Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for up (7 entries) (3.0723 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -up-, *up*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Up \Up\ ([u^]p), adv. [AS. up, upp, [=u]p; akin to OFries. up, op, D. op, OS. [=u]p, OHG. [=u]f, G. auf, Icel. & Sw. upp, Dan. op, Goth. iup, and probably to E. over. See {Over}.] [1913 Webster] 1. Aloft; on high; in a direction contrary to that of gravity; toward or in a higher place or position; above; -- the opposite of {down}. [1913 Webster] But up or down, By center or eccentric, hard to tell. --Milton. [1913 Webster] 2. Hence, in many derived uses, specifically: [1913 Webster] (a) From a lower to a higher position, literally or figuratively; as, from a recumbent or sitting position; from the mouth, toward the source, of a river; from a dependent or inferior condition; from concealment; from younger age; from a quiet state, or the like; -- used with verbs of motion expressed or implied. [1913 Webster] But they presumed to go up unto the hilltop. --Num. xiv. 44. [1913 Webster] I am afflicted and ready to die from my youth up. --Ps. lxxxviii. 15. [1913 Webster] Up rose the sun, and up rose Emelye. --Chaucer. [1913 Webster] We have wrought ourselves up into this degree of Christian indifference. --Atterbury. [1913 Webster] (b) In a higher place or position, literally or figuratively; in the state of having arisen; in an upright, or nearly upright, position; standing; mounted on a horse; in a condition of elevation, prominence, advance, proficiency, excitement, insurrection, or the like; -- used with verbs of rest, situation, condition, and the like; as, to be up on a hill; the lid of the box was up; prices are up. [1913 Webster] And when the sun was up, they were scorched. --Matt. xiii. 6. [1913 Webster] Those that were up themselves kept others low. --Spenser. [1913 Webster] Helen was up -- was she? --Shak. [1913 Webster] Rebels there are up, And put the Englishmen unto the sword. --Shak. [1913 Webster] His name was up through all the adjoining provinces, even to Italy and Rome; many desiring to see who he was that could withstand so many years the Roman puissance. --Milton. [1913 Webster] Thou hast fired me; my soul's up in arms. --Dryden. [1913 Webster] Grief and passion are like floods raised in little brooks by a sudden rain; they are quickly up. --Dryden. [1913 Webster] A general whisper ran among the country people, that Sir Roger was up. --Addison. [1913 Webster] Let us, then, be up and doing, With a heart for any fate. --Longfellow. [1913 Webster] (c) To or in a position of equal advance or equality; not short of, back of, less advanced than, away from, or the like; -- usually followed by to or with; as, to be up to the chin in water; to come up with one's companions; to come up with the enemy; to live up to engagements. [1913 Webster] As a boar was whetting his teeth, up comes a fox to him. --L'Estrange. [1913 Webster] (d) To or in a state of completion; completely; wholly; quite; as, in the phrases to eat up; to drink up; to burn up; to sum up; etc.; to shut up the eyes or the mouth; to sew up a rent. [1913 Webster] Note: Some phrases of this kind are now obsolete; as, to spend up (--Prov. xxi. 20); to kill up (--B. Jonson). [1913 Webster] (e) Aside, so as not to be in use; as, to lay up riches; put up your weapons. [1913 Webster] Note: Up is used elliptically for get up, rouse up, etc., expressing a command or exhortation. "Up, and let us be going." --Judg. xix. 28. [1913 Webster] Up, up, my friend! and quit your books, Or surely you 'll grow double. --Wordsworth. [1913 Webster] {It is all up with him}, it is all over with him; he is lost. {The time is up}, the allotted time is past. {To be up in}, to be informed about; to be versed in. "Anxious that their sons should be well up in the superstitions of two thousand years ago." --H. Spencer. {To be up to}. (a) To be equal to, or prepared for; as, he is up to the business, or the emergency. [Colloq.] (b) To be engaged in; to purpose, with the idea of doing ill or mischief; as, I don't know what he's up to. [Colloq.] {To blow up}. (a) To inflate; to distend. (b) To destroy by an explosion from beneath. (c) To explode; as, the boiler blew up. (d) To reprove angrily; to scold. [Slang] {To bring up}. See under {Bring}, v. t. {To come up with}. See under {Come}, v. i. {To cut up}. See under {Cut}, v. t. & i. {To draw up}. See under {Draw}, v. t. {To grow up}, to grow to maturity. {Up anchor} (Naut.), the order to man the windlass preparatory to hauling up the anchor. {Up and down}. (a) First up, and then down; from one state or position to another. See under {Down}, adv. Fortune . . . led him up and down. --Chaucer. [1913 Webster] (b) (Naut.) Vertical; perpendicular; -- said of the cable when the anchor is under, or nearly under, the hawse hole, and the cable is taut. --Totten. {Up helm} (Naut.), the order given to move the tiller toward the upper, or windward, side of a vessel. {Up to snuff}. See under {Snuff}. [Slang] {What is up?} What is going on? [Slang] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Up \Up\, prep. 1. From a lower to a higher place on, upon, or along; at a higher situation upon; at the top of. [1913 Webster] In going up a hill, the knees will be most weary; in going down, the thihgs. --Bacon. [1913 Webster] 2. From the coast towards the interior of, as a country; from the mouth towards the source of, as a stream; as, to journey up the country; to sail up the Hudson. [1913 Webster] 3. Upon. [Obs.] "Up pain of death." --Chaucer. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Up \Up\, n. The state of being up or above; a state of elevation, prosperity, or the like; -- rarely occurring except in the phrase ups and downs. [Colloq.] [1913 Webster] {Ups and downs}, alternate states of elevation and depression, or of prosperity and the contrary. [Colloq.] [1913 Webster] They had their ups and downs of fortune. --Thackeray. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Up \Up\, a. Inclining up; tending or going up; upward; as, an up look; an up grade; the up train. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: up adv 1: spatially or metaphorically from a lower to a higher position; "look up!"; "the music surged up"; "the fragments flew upwards"; "prices soared upwards"; "upwardly mobile" [syn: {up}, {upwards}, {upward}, {upwardly}] [ant: {down}, {downward}, {downwardly}, {downwards}] 2: to a higher intensity; "he turned up the volume" [ant: {down}] 3: nearer to the speaker; "he walked up and grabbed my lapels" 4: to a more central or a more northerly place; "was transferred up to headquarters"; "up to Canada for a vacation" [ant: {down}] 5: to a later time; "they moved the meeting date up"; "from childhood upward" [syn: {up}, {upwards}, {upward}] adj 1: being or moving higher in position or greater in some value; being above a former position or level; "the anchor is up"; "the sun is up"; "he lay face up"; "he is up by a pawn"; "the market is up"; "the corn is up" [ant: {down}] 2: out of bed; "are they astir yet?"; "up by seven each morning" [syn: {astir(p)}, {up(p)}] 3: getting higher or more vigorous; "its an up market"; "an improving economy" [syn: {improving}, {up}] 4: extending or moving toward a higher place; "the up staircase"; "a general upward movement of fish" [syn: {up(a)}, {upward(a)}] 5: (usually followed by `on' or `for') in readiness; "he was up on his homework"; "had to be up for the game" 6: open; "the windows are up" 7: (used of computers) operating properly; "how soon will the computers be up?" 8: used up; "time is up" v 1: raise; "up the ante" From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: up adj. 1. Working, in order. ?The down escalator is up.? Oppose {down}. 2. bring up: vt. To create a working version and start it. ?They brought up a down system.? 3. come up vi. To become ready for production use. From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: UP Uni Processor [system]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.0723 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).