Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for trap (10 entries) (6.0647 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trap-, *trap*.

Result from Foreign Dictionaries (10 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trap \Trap\, v. t. [imp. & p. p. {Trapped}; p. pr. & vb. n. {Trapping}.] [Akin to OE. trappe trappings, and perhaps from an Old French word of the same origin as E. drab a kind of cloth.] To dress with ornaments; to adorn; -- said especially of horses. [1913 Webster] Steeds . . . that trapped were in steel all glittering. --Chaucer. [1913 Webster] To deck his hearse, and trap his tomb-black steed. --Spenser. [1913 Webster] There she found her palfrey trapped In purple blazoned with armorial gold. --Tennyson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trap \Trap\, n. [Sw. trapp; akin to trappa stairs, Dan. trappe, G. treppe, D. trap; -- so called because the rocks of this class often occur in large, tabular masses, rising above one another, like steps. See {Tramp}.] (Geol.) An old term rather loosely used to designate various dark-colored, heavy igneous rocks, including especially the feldspathic-augitic rocks, basalt, dolerite, amygdaloid, etc., but including also some kinds of diorite. Called also {trap rock}. [1913 Webster] {Trap tufa}, {Trap tuff}, a kind of fragmental rock made up of fragments and earthy materials from trap rocks. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trap \Trap\, a. Of or pertaining to trap rock; as, a trap dike. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trap \Trap\, n. [OE. trappe, AS. treppe; akin to OD. trappe, OHG. trapo; probably fr. the root of E. tramp, as that which is trod upon: cf. F. trappe, which is trod upon: cf. F. trappe, which perhaps influenced the English word.] 1. A machine or contrivance that shuts suddenly, as with a spring, used for taking game or other animals; as, a trap for foxes. [1913 Webster] She would weep if that she saw a mouse Caught in a trap. --Chaucer. [1913 Webster] 2. Fig.: A snare; an ambush; a stratagem; any device by which one may be caught unawares. [1913 Webster] Let their table be made a snare and a trap. --Rom. xi. 9. [1913 Webster] God and your majesty Protect mine innocence, or I fall into The trap is laid for me! --Shak. [1913 Webster] 3. A wooden instrument shaped somewhat like a shoe, used in the game of trapball. It consists of a pivoted arm on one end of which is placed the ball to be thrown into the air by striking the other end. Also, a machine for throwing into the air glass balls, clay pigeons, etc., to be shot at. [1913 Webster] 4. The game of trapball. [1913 Webster] 5. A bend, sag, or partitioned chamber, in a drain, soil pipe, sewer, etc., arranged so that the liquid contents form a seal which prevents passage of air or gas, but permits the flow of liquids. [1913 Webster] 6. A place in a water pipe, pump, etc., where air accumulates for want of an outlet. [1913 Webster] 7. A wagon, or other vehicle. [Colloq.] --Thackeray. [1913 Webster] 8. A kind of movable stepladder. --Knight. [1913 Webster] {Trap stairs}, a staircase leading to a trapdoor. {Trap tree} (Bot.) the jack; -- so called because it furnishes a kind of birdlime. See 1st {Jack}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trap \Trap\, v. t. [AS. treppan. See {Trap} a snare.] [1913 Webster] 1. To catch in a trap or traps; as, to trap foxes. [1913 Webster] 2. Fig.: To insnare; to take by stratagem; to entrap. "I trapped the foe." --Dryden. [1913 Webster] 3. To provide with a trap; as, to trap a drain; to trap a sewer pipe. See 4th {Trap}, 5. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trap \Trap\, v. i. To set traps for game; to make a business of trapping game; as, to trap for beaver. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: trap n 1: a device in which something (usually an animal) can be caught and penned 2: drain consisting of a U-shaped section of drainpipe that holds liquid and so prevents a return flow of sewer gas 3: something (often something deceptively attractive) that catches you unawares; "the exam was full of trap questions"; "it was all a snare and delusion" [syn: {trap}, {snare}] 4: a device to hurl clay pigeons into the air for trapshooters 5: the act of concealing yourself and lying in wait to attack by surprise [syn: {ambush}, {ambuscade}, {lying in wait}, {trap}] 6: informal terms for the mouth [syn: {trap}, {cakehole}, {hole}, {maw}, {yap}, {gob}] 7: a light two-wheeled carriage 8: a hazard on a golf course [syn: {bunker}, {sand trap}, {trap}] v 1: place in a confining or embarrassing position; "He was trapped in a difficult situation" [syn: {trap}, {pin down}] 2: catch in or as if in a trap; "The men trap foxes" [syn: {trap}, {entrap}, {snare}, {ensnare}, {trammel}] 3: hold or catch as if in a trap; "The gaps between the teeth trap food particles" 4: to hold fast or prevent from moving; "The child was pinned under the fallen tree" [syn: {trap}, {pin}, {immobilize}, {immobilise}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: trap 1. n. A program interrupt, usually an interrupt caused by some exceptional situation in the user program. In most cases, the OS performs some action, then returns control to the program. 2. vi. To cause a trap. ?These instructions trap to the monitor.? Also used transitively to indicate the cause of the trap. ?The monitor traps all input/output instructions.? This term is associated with assembler programming (interrupt or exception is more common among {HLL} programmers) and appears to be fading into history among programmers as the role of assembler continues to shrink. However, it is still important to computer architects and systems hackers (see {system}, sense 1), who use it to distinguish deterministically repeatable exceptions from timing-dependent ones (such as I/O interrupts). From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]: TRAP Tandem Recursive Algorithm Process From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]: trap [trɑp] degree; grade kick staircase; stairs

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0647 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).