Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for true (4 entries) (8.9755 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -true-, *true*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: True \True\ (tr[udd]), a. [Compar. {Truer} (tr[udd]"[~e]r); superl. {Truest}.] [OE. trewe, AS. tre['o]we faithful, true, from tre['o]w fidelity, faith, troth; akin to OFries. triuwe, adj., treuwa, n., OS. triuwi, adj., trewa, n., D. trouw, adj. & n., G. treu, adj., treue, n., OHG. gitriuwi, adj., triuwa, n., Icel. tryggr, adj., Dan. tro, adj. & n., Sw. trogen, adj., tro, n., Goth. triggws, adj., triggwa, n., trauan to trust, OPruss druwis faith. Cf. {Trow}, {Trust}, {Truth}.] [1913 Webster] 1. Conformable to fact; in accordance with the actual state of things; correct; not false, erroneous, inaccurate, or the like; as, a true relation or narration; a true history; a declaration is true when it states the facts. [1913 Webster] 2. Right to precision; conformable to a rule or pattern; exact; accurate; as, a true copy; a true likeness of the original. [1913 Webster] Making his eye, foot, and hand keep true time. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 3. Steady in adhering to friends, to promises, to a prince, or the like; unwavering; faithful; loyal; not false, fickle, or perfidious; as, a true friend; a wife true to her husband; an officer true to his charge. [1913 Webster] Thy so true, So faithful, love unequaled. --Milton. [1913 Webster] Dare to be true: nothing can need a lie. --Herbert. [1913 Webster] 4. Actual; not counterfeit, adulterated, or pretended; genuine; pure; real; as, true balsam; true love of country; a true Christian. [1913 Webster] The true light which lighteth every man that cometh into the world. --John i. 9. [1913 Webster] True ease in writing comes from art, not chance. --Pope. [1913 Webster] 5. (Biol.) Genuine; real; not deviating from the essential characters of a class; as, a lizard is a true reptile; a whale is a true, but not a typical, mammal. [Webster 1913 Suppl.] Note: True is sometimes used elliptically for It is true. [1913 Webster] {Out of true}, varying from correct mechanical form, alignment, adjustment, etc.; -- said of a wall that is not perpendicular, of a wheel whose circumference is not in the same plane, and the like. [Colloq.] {A true bill} (Law), a bill of indictment which is returned by the grand jury so indorsed, signifying that the charges to be true. {True time}. See under {Time}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: True \True\, adv. In accordance with truth; truly. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: true adv 1: as acknowledged; "true, she is the smartest in her class" [syn: {true}, {admittedly}, {avowedly}, {confessedly}] adj 1: consistent with fact or reality; not false; "the story is true"; "it is undesirable to believe a proposition when there is no ground whatever for supposing it true"- B. Russell; "the true meaning of the statement" [ant: {false}] 2: accurately placed or thrown; "his aim was true"; "he was dead on target" [syn: {true}, {dead on target}] 3: devoted (sometimes fanatically) to a cause or concept or truth; "true believers bonded together against all who disagreed with them" 4: expressing or given to expressing the truth; "a true statement"; "gave truthful testimony"; "a truthful person" [syn: {truthful}, {true}] [ant: {untruthful}] 5: conforming to definitive criteria; "the horseshoe crab is not a true crab"; "Pythagoras was the first true mathematician" 6: worthy of being depended on; "a dependable worker"; "an honest working stiff"; "a reliable sourcSFLe of information"; "he was true to his word"; "I would be true for there are those who trust me" [syn: {dependable}, {honest}, {reliable}, {true(p)}] 7: not pretended; sincerely felt or expressed; "genuine emotion"; "her interest in people was unfeigned"; "true grief" [syn: {genuine}, {true(a)}, {unfeigned}] 8: rightly so called; "true courage"; "a spirit which true men have always admired"; "a true friend" 9: determined with reference to the earth's axis rather than the magnetic poles; "true north is geographic north" 10: having a legally established claim; "the legitimate heir"; "the true and lawful king" [syn: {true(a)}, {lawful}, {rightful(a)}] 11: in tune; accurate in pitch; "a true note" [syn: {on-key}, {true}] 12: accurately fitted; level; "the window frame isn't quite true" [syn: {true}, {straight}] n 1: proper alignment; the property possessed by something that is in correct or proper alignment; "out of true" v 1: make level, square, balanced, or concentric; "true up the cylinder of an engine" [syn: {true}, {true up}] From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]: true menace; threaten

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  true 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
true
 • ที่เป็นเรื่องจริง[Lex2]
 • ที่เป็นของแท้: ที่ไม่ปลอม [Lex2]
 • ที่ซื่อสัตย์: ที่ไว้ใจได้, ที่ไม่หลอกลวง [Lex2]
 • ถูกต้อง[Lex2]
 • เป็นจริง: เป็นความจริง [Lex2]
 • แน่นอน: เที่ยงตรง, แม่นยำ [Lex2]
 • อย่างซื่อสัตย์[Lex2]
 • (ทรู) adj.,n.,adv. (ความ) จริง,แท้จริง,ไม่ปลอม,มีศรัทธา,แน่นอน,เป็นแบบอย่าง,เชื่อถือได้,เคร่งครัด,ถูกต้อง, come true เป็นความจริง. the true สิ่งที่เป็นความจริง ###S. factual,real [Hope]
 • (adj) จริง,ซื่อสัตย์,ตรง,แท้,ถูกต้อง,เคร่งครัด [Nontri]
 • /T R UW1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
treu, Treue, Truhe, traue, treue, tue, taue, trug, Triest

Similar FRENCH words suggested by aspell:
troue, troué, truie, trie, trié, rue, rué, tue, tué, drue, toue, toué, crue, grue, truc

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 8.9755 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).