Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for troll (6 entries) (5.8297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -troll-, *troll*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Troll \Troll\, v. t. [imp. & p. p. {Trolled}; p. pr. & vb. n. {Trolling}.] [OE. trollen to roll, F. tr[^o]ler, Of. troller to drag about, to ramble; probably of Teutonic origin; cf. G. trollen to roll, ramble, sich trollen to be gone; or perhaps for trotler, fr. F. trotter to trot (cf. {Trot}.). Cf. {Trawl}.] 1. To move circularly or volubly; to roll; to turn. [1913 Webster] To dress and troll the tongue, and roll the eye. --Milton. [1913 Webster] 2. To send about; to circulate, as a vessel in drinking. [1913 Webster] Then doth she troll to the bowl. --Gammer Gurton's Needle. [1913 Webster] Troll the brown bowl. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 3. To sing the parts of in succession, as of a round, a catch, and the like; also, to sing loudly or freely. [1913 Webster] Will you troll the catch ? --Shak. [1913 Webster] His sonnets charmed the attentive crowd, By wide-mouthed mortaltrolled aloud. --Hudibras. [1913 Webster] 4. To angle for with a trolling line, or with a book drawn along the surface of the water; hence, to allure. [1913 Webster] 5. To fish in; to seek to catch fish from. [1913 Webster] With patient angle trolls the finny deep. --Goldsmith. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Troll \Troll\, n. [Icel. troll. Cf. {Droll}, {Trull}.] (Scand. Myth.) A supernatural being, often represented as of diminutive size, but sometimes as a giant, and fabled to inhabit caves, hills, and like places; a witch. [1913 Webster] {Troll flower}. (Bot.) Same as {Globeflower} (a) . [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Troll \Troll\, v. i. 1. To roll; to run about; to move around; as, to troll in a coach and six. [1913 Webster] 2. To move rapidly; to wag. --F. Beaumont. [1913 Webster] 3. To take part in trolling a song. [1913 Webster] 4. To fish with a rod whose line runs on a reel; also, to fish by drawing the hook through the water. [1913 Webster] Their young men . . . trolled along the brooks that abounded in fish. --Bancroft. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Troll \Troll\, n. 1. The act of moving round; routine; repetition. --Burke. [1913 Webster] 2. A song the parts of which are sung in succession; a catch; a round. [1913 Webster] Thence the catch and troll, while "Laughter, holding both his sides," sheds tears to song and ballad pathetic on the woes of married life. --Prof. Wilson. [1913 Webster] 3. A trolley. [1913 Webster] {Troll plate} (Mach.), a rotative disk with spiral ribs or grooves, by which several pieces, as the jaws of a chuck, can be brought together or spread radially. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: troll n 1: (Scandanavian folklore) a supernatural creature (either a dwarf or a giant) that is supposed to live in caves or in the mountains 2: a partsong in which voices follow each other; one voice starts and others join in one after another until all are singing different parts of the song at the same time; "they enjoyed singing rounds" [syn: {round}, {troll}] 3: a fisherman's lure that is used in trolling; "he used a spinner as his troll" 4: angling by drawing a baited line through the water [syn: {troll}, {trolling}] v 1: circulate, move around 2: cause to move round and round; "The child trolled her hoop" 3: sing the parts of (a round) in succession 4: angle with a hook and line drawn through the water 5: sing loudly and without inhibition 6: praise or celebrate in song; "All tongues shall troll you" 7: speak or recite rapidly or in a rolling voice From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: troll 1. v.,n. [From the Usenet group alt.folklore.urban] To utter a posting on {Usenet} designed to attract predictable responses or {flame}s; or, the post itself. Derives from the phrase ?trolling for {newbie}s? which in turn comes from mainstream ?trolling?, a style of fishing in which one trails bait through a likely spot hoping for a bite. The well-constructed troll is a post that induces lots of newbies and flamers to make themselves look even more clueless than they already do, while subtly conveying to the more savvy and experienced that it is in fact a deliberate troll. If you don't fall for the joke, you get to be in on it. See also {YHBT}. 2. n. An individual who chronically trolls in sense 1; regularly posts specious arguments, flames or personal attacks to a newsgroup, discussion list, or in email for no other purpose than to annoy someone or disrupt a discussion. Trolls are recognizable by the fact that they have no real interest in learning about the topic at hand - they simply want to utter flame bait. Like the ugly creatures they are named after, they exhibit no redeeming characteristics, and as such, they are recognized as a lower form of life on the net, as in, ?Oh, ignore him, he's just a troll.? Compare {kook}. 3. n. [Berkeley] Computer lab monitor. A popular campus job for CS students. Duties include helping newbies and ensuring that lab policies are followed. Probably so-called because it involves lurking in dark cavelike corners. Some people claim that the troll (sense 1) is properly a narrower category than {flame bait}, that a troll is categorized by containing some assertion that is wrong but not overtly controversial. See also {Troll-O-Meter}. The use of ?troll? in any of these senses is a live metaphor that readily produces elaborations and combining forms. For example, one not infrequently sees the warning ?Do not feed the troll? as part of a followup to troll postings.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.8297 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).