Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for turn (4 entries) (5.3621 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -turn-, *turn*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Turn \Turn\ (t[^u]rn), v. t. [imp. & p. p. {Turned} (t[^u]rnd); p. pr. & vb. n. {Turning}.] [OE. turnen, tournen, OF. tourner, torner, turner, F. tourner, LL. tornare, fr. L. tornare to turn in a lathe, to round off, fr. tornus a lathe, Gr. to`rnos a turner's chisel, a carpenter's tool for drawing circles; probably akin to E. throw. See {Throw}, and cf. {Attorney}, {Return}, {Tornado}, {Tour}, {Tournament}.] 1. To cause to move upon a center, or as if upon a center; to give circular motion to; to cause to revolve; to cause to move round, either partially, wholly, or repeatedly; to make to change position so as to present other sides in given directions; to make to face otherwise; as, to turn a wheel or a spindle; to turn the body or the head. [1913 Webster] Turn the adamantine spindle round. --Milton. [1913 Webster] The monarch turns him to his royal guest. --Pope. [1913 Webster] 2. To cause to present a different side uppermost or outmost; to make the upper side the lower, or the inside to be the outside of; to reverse the position of; as, to turn a box or a board; to turn a coat. [1913 Webster] 3. To give another direction, tendency, or inclination to; to direct otherwise; to deflect; to incline differently; -- used both literally and figuratively; as, to turn the eyes to the heavens; to turn a horse from the road, or a ship from her course; to turn the attention to or from something. "Expert when to advance, or stand, or, turn the sway of battle." --Milton. [1913 Webster] Thrice I deluded her, and turned to sport Her importunity. --Milton. [1913 Webster] My thoughts are turned on peace. --Addison. [1913 Webster] 4. To change from a given use or office; to divert, as to another purpose or end; to transfer; to use or employ; to apply; to devote. [1913 Webster] Therefore he slew him, and turned the kingdom unto David. --1 Chron. x. 14. [1913 Webster] God will make these evils the occasion of a greater good, by turning them to advantage in this world. --Tillotson. [1913 Webster] When the passage is open, land will be turned most to cattle; when shut, to sheep. --Sir W. Temple. [1913 Webster] 5. To change the form, quality, aspect, or effect of; to alter; to metamorphose; to convert; to transform; -- often with to or into before the word denoting the effect or product of the change; as, to turn a worm into a winged insect; to turn green to blue; to turn prose into verse; to turn a Whig to a Tory, or a Hindu to a Christian; to turn good to evil, and the like. [1913 Webster] The Lord thy God will turn thy captivity, and have compassion upon thee. --Deut. xxx. 3. [1913 Webster] And David said, O Lord, I pray thee, turn the counsel of Ahithophel into foolishness. --2 Sam. xv. 31. [1913 Webster] Impatience turns an ague into a fever. --Jer. Taylor. [1913 Webster] 6. To form in a lathe; to shape or fashion (anything) by applying a cutting tool to it while revolving; as, to turn the legs of stools or tables; to turn ivory or metal. [1913 Webster] I had rather hear a brazen canstick turned. --Shak. [1913 Webster] 7. Hence, to give form to; to shape; to mold; to put in proper condition; to adapt. "The poet's pen turns them to shapes." --Shak. [1913 Webster] His limbs how turned, how broad his shoulders spread ! --Pope. [1913 Webster] He was perfectly well turned for trade. --Addison. [1913 Webster] 8. Specifically: (a) To translate; to construe; as, to turn the Iliad. [1913 Webster] Who turns a Persian tale for half a crown. --Pope. [1913 Webster] (b) To make acid or sour; to ferment; to curdle, etc.: as, to turn cider or wine; electricity turns milk quickly. [1913 Webster] (c) To sicken; to nauseate; as, an emetic turns one's stomach. [1913 Webster] 9. To make a turn about or around (something); to go or pass around by turning; as, to turn a corner. The ranges are not high or steep, and one can turn a kopje instead of cutting or tunneling through it. --James Bryce. {To be turned of}, to be advanced beyond; as, to be turned of sixty-six. {To turn a cold shoulder to}, to treat with neglect or indifference. {To turn a corner}, (a) to go round a corner. (b) [Fig.] To advance beyond a difficult stage in a project, or in life. {To turn adrift}, to cast off, to cease to care for. {To turn a flange} (Mech.), to form a flange on, as around a metal sheet or boiler plate, by stretching, bending, and hammering, or rolling the metal. {To turn against}. (a) To direct against; as, to turn one's arguments against himself. (b) To make unfavorable or hostile to; as, to turn one's friends against him. {To turn a hostile army}, {To turn the enemy's flank}, or the like (Mil.), to pass round it, and take a position behind it or upon its side. {To turn a penny}, or {To turn an honest penny}, to make a small profit by trade, or the like. {To turn around one's finger}, to have complete control of the will and actions of; to be able to influence at pleasure. {To turn aside}, to avert. {To turn away}. (a) To dismiss from service; to discard; as, to turn away a servant. (b) To avert; as, to turn away wrath or evil. {To turn back}. (a) To give back; to return. [1913 Webster] We turn not back the silks upon the merchants, When we have soiled them. --Shak. [1913 Webster] (b) To cause to return or retrace one's steps; hence, to drive away; to repel. --Shak. {To turn down}. (a) To fold or double down. (b) To turn over so as to conceal the face of; as, to turn down cards. (c) To lower, or reduce in size, by turning a valve, stopcock, or the like; as, turn down the lights. {To turn in}. (a) To fold or double under; as, to turn in the edge of cloth. (b) To direct inwards; as, to turn the toes in when walking. (c) To contribute; to deliver up; as, he turned in a large amount. [Colloq.] {To turn in the mind}, to revolve, ponder, or meditate upon; -- with about, over, etc. " Turn these ideas about in your mind." --I. Watts. {To turn off}. (a) To dismiss contemptuously; as, to turn off a sycophant or a parasite. (b) To give over; to reduce. (c) To divert; to deflect; as, to turn off the thoughts from serious subjects; to turn off a joke. (d) To accomplish; to perform, as work. (e) (Mech.) To remove, as a surface, by the process of turning; to reduce in size by turning. (f) To shut off, as a fluid, by means of a valve, stopcock, or other device; to stop the passage of; as, to turn off the water or the gas. {To turn one's coat}, to change one's uniform or colors; to go over to the opposite party. {To turn one's goods} or {To turn one's money}, and the like, to exchange in the course of trade; to keep in lively exchange or circulation; to gain or increase in trade. {To turn one's hand to}, to adapt or apply one's self to; to engage in. {To turn out}. (a) To drive out; to expel; as, to turn a family out of doors; to turn a man out of office. [1913 Webster] I'll turn you out of my kingdom. -- Shak. [1913 Webster] (b) to put to pasture, as cattle or horses. (c) To produce, as the result of labor, or any process of manufacture; to furnish in a completed state. (d) To reverse, as a pocket, bag, etc., so as to bring the inside to the outside; hence, to produce. (e) To cause to cease, or to put out, by turning a stopcock, valve, or the like; as, to turn out the lights. {To turn over}. (a) To change or reverse the position of; to overset; to overturn; to cause to roll over. (b) To transfer; as, to turn over business to another hand. (c) To read or examine, as a book, while, turning the leaves. "We turned o'er many books together." --Shak. (d) To handle in business; to do business to the amount of; as, he turns over millions a year. [Colloq.] {To turn over a new leaf}. See under {Leaf}. {To turn tail}, to run away; to retreat ignominiously. {To turn the back}, to flee; to retreat. {To turn the back on} or {To turn the back upon}, to treat with contempt; to reject or refuse unceremoniously. {To turn the corner}, to pass the critical stage; to get by the worst point; hence, to begin to improve, or to succeed. {To turn the die} or {To turn the dice}, to change fortune. {To turn the edge of} or {To turn the point of}, to bend over the edge or point of so as to make dull; to blunt. {To turn the head of} or {To turn the brain of}, to make giddy, wild, insane, or the like; to infatuate; to overthrow the reason or judgment of; as, a little success turned his head. {To turn the scale} or {To turn the balance}, to change the preponderance; to decide or determine something doubtful; to tip the balance. {To turn the stomach of}, to nauseate; to sicken. {To turn the tables}, to reverse the chances or conditions of success or superiority; to give the advantage to the person or side previously at a disadvantage. {To turn tippet}, to make a change. [Obs.] --B. Jonson. {To turn to profit}, {To turn to advantage}, etc., to make profitable or advantageous. {To turn turtle}, to capsize bottom upward; -- said of a vessel. [Naut. slang] {To turn under} (Agric.), to put, as soil, manure, etc., underneath from the surface by plowing, digging, or the like. {To turn up}. (a) To turn so as to bring the bottom side on top; as, to turn up the trump. (b) To bring from beneath to the surface, as in plowing, digging, etc. (c) To give an upward curve to; to tilt; as, to turn up the nose. {To turn upon}, to retort; to throw back; as, to turn the arguments of an opponent upon himself. {To turn upside down}, to confuse by putting things awry; to throw into disorder. [1913 Webster] This house is turned upside down since Robin Ostler died. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Turn \Turn\ (t[^u]rn), v. i. 1. To move round; to have a circular motion; to revolve entirely, repeatedly, or partially; to change position, so as to face differently; to whirl or wheel round; as, a wheel turns on its axis; a spindle turns on a pivot; a man turns on his heel. [1913 Webster] The gate . . . on golden hinges turning. --Milton. [1913 Webster] 2. Hence, to revolve as if upon a point of support; to hinge; to depend; as, the decision turns on a single fact. [1913 Webster] Conditions of peace certainly turn upon events of war. --Swift. [1913 Webster] 3. To result or terminate; to come about; to eventuate; to issue. [1913 Webster] If we repent seriously, submit contentedly, and serve him faithfully, afflictions shall turn to our advantage. --Wake. [1913 Webster] 4. To be deflected; to take a different direction or tendency; to be directed otherwise; to be differently applied; to be transferred; as, to turn from the road. [1913 Webster] Turn from thy fierce wrath. --Ex. xxxii. 12. [1913 Webster] Turn ye, turn ye from your evil ways. --Ezek. xxxiii. 11. [1913 Webster] The understanding turns inward on itself, and reflects on its own operations. --Locke. [1913 Webster] 5. To be changed, altered, or transformed; to become transmuted; also, to become by a change or changes; to grow; as, wood turns to stone; water turns to ice; one color turns to another; to turn Muslim. [1913 Webster] I hope you have no intent to turn husband. --Shak. [1913 Webster] Cygnets from gray turn white. --Bacon. [1913 Webster] 6. To undergo the process of turning on a lathe; as, ivory turns well. [1913 Webster] 7. Specifically: [1913 Webster] (a) To become acid; to sour; -- said of milk, ale, etc. [1913 Webster] (b) To become giddy; -- said of the head or brain. [1913 Webster] I'll look no more; Lest my brain turn. --Shak. [1913 Webster] (c) To be nauseated; -- said of the stomach. [1913 Webster] (d) To become inclined in the other direction; -- said of scales. [1913 Webster] (e) To change from ebb to flow, or from flow to ebb; -- said of the tide. [1913 Webster] (f) (Obstetrics) To bring down the feet of a child in the womb, in order to facilitate delivery. [1913 Webster] 8. (Print.) To invert a type of the same thickness, as temporary substitute for any sort which is exhausted. [1913 Webster] {To turn about}, to face to another quarter; to turn around. {To turn again}, to come back after going; to return. --Shak. {To turn against}, to become unfriendly or hostile to. {To turn aside} or {To turn away}. (a) To turn from the direct course; to withdraw from a company; to deviate. (b) To depart; to remove. (c) To avert one's face. {To turn back}, to turn so as to go in an opposite direction; to retrace one's steps. {To turn in}. (a) To bend inward. (b) To enter for lodgings or entertainment. (c) To go to bed. [Colloq.] {To turn into}, to enter by making a turn; as, to turn into a side street. {To turn off}, to be diverted; to deviate from a course; as, the road turns off to the left. {To turn on} or {To turn upon}. (a) To turn against; to confront in hostility or anger. (b) To reply to or retort. (c) To depend on; as, the result turns on one condition. {To turn out}. (a) To move from its place, as a bone. (b) To bend or point outward; as, his toes turn out. (c) To rise from bed. [Colloq.] (d) To come abroad; to appear; as, not many turned out to the fire. (e) To prove in the result; to issue; to result; as, the crops turned out poorly. {To turn over}, to turn from side to side; to roll; to tumble. {To turn round}. (a) To change position so as to face in another direction. (b) To change one's opinion; to change from one view or party to another. {To turn to}, to apply one's self to; to have recourse to; to refer to. "Helvicus's tables may be turned to on all occasions." --Locke. {To turn to account}, {profit}, {advantage}, or the like, to be made profitable or advantageous; to become worth the while. {To turn under}, to bend, or be folded, downward or under. {To turn up}. (a) To bend, or be doubled, upward. (b) To appear; to come to light; to transpire; to occur; to happen. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Turn \Turn\ (t[^u]rn), n. 1. The act of turning; movement or motion about, or as if about, a center or axis; revolution; as, the turn of a wheel. [1913 Webster] 2. Change of direction, course, or tendency; different order, position, or aspect of affairs; alteration; vicissitude; as, the turn of the tide. [1913 Webster] At length his complaint took a favorable turn. --Macaulay. [1913 Webster] The turns and varieties of all passions. --Hooker. [1913 Webster] Too well the turns of mortal chance I know. --Pope. [1913 Webster] 3. One of the successive portions of a course, or of a series of occurrences, reckoning from change to change; hence, a winding; a bend; a meander. [1913 Webster] And all its [the river's] thousand turns disclose. Some fresher beauty varying round. --Byron. [1913 Webster] 4. A circuitous walk, or a walk to and fro, ending where it began; a short walk; a stroll. [1913 Webster] Come, you and I must walk a turn together. --Shak. [1913 Webster] I will take a turn in your garden. --Dryden. [1913 Webster] 5. Successive course; opportunity enjoyed by alternation with another or with others, or in due order; due chance; alternate or incidental occasion; appropriate time. "Nobleness and bounty . . . had their turns in his [the king's] nature." [1913 Webster] His turn will come to laugh at you again. --Denham. [1913 Webster] Every one has a fair turn to be as great as he pleases. --Collier. [1913 Webster] 6. Incidental or opportune deed or office; occasional act of kindness or malice; as, to do one an ill turn. [1913 Webster] Had I not done a friendes turn to thee? --Chaucer. [1913 Webster] thanks are half lost when good turns are delayed. --Fairfax. [1913 Webster] 7. Convenience; occasion; purpose; exigence; as, this will not serve his turn. [1913 Webster] I have enough to serve mine own turn. --Shak. [1913 Webster] 8. Form; cast; shape; manner; fashion; -- used in a literal or figurative sense; hence, form of expression; mode of signifying; as, the turn of thought; a man of a sprightly turn in conversation. [1913 Webster] The turn of both his expressions and thoughts is unharmonious. --Dryden. [1913 Webster] The Roman poets, in their description of a beautiful man, often mention the turn of his neck and arms. --Addison. [1913 Webster] 9. A change of condition; especially, a sudden or recurring symptom of illness, as a nervous shock, or fainting spell; as, a bad turn. [Colloq.] [1913 Webster] 10. A fall off the ladder at the gallows; a hanging; -- so called from the practice of causing the criminal to stand on a ladder which was turned over, so throwing him off, when the signal was given. [Obs.] [1913 Webster] 11. A round of a rope or cord in order to secure it, as about a pin or a cleat. [1913 Webster] 12. (Mining) A pit sunk in some part of a drift. [1913 Webster] 13. (Eng. Law) A court of record, held by the sheriff twice a year in every hundred within his county. --Blount. [1913 Webster] 14. pl. (Med.) Monthly courses; menses. [Colloq.] [1913 Webster] 15. (Mus.) An embellishment or grace (marked thus, ?), commonly consisting of the principal note, or that on which the turn is made, with the note above, and the semitone below, the note above being sounded first, the principal note next, and the semitone below last, the three being performed quickly, as a triplet preceding the marked note. The turn may be inverted so as to begin with the lower note, in which case the sign is either placed on end thus ?, or drawn thus ?. [1913 Webster] {By turns}. (a) One after another; alternately; in succession. (b) At intervals. "[They] feel by turns the bitter change." --Milton. {In turn}, in due order of succession. {To a turn}, exactly; perfectly; as, done to a turn; -- a phrase alluding to the practice of cooking on a revolving spit. {To take turns}, to alternate; to succeed one another in due order. {Turn and turn about}, by equal alternating periods of service or duty; by turns. {Turn bench}, a simple portable lathe, used on a bench by clock makers and watchmakers. {Turn buckle}. See {Turnbuckle}, in Vocabulary. {Turn cap}, a sort of chimney cap which turns round with the wind so as to present its opening to the leeward. --G. Francis. {Turn of life} (Med.), change of life. See under {Change}. {Turn screw}, a screw driver. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: turn n 1: a circular segment of a curve; "a bend in the road"; "a crook in the path" [syn: {bend}, {crook}, {twist}, {turn}] 2: the act of changing or reversing the direction of the course; "he took a turn to the right" [syn: {turn}, {turning}] 3: (game) the activity of doing something in an agreed succession; "it is my turn"; "it is still my play" [syn: {turn}, {play}] 4: an unforeseen development; "events suddenly took an awkward turn" [syn: {turn}, {turn of events}, {twist}] 5: a movement in a new direction; "the turning of the wind" [syn: {turning}, {turn}] 6: the act of turning away or in the opposite direction; "he made an abrupt turn away from her" 7: turning or twisting around (in place); "with a quick twist of his head he surveyed the room" [syn: {twist}, {turn}] 8: a time for working (after which you will be relieved by someone else); "it's my go"; "a spell of work" [syn: {go}, {spell}, {tour}, {turn}] 9: (sports) a division during which one team is on the offensive [syn: {turn}, {bout}, {round}] 10: a short theatrical performance that is part of a longer program; "he did his act three times every evening"; "she had a catchy little routine"; "it was one of the best numbers he ever did" [syn: {act}, {routine}, {number}, {turn}, {bit}] 11: a favor for someone; "he did me a good turn" [syn: {turn}, {good turn}] 12: taking a short walk out and back; "we took a turn in the park" v 1: change orientation or direction, also in the abstract sense; "Turn towards me"; "The mugger turned and fled before I could see his face"; "She turned from herself and learned to listen to others' needs" 2: undergo a transformation or a change of position or action; "We turned from Socialism to Capitalism"; "The people turned against the President when he stole the election" [syn: {change state}, {turn}] 3: undergo a change or development; "The water turned into ice"; "Her former friend became her worst enemy"; "He turned traitor" [syn: {become}, {turn}] 4: cause to move around or rotate; "turn a key"; "turn your palm this way" 5: change to the contrary; "The trend was reversed"; "the tides turned against him"; "public opinion turned when it was revealed that the president had an affair with a White House intern" [syn: {change by reversal}, {turn}, {reverse}] 6: pass to the other side of; "turn the corner"; "move around the obstacle" [syn: {turn}, {move around}] 7: pass into a condition gradually, take on a specific property or attribute; become; "The weather turned nasty"; "She grew angry" [syn: {turn}, {grow}] 8: let (something) fall or spill from a container; "turn the flour onto a plate" [syn: {turn}, {release}] 9: move around an axis or a center; "The wheels are turning" 10: cause to move around a center so as to show another side of; "turn a page of a book" [syn: {turn}, {turn over}] 11: to send or let go; "They turned away the crowd at the gate of the governor's mansion" 12: to break and turn over earth especially with a plow; "Farmer Jones plowed his east field last week"; "turn the earth in the Spring" [syn: {plow}, {plough}, {turn}] 13: shape by rotating on a lathe or cutting device or a wheel; "turn the legs of the table"; "turn the clay on the wheel" 14: change color; "In Vermont, the leaves turn early" 15: twist suddenly so as to sprain; "wrench one's ankle"; "The wrestler twisted his shoulder"; "the hikers sprained their ankles when they fell"; "I turned my ankle and couldn't walk for several days" [syn: {twist}, {sprain}, {wrench}, {turn}, {wrick}, {rick}] 16: cause to change or turn into something different;assume new characteristics; "The princess turned the frog into a prince by kissing him"; "The alchemists tried to turn lead into gold" 17: accomplish by rotating; "turn a somersault"; "turn cartwheels" 18: get by buying and selling; "the company turned a good profit after a year" 19: cause to move along an axis or into a new direction; "turn your face to the wall"; "turn the car around"; "turn your dance partner around" 20: channel one's attention, interest, thought, or attention toward or away from something; "The pedophile turned to boys for satisfaction"; "people turn to mysticism at the turn of a millennium" 21: cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form; "bend the rod"; "twist the dough into a braid"; "the strong man could turn an iron bar" [syn: {flex}, {bend}, {deform}, {twist}, {turn}] [ant: {unbend}] 22: alter the functioning or setting of; "turn the dial to 10"; "turn the heat down" 23: direct at someone; "She turned a smile on me"; "They turned their flashlights on the car" 24: have recourse to or make an appeal or request for help or information to; "She called on her Representative to help her"; "She turned to her relatives for help" [syn: {call on}, {turn}] 25: go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked"; "The cream has turned--we have to throw it out" [syn: {sour}, {turn}, {ferment}, {work}] 26: become officially one year older; "She is turning 50 this year"

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  turn 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
turn
 • เปลี่ยน: แปลง [Lex2]
 • เปลี่ยน: เปลี่ยนแปลง [Lex2]
 • ย้อนกลับ: หัน, ย้อน, ถอยหลัง [Lex2]
 • เลี้ยว: เบี่ยง, เบน [Lex2]
 • เปลี่ยน (ความคิด): ทำให้เชื่อ, ยุยง [Lex2]
 • กลายเป็น: เปลี่ยนเป็น [Lex2]
 • ผลัด (ใบ)[Lex2]
 • บูด: เสีย [Lex2]
 • ปล่อย: เปลี่ยนถ่าย [Lex2]
 • การเปลี่ยน: การสลับ [Lex2]
 • โอกาส: โอกาสดี [Lex2]
 • คราว: เวร, รอบ, ตา, ที [Lex2]
 • วงเลี้ยว[Lex2]
 • การเลี้ยว: การหัน [Lex2]
 • การหมุน: การหมุนรอบ [Lex2]
 • เหตุการณ์เปลี่ยนแปลง: การพลิกผัน (เหตุการณ์) [Lex2]
 • การเดินเล่น[Lex2]
 • โค้ง[Lex2]
 • หน้าที่: งานประจำ [Lex2]
 • (เทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) หมุน,หัน,ไข,เบือน,บิด,งอ,พับ,พลิก,ผิน,หันเห,บ่าย,เลี้ยว,อ้อม,โอบ,เบน,จุดที่มีการเปลี่ยนแปลง,เส้นโค้ง,ส่วนโค้ง,รอบหนึ่ง,พักหนึ่ง,รายการ,นิสัย,ลักษณะ,ท่าทาง,พฤติการณ์,รูปแบบ,ความโน้มเอียง,ความโน้มน้าว,เวร,ลำดับ,การรักษา,การเดินเล่น, [Hope]
 • (n) การหมุน,การหัน,หัวเลี้ยว,การเปลี่ยน,คุ้ง,ความโน้มเอียง [Nontri]
 • (vi) หมุน,หันหลัง,เปลี่ยนทิศทาง,เลี้ยว,ใคร่ครวญ [Nontri]
 • (vt) ไขลาน,พลิกกลับ,หัน,เปลี่ยน,เบือน,เลี้ยว [Nontri]
 • /T ER1 N/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
+ turnen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
turne, turc, turf

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.3621 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).