Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for tree (4 entries) (3.6208 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tree-, *tree*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tree \Tree\ (tr[=e]), n. [OE. tree, tre, treo, AS. tre['o], tre['o]w, tree, wood; akin to OFries. tr[=e], OS. treo, trio, Icel. tr[=e], Dan. trae, Sw. tr[aum], tr[aum]d, Goth. triu, Russ. drevo, W. derw an oak, Ir. darag, darog, Gr. dry^s a tree, oak, do`ry a beam, spear shaft, spear, Skr. dru tree, wood, d[=a]ru wood. [root]63, 241. Cf. {Dryad}, {Germander}, {Tar}, n., {Trough}.] [1913 Webster] 1. (Bot.) Any perennial woody plant of considerable size (usually over twenty feet high) and growing with a single trunk. [1913 Webster] Note: The kind of tree referred to, in any particular case, is often indicated by a modifying word; as forest tree, fruit tree, palm tree, apple tree, pear tree, etc. [1913 Webster] 2. Something constructed in the form of, or considered as resembling, a tree, consisting of a stem, or stock, and branches; as, a genealogical tree. [1913 Webster] 3. A piece of timber, or something commonly made of timber; -- used in composition, as in axletree, boottree, chesstree, crosstree, whiffletree, and the like. [1913 Webster] 4. A cross or gallows; as Tyburn tree. [1913 Webster] [Jesus] whom they slew and hanged on a tree. --Acts x. 39. [1913 Webster] 5. Wood; timber. [Obs.] --Chaucer. [1913 Webster] In a great house ben not only vessels of gold and of silver but also of tree and of earth. --Wyclif (2 Tim. ii. 20). [1913 Webster] 6. (Chem.) A mass of crystals, aggregated in arborescent forms, obtained by precipitation of a metal from solution. See {Lead tree}, under {Lead}. [1913 Webster] {Tree bear} (Zool.), the raccoon. [Local, U. S.] {Tree beetle} (Zool.) any one of numerous species of beetles which feed on the leaves of trees and shrubs, as the May beetles, the rose beetle, the rose chafer, and the goldsmith beetle. {Tree bug} (Zool.), any one of numerous species of hemipterous insects which live upon, and suck the sap of, trees and shrubs. They belong to {Arma}, {Pentatoma}, {Rhaphigaster}, and allied genera. {Tree cat} (Zool.), the common paradoxure ({Paradoxurus musang}). {Tree clover} (Bot.), a tall kind of melilot ({Melilotus alba}). See {Melilot}. {Tree crab} (Zool.), the purse crab. See under {Purse}. {Tree creeper} (Zool.), any one of numerous species of arboreal creepers belonging to {Certhia}, {Climacteris}, and allied genera. See {Creeper}, 3. {Tree cricket} (Zool.), a nearly white arboreal American cricket ({Ecanthus niv[oe]us}) which is noted for its loud stridulation; -- called also {white cricket}. {Tree crow} (Zool.), any one of several species of Old World crows belonging to {Crypsirhina} and allied genera, intermediate between the true crows and the jays. The tail is long, and the bill is curved and without a tooth. {Tree dove} (Zool.) any one of several species of East Indian and Asiatic doves belonging to {Macropygia} and allied genera. They have long and broad tails, are chiefly arboreal in their habits, and feed mainly on fruit. {Tree duck} (Zool.), any one of several species of ducks belonging to {Dendrocygna} and allied genera. These ducks have a long and slender neck and a long hind toe. They are arboreal in their habits, and are found in the tropical parts of America, Africa, Asia, and Australia. {Tree fern} (Bot.), an arborescent fern having a straight trunk, sometimes twenty or twenty-five feet high, or even higher, and bearing a cluster of fronds at the top. Most of the existing species are tropical. {Tree fish} (Zool.), a California market fish ({Sebastichthys serriceps}). {Tree frog}. (Zool.) (a) Same as {Tree toad}. (b) Any one of numerous species of Old World frogs belonging to {Chiromantis}, {Rhacophorus}, and allied genera of the family {Ranidae}. Their toes are furnished with suckers for adhesion. The flying frog (see under {Flying}) is an example. {Tree goose} (Zool.), the bernicle goose. {Tree hopper} (Zool.), any one of numerous species of small leaping hemipterous insects which live chiefly on the branches and twigs of trees, and injure them by sucking the sap. Many of them are very odd in shape, the prothorax being often prolonged upward or forward in the form of a spine or crest. {Tree jobber} (Zool.), a woodpecker. [Obs.] {Tree kangaroo}. (Zool.) See {Kangaroo}. {Tree lark} (Zool.), the tree pipit. [Prov. Eng.] {Tree lizard} (Zool.), any one of a group of Old World arboreal lizards (formerly grouped as the {Dendrosauria}) comprising the chameleons; also applied to various lizards belonging to the families {Agamidae} or {Iguanidae}, especially those of the genus {Urosaurus}, such as the {lined tree lizard} ({Urosaurus ornatus}) of the southwestern U.S. {Tree lobster}. (Zool.) Same as {Tree crab}, above. {Tree louse} (Zool.), any aphid; a plant louse. {Tree moss}. (Bot.) (a) Any moss or lichen growing on trees. (b) Any species of moss in the form of a miniature tree. {Tree mouse} (Zool.), any one of several species of African mice of the subfamily {Dendromyinae}. They have long claws and habitually live in trees. {Tree nymph}, a wood nymph. See {Dryad}. {Tree of a saddle}, a saddle frame. {Tree of heaven} (Bot.), an ornamental tree ({Ailantus glandulosus}) having long, handsome pinnate leaves, and greenish flowers of a disagreeable odor. {Tree of life} (Bot.), a tree of the genus Thuja; arbor vitae. {Tree onion} (Bot.), a species of garlic ({Allium proliferum}) which produces bulbs in place of flowers, or among its flowers. {Tree oyster} (Zool.), a small American oyster ({Ostrea folium}) which adheres to the roots of the mangrove tree; -- called also {raccoon oyster}. {Tree pie} (Zool.), any species of Asiatic birds of the genus {Dendrocitta}. The tree pies are allied to the magpie. {Tree pigeon} (Zool.), any one of numerous species of longwinged arboreal pigeons native of Asia, Africa, and Australia, and belonging to {Megaloprepia}, {Carpophaga}, and allied genera. {Tree pipit}. (Zool.) See under {Pipit}. {Tree porcupine} (Zool.), any one of several species of Central and South American arboreal porcupines belonging to the genera {Chaetomys} and {Sphingurus}. They have an elongated and somewhat prehensile tail, only four toes on the hind feet, and a body covered with short spines mixed with bristles. One South American species ({Sphingurus villosus}) is called also {couiy}; another ({Sphingurus prehensilis}) is called also {c[oe]ndou}. {Tree rat} (Zool.), any one of several species of large ratlike West Indian rodents belonging to the genera {Capromys} and {Plagiodon}. They are allied to the porcupines. {Tree serpent} (Zool.), a tree snake. {Tree shrike} (Zool.), a bush shrike. {Tree snake} (Zool.), any one of numerous species of snakes of the genus {Dendrophis}. They live chiefly among the branches of trees, and are not venomous. {Tree sorrel} (Bot.), a kind of sorrel ({Rumex Lunaria}) which attains the stature of a small tree, and bears greenish flowers. It is found in the Canary Islands and Tenerife. {Tree sparrow} (Zool.) any one of several species of small arboreal sparrows, especially the American tree sparrow ({Spizella monticola}), and the common European species ({Passer montanus}). {Tree swallow} (Zool.), any one of several species of swallows of the genus {Hylochelidon} which lay their eggs in holes in dead trees. They inhabit Australia and adjacent regions. Called also {martin} in Australia. {Tree swift} (Zool.), any one of several species of swifts of the genus {Dendrochelidon} which inhabit the East Indies and Southern Asia. {Tree tiger} (Zool.), a leopard. {Tree toad} (Zool.), any one of numerous species of amphibians belonging to {Hyla} and allied genera of the family {Hylidae}. They are related to the common frogs and toads, but have the tips of the toes expanded into suckers by means of which they cling to the bark and leaves of trees. Only one species ({Hyla arborea}) is found in Europe, but numerous species occur in America and Australia. The common tree toad of the Northern United States ({Hyla versicolor}) is noted for the facility with which it changes its colors. Called also {tree frog}. See also {Piping frog}, under {Piping}, and {Cricket frog}, under {Cricket}. {Tree warbler} (Zool.), any one of several species of arboreal warblers belonging to {Phylloscopus} and allied genera. {Tree wool} (Bot.), a fine fiber obtained from the leaves of pine trees. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tree \Tree\, v. t. [imp. & p. p. {Treed}; p. pr. & vb. n. {Treeing}.] 1. To drive to a tree; to cause to ascend a tree; as, a dog trees a squirrel. --J. Burroughs. [1913 Webster] 2. To place upon a tree; to fit with a tree; to stretch upon a tree; as, to tree a boot. See {Tree}, n., 3. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tree n 1: a tall perennial woody plant having a main trunk and branches forming a distinct elevated crown; includes both gymnosperms and angiosperms 2: a figure that branches from a single root; "genealogical tree" [syn: {tree}, {tree diagram}] 3: English actor and theatrical producer noted for his lavish productions of Shakespeare (1853-1917) [syn: {Tree}, {Sir Herbert Beerbohm Tree}] v 1: force a person or an animal into a position from which he cannot escape [syn: {corner}, {tree}] 2: plant with trees; "this lot should be treed so that the house will be shaded in summer" 3: chase an animal up a tree; "the hunters treed the bear with dogs and killed it"; "her dog likes to tree squirrels" 4: stretch (a shoe) on a shoetree [syn: {tree}, {shoetree}] From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: tree [tre] stair; step; rung

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  tree 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
tree
 • ต้นไม้: ต้น [Lex2]
 • แผนผังรูปต้นไม้[Lex2]
 • ไล่ขึ้นต้นไม้[Lex2]
 • (ทรี) n. ต้นไม้ยืนต้น,ต้นไม้,vt. ไล่ขึ้นต้นไม้,แผ่ออกเป็นรูปต้นไม้. -up a tree ในสภาพที่ลำบาก. [Hope]
 • (n) ต้นไม้ [Nontri]
 • /T R IY1/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Treue, trete, treue, Tee, treu, Triest

Similar FRENCH words suggested by aspell:
tarée, tirée, torée, toréé, triée, trêve, rée, réé, tee, très, crée, créé, grée, gréé, orée, trie, trié, tuée, urée

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.6208 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).