Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for virus (9 entries) (6.0758 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -virus-, *virus*.

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Virus \Vi"rus\, n. [L., a slimy liquid, a poisonous liquid, poison, stench; akin to Gr. ? poison, Skr. visha. Cf. {Wizen}, v. i.] 1. (Med.) Contagious or poisonous matter, as of specific ulcers, the bite of snakes, etc.; -- applied to organic poisons. [Archaic] [1913 Webster +PJC] 2. the causative agent of a disease, . [obsolescent] [PJC] 3. any of numerous submicroscopic complex organic objects which have genetic material and may be considered as living organisms but have no proper cell membrane, and thus cannot by themselves perform metabolic processes, requiring entry into a host cell in order to multiply. The simplest viruses have no lipid envelope and may be considered as complex aggregates of molecules, sometimes only a nucleic acid (DNA or RNA) and a coat protein. They are sometimes viewed as being on the borderline between living and nonliving objects. They are smaller than living cells in size, usually between 20 and 300 nm; thus they pass through standard filters, and were previously referred to as {filterable virus}. The manifestations of disease caused by multiplication of viruses in cells may be due to destruction of the cells caused by subversion of the cellular metabolic processes by the virus, or by synthesis of a virus-specific toxin. Viruses may infect animals, plants, or microorganisms; those infecting bacteria are also called {bacteriophages}. Certain bacteriophages may be non-destructive and benign in the host; -- see {bacteriophage}. [1913 Webster +PJC] 4. Fig.: Any morbid corrupting quality in intellectual or moral conditions; something that poisons the mind or the soul; as, the virus of obscene books. [1913 Webster] 5. (Computers) a program or segment of program code that may make copies of itself (replicate), attach itself to other programs, and perform unwanted actions within a computer; also called {computer virus} or {virus program}. Such programs are almost always introduced into a computer without the knowledge or assent of its owner, and are often malicious, causing destructive actions such as erasing data on disk, but sometime only annoying, causing peculiar objects to appear on the display. The form of sociopathic mental disease that causes a programmer to write such a program has not yet been given a name. Compare {trojan horse[3]}. [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: virus n 1: (virology) ultramicroscopic infectious agent that replicates itself only within cells of living hosts; many are pathogenic; a piece of nucleic acid (DNA or RNA) wrapped in a thin coat of protein 2: a harmful or corrupting agency; "bigotry is a virus that must not be allowed to spread"; "the virus of jealousy is latent in everyone" 3: a software program capable of reproducing itself and usually capable of causing great harm to files or other programs on the same computer; "a true virus cannot spread to another computer without human assistance" [syn: {virus}, {computer virus}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: virus n. [from the obvious analogy with biological viruses, via SF] A cracker program that searches out other programs and ?infects? them by embedding a copy of itself in them, so that they become {Trojan horse}s. When these programs are executed, the embedded virus is executed too, thus propagating the ?infection?. This normally happens invisibly to the user. Unlike a {worm}, a virus cannot infect other computers without assistance. It is propagated by vectors such as humans trading programs with their friends (see {SEX}). The virus may do nothing but propagate itself and then allow the program to run normally. Usually, however, after propagating silently for a while, it starts doing things like writing cute messages on the terminal or playing strange tricks with the display (some viruses include nice {display hack}s). Many nasty viruses, written by particularly perversely minded {cracker}s, do irreversible damage, like nuking all the user's files. In the 1990s, viruses became a serious problem, especially among Windows users; the lack of security on these machines enables viruses to spread easily, even infecting the operating system (Unix machines, by contrast, are immune to such attacks). The production of special anti-virus software has become an industry, and a number of exaggerated media reports have caused outbreaks of near hysteria among users; many {luser}s tend to blame everything that doesn't work as they had expected on virus attacks. Accordingly, this sense of virus has passed not only into techspeak but into also popular usage (where it is often incorrectly used to denote a {worm} or even a {Trojan horse}). See {phage}; compare {back door}; see also {Unix conspiracy}. From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Virus [viːrus] (n) , s.(m ) virus From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Virus... [viːrus] viral From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: bug 1. böcek 2. (k.dili.) mikrop, virus 3. ing. tahtakurusu 4. Volkswagenin ufağı 5. (argo) gizli dinleme cihazı 6. (k.dili.) (makina, cihaz, planda) kusur, ayarsızlık, çalışmada noksanlık 7. (k.dili.) gizli dinleme cihazı yerleştirmek 8. (argo) kızdırmak, öfkelendirmek. harvest bug kızıl kurt, (zool.) Leptus autumnalis. get the bug (argo) merak sarmak, yeni bir hevese kapılmak. From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: virus [virɵs] virus From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]: virus mucus; phlegm From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: virus [virys] virus

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0758 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).