Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for voice (6 entries) (4.9131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -voice-, *voice*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Voice \Voice\, n. [OE. vois, voys, OF. vois, voiz, F. voix, L. vox, vocis, akin to Gr. ? a word, ? a voice, Skr. vac to say, to speak, G. erw[aum]hnen to mention. Cf. {Advocate}, {Advowson}, {Avouch}, {Convoke}, {Epic}, {Vocal}, {Vouch}, {Vowel}.] 1. Sound uttered by the mouth, especially that uttered by human beings in speech or song; sound thus uttered considered as possessing some special quality or character; as, the human voice; a pleasant voice; a low voice. [1913 Webster] He with a manly voice saith his message. --Chaucer. [1913 Webster] Her voice was ever soft, Gentle, and low; an excellent thing in woman. --Shak. [1913 Webster] Thy voice is music. --Shak. [1913 Webster] Join thy voice unto the angel choir. --Milton. [1913 Webster] 2. (Phon.) Sound of the kind or quality heard in speech or song in the consonants b, v, d, etc., and in the vowels; sonant, or intonated, utterance; tone; -- distinguished from mere breath sound as heard in f, s, sh, etc., and also whisper. [1913 Webster] Note: Voice, in this sense, is produced by vibration of the so-called vocal cords in the larynx (see Illust. of {Larynx}) which act upon the air, not in the manner of the strings of a stringed instrument, but as a pair of membranous tongues, or reeds, which, being continually forced apart by the outgoing current of breath, and continually brought together again by their own elasticity and muscular tension, break the breath current into a series of puffs, or pulses, sufficiently rapid to cause the sensation of tone. The power, or loudness, of such a tone depends on the force of the separate pulses, and this is determined by the pressure of the expired air, together with the resistance on the part of the vocal cords which is continually overcome. Its pitch depends on the number of aerial pulses within a given time, that is, on the rapidity of their succession. See Guide to Pronunciation, [sect][sect] 5, 146, 155. [1913 Webster] 3. The tone or sound emitted by anything. [1913 Webster] After the fire a still small voice. --1 Kings xix. 12. [1913 Webster] Canst thou thunder with a voice like him? --Job xl. 9. [1913 Webster] The floods have lifted up their voice. --Ps. xciii. 3. [1913 Webster] O Marcus, I am warm'd; my heart Leaps at the trumpet's voice. --Addison. [1913 Webster] 4. The faculty or power of utterance; as, to cultivate the voice. [1913 Webster] 5. Language; words; speech; expression; signification of feeling or opinion. [1913 Webster] I desire to be present with you now, and to change my voice; for I stand in doubt of you. --Gal. iv. 20. [1913 Webster] My voice is in my sword. --Shak. [1913 Webster] Let us call on God in the voice of his church. --Bp. Fell. [1913 Webster] 6. Opinion or choice expressed; judgment; a vote. [1913 Webster] Sic. How now, my masters! have you chose this man? 1 Cit. He has our voices, sir. --Shak. [1913 Webster] Some laws ordain, and some attend the choice Of holy senates, and elect by voice. --Dryden. [1913 Webster] 7. Command; precept; -- now chiefly used in scriptural language. [1913 Webster] So shall ye perish; because ye would not be obedient unto the voice of the Lord your God. --Deut. viii. 20. [1913 Webster] 8. One who speaks; a speaker. "A potent voice of Parliament." --Tennyson. [1913 Webster] 9. (Gram.) A particular mode of inflecting or conjugating verbs, or a particular form of a verb, by means of which is indicated the relation of the subject of the verb to the action which the verb expresses. [1913 Webster] {Active voice} (Gram.), that form of the verb by which its subject is represented as the agent or doer of the action expressed by it. {Chest voice} (Phon.), a kind of voice of a medium or low pitch and of a sonorous quality ascribed to resonance in the chest, or thorax; voice of the thick register. It is produced by vibration of the vocal cords through their entire width and thickness, and with convex surfaces presented to each other. {Head voice} (Phon.), a kind of voice of high pitch and of a thin quality ascribed to resonance in the head; voice of the thin register; falsetto. In producing it, the vibration of the cords is limited to their thin edges in the upper part, which are then presented to each other. {Middle voice} (Gram.), that form of the verb by which its subject is represented as both the agent, or doer, and the object of the action, that is, as performing some act to or upon himself, or for his own advantage. {Passive voice}. (Gram.) See under {Passive}, a. {Voice glide} (Pron.), the brief and obscure neutral vowel sound that sometimes occurs between two consonants in an unaccented syllable (represented by the apostrophe), as in able (a"b'l). See {Glide}, n., 2. {Voice stop}. See {Voiced stop}, under {Voiced}, a. {With one voice}, unanimously. "All with one voice . . . cried out, Great is Diana of the Ephesians." --Acts xix. 34. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Voice \Voice\, v. i. To clamor; to cry out. [Obs.] --South. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Voice \Voice\, v. t. [imp. & p. p. {Voiced}; p. pr. & vb. n. {Voicing}.] 1. To give utterance or expression to; to utter; to publish; to announce; to divulge; as, to voice the sentiments of the nation. "Rather assume thy right in silence and . . . then voice it with claims and challenges." --Bacon. [1913 Webster] It was voiced that the king purposed to put to death Edward Plantagenet. --Bacon. [1913 Webster] 2. (Phon.) To utter with sonant or vocal tone; to pronounce with a narrowed glottis and rapid vibrations of the vocal cords; to speak above a whisper. [1913 Webster] 3. To fit for producing the proper sounds; to regulate the tone of; as, to voice the pipes of an organ. [1913 Webster] 4. To vote; to elect; to appoint. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: voice n 1: the distinctive quality or pitch or condition of a person's speech; "A shrill voice sounded behind us" 2: the sound made by the vibration of vocal folds modified by the resonance of the vocal tract; "a singer takes good care of his voice"; "the giraffe cannot make any vocalizations" [syn: {voice}, {vocalization}, {vocalisation}, {vocalism}, {phonation}, {vox}] 3: a sound suggestive of a vocal utterance; "the noisy voice of the waterfall"; "the incessant voices of the artillery" 4: expressing in coherent verbal form; "the articulation of my feelings"; "I gave voice to my feelings" [syn: {articulation}, {voice}] 5: a means or agency by which something is expressed or communicated; "the voice of the law"; "the Times is not the voice of New York"; "conservatism has many voices" 6: something suggestive of speech in being a medium of expression; "the wee small voice of conscience"; "the voice of experience"; "he said his voices told him to do it" 7: (metonymy) a singer; "he wanted to hear trained voices sing it" 8: an advocate who represents someone else's policy or purpose; "the meeting was attended by spokespersons for all the major organs of government" [syn: {spokesperson}, {interpreter}, {representative}, {voice}] 9: the ability to speak; "he lost his voice" 10: (linguistics) the grammatical relation (active or passive) of the grammatical subject of a verb to the action that the verb denotes 11: the melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music; "he tried to sing the tenor part" [syn: {part}, {voice}] v 1: give voice to; "He voiced his concern" 2: utter with vibrating vocal chords [syn: {voice}, {sound}, {vocalize}, {vocalise}] [ant: {devoice}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: voice vt. To phone someone, as opposed to emailing them or connecting in {talk mode}. ?I'm busy now; I'll voice you later.? From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: VOICE Virtual OS/2 International Consumer Education (OS/2, user group, org.)

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 4.9131 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).