Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for trust (5 entries) (5.424 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trust-, *trust*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trust \Trust\, n. [OE. trust, trost, Icel. traust confidence, security; akin to Dan. & Sw. tr["o]st comfort, consolation, G. trost, Goth. trausti a convention, covenant, and E. true. See {True}, and cf. {Tryst}.] 1. Assured resting of the mind on the integrity, veracity, justice, friendship, or other sound principle, of another person; confidence; reliance; reliance. "O ever-failing trust in mortal strength!" --Milton. [1913 Webster] Most take things upon trust. --Locke. [1913 Webster] 2. Credit given; especially, delivery of property or merchandise in reliance upon future payment; exchange without immediate receipt of an equivalent; as, to sell or buy goods on trust. [1913 Webster] 3. Assured anticipation; dependence upon something future or contingent, as if present or actual; hope; belief. "Such trust have we through Christ." --2 Cor. iii. 4. [1913 Webster] His trust was with the Eternal to be deemed Equal in strength. --Milton. [1913 Webster] 4. That which is committed or intrusted to one; something received in confidence; charge; deposit. [1913 Webster] 5. The condition or obligation of one to whom anything is confided; responsible charge or office. [1913 Webster] [I] serve him truly that will put me in trust. --Shak. [1913 Webster] Reward them well, if they observe their trust. --Denham. [1913 Webster] 6. That upon which confidence is reposed; ground of reliance; hope. [1913 Webster] O Lord God, thou art my trust from my youth. --Ps. lxxi. 5. [1913 Webster] 7. (Law) An estate devised or granted in confidence that the devisee or grantee shall convey it, or dispose of the profits, at the will, or for the benefit, of another; an estate held for the use of another; a confidence respecting property reposed in one person, who is termed the trustee, for the benefit of another, who is called the cestui que trust. [1913 Webster] 8. An equitable right or interest in property distinct from the legal ownership thereof; a use (as it existed before the Statute of Uses); also, a property interest held by one person for the benefit of another. Trusts are active, or special, express, implied, constructive, etc. In a {passive trust} the trustee simply has title to the trust property, while its control and management are in the beneficiary. [Webster 1913 Suppl.] 9. A business organization or combination consisting of a number of firms or corporations operating, and often united, under an agreement creating a trust (in sense 1), esp. one formed mainly for the purpose of regulating the supply and price of commodities, etc.; often, opprobriously, a combination formed for the purpose of controlling or monopolizing a trade, industry, or business, by doing acts in restraint or trade; as, a sugar trust. A trust may take the form of a corporation or of a body of persons or corporations acting together by mutual arrangement, as under a contract or a so-called gentlemen's agreement. When it consists of corporations it may be effected by putting a majority of their stock either in the hands of a board of trustees (whence the name trust for the combination) or by transferring a majority to a holding company. The advantages of a trust are partly due to the economies made possible in carrying on a large business, as well as the doing away with competition. In the United States severe statutes against trusts have been passed by the Federal government and in many States, with elaborate statutory definitions. [Webster 1913 Suppl.] Syn: Confidence; belief; faith; hope; expectation. [1913 Webster] {Trust deed} (Law), a deed conveying property to a trustee, for some specific use. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trust \Trust\, a. Held in trust; as, trust property; trustmoney. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trust \Trust\, v. t. [imp. & p. p. {Trusted}; p. pr. & vb. n. {Trusting}.] [OE. trusten, trosten. See {Trust}, n.] 1. To place confidence in; to rely on, to confide, or repose faith, in; as, we can not trust those who have deceived us. [1913 Webster] I will never trust his word after. --Shak. [1913 Webster] He that trusts every one without reserve will at last be deceived. --Johnson. [1913 Webster] 2. To give credence to; to believe; to credit. [1913 Webster] Trust me, you look well. --Shak. [1913 Webster] 3. To hope confidently; to believe; -- usually with a phrase or infinitive clause as the object. [1913 Webster] I trust to come unto you, and speak face to face. --2 John 12. [1913 Webster] We trustwe have a good conscience. --Heb. xiii. 18. [1913 Webster] 4. to show confidence in a person by intrusting (him) with something. [1913 Webster] Whom, with your power and fortune, sir, you trust, Now to suspect is vain. --Dryden. [1913 Webster] 5. To commit, as to one's care; to intrust. [1913 Webster] Merchants were not willing to trust precious cargoes to any custody but that of a man-of-war. --Macaulay. [1913 Webster] 6. To give credit to; to sell to upon credit, or in confidence of future payment; as, merchants and manufacturers trust their customers annually with goods. [1913 Webster] 7. To risk; to venture confidently. [1913 Webster] [Beguiled] by thee to trust thee from my side. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trust \Trust\, v. i. 1. To have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide. [1913 Webster] More to know could not be more to trust. --Shak. [1913 Webster] 2. To be confident, as of something future; to hope. [1913 Webster] I will trust and not be afraid. --Isa. xii. 2. [1913 Webster] 3. To sell or deliver anything in reliance upon a promise of payment; to give credit. [1913 Webster] It is happier sometimes to be cheated than not to trust. --Johnson. [1913 Webster] {To trust in}, {To trust on}, to place confidence in,; to rely on; to depend. "Trust in the Lord, and do good." --Ps. xxxvii. 3. "A priest . . . on whom we trust." --Chaucer. [1913 Webster] Her widening streets on new foundations trust. --Dryden. [1913 Webster] {To trust to} or {To trust unto}, to depend on; to have confidence in; to rely on; as, to trust to luck. [1913 Webster] They trusted unto the liers in wait. --Judges xx. 36. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: trust n 1: something (as property) held by one party (the trustee) for the benefit of another (the beneficiary); "he is the beneficiary of a generous trust set up by his father" 2: certainty based on past experience; "he wrote the paper with considerable reliance on the work of other scientists"; "he put more trust in his own two legs than in the gun" [syn: {reliance}, {trust}] 3: the trait of believing in the honesty and reliability of others; "the experience destroyed his trust and personal dignity" [syn: {trust}, {trustingness}, {trustfulness}] [ant: {distrust}, {distrustfulness}, {mistrust}] 4: a consortium of independent organizations formed to limit competition by controlling the production and distribution of a product or service; "they set up the trust in the hope of gaining a monopoly" [syn: {trust}, {corporate trust}, {combine}, {cartel}] 5: complete confidence in a person or plan etc; "he cherished the faith of a good woman"; "the doctor-patient relationship is based on trust" [syn: {faith}, {trust}] 6: a trustful relationship; "he took me into his confidence"; "he betrayed their trust" [syn: {confidence}, {trust}] v 1: have confidence or faith in; "We can trust in God"; "Rely on your friends"; "bank on your good education"; "I swear by my grandmother's recipes" [syn: {trust}, {swear}, {rely}, {bank}] [ant: {distrust}, {mistrust}, {suspect}] 2: allow without fear 3: be confident about something; "I believe that he will come back from the war" [syn: {believe}, {trust}] 4: expect and wish; "I trust you will behave better from now on"; "I hope she understands that she cannot expect a raise" [syn: {hope}, {trust}, {desire}] 5: confer a trust upon; "The messenger was entrusted with the general's secret"; "I commit my soul to God" [syn: {entrust}, {intrust}, {trust}, {confide}, {commit}] 6: extend credit to; "don't trust my ex-wife; I won't pay her debts anymore"

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.424 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).