Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for wake (5 entries) (6.0711 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wake-, *wake*. Possible hiragana form: わけ

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wake \Wake\, n. 1. The act of waking, or being awaked; also, the state of being awake. [Obs. or Poetic] [1913 Webster] Making such difference 'twixt wake and sleep. --Shak. [1913 Webster] Singing her flatteries to my morning wake. --Dryden. [1913 Webster] 2. The state of forbearing sleep, especially for solemn or festive purposes; a vigil. [1913 Webster] The warlike wakes continued all the night, And funeral games played at new returning light. --Dryden. [1913 Webster] The wood nymphs, decked with daises trim, Their merry wakes and pastimes keep. --Milton. [1913 Webster] 3. Specifically: (a) (Ch. of Eng.) An annual parish festival formerly held in commemoration of the dedication of a church. Originally, prayers were said on the evening preceding, and hymns were sung during the night, in the church; subsequently, these vigils were discontinued, and the day itself, often with succeeding days, was occupied in rural pastimes and exercises, attended by eating and drinking, often to excess. [1913 Webster] Great solemnities were made in all churches, and great fairs and wakes throughout all England. --Ld. Berners. [1913 Webster] And every village smokes at wakes with lusty cheer. --Drayton. [1913 Webster] (b) The sitting up of persons with a dead body, often attended with a degree of festivity, chiefly among the Irish. "Blithe as shepherd at a wake." --Cowper. [1913 Webster] {Wake play}, the ceremonies and pastimes connected with a wake. See {Wake}, n., 3 (b), above. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wake \Wake\, n. [Originally, an open space of water s?rrounded by ice, and then, the passage cut through ice for a vessel, probably of Scand. origin; cf. Icel. v["o]k a hole, opening in ice, Sw. vak, Dan. vaage, perhaps akin to E. humid.] The track left by a vessel in the water; by extension, any track; as, the wake of an army. [1913 Webster] This effect followed immediately in the wake of his earliest exertions. --De Quincey. [1913 Webster] Several humbler persons . . . formed quite a procession in the dusty wake of his chariot wheels. --Thackeray. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wake \Wake\, v. i. [imp. & p. p. {Waked}or {Woke} (?); p. pr. & vb. n. {Waking}.] [AS. wacan, wacian; akin to OFries. waka, OS. wak?n, D. waken, G. wachen, OHG. wahh?n, Icel. vaka, Sw. vaken, Dan. vaage, Goth. wakan, v. i., uswakjan, v. t., Skr. v[=a]jay to rouse, to impel. ????. Cf. {Vigil}, {Wait}, v. i., {Watch}, v. i.] [1913 Webster] 1. To be or to continue awake; to watch; not to sleep. [1913 Webster] The father waketh for the daughter. --Ecclus. xlii. 9. [1913 Webster] Though wisdom wake, suspicion sleeps. --Milton. [1913 Webster] I can not think any time, waking or sleeping, without being sensible of it. --Locke. [1913 Webster] 2. To sit up late festive purposes; to hold a night revel. [1913 Webster] The king doth wake to-night, and takes his rouse, Keeps wassail, and the swaggering upspring reels. --Shak. [1913 Webster] 3. To be excited or roused from sleep; to awake; to be awakened; to cease to sleep; -- often with up. [1913 Webster] He infallibly woke up at the sound of the concluding doxology. --G. Eliot. [1913 Webster] 4. To be exited or roused up; to be stirred up from a dormant, torpid, or inactive state; to be active. [1913 Webster] Gentle airs due at their hour To fan the earth now waked. --Milton. [1913 Webster] Then wake, my soul, to high desires. --Keble. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wake \Wake\, v. t. 1. To rouse from sleep; to awake. [1913 Webster] The angel . . . came again and waked me. --Zech. iv. 1. [1913 Webster] 2. To put in motion or action; to arouse; to excite. "I shall waken all this company." --Chaucer. [1913 Webster] Lest fierce remembrance wake my sudden rage. --Milton. [1913 Webster] Even Richard's crusade woke little interest in his island realm. --J. R. Green. [1913 Webster] 3. To bring to life again, as if from the sleep of death; to reanimate; to revive. [1913 Webster] To second life Waked in the renovation of the just. --Milton. [1913 Webster] 4. To watch, or sit up with, at night, as a dead body. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: wake n 1: the consequences of an event (especially a catastrophic event); "the aftermath of war"; "in the wake of the accident no one knew how many had been injured" [syn: {aftermath}, {wake}, {backwash}] 2: an island in the western Pacific between Guam and Hawaii [syn: {Wake Island}, {Wake}] 3: the wave that spreads behind a boat as it moves forward; "the motorboat's wake capsized the canoe" [syn: {wake}, {backwash}] 4: a vigil held over a corpse the night before burial; "there's no weeping at an Irish wake" [syn: {wake}, {viewing}] v 1: be awake, be alert, be there [ant: {catch some Z's}, {kip}, {log Z's}, {sleep}, {slumber}] 2: stop sleeping; "She woke up to the sound of the alarm clock" [syn: {wake up}, {awake}, {arouse}, {awaken}, {wake}, {come alive}, {waken}] [ant: {dope off}, {doze off}, {drift off}, {drop off}, {drowse off}, {fall asleep}, {flake out}, {nod off}] 3: arouse or excite feelings and passions; "The ostentatious way of living of the rich ignites the hatred of the poor"; "The refugees' fate stirred up compassion around the world"; "Wake old feelings of hatred" [syn: {inflame}, {stir up}, {wake}, {ignite}, {heat}, {fire up}] 4: make aware of; "His words woke us to terrible facts of the situation" 5: cause to become awake or conscious; "He was roused by the drunken men in the street"; "Please wake me at 6 AM." [syn: {awaken}, {wake}, {waken}, {rouse}, {wake up}, {arouse}] [ant: {cause to sleep}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0711 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).