Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for trip (7 entries) (6.0809 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trip-, *trip*.

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trip \Trip\ (tr[i^]p), v. i. [imp. & p. p. {Tripped} (tr[i^]pt); p. pr. & vb. n. {Tripping}.] [OE. trippen; akin to D. trippen, Dan. trippe, and E. tramp. See {Tramp}.] [1913 Webster] 1. To move with light, quick steps; to walk or move lightly; to skip; to move the feet nimbly; -- sometimes followed by it. See {It}, 5. [1913 Webster] This horse anon began to trip and dance. --Chaucer. [1913 Webster] Come, and trip it, as you go, On the light fantastic toe. --Milton. [1913 Webster] She bounded by, and tripped so light They had not time to take a steady sight. --Dryden. [1913 Webster] 2. To make a brief journey or pleasure excursion; as, to trip to Europe. [1913 Webster] 3. To take a quick step, as when in danger of losing one's balance; hence, to make a false step; to catch the foot; to lose footing; to stumble. [1913 Webster] 4. Fig.: To be guilty of a misstep; to commit an offense against morality, propriety, or rule; to err; to mistake; to fail. "Till his tongue trip." --Locke. [1913 Webster] A blind will thereupon comes to be led by a blind understanding; there is no remedy, but it must trip and stumble. --South. [1913 Webster] Virgil is so exact in every word that none can be changed but for a worse; he pretends sometimes to trip, but it is to make you think him in danger when most secure. --Dryden. [1913 Webster] What? dost thou verily trip upon a word? --R. Browning. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trip \Trip\, n. 1. A quick, light step; a lively movement of the feet; a skip. [1913 Webster] His heart bounded as he sometimes could hear the trip of a light female step glide to or from the door. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 2. A brief or rapid journey; an excursion or jaunt. [1913 Webster] I took a trip to London on the death of the queen. --Pope. [1913 Webster] 3. A false step; a stumble; a misstep; a loss of footing or balance. Fig.: An error; a failure; a mistake. [1913 Webster] Imperfect words, with childish trips. --Milton. [1913 Webster] Each seeming trip, and each digressive start. --Harte. [1913 Webster] 4. A small piece; a morsel; a bit. [Obs.] "A trip of cheese." --Chaucer. [1913 Webster] 5. A stroke, or catch, by which a wrestler causes his antagonist to lose footing. [1913 Webster] And watches with a trip his foe to foil. --Dryden. [1913 Webster] It is the sudden trip in wrestling that fetches a man to the ground. --South. [1913 Webster] 6. (Naut.) A single board, or tack, in plying, or beating, to windward. [1913 Webster] 7. A herd or flock, as of sheep, goats, etc. [Prov. Eng. & Scott.] [1913 Webster] 8. A troop of men; a host. [Obs.] --Robert of Brunne. [1913 Webster] 9. (Zool.) A flock of widgeons. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trip \Trip\, v. t. 1. To cause to stumble, or take a false step; to cause to lose the footing, by striking the feet from under; to cause to fall; to throw off the balance; to supplant; -- often followed by up; as, to trip up a man in wrestling. [1913 Webster] The words of Hobbes's defense trip up the heels of his cause. --Abp. Bramhall. [1913 Webster] 2. (Fig.): To overthrow by depriving of support; to put an obstacle in the way of; to obstruct; to cause to fail. [1913 Webster] To trip the course of law, and blunt the sword. --Shak. [1913 Webster] 3. To detect in a misstep; to catch; to convict; also called {trip up}. [R.] [1913 Webster] These her women can trip me if I err. --Shak. [1913 Webster] 4. (Naut.) (a) To raise (an anchor) from the bottom, by its cable or buoy rope, so that it hangs free. (b) To pull (a yard) into a perpendicular position for lowering it. [1913 Webster] 5. (Mach.) To release, let fall, or set free, as a weight or compressed spring, as by removing a latch or detent; to activate by moving a release mechanism, often unintentionally; as, to trip an alarm. [1913 Webster +PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: trip n 1: a journey for some purpose (usually including the return); "he took a trip to the shopping center" 2: a hallucinatory experience induced by drugs; "an acid trip" 3: an accidental misstep threatening (or causing) a fall; "he blamed his slip on the ice"; "the jolt caused many slips and a few spills" [syn: {slip}, {trip}] 4: an exciting or stimulating experience [syn: {trip}, {head trip}] 5: a catch mechanism that acts as a switch; "the pressure activates the tripper and releases the water" [syn: {tripper}, {trip}] 6: a light or nimble tread; "he heard the trip of women's feet overhead" 7: an unintentional but embarrassing blunder; "he recited the whole poem without a single trip"; "he arranged his robes to avoid a trip-up later"; "confusion caused his unfortunate misstep" [syn: {trip}, {trip-up}, {stumble}, {misstep}] v 1: miss a step and fall or nearly fall; "She stumbled over the tree root" [syn: {stumble}, {trip}] 2: cause to stumble; "The questions on the test tripped him up" [syn: {trip}, {trip up}] 3: make a trip for pleasure [syn: {travel}, {trip}, {jaunt}] 4: put in motion or move to act; "trigger a reaction"; "actuate the circuits" [syn: {trip}, {actuate}, {trigger}, {activate}, {set off}, {spark off}, {spark}, {trigger off}, {touch off}] 5: get high, stoned, or drugged; "He trips every weekend" [syn: {trip}, {trip out}, {turn on}, {get off}] From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: TRIP Telephony Routing over IP (IP, RFC 3219) From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: trip [trip] excursion; outing; sightseeing trip journey; trip; voyage From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Trip [trip] (n) , s.(m ) trip

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0809 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).