Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for utter (3 entries) (6.1874 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -utter-, *utter*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Utter \Ut"ter\, a. [OE. utter, originally the same word as outer. See {Out}, and cf. {Outer}, {Utmost}.] [1913 Webster] 1. Outer. "Thine utter eyen." --Chaucer. [Obs.] "By him a shirt and utter mantle laid." --Chapman. [1913 Webster] As doth an hidden moth The inner garment fret, not th' utter touch. --Spenser. [1913 Webster] 2. Situated on the outside, or extreme limit; remote from the center; outer. [Obs.] [1913 Webster] Through utter and through middle darkness borne. --Milton. [1913 Webster] The very utter part pf Saint Adelmes point is five miles from Sandwich. --Holinshed. [1913 Webster] 3. Complete; perfect; total; entire; absolute; as, utter ruin; utter darkness. [1913 Webster] They . . . are utter strangers to all those anxious thoughts which disquiet mankind. --Atterbury. [1913 Webster] 4. Peremptory; unconditional; unqualified; final; as, an utter refusal or denial. --Clarendon. [1913 Webster] {Utter bar} (Law), the whole body of junior barristers. See {Outer bar}, under 1st {Outer}. [Eng.] {Utter barrister} (Law), one recently admitted as barrister, who is accustomed to plead without, or outside, the bar, as distinguished from the benchers, who are sometimes permitted to plead within the bar. [Eng.] --Cowell. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Utter \Ut"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Uttered}; p. pr. & vb. n. {Uttering}.] [OE. outren, freq. of outen to utter, put out, AS. [=u]tian to put out, eject, fr. [=u]t out. [root]198. See {Out}, and cf. {Utter}, a.] [1913 Webster] 1. To put forth or out; to reach out. [Obs.] [1913 Webster] How bragly [proudly] it begins to bud, And utter his tender head. --Spenser. [1913 Webster] 2. To dispose of in trade; to sell or vend. [Obs.] [1913 Webster] Such mortal drugs I have, but Mantua's law Is death to any he that utters them. --Shak. [1913 Webster] They bring it home, and utter it commonly by the name of Newfoundland fish. --Abp. Abbot. [1913 Webster] 3. hence, to put in circulation, as money; to put off, as currency; to cause to pass in trade; -- often used, specifically, of the issue of counterfeit notes or coins, forged or fraudulent documents, and the like; as, to utter coin or bank notes. [1913 Webster] The whole kingdom should continue in a firm resolution never to receive or utter this fatal coin. --Swift. [1913 Webster] 4. To give public expression to; to disclose; to publish; to speak; to pronounce. "Sweet as from blest, uttering joy." --Milton. [1913 Webster] The words I utter Let none think flattery, for they 'll find 'em truth. --Shak. [1913 Webster] And the last words he uttered called me cruel. --Addison. [1913 Webster] Syn: To deliver; give forth; issue; liberate; discharge; pronounce. See {Deliver}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: utter adj 1: without qualification; used informally as (often pejorative) intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)}, {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)}, {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)}, {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)}, {utter(a)}, {unadulterated}] 2: complete; "came to a dead stop"; "utter seriousness" [syn: {dead(a)}, {utter}] v 1: articulate; either verbally or with a cry, shout, or noise; "She expressed her anger"; "He uttered a curse" [syn: {express}, {verbalize}, {verbalise}, {utter}, {give tongue to}] 2: express audibly; utter sounds (not necessarily words); "She let out a big heavy sigh"; "He uttered strange sounds that nobody could understand" [syn: {utter}, {emit}, {let out}, {let loose}] 3: express in speech; "She talks a lot of nonsense"; "This depressed patient does not verbalize" [syn: {talk}, {speak}, {utter}, {mouth}, {verbalize}, {verbalise}] 4: put into circulation; "utter counterfeit currency"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  utter 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
utter
 • พูด: กล่าว, เอ่ย, คุย, เล่า [Lex2]
 • เปล่งเสียง: ออกเสียง [Lex2]
 • แจ้งให้ทราบ: ทำให้รู้กันทั่ว [Lex2]
 • ทั้งหมด: ทั้งสิ้น อย่างสมบูรณ์ [Lex2]
 • (อัท\'เทอะ) vt. เปล่งเสียง,ออกเสียง,พูด,กล่าวคำพูด,เล่า,ทำให้รู้กันทั่ว,ทำให้หมุนเวียน,ขับออก,อาเจียน. adj. สมบูรณ์,ทั้งหมด,เด็ดขาด,ไม่มีเงื่อนไข. ###SW. utterable adj. utterer n. utterness n. ###S. express [Hope]
 • (adj) เต็มที่,ที่สุด,เด็ดขาด,ทีเดียว,ทั้งหมด [Nontri]
 • (vt) เปล่งเสียง,เล่า,ขับออก,อาเจียน [Nontri]
 • /AH1 T ER0/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Butter, Futter, Mutter, Otter, unter, ITT, Dutt, NTT, PTT, Uta

Similar FRENCH words suggested by aspell:
ut ter, ut-ter, hutte, butter, cutter, lutter, huttes, tuer, buter, juter, luter, muter, outrer, ter, tûtes, butte, butté, lutte, lutté, goutter, buttes, buttés, luttes, ouater

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1874 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).