Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for value (3 entries) (9.2292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -value-, *value*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Value \Val"ue\ (v[a^]l"[=u]), n. [OF. value, fr. valoir, p. p. valu, to be worth, fr. L. valere to be strong, to be worth. See {Valiant}.] 1. The property or aggregate properties of a thing by which it is rendered useful or desirable, or the degree of such property or sum of properties; worth; excellence; utility; importance. [1913 Webster] [1913 Webster] Ye are all physicians of no value. --Job xiii. 4. [1913 Webster] Ye are of more value than many sparrows. --Matt. x. 31. [1913 Webster] Caesar is well acquainted with your virtue, And therefore sets this value on your life. --Addison. [1913 Webster] Before events shall have decided on the value of the measures. --Marshall. [1913 Webster] 2. (Trade & Polit. Econ.) Worth estimated by any standard of purchasing power, especially by the market price, or the amount of money agreed upon as an equivalent to the utility and cost of anything. [1913 Webster] An article may be possessed of the highest degree of utility, or power to minister to our wants and enjoyments, and may be universally made use of, without possessing exchangeable value. --M'Culloch. [1913 Webster] Value is the power to command commodities generally. --A. L. Chapin (Johnson's Cys.). [1913 Webster] Value is the generic term which expresses power in exchange. --F. A. Walker. [1913 Webster] His design was not to pay him the value of his pictures, because they were above any price. --Dryden. [1913 Webster] Note: In political economy, value is often distinguished as intrinsic and exchangeable. Intrinsic value is the same as utility or adaptation to satisfy the desires or wants of men. Exchangeable value is that in an article or product which disposes individuals to give for it some quantity of labor, or some other article or product obtainable by labor; as, pure air has an intrinsic value, but generally not an exchangeable value. [1913 Webster] 3. Precise signification; import; as, the value of a word; the value of a legal instrument --Mitford. [1913 Webster] 4. Esteem; regard. --Dryden. [1913 Webster] My relation to the person was so near, and my value for him so great --Bp. Burnet. [1913 Webster] 5. (Mus.) The relative length or duration of a tone or note, answering to quantity in prosody; thus, a quarter note [?] has the value of two eighth notes [?]. [1913 Webster] 6. In an artistical composition, the character of any one part in its relation to other parts and to the whole; -- often used in the plural; as, the values are well given, or well maintained. [1913 Webster] 7. Valor. [Written also {valew}.] [Obs.] --Spenser. [1913 Webster] 8. (a) That property of a color by which it is distinguished as bright or dark; luminosity. (b) Degree of lightness as conditioned by the presence of white or pale color, or their opposites. [Webster 1913 Suppl.] 9. (Math.) Any particular quantitative determination; as, a function's value for some special value of its argument. [Webster 1913 Suppl.] 10. [pl.] The valuable ingredients to be obtained by treatment from any mass or compound; specif., the precious metals contained in rock, gravel, or the like; as, the vein carries good values; the values on the hanging walls. [Webster 1913 Suppl.] {Value received}, a phrase usually employed in a bill of exchange or a promissory note, to denote that a consideration has been given for it. --Bouvier. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Value \Val"ue\ (v[a^]l"[=u]), v. t. [imp. & p. p. {Valued} (v[a^]l"[=u]d); p. pr. & vb. n. {Valuing}.] [1913 Webster] 1. To estimate the value, or worth, of; to rate at a certain price; to appraise; to reckon with respect to number, power, importance, etc. [1913 Webster] The mind doth value every moment. --Bacon. [1913 Webster] The queen is valued thirty thousand strong. --Shak. [1913 Webster] The king must take it ill, That he's so slightly valued in his messenger. --Shak. [1913 Webster] Neither of them valued their promises according to rules of honor or integrity. --Clarendon. [1913 Webster] 2. To rate highly; to have in high esteem; to hold in respect and estimation; to appreciate; to prize; as, to value one for his works or his virtues. [1913 Webster] Which of the dukes he values most. --Shak. [1913 Webster] 3. To raise to estimation; to cause to have value, either real or apparent; to enhance in value. [Obs.] [1913 Webster] Some value themselves to their country by jealousies of the crown. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 4. To be worth; to be equal to in value. [Obs.] [1913 Webster] The peace between the French and us not values The cost that did conclude it. --Shak. [1913 Webster] Syn: To compute; rate; appraise; esteem; respect; regard; estimate; prize; appreciate. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: value n 1: a numerical quantity measured or assigned or computed; "the value assigned was 16 milliseconds" 2: the quality (positive or negative) that renders something desirable or valuable; "the Shakespearean Shylock is of dubious value in the modern world" 3: the amount (of money or goods or services) that is considered to be a fair equivalent for something else; "he tried to estimate the value of the produce at normal prices" [syn: {value}, {economic value}] 4: relative darkness or lightness of a color; "I establish the colors and principal values by organizing the painting into three values--dark, medium...and light"-Joe Hing Lowe 5: (music) the relative duration of a musical note [syn: {value}, {time value}, {note value}] 6: an ideal accepted by some individual or group; "he has old- fashioned values" v 1: fix or determine the value of; assign a value to; "value the jewelry and art work in the estate" 2: hold dear; "I prize these old photographs" [syn: {prize}, {value}, {treasure}, {appreciate}] 3: regard highly; think much of; "I respect his judgement"; "We prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem}, {value}, {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}] 4: evaluate or estimate the nature, quality, ability, extent, or significance of; "I will have the family jewels appraised by a professional"; "access all the factors when taking a risk" [syn: {measure}, {evaluate}, {valuate}, {assess}, {appraise}, {value}] 5: estimate the value of; "How would you rate his chances to become President?"; "Gold was rated highly among the Romans" [syn: {rate}, {value}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
 

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions  • Time: 9.2292 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).