Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for turning (3 entries) (6.1862 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turning-, *turning*.

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Turn \Turn\ (t[^u]rn), v. t. [imp. & p. p. {Turned} (t[^u]rnd); p. pr. & vb. n. {Turning}.] [OE. turnen, tournen, OF. tourner, torner, turner, F. tourner, LL. tornare, fr. L. tornare to turn in a lathe, to round off, fr. tornus a lathe, Gr. to`rnos a turner's chisel, a carpenter's tool for drawing circles; probably akin to E. throw. See {Throw}, and cf. {Attorney}, {Return}, {Tornado}, {Tour}, {Tournament}.] 1. To cause to move upon a center, or as if upon a center; to give circular motion to; to cause to revolve; to cause to move round, either partially, wholly, or repeatedly; to make to change position so as to present other sides in given directions; to make to face otherwise; as, to turn a wheel or a spindle; to turn the body or the head. [1913 Webster] Turn the adamantine spindle round. --Milton. [1913 Webster] The monarch turns him to his royal guest. --Pope. [1913 Webster] 2. To cause to present a different side uppermost or outmost; to make the upper side the lower, or the inside to be the outside of; to reverse the position of; as, to turn a box or a board; to turn a coat. [1913 Webster] 3. To give another direction, tendency, or inclination to; to direct otherwise; to deflect; to incline differently; -- used both literally and figuratively; as, to turn the eyes to the heavens; to turn a horse from the road, or a ship from her course; to turn the attention to or from something. "Expert when to advance, or stand, or, turn the sway of battle." --Milton. [1913 Webster] Thrice I deluded her, and turned to sport Her importunity. --Milton. [1913 Webster] My thoughts are turned on peace. --Addison. [1913 Webster] 4. To change from a given use or office; to divert, as to another purpose or end; to transfer; to use or employ; to apply; to devote. [1913 Webster] Therefore he slew him, and turned the kingdom unto David. --1 Chron. x. 14. [1913 Webster] God will make these evils the occasion of a greater good, by turning them to advantage in this world. --Tillotson. [1913 Webster] When the passage is open, land will be turned most to cattle; when shut, to sheep. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 5. To change the form, quality, aspect, or effect of; to alter; to metamorphose; to convert; to transform; -- often with to or into before the word denoting the effect or product of the change; as, to turn a worm into a winged insect; to turn green to blue; to turn prose into verse; to turn a Whig to a Tory, or a Hindu to a Christian; to turn good to evil, and the like. [1913 Webster] The Lord thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee. --Deut. xxx. 3. [1913 Webster] And David said, O Lord, I pray thee, turn the counsel of Ahithophel into foolishness. --2 Sam. xv. 31. [1913 Webster] Impatience turns an ague into a fever. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 6. To form in a lathe; to shape or fashion (anything) by applying a cutting tool to it while revolving; as, to turn the legs of stools or tables; to turn ivory or metal. [1913 Webster] I had rather hear a brazen canstick turned. --Shak. [1913 Webster] 7. Hence, to give form to; to shape; to mold; to put in proper condition; to adapt. "The poet's pen turns them to shapes." --Shak. [1913 Webster] His limbs how turned, how broad his shoulders spread ! --Pope. [1913 Webster] He was perfectly well turned for trade. --Addison. [1913 Webster] 8. Specifically: (a) To translate; to construe; as, to turn the Iliad. [1913 Webster] Who turns a Persian tale for half a crown. --Pope. [1913 Webster] (b) To make acid or sour; to ferment; to curdle, etc.: as, to turn cider or wine; electricity turns milk quickly. [1913 Webster] (c) To sicken; to nauseate; as, an emetic turns one's stomach. [1913 Webster] 9. To make a turn about or around (something); to go or pass around by turning; as, to turn a corner. The ranges are not high or steep, and one can turn a kopje instead of cutting or tunneling through it. --James Bryce. {To be turned of}, to be advanced beyond; as, to be turned of sixty-six. {To turn a cold shoulder to}, to treat with neglect or indifference. {To turn a corner}, (a) to go round a corner. (b) [Fig.] To advance beyond a difficult stage in a project, or in life. {To turn adrift}, to cast off, to cease to care for. {To turn a flange} (Mech.), to form a flange on, as around a metal sheet or boiler plate, by stretching, bending, and hammering, or rolling the metal. {To turn against}. (a) To direct against; as, to turn one's arguments against himself. (b) To make unfavorable or hostile to; as, to turn one's friends against him. {To turn a hostile army}, {To turn the enemy's flank}, or the like (Mil.), to pass round it, and take a position behind it or upon its side. {To turn a penny}, or {To turn an honest penny}, to make a small profit by trade, or the like. {To turn around one's finger}, to have complete control of the will and actions of; to be able to influence at pleasure. {To turn aside}, to avert. {To turn away}. (a) To dismiss from service; to discard; as, to turn away a servant. (b) To avert; as, to turn away wrath or evil. {To turn back}. (a) To give back; to return. [1913 Webster] We turn not back the silks upon the merchants, When we have soiled them. --Shak. [1913 Webster] (b) To cause to return or retrace one's steps; hence, to drive away; to repel. --Shak. {To turn down}. (a) To fold or double down. (b) To turn over so as to conceal the face of; as, to turn down cards. (c) To lower, or reduce in size, by turning a valve, stopcock, or the like; as, turn down the lights. {To turn in}. (a) To fold or double under; as, to turn in the edge of cloth. (b) To direct inwards; as, to turn the toes in when walking. (c) To contribute; to deliver up; as, he turned in a large amount. [Colloq.] {To turn in the mind}, to revolve, ponder, or meditate upon; -- with about, over, etc. " Turn these ideas about in your mind." --I. Watts. {To turn off}. (a) To dismiss contemptuously; as, to turn off a sycophant or a parasite. (b) To give over; to reduce. (c) To divert; to deflect; as, to turn off the thoughts from serious subjects; to turn off a joke. (d) To accomplish; to perform, as work. (e) (Mech.) To remove, as a surface, by the process of turning; to reduce in size by turning. (f) To shut off, as a fluid, by means of a valve, stopcock, or other device; to stop the passage of; as, to turn off the water or the gas. {To turn one's coat}, to change one's uniform or colors; to go over to the opposite party. {To turn one's goods} or {To turn one's money}, and the like, to exchange in the course of trade; to keep in lively exchange or circulation; to gain or increase in trade. {To turn one's hand to}, to adapt or apply one's self to; to engage in. {To turn out}. (a) To drive out; to expel; as, to turn a family out of doors; to turn a man out of office. [1913 Webster] I'll turn you out of my kingdom. -- Shak. [1913 Webster] (b) to put to pasture, as cattle or horses. (c) To produce, as the result of labor, or any process of manufacture; to furnish in a completed state. (d) To reverse, as a pocket, bag, etc., so as to bring the inside to the outside; hence, to produce. (e) To cause to cease, or to put out, by turning a stopcock, valve, or the like; as, to turn out the lights. {To turn over}. (a) To change or reverse the position of; to overset; to overturn; to cause to roll over. (b) To transfer; as, to turn over business to another hand. (c) To read or examine, as a book, while, turning the leaves. "We turned o'er many books together." --Shak. (d) To handle in business; to do business to the amount of; as, he turns over millions a year. [Colloq.] {To turn over a new leaf}. See under {Leaf}. {To turn tail}, to run away; to retreat ignominiously. {To turn the back}, to flee; to retreat. {To turn the back on} or {To turn the back upon}, to treat with contempt; to reject or refuse unceremoniously. {To turn the corner}, to pass the critical stage; to get by the worst point; hence, to begin to improve, or to succeed. {To turn the die} or {To turn the dice}, to change fortune. {To turn the edge of} or {To turn the point of}, to bend over the edge or point of so as to make dull; to blunt. {To turn the head of} or {To turn the brain of}, to make giddy, wild, insane, or the like; to infatuate; to overthrow the reason or judgment of; as, a little success turned his head. {To turn the scale} or {To turn the balance}, to change the preponderance; to decide or determine something doubtful; to tip the balance. {To turn the stomach of}, to nauseate; to sicken. {To turn the tables}, to reverse the chances or conditions of success or superiority; to give the advantage to the person or side previously at a disadvantage. {To turn tippet}, to make a change. [Obs.] --B. Jonson. {To turn to profit}, {To turn to advantage}, etc., to make profitable or advantageous. {To turn turtle}, to capsize bottom upward; -- said of a vessel. [Naut. slang] {To turn under} (Agric.), to put, as soil, manure, etc., underneath from the surface by plowing, digging, or the like. {To turn up}. (a) To turn so as to bring the bottom side on top; as, to turn up the trump. (b) To bring from beneath to the surface, as in plowing, digging, etc. (c) To give an upward curve to; to tilt; as, to turn up the nose. {To turn upon}, to retort; to throw back; as, to turn the arguments of an opponent upon himself. {To turn upside down}, to confuse by putting things awry; to throw into disorder. [1913 Webster] This house is turned upside down since Robin Ostler died. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Turning \Turn"ing\, n. 1. The act of one who, or that which, turns; also, a winding; a bending course; a flexure; a meander. [1913 Webster] Through paths and turnings often trod by day. --Milton. [1913 Webster] 2. The place of a turn; an angle or corner, as of a road. [1913 Webster] It is preached at every turning. --Coleridge. [1913 Webster] 3. Deviation from the way or proper course. --Harmar. [1913 Webster] 4. Turnery, or the shaping of solid substances into various forms by means of a lathe and cutting tools. [1913 Webster] 5. pl. The pieces, or chips, detached in the process of turning from the material turned; -- usually used in the plural. [1913 Webster] 6. (Mil.) A maneuver by which an enemy or a position is turned. [1913 Webster] {Turning and boring mill}, a kind of lathe having a vertical spindle and horizontal face plate, for turning and boring large work. {Turning bridge}. See the Note under {Drawbridge}. {Turning engine}, an engine lathe. {Turning lathe}, a lathe used by turners to shape their work. {Turning pair}. See the Note under {Pair}, n. {Turning point}, the point upon which a question turns, and which decides a case. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: turning n 1: the act of changing or reversing the direction of the course; "he took a turn to the right" [syn: {turn}, {turning}] 2: act of changing in practice or custom; "the law took many turnings over the years" 3: a shaving created when something is produced by turning it on a lathe 4: a movement in a new direction; "the turning of the wind" [syn: {turning}, {turn}] 5: the end-product created by shaping something on a lathe 6: the activity of shaping something on a lathe

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  turning 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
turning
 • การหมุน[Lex2]
 • จุดเลี้ยว[Lex2]
 • สิ่งที่หมุน[Lex2]
 • การกลึง[Lex2]
 • (เทิร์น\'นิง) n. การหมุน,การหัน,การไข,การบิด,การเบือน,การเลี้ยว,การเปลี่ยนแปลง,ที่เลี้ยว,หัวเลี้ยว,หัวโค้ง,งานกลึง,การกลึง [Hope]
 • /T ER1 N IH0 NG/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
  [turn]
 • เปลี่ยน: แปลง [Lex2]
 • เปลี่ยน: เปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • ย้อนกลับ: หัน, ย้อน, ถอยหลัง [Lex2]
 • เลี้ยว: เบี่ยง, เบน [Lex2]
 • เปลี่ยน (ความคิด): ทำให้เชื่อ, ยุยง [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ผลัด (ใบ)[Lex2]
 • บูด: เสีย [Lex2]
 • ปล่อย: เปลี่ยนถ่าย [Lex2]
 • การเปลี่ยน: การสลับ [Lex2]
 • โอกาส: โอกาสดี [Lex2]
 • คราว: เวร, รอบ, ตา, ที [Lex2]
 • วงเลี้ยว[Lex2]
 • การเลี้ยว: การหัน [Lex2]
 • การหมุน: การหมุนรอบ [Lex2]
 • เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง: การพลิกผัน (เหตุการณ์) [Lex2]
 • การเดินเล่น[Lex2]
 • โค้ง[Lex2]
 • หน้าที่: งานประจำ [Lex2]
 • (เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น, [Hope]
 • (n) การหมุน,การหัน,หัวเลี้ยว,การเปลี่ยน,คุ้ง,ความโน้มเอียง [Nontri]
 • (vi) หมุน,หันหลัง,เปลี่ยนทิศทาง,เลี้ยว,ใคร่ครวญ [Nontri]
 • (vt) ไขลาน,พลิกกลับ,หัน,เปลี่ยน,เบือน,เลี้ยว [Nontri]
 • /T ER1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Turing, Turin, Turbine, Turins, Turnen, turnen, Turnens, Turnier, turnend

Similar FRENCH words suggested by aspell:
turbin, turbins, turbina, turbine, turbiné, curling, timing, tournions, tournons, training, Kuenning, turbinai, turbinas, turbiner, turbines, turbinés, tournis, turquin, dring, turquins, termina, termine, terminé, tourniez, dumping, d'urine

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.1862 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).