Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for value (213 entries) (0.3845 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -value-, *value*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

valueประโยชน์
value chainโซ่แห่งคุณค่า
value date (n ) วันที่มีการส่งมอบ, วันที่มีผล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
value[N] มูลค่า, See also: ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน, Syn. worth
value[N] คุณค่า, See also: คุณประโยชน์, ความสำคัญ, Syn. goodness, merit, usefulness, Ant. uselessness, unfitness, worthlessness
value[VT] ประเมินค่า, See also: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน, Syn. evaluate, gauge, rate
value[VT] ให้ความสำคัญ, See also: ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง, Syn. esteem, revere, respect
valued[ADJ] ซึ่งมีค่า, See also: ซึ่งมีมูลค่า, Syn. charged, evaluated
valuer[N] ผู้ให้มูลค่า, Syn. appraiser
value as[PHRV] ให้คุณค่าเป็น, See also: ยกย่องให้มีค่าเทียบเท่ากับ
value at[PHRV] มีค่าเท่ากับ, Syn. rate at
value for[PHRV] มีค่าสำหรับ
value above[PHRV] มีค่าเหนือ, See also: มีค่ามากกว่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
value๑. มูลค่า๒. คุณค่า, ค่านิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
valueค่า, คุณค่า [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
value๑. ค่า, มูลค่า, ราคา๒. คุณค่า, ค่านิยม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valueค่าสี [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added network (VAN)ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม (แวน) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
value added network (VAN)ข่ายงานมูลค่าเพิ่ม, ข่ายงานคุณค่าเพิ่ม (แวน) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
value added reseller (VAR)ผู้ขายสินค้ามูลค่าเพิ่ม (วาร์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
value added service (VAS)บริการคุณค่าเพิ่ม (วาส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Value Added Tax coverความคุ้มครองภาษีมูลค่าเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า value **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
valueGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
valueA beautiful object like that never loses its value.
valueA man who knows the price of everything, and the value of nothing.
valueThe English set a high value on freedom.
valueThe value of the dollar declines as the rate of inflation rises.
valueMoney is used for buying or selling goods, measuring value and storing wealth.
valueTo borrow an argument from Karl Popper, a hypothesis is only of value if it can be tested.
valueGreek philosophers placed value on democracy.
valueThese types of books have almost no value.
valueThese kinds of jewelry are of little value.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit,wort
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ
valueless(แวล'ลิวลิส) adj. ไร้ค่า,ใช้ไม่ได้,ไม่มีมูลค่า., See also: valuelessness n., Syn. worthless
valuer(แวล'ลิวเออะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประ-มาณค่า,ผู้ตีราคา,ผู้กำหนดราคา, Syn. appraiser

English-Thai: Nontri Dictionary
value(n) ราคา,คุณค่า,มูลค่า,ความพอใจ,ความหมาย,ขนาด
value(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,นับถือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม[N] value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)
ภ.พ.[N] value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม, Thai definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
แวต[N] value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิ่งไร้ค่า[N] worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ค่าเงิน[N] value of money, Example: การที่เศรษฐกิจทั่วเอเชียกำลังวิกฤติ เป็นผลให้ค่าเงินทุกสกุลในเอเชียต่างก็มีปัญหาตกต่ำลงทุกวัน, Thai definition: อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศหนึ่งกับเงินตราของอีกประเทศหนึ่ง
มูลค่าเพิ่ม[N] value added, Example: ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหนึ่งในมูลค่าเพิ่มของสินค้าในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมบริโภคนิยม, Thai definition: มูลค่าที่เกิดจากความสามารถของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ภายในองค์กรในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบที่ซื้อมาจากภายนอกให้เป็น สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ
มูลค่า[N] price, See also: value, cost, Syn. ค่า, ราคา, Example: เฉพาะปี 2533 เพียงปีเดียว สินค้าที่ลักลอบส่งเข้าไปในจีนมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 52,000 ล้านบาท, Thai definition: ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ
หวงแหน[V] value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai definition: กันไว้สำหรับตัว
ค่านิยม[N] popularity, See also: value, Syn. ความนิยม, ความชื่นชอบ, Example: สังคมไทยเรามักจะนิยมดื่มเฉพาะชายหญิงดื่มสุรามีจำนวนไม่มากเพราะค่านิยมของเรายังเห็นว่าหญิงดื่มสุราไม่เป็นกุลสตรี
ค่า[N] value, See also: worth, advantage, Syn. คุณค่า, ประโยชน์, Example: นักภาษาศาสตร์เชิงทฤษฎีก็ให้ความรู้ที่มีค่าแก่นักภาษาศาตร์คอมพิวเตอร์อย่างมากมาย แต่บางครั้งก็ถูกมองข้ามความสำคัญไป, Thai definition: คุณประโยชน์ในตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งคิดเป็นเงินไม่ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider   FR: évaluer ; peser ; considérer
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เดาถูก[v. exp.] (dao thūk) EN: guess wright   FR: évaluer correctement
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value   
หวงแหน[v.] (hūanghaēn) EN: value highly ; cherish ; be jealous of   FR: se réserver ; garder pour soi
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
การเสื่อมค่า[n. exp.] (kān seūam khā) EN: depreciation ; decrease in value   
ค่า[n.] (khā) EN: value ; worth ; price ; cost ; charge ; expense ; fee ; allowance ; wages   FR: valeur [f] ; coût [m] ; prix [m] ; frais [mpl] ; charges [fpl]
ค่า[n.] (khā) EN: value   FR: valeur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VALUE V AE1 L Y UW0
VALUED V AE1 L Y UW0 D
VALUES V AE1 L Y UW0 Z
VALUES' V AE1 L Y UW0 Z
VALUELESS V AE1 L Y UW0 L AH0 S
VALUEPOINT V AE1 L Y UW0 P OY2 N T
VALUEVISION V AE1 L Y UW0 V IH2 ZH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
value (v) (v a1 l y uu)
valued (v) (v a1 l y uu d)
valuer (n) (v a1 l y uu @ r)
values (v) (v a1 l y uu z)
valuers (n) (v a1 l y uu @ z)
valueless (j) (v a1 l y uu l @ s)
value-added (j) - (v a2 l y uu - a1 d i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhi2, 值] value; (to be) worth; to happen [Add to Longdo]
价值[jia4 zhi2, 價值] value; worth [Add to Longdo]
价值工程[jia4 zhi2 gong1 cheng2, 價值工程] value engineering [Add to Longdo]
价值观[jia4 zhi2 guan1, 價值觀] value theory [Add to Longdo]
加值型网路[jia1 zhi2 xing2 wang3 lu4, 加值型網路] value added network; VAN [Add to Longdo]
增值税[zeng1 zhi2 shui4, 增值稅] value-added tax (VAT) [Add to Longdo]
币值[bi4 zhi2, 幣值] value of a currency [Add to Longdo]
推崇[tui1 chong2, 推崇] value; accord great importance to [Add to Longdo]
产值[chan3 zhi2, 產值] value of output; output value [Add to Longdo]
部分值[bu4 fen4 zhi2, 部分值] value of a part [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[あたい, atai] value [Add to Longdo]
値参照名[あたいさんしょうめい, ataisanshoumei] value reference name [Add to Longdo]
付加価値ネットワーク[ふかかちネットワーク, fukakachi nettowa-ku] value added network (VAN) [Add to Longdo]
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]
付加価値通信網[ふかかちつうしんもう, fukakachitsuushinmou] Value-Added Network, VAN [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Größe {f} [phys.] | magnetische Größe {f} | nichtelektrische Größe {f}value | magnetic value | non-electrical value [Add to Longdo]
Mehrwertsteuer {f} | ausschließlich Mehrwertsteuer | ausschließlich Mehrwertsteuer und/oder Steuernvalue-added tax; VAT | exclusive of VAT | exclusive of VAT and/or taxes [Add to Longdo]
Prüfwert {m}value figure [Add to Longdo]
Qualitätssteuerung {f}value engineering [Add to Longdo]
Schätzer {m} | Schätzer {pl}valuer | valuers [Add to Longdo]
Taxator {m}; Taxatorin {f}valuer [Add to Longdo]
Umsatzsteuer {f} | Umsatzsteuern {pl}value added tax; VAT | value added taxes [Add to Longdo]
Wert {m} | Werte {pl} | angeblicher Wert | annehmbarer Wert | bestimmter Wert | innerer Wert | prädilativer Wert | rechnerischer Wert | im Wert steigen; an Wert gewinnenvalue | values | asserted value | acceptable level | assigned value | intrinsic value | predictive valu | book value | to appreciate in value [Add to Longdo]
Wertanalyse {f} [econ.]value analysis [Add to Longdo]
Wert-Angebot {n} [econ.]value proposition [Add to Longdo]

(Search term is possibly a german word, automatically try valü)
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

valueประโยชน์
value chainโซ่แห่งคุณค่า
value date (n ) วันที่มีการส่งมอบ, วันที่มีผล

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
value[N] มูลค่า, See also: ค่า, ราคา, ค่าตอบแทน, Syn. worth
value[N] คุณค่า, See also: คุณประโยชน์, ความสำคัญ, Syn. goodness, merit, usefulness, Ant. uselessness, unfitness, worthlessness
value[VT] ประเมินค่า, See also: ประมาณค่า, คำนวณค่าเป็นเงิน, Syn. evaluate, gauge, rate
value[VT] ให้ความสำคัญ, See also: ให้เกียรติ, นับถืออย่างสูง, Syn. esteem, revere, respect
valued[ADJ] ซึ่งมีค่า, See also: ซึ่งมีมูลค่า, Syn. charged, evaluated
valuer[N] ผู้ให้มูลค่า, Syn. appraiser
valuate[VT] ประเมินค่า, See also: ประมาณราคา, ตีราคา, Syn. calculate, evaluate, judge, measure
valuable[ADJ] มีคุณค่า, See also: มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก, Syn. meanuseful, important, significant, Ant. insignificant, unimportant
valuable[ADJ] ซึ่งมีราคา, Syn. priceless, Ant. cheap, common
valuable[N] ของมีค่า, See also: ของล้ำค่า, ของแพง, เครื่องประดับราคาแพง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
valuableมีค่า, มีราคา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable considerationค่าตอบแทนที่มีคุณค่า [ดู good consideration] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable improvementsการปรับปรุงที่มีมูลค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable papersเอกสารสำคัญ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuable securityหลักทรัพย์ที่มีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuablesของมีค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuationการกำหนดค่า, การประเมินค่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
valuationการประเมินค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
valuationการกำหนดค่า, การประเมินค่า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Valuation Clauseข้อกำหนดการกำหนดมูลค่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า valü **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
valüGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
valüA beautiful object like that never loses its value.
valüWithout your invaluable help.
valüA man who knows the price of everything, and the value of nothing.
valüThat was a valuable experience.
valüThe English set a high value on freedom.
valüIt is silence that is valuable now.
valüThe Internet is an invaluable source of information.
valüThe value of the dollar declines as the rate of inflation rises.
valüMoney is used for buying or selling goods, measuring value and storing wealth.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
valuable(แวล'ลิวเบิล) adj. มีค่า,มีคุณค่า,มีค่าเป็นเงินมาก,มีราคา,มีประโยชน์มาก,มีความสำคัญมาก. n. ของมีค่า,ของที่มีค่าเป็นเงินมาก., See also: valuableness n. valuably adv., Syn. costly,valued,worthy
valuate(แวล'ลิวเอท) vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,ตีราคา, Syn. appraise,estimate
valuation(แวลลิวเอ'เชิน) n. การประเมินค่า,การประมาณค่า,การตีราคา,ค่าที่ประเมินราคากำหนด, See also: valuational adj. valuationally adv., Syn. estimate
valuator(แวล'ลิวเอเทอะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประมาณค่า,ผู้ตีราคา, Syn. appraiser
value(แวล'ลิว) n. ค่า,คุณค่า,มูลค่า,ราคา,ค่าเป็นเงิน,ค่าตอบแทน,หน่วยเงินตรา,ขนาด,ปริมาณ,ความนิยม,ความพอใจ,ความหมาย,ระดับ,คุณภาพของเสียง. vt. ประเมินค่า,ประมาณค่า,คำนวณค่าเป็นเงิน,ให้ความสำคัญ,ให้เกียรติ,นับถืออย่างสูง, Syn. merit,wort
valued(แวว'ลิวดฺ) adj. ประเมินค่าไว้สูง,ประเมินค่าไว้แล้ว,ประมาณค่าไว้แล้ว,ตีราคาไว้แล้ว,มีค่าเฉพาะอย่าง,ได้รับความเคารพนับถือ,ได้รับเกียรติ
valueless(แวล'ลิวลิส) adj. ไร้ค่า,ใช้ไม่ได้,ไม่มีมูลค่า., See also: valuelessness n., Syn. worthless
valuer(แวล'ลิวเออะ) n. ผู้ประเมินค่า,ผู้ประ-มาณค่า,ผู้ตีราคา,ผู้กำหนดราคา, Syn. appraiser

English-Thai: Nontri Dictionary
valuable(adj) มีคุณค่า,มีราคา,มีประโยชน์
valuation(n) การประเมินค่า,การตีราคา
value(n) ราคา,คุณค่า,มูลค่า,ความพอใจ,ความหมาย,ขนาด
value(vt) ตีราคา,ประเมินค่า,นับถือ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษีมูลค่าเพิ่ม[N] value added tax, See also: VAT, Example: เจ้าของร้านค้าต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7, Thai definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ, Notes: (กฎหมาย)
ภ.พ.[N] value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม, Thai definition: ภาษีทางอ้อมประเภทหนึ่งที่เรียกเก็บจากบุคคลที่ซื้อสินค้าหรือรับบริการ โดยจัดเก็บเฉพาะจากมูลค่าส่วนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละขั้นตอนของการผลิต การจำหน่ายหรือการให้บริการ
แวต[N] value added tax, See also: VAT, Syn. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
สิ่งไร้ค่า[N] worthless thing, See also: valueless thing, Syn. ของไร้ค่า
ค่าเงิน[N] value of money, Example: การที่เศรษฐกิจทั่วเอเชียกำลังวิกฤติ เป็นผลให้ค่าเงินทุกสกุลในเอเชียต่างก็มีปัญหาตกต่ำลงทุกวัน, Thai definition: อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราของประเทศหนึ่งกับเงินตราของอีกประเทศหนึ่ง
มูลค่าเพิ่ม[N] value added, Example: ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นหนึ่งในมูลค่าเพิ่มของสินค้าในอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ที่ถูกนำมาใช้เพื่อส่งเสริมบริโภคนิยม, Thai definition: มูลค่าที่เกิดจากความสามารถของพนักงานและผู้บริหารทุกคน ภายในองค์กรในการผลิต หรือแปรสภาพวัตถุดิบที่ซื้อมาจากภายนอกให้เป็น สินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคต้องการ
มูลค่า[N] price, See also: value, cost, Syn. ค่า, ราคา, Example: เฉพาะปี 2533 เพียงปีเดียว สินค้าที่ลักลอบส่งเข้าไปในจีนมีมูลค่าถึง 2,000 ล้านดอลลาร์ หรือราว 52,000 ล้านบาท, Thai definition: ค่าของสิ่งของ, ราคาของสิ่งของ
หวงแหน[V] value highly, See also: cherish, Syn. หวง, แหนหวง, Ant. เผื่อแผ่, เอื้อเฟื้อ, อารี, Example: ผู้คนในท้องถิ่นต่างๆ ควรรู้จักรักษา และหวงแหนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนไว้, Thai definition: กันไว้สำหรับตัว
มือขวา[N] right-hand man, See also: valuable assistant, Syn. คนสนิท, Example: หมอนี่ถือว่าเป็นมือขวาของเจ้าพ่อคนดัง เลยทำกร่างใหญ่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ชำนาญการหรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนได้หรือเป็นกำลังสำคัญ
ค่านิยม[N] popularity, See also: value, Syn. ความนิยม, ความชื่นชอบ, Example: สังคมไทยเรามักจะนิยมดื่มเฉพาะชายหญิงดื่มสุรามีจำนวนไม่มากเพราะค่านิยมของเรายังเห็นว่าหญิงดื่มสุราไม่เป็นกุลสตรี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั่ง[v.] (chang) EN: evaluate ; ponder ; consider   FR: évaluer ; peser ; considérer
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture   FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer
เดาถูก[v. exp.] (dao thūk) EN: guess wright   FR: évaluer correctement
ด้อยคุณค่า[adj.] (dǿi khunkhā = dǿi khunnakhā) EN: mean nothing ; inferior ; insignificant ; low-value   
หวงแหน[v.] (hūanghaēn) EN: value highly ; cherish ; be jealous of   FR: se réserver ; garder pour soi
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix   FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
กำหนด[v.] (kamnot) EN: prescribe ; stipulate ; fix ; determine ; estimate ; set ; settle ; assign ; appoint ; allocate   FR: déterminer ; définir ; établir ; évaluer ; fixer ; stipuler ; arrêter ; prescrire ; assigner ; allouer
การลดค่าเงิน[n. exp.] (kān lot khā ngoen) EN: devaluation ; depreciation;   FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การลดค่าเงินบาท[n. exp.] (kān lot khā ngoen bāt) EN: baht devaluation   FR: dévaluation du baht [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
VALU V AE1 L Y UW0
VALUE V AE1 L Y UW0
VALUES V AE1 L Y UW0 Z
VALUED V AE1 L Y UW0 D
VALUJET V AE1 L Y UW0 JH EH2 T
VALUING V AE1 L Y UW0 IH0 NG
VALUES' V AE1 L Y UW0 Z
VALUKAS V AH0 L UW1 K AH0 S
VALUABLE V AE1 L Y UW0 B AH0 L
VALUATION V AE0 L Y UW0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
value (v) (v a1 l y uu)
valued (v) (v a1 l y uu d)
valuer (n) (v a1 l y uu @ r)
values (v) (v a1 l y uu z)
valuers (n) (v a1 l y uu @ z)
valuing (v) (v a1 l y uu i ng)
valuable (n) (v a1 l y u@ b l)
valuables (n) (v a1 l y u@ b l z)
valuation (n) (v a2 l y u ei1 sh @ n)
valueless (j) (v a1 l y uu l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhi2, 值] value; (to be) worth; to happen [Add to Longdo]
值钱[zhi2 qian2, 值錢] valuable; costly; expensive [Add to Longdo]
价值[jia4 zhi2, 價值] value; worth [Add to Longdo]
价值工程[jia4 zhi2 gong1 cheng2, 價值工程] value engineering [Add to Longdo]
价值观[jia4 zhi2 guan1, 價值觀] value theory [Add to Longdo]
加值型网路[jia1 zhi2 xing2 wang3 lu4, 加值型網路] value added network; VAN [Add to Longdo]
增值税[zeng1 zhi2 shui4, 增值稅] value-added tax (VAT) [Add to Longdo]
宝贵[bao3 gui4, 寶貴] valuable; precious; value; treasure; set store by [Add to Longdo]
币值[bi4 zhi2, 幣值] value of a currency [Add to Longdo]
推崇[tui1 chong2, 推崇] value; accord great importance to [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
バリュエータ[ばりゅえーた, baryue-ta] valuator [Add to Longdo]
実数値入力装置[じっすうちにゅうりょくそうち, jissuuchinyuuryokusouchi] valuator device [Add to Longdo]
[あたい, atai] value [Add to Longdo]
値参照名[あたいさんしょうめい, ataisanshoumei] value reference name [Add to Longdo]
付加価値ネットワーク[ふかかちネットワーク, fukakachi nettowa-ku] value added network (VAN) [Add to Longdo]
付加価値再販業者[ふかかちさいはんぎょうしゃ, fukakachisaihangyousha] Value-Added Reseller, VAR [Add to Longdo]
付加価値通信網[ふかかちつうしんもう, fukakachitsuushinmou] Value-Added Network, VAN [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bewertung {f}; Wertung {f}; Schätzung {f} | Bewertungen {pl}; Wertungen {pl}; Schätzungen {pl}valuation | valuations [Add to Longdo]
Bewertungssystem {n}valuation system [Add to Longdo]
Größe {f} [phys.] | magnetische Größe {f} | nichtelektrische Größe {f}value | magnetic value | non-electrical value [Add to Longdo]
Kostbarkeit {f}valuableness [Add to Longdo]
Kostbarkeiten {pl}valuables [Add to Longdo]
Mehrwertsteuer {f} | ausschließlich Mehrwertsteuer | ausschließlich Mehrwertsteuer und/oder Steuernvalue-added tax; VAT | exclusive of VAT | exclusive of VAT and/or taxes [Add to Longdo]
Preziosen {pl}valuables [Add to Longdo]
Prüfwert {m}value figure [Add to Longdo]
Qualitätssteuerung {f}value engineering [Add to Longdo]
Schätzer {m} | Schätzer {pl}valuer | valuers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Value \Val"ue\ (v[a^]l"[=u]), n. [OF. value, fr. valoir, p. p. valu, to be worth, fr. L. valere to be strong, to be worth. See {Valiant}.] 1. The property or aggregate properties of a thing by which it is rendered useful or desirable, or the degree of such property or sum of properties; worth; excellence; utility; importance. [1913 Webster] [1913 Webster] Ye are all physicians of no value. --Job xiii. 4. [1913 Webster] Ye are of more value than many sparrows. --Matt. x. 31. [1913 Webster] Caesar is well acquainted with your virtue, And therefore sets this value on your life. --Addison. [1913 Webster] Before events shall have decided on the value of the measures. --Marshall. [1913 Webster] 2. (Trade & Polit. Econ.) Worth estimated by any standard of purchasing power, especially by the market price, or the amount of money agreed upon as an equivalent to the utility and cost of anything. [1913 Webster] An article may be possessed of the highest degree of utility, or power to minister to our wants and enjoyments, and may be universally made use of, without possessing exchangeable value. --M'Culloch. [1913 Webster] Value is the power to command commodities generally. --A. L. Chapin (Johnson's Cys.). [1913 Webster] Value is the generic term which expresses power in exchange. --F. A. Walker. [1913 Webster] His design was not to pay him the value of his pictures, because they were above any price. --Dryden. [1913 Webster] Note: In political economy, value is often distinguished as intrinsic and exchangeable. Intrinsic value is the same as utility or adaptation to satisfy the desires or wants of men. Exchangeable value is that in an article or product which disposes individuals to give for it some quantity of labor, or some other article or product obtainable by labor; as, pure air has an intrinsic value, but generally not an exchangeable value. [1913 Webster] 3. Precise signification; import; as, the value of a word; the value of a legal instrument --Mitford. [1913 Webster] 4. Esteem; regard. --Dryden. [1913 Webster] My relation to the person was so near, and my value for him so great --Bp. Burnet. [1913 Webster] 5. (Mus.) The relative length or duration of a tone or note, answering to quantity in prosody; thus, a quarter note [?] has the value of two eighth notes [?]. [1913 Webster] 6. In an artistical composition, the character of any one part in its relation to other parts and to the whole; -- often used in the plural; as, the values are well given, or well maintained. [1913 Webster] 7. Valor. [Written also {valew}.] [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] 8. (a) That property of a color by which it is distinguished as bright or dark; luminosity. (b) Degree of lightness as conditioned by the presence of white or pale color, or their opposites. [Webster 1913 Suppl.] 9. (Math.) Any particular quantitative determination; as, a function's value for some special value of its argument. [Webster 1913 Suppl.] 10. [pl.] The valuable ingredients to be obtained by treatment from any mass or compound; specif., the precious metals contained in rock, gravel, or the like; as, the vein carries good values; the values on the hanging walls. [Webster 1913 Suppl.] {Value received}, a phrase usually employed in a bill of exchange or a promissory note, to denote that a consideration has been given for it. --Bouvier. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Value \Val"ue\ (v[a^]l"[=u]), v. t. [imp. & p. p. {Valued} (v[a^]l"[=u]d); p. pr. & vb. n. {Valuing}.] [1913 Webster] 1. To estimate the value, or worth, of; to rate at a certain price; to appraise; to reckon with respect to number, power, importance, etc. [1913 Webster] The mind doth value every moment. --Bacon. [1913 Webster] The queen is valued thirty thousand strong. --Shak. [1913 Webster] The king must take it ill, That he's so slightly valued in his messenger. --Shak. [1913 Webster] Neither of them valued their promises according to rules of honor or integrity. --Clarendon. [1913 Webster] 2. To rate highly; to have in high esteem; to hold in respect and estimation; to appreciate; to prize; as, to value one for his works or his virtues. [1913 Webster] Which of the dukes he values most. --Shak. [1913 Webster] 3. To raise to estimation; to cause to have value, either real or apparent; to enhance in value. [Obs.] [1913 Webster] Some value themselves to their country by jealousies of the crown. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 4. To be worth; to be equal to in value. [Obs.] [1913 Webster] The peace between the French and us not values The cost that did conclude it. --Shak. [1913 Webster] Syn: To compute; rate; appraise; esteem; respect; regard; estimate; prize; appreciate. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: value n 1: a numerical quantity measured or assigned or computed; "the value assigned was 16 milliseconds" 2: the quality (positive or negative) that renders something desirable or valuable; "the Shakespearean Shylock is of dubious value in the modern world" 3: the amount (of money or goods or services) that is considered to be a fair equivalent for something else; "he tried to estimate the value of the produce at normal prices" [syn: {value}, {economic value}] 4: relative darkness or lightness of a color; "I establish the colors and principal values by organizing the painting into three values--dark, medium...and light"-Joe Hing Lowe 5: (music) the relative duration of a musical note [syn: {value}, {time value}, {note value}] 6: an ideal accepted by some individual or group; "he has old- fashioned values" v 1: fix or determine the value of; assign a value to; "value the jewelry and art work in the estate" 2: hold dear; "I prize these old photographs" [syn: {prize}, {value}, {treasure}, {appreciate}] 3: regard highly; think much of; "I respect his judgement"; "We prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem}, {value}, {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}] 4: evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or significance of; "I will have the family jewels appraised by a professional"; "access all the factors when taking a risk" [syn: {measure}, {evaluate}, {valuate}, {assess}, {appraise}, {value}] 5: estimate the value of; "How would you rate his chances to become President?"; "Gold was rated highly among the Romans" [syn: {rate}, {value}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3845 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).