Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for use (4 entries) (6.2244 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -use-, *use*. Possible hiragana form: うせ

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Use \Use\, n. [OE. us use, usage, L. usus, from uti, p. p. usus, to use. See {Use}, v. t.] [1913 Webster] 1. The act of employing anything, or of applying it to one's service; the state of being so employed or applied; application; employment; conversion to some purpose; as, the use of a pen in writing; his machines are in general use. [1913 Webster] Books can never teach the use of books. --Bacon. [1913 Webster] This Davy serves you for good uses. --Shak. [1913 Webster] When he framed All things to man's delightful use. --Milton. [1913 Webster] 2. Occasion or need to employ; necessity; as, to have no further use for a book. --Shak. [1913 Webster] 3. Yielding of service; advantage derived; capability of being used; usefulness; utility. [1913 Webster] God made two great lights, great for their use To man. --Milton. [1913 Webster] 'T is use alone that sanctifies expense. --Pope. [1913 Webster] 4. Continued or repeated practice; customary employment; usage; custom; manner; habit. [1913 Webster] Let later age that noble use envy. --Spenser. [1913 Webster] How weary, stale, flat and unprofitable, Seem to me all the uses of this world! --Shak. [1913 Webster] 5. Common occurrence; ordinary experience. [R.] [1913 Webster] O Caesar! these things are beyond all use. --Shak. [1913 Webster] 6. (Eccl.) The special form of ritual adopted for use in any diocese; as, the Sarum, or Canterbury, use; the Hereford use; the York use; the Roman use; etc. [1913 Webster] From henceforth all the whole realm shall have but one use. --Pref. to Book of Common Prayer. [1913 Webster] 7. The premium paid for the possession and employment of borrowed money; interest; usury. [Obs.] [1913 Webster] Thou art more obliged to pay duty and tribute, use and principal, to him. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 8. [In this sense probably a corruption of OF. oes, fr. L. opus need, business, employment, work. Cf. {Operate}.] (Law) The benefit or profit of lands and tenements. Use imports a trust and confidence reposed in a man for the holding of lands. He to whose use or benefit the trust is intended shall enjoy the profits. An estate is granted and limited to A for the use of B. [1913 Webster] 9. (Forging) A stab of iron welded to the side of a forging, as a shaft, near the end, and afterward drawn down, by hammering, so as to lengthen the forging. [1913 Webster] {Contingent use}, or {Springing use} (Law), a use to come into operation on a future uncertain event. {In use}. (a) In employment; in customary practice observance. (b) In heat; -- said especially of mares. --J. H. Walsh. {Of no use}, useless; of no advantage. {Of use}, useful; of advantage; profitable. {Out of use}, not in employment. {Resulting use} (Law), a use, which, being limited by the deed, expires or can not vest, and results or returns to him who raised it, after such expiration. {Secondary use}, or {Shifting use}, a use which, though executed, may change from one to another by circumstances. --Blackstone. {Statute of uses} (Eng. Law), the stat. 27 Henry VIII., cap. 10, which transfers uses into possession, or which unites the use and possession. {To make use of}, {To put to use}, to employ; to derive service from; to use. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Use \Use\, v. t. [imp. & p. p. {Used}; p. pr. & vb. n. {Using}.] [OE. usen, F. user to use, use up, wear out, LL. usare to use, from L. uti, p. p. usus, to use, OL. oeti, oesus; of uncertain origin. Cf. {Utility}.] [1913 Webster] 1. To make use of; to convert to one's service; to avail one's self of; to employ; to put a purpose; as, to use a plow; to use a chair; to use time; to use flour for food; to use water for irrigation. [1913 Webster] Launcelot Gobbo, use your legs. --Shak. [1913 Webster] Some other means I have which may be used. --Milton. [1913 Webster] 2. To behave toward; to act with regard to; to treat; as, to use a beast cruelly. "I will use him well." --Shak. [1913 Webster] How wouldst thou use me now? --Milton. [1913 Webster] Cato has used me ill. --Addison. [1913 Webster] 3. To practice customarily; to make a practice of; as, to use diligence in business. [1913 Webster] Use hospitality one to another. --1 Pet. iv. 9. [1913 Webster] 4. To accustom; to habituate; to render familiar by practice; to inure; -- employed chiefly in the passive participle; as, men used to cold and hunger; soldiers used to hardships and danger. [1913 Webster] I am so used in the fire to blow. --Chaucer. [1913 Webster] Thou with thy compeers, Used to the yoke, draw'st his triumphant wheels. --Milton. [1913 Webster] {To use one's self}, to behave. [Obs.] "Pray, forgive me, if I have used myself unmannerly." --Shak. {To use up}. (a) To consume or exhaust by using; to leave nothing of; as, to use up the supplies. (b) To exhaust; to tire out; to leave no capacity of force or use in; to overthrow; as, he was used up by fatigue. [Colloq.] [1913 Webster] Syn: Employ. Usage: {Use}, {Employ}. We use a thing, or make use of it, when we derive from it some enjoyment or service. We employ it when we turn that service into a particular channel. We use words to express our general meaning; we employ certain technical terms in reference to a given subject. To make use of, implies passivity in the thing; as, to make use of a pen; and hence there is often a material difference between the two words when applied to persons. To speak of "making use of another" generally implies a degrading idea, as if we had used him as a tool; while employ has no such sense. A confidential friend is employed to negotiate; an inferior agent is made use of on an intrigue. [1913 Webster] I would, my son, that thou wouldst use the power Which thy discretion gives thee, to control And manage all. --Cowper. [1913 Webster] To study nature will thy time employ: Knowledge and innocence are perfect joy. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Use \Use\, v. i. 1. To be wont or accustomed; to be in the habit or practice; as, he used to ride daily; -- now disused in the present tense, perhaps because of the similarity in sound, between "use to," and "used to." [1913 Webster] They use to place him that shall be their captain on a stone. --Spenser. [1913 Webster] Fears use to be represented in an imaginary. --Bacon. [1913 Webster] Thus we use to say, it is the room that smokes, when indeed it is the fire in the room. --South. [1913 Webster] Now Moses used to take the tent and to pitch it without the camp. --Ex. xxxiii. 7 (Rev. Ver.) [1913 Webster] 2. To be accustomed to go; to frequent; to inhabit; to dwell; -- sometimes followed by of. [Obs.] "Where never foot did use." --Spenser. [1913 Webster] He useth every day to a merchant's house. --B. Jonson. [1913 Webster] Ye valleys low, where the mild whispers use Of shades, and wanton winds, and gushing brooks. --Milton. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: use n 1: the act of using; "he warned against the use of narcotic drugs"; "skilled in the utilization of computers" [syn: {use}, {usage}, {utilization}, {utilisation}, {employment}, {exercise}] 2: what something is used for; "the function of an auger is to bore holes"; "ballet is beautiful but what use is it?" [syn: {function}, {purpose}, {role}, {use}] 3: a particular service; "he put his knowledge to good use"; "patrons have their uses" 4: (economics) the utilization of economic goods to satisfy needs or in manufacturing; "the consumption of energy has increased steadily" [syn: {consumption}, {economic consumption}, {usance}, {use}, {use of goods and services}] 5: (psychology) an automatic pattern of behavior in reaction to a specific situation; may be inherited or acquired through frequent repetition; "owls have nocturnal habits"; "she had a habit twirling the ends of her hair"; "long use had hardened him to it" [syn: {habit}, {use}] 6: exerting shrewd or devious influence especially for one's own advantage; "his manipulation of his friends was scandalous" [syn: {manipulation}, {use}] 7: (law) the exercise of the legal right to enjoy the benefits of owning property; "we were given the use of his boat" [syn: {use}, {enjoyment}] v 1: put into service; make work or employ for a particular purpose or for its inherent or natural purpose; "use your head!"; "we only use Spanish at home"; "I can't use this tool"; "Apply a magnetic field here"; "This thinking was applied to many projects"; "How do you utilize this tool?"; "I apply this rule to get good results"; "use the plastic bags to store the food"; "He doesn't know how to use a computer" [syn: {use}, {utilize}, {utilise}, {apply}, {employ}] 2: take or consume (regularly or habitually); "She uses drugs rarely" [syn: {use}, {habituate}] 3: use up, consume fully; "The legislature expended its time on school questions" [syn: {use}, {expend}] 4: seek or achieve an end by using to one's advantage; "She uses her influential friends to get jobs"; "The president's wife used her good connections" 5: avail oneself to; "apply a principle"; "practice a religion"; "use care when going down the stairs"; "use your common sense"; "practice non-violent resistance" [syn: {practice}, {apply}, {use}] 6: habitually do something (use only in the past tense); "She used to call her mother every week but now she calls only occasionally"; "I used to get sick when I ate in that dining hall"; "They used to vacation in the Bahamas"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  use 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
use
 • วิธีการใช้: วิธีใช้ [Lex2]
 • การทำงาน[Lex2]
 • ใช้: ใช้ประโยชน์, ทำให้เป็นประโยชน์ [Lex2]
 • ใช้เป็นประจำ[Lex2]
 • หลอกใช้: ใช้ในทางไม่เหมาะสม [Lex2]
 • ปฏิบัติต่อ: แสดงออก [Lex2]
 • ได้ประโยชน์จาก[Lex2]
 • การใช้: การใช้ประโยชน์ [Lex2]
 • ประโยชน์: ประโยชน์ใช้สอย [Lex2]
 • ความเคยชิน: ความคุ้นเคย [Lex2]
 • (v. ยูส,n. ยูซ) vt. ใช้,ใช้ประโยชน์,ใช้สอย,ประยุกต์,ใช้จ่าย,ปฎิบัติด้วยความเคยชิน,แสดงออก,เคี้ยวยาสูบ,สูบบุหรี่ vi. เคยชิน,คุ้นเคย n. การใช้,การใช้ประโยชน์,ประโยชน์,ความเคยชิน,การประยุกต์,วิธีการใช้,เคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม, -Phr. (put to use ใช้ประโยชน์) [Hope]
 • (n) ประโยชน์,การใช้,ความเคยชิน,ประเพณี,ธรรมเนียม [Nontri]
 • (vt) ใช้,ใช้ประโยชน์,แสดงออก,สูบบุหรี่ [Nontri]
 • /Y UW1 S/ [CMU]
 • /Y UW1 Z/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
User, Ude, US, Muse, SuSE, Zuse, BSE, USA, USB, USS, Ute, Uwe, Öse, äse

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2244 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).