Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for wait (4 entries) (4.8028 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wait-, *wait*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wait \Wait\, v. i. [imp. & p. p. {Waited}; p. pr. & vb. n. {Waiting}.] [OE. waiten, OF. waitier, gaitier, to watch, attend, F. guetter to watch, to wait for, fr. OHG. wahta a guard, watch, G. wacht, from OHG. wahh[=e]n to watch, be awake. [root]134. See {Wake}, v. i.] [1913 Webster] 1. To watch; to observe; to take notice. [Obs.] [1913 Webster] "But [unless] ye wait well and be privy, I wot right well, I am but dead," quoth she. --Chaucer. [1913 Webster] 2. To stay or rest in expectation; to stop or remain stationary till the arrival of some person or event; to rest in patience; to stay; not to depart. [1913 Webster] All the days of my appointed time will I wait, till my change come. --Job xiv. 14. [1913 Webster] They also serve who only stand and wait. --Milton. [1913 Webster] Haste, my dear father; 't is no time to wait. --Dryden. [1913 Webster] [1913 Webster] {To wait on} or {To wait upon}. (a) To attend, as a servant; to perform services for; as, to wait on a gentleman; to wait on the table. "Authority and reason on her wait." --Milton. "I must wait on myself, must I?" --Shak. (b) To attend; to go to see; to visit on business or for ceremony. (c) To follow, as a consequence; to await. "That ruin that waits on such a supine temper." --Dr. H. More. (d) To look watchfully at; to follow with the eye; to watch. [R.] "It is a point of cunning to wait upon him with whom you speak with your eye." --Bacon. (e) To attend to; to perform. "Aaron and his sons . . . shall wait on their priest's office." --Num. iii. 10. (f) (Falconry) To fly above its master, waiting till game is sprung; -- said of a hawk. --Encyc. Brit. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wait \Wait\, v. t. 1. To stay for; to rest or remain stationary in expectation of; to await; as, to wait orders. [1913 Webster] Awed with these words, in camps they still abide, And wait with longing looks their promised guide. --Dryden. [1913 Webster] 2. To attend as a consequence; to follow upon; to accompany; to await. [Obs.] [1913 Webster] 3. To attend on; to accompany; especially, to attend with ceremony or respect. [Obs.] [1913 Webster] He chose a thousand horse, the flower of all His warlike troops, to wait the funeral. --Dryden. [1913 Webster] Remorse and heaviness of heart shall wait thee, And everlasting anguish be thy portion. --Rowe. [1913 Webster] 4. To cause to wait; to defer; to postpone; -- said of a meal; as, to wait dinner. [Colloq.] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Wait \Wait\, n. [OF. waite, guaite, gaite, F. guet watch, watching, guard, from OHG. wahta. See {Wait}, v. i.] [1913 Webster] 1. The act of waiting; a delay; a halt. [1913 Webster] There is a wait of three hours at the border Mexican town of El Paso. --S. B. Griffin. [1913 Webster] 2. Ambush. "An enemy in wait." --Milton. [1913 Webster] 3. One who watches; a watchman. [Obs.] [1913 Webster] 4. pl. Hautboys, or oboes, played by town musicians; not used in the singular. [Obs.] --Halliwell. [1913 Webster] 5. pl. Musicians who sing or play at night or in the early morning, especially at Christmas time; serenaders; musical watchmen. [Written formerly {wayghtes}.] [1913 Webster] Hark! are the waits abroad? --Beau. & Fl. [1913 Webster] The sound of the waits, rude as may be their minstrelsy, breaks upon the mild watches of a winter night with the effect of perfect harmony. --W. Irving. [1913 Webster] {To lay wait}, to prepare an ambuscade. {To lie in wait}. See under 4th {Lie}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: wait n 1: time during which some action is awaited; "instant replay caused too long a delay"; "he ordered a hold in the action" [syn: {delay}, {hold}, {time lag}, {postponement}, {wait}] 2: the act of waiting (remaining inactive in one place while expecting something); "the wait was an ordeal for him" [syn: {wait}, {waiting}] v 1: stay in one place and anticipate or expect something; "I had to wait on line for an hour to get the tickets" 2: wait before acting; "the scientists held off announcing their results until they repeated the experiment" [syn: {wait}, {hold off}, {hold back}] 3: look forward to the probable occurrence of; "We were expecting a visit from our relatives"; "She is looking to a promotion"; "he is waiting to be drafted" [syn: {expect}, {look}, {await}, {wait}] 4: serve as a waiter or waitress in a restaurant; "I'm waiting on tables at Maxim's" [syn: {wait}, {waitress}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  wait 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
wait
 • รอคอย[Lex2]
 • รั้งรอ: หยุดหรือทำช้าๆ เพื่อให้ผู้อื่นตามทัน [Lex2]
 • ถูกเลื่อนออกไป[Lex2]
 • เลื่อนออกไป (การเสิร์ฟอาหาร)[Lex2]
 • ทำงานเป็นบริกร: ทำงานเสิร์ฟอาหาร [Lex2]
 • ทำงานเป็นบริกร[Lex2]
 • เวลาที่ใช้ในการรอคอย[Lex2]
 • พร้อมที่จะใช้การได้[Lex2]
 • (เวท) vi. คอย,รอคอย,หวัง,รอ,รั้งรอ,เลื่อนไป,ช้าไป,เสียเวลา,รับใช้,ปรนนิบัติ vt. คอย,รอคอย -Phr. (wait on (upon) รับใช้ปรนนิบัติรอคอย) n. การคอย,การรอคอย,การดักซุ่ม -Phr. (lie in wait ซุ่มคอย ดักซุ่ม) ###S. linger,await [Hope]
 • (vi) รอ,คอยรับใช้,รอคอย,เดินโต๊ะ [Nontri]
 • /W EY1 T/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Wart, Watt, wagt, wart, weit, waten, walten, weiten

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ait, hait, haït, fait, lait, naît, paît, sait, tait, watt, l'ait, m'ait, n'ait, t'ait

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.8028 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).