. {Arm's length}, the length of the arm. {Arm's reach}, reach of the arm; the distance the arm can reach. {To go} (or {walk}) {arm in arm}, to go with the arm or hand of one linked in the arm of another. "When arm in armwe went along." --Tennyson. {To keep at arm's length}, to keep at a distance (literally or figuratively); not to allow to come into close contact or familiar intercourse. {To work at arm's length}, to work disadvantageously. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: walk n 1: the act of traveling by foot; "walking is a healthy form of exercise" [syn: {walk}, {walking}] 2: (baseball) an advance to first base by a batter who receives four balls; "he worked the pitcher for a base on balls" [syn: {base on balls}, {walk}, {pass}] 3: manner of walking; "he had a funny walk" [syn: {walk}, {manner of walking}] 4: the act of walking somewhere; "he took a walk after lunch" 5: a path set aside for walking; "after the blizzard he shoveled the front walk" [syn: {walk}, {walkway}, {paseo}] 6: a slow gait of a horse in which two feet are always on the ground 7: careers in general; "it happens in all walks of life" [syn: {walk of life}, {walk}] v 1: use one's feet to advance; advance by steps; "Walk, don't run!"; "We walked instead of driving"; "She walks with a slight limp"; "The patient cannot walk yet"; "Walk over to the cabinet" [ant: {ride}] 2: accompany or escort; "I'll walk you to your car" 3: obtain a base on balls 4: traverse or cover by walking; "Walk the tightrope"; "Paul walked the streets of Damascus"; "She walks 3 miles every day" 5: give a base on balls to 6: live or behave in a specified manner; "walk in sadness" 7: be or act in association with; "We must walk with our dispossessed brothers and sisters"; "Walk with God" 8: walk at a pace; "The horses walked across the meadow" 9: make walk; "He walks the horse up the mountain"; "Walk the dog twice a day" 10: take a walk; go for a walk; walk for pleasure; "The lovers held hands while walking"; "We like to walk every Sunday" [syn: {walk}, {take the air}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: walk n.,vt. Traversal of a data structure, especially an array or linked-list data structure in {core}. See also {codewalker}, {silly walk}, {clobber}.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0889 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).