Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for train (6 entries) (5.8615 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -train-, *train*.

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Accommodation \Ac*com`mo*da"tion\, n. [L. accommodatio, fr. accommodare: cf. F. accommodation.] [1913 Webster] 1. The act of fitting or adapting, or the state of being fitted or adapted; adaptation; adjustment; -- followed by to. "The organization of the body with accommodation to its functions." --Sir M. Hale. [1913 Webster] 2. Willingness to accommodate; obligingness. [1913 Webster] 3. Whatever supplies a want or affords ease, refreshment, or convenience; anything furnished which is desired or needful; -- often in the plural; as, the accommodations -- that is, lodgings and food -- at an inn. --Sir W. Scott. [1913 Webster] 4. An adjustment of differences; state of agreement; reconciliation; settlement. "To come to terms of accommodation." --Macaulay. [1913 Webster] 5. The application of a writer's language, on the ground of analogy, to something not originally referred to or intended. [1913 Webster] Many of those quotations from the Old Testament were probably intended as nothing more than accommodations. --Paley. [1913 Webster] 6. (Com.) (a) A loan of money. (b) An accommodation bill or note. [1913 Webster] {Accommodation bill}, or {note} (Com.), a bill of exchange which a person accepts, or a note which a person makes and delivers to another, not upon a consideration received, but for the purpose of raising money on credit. {Accommodation coach}, or {train}, one running at moderate speed and stopping at all or nearly all stations. {Accommodation ladder} (Naut.), a light ladder hung over the side of a ship at the gangway, useful in ascending from, or descending to, small boats. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Train \Train\, v. t. [imp. & p. p. {Trained}; p. pr. & vb. n. {Training}.] [OF. trahiner, tra["i]ner,F. tra[^i]ner, LL. trahinare, trainare, fr. L. trahere to draw. See {Trail}.] [1913 Webster] 1. To draw along; to trail; to drag. [1913 Webster] In hollow cube Training his devilish enginery. --Milton. [1913 Webster] 2. To draw by persuasion, artifice, or the like; to attract by stratagem; to entice; to allure. [Obs.] [1913 Webster] If but a dozen French Were there in arms, they would be as a call To train ten thousand English to their side. --Shak. [1913 Webster] O, train me not, sweet mermaid, with thy note. --Shak. [1913 Webster] This feast, I'll gage my life, Is but a plot to train you to your ruin. --Ford. [1913 Webster] 3. To teach and form by practice; to educate; to exercise; to discipline; as, to train the militia to the manual exercise; to train soldiers to the use of arms. [1913 Webster] Our trained bands, which are the trustiest and most proper strength of a free nation. --Milton. [1913 Webster] The warrior horse here bred he's taught to train. --Dryden. [1913 Webster] 4. To break, tame, and accustom to draw, as oxen. [1913 Webster] 5. (Hort.) To lead or direct, and form to a wall or espalier; to form to a proper shape, by bending, lopping, or pruning; as, to train young trees. [1913 Webster] He trained the young branches to the right hand or to the left. --Jeffrey. [1913 Webster] 6. (Mining) To trace, as a lode or any mineral appearance, to its head. [1913 Webster] {To train a gun} (Mil. & Naut.), to point it at some object either forward or else abaft the beam, that is, not directly on the side. --Totten. {To train}, or {To train up}, to educate; to teach; to form by instruction or practice; to bring up. [1913 Webster] Train up a child in the way he should go; and when he is old, he will not depart from it. --Prov. xxii. 6. [1913 Webster] The first Christians were, by great hardships, trained up for glory. --Tillotson. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Train \Train\, v. i. 1. To be drilled in military exercises; to do duty in a military company. [1913 Webster] 2. To prepare by exercise, diet, instruction, etc., for any physical contest; as, to train for a boat race. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Train \Train\, n. [F. train, OF. tra["i]n, trahin; cf. (for some of the senses) F. traine. See {Train}, v.] 1. That which draws along; especially, persuasion, artifice, or enticement; allurement. [Obs.] "Now to my charms, and to my wily trains." --Milton. [1913 Webster] 2. Hence, something tied to a lure to entice a hawk; also, a trap for an animal; a snare. --Halliwell. [1913 Webster] With cunning trains him to entrap un wares. --Spenser. [1913 Webster] 3. That which is drawn along in the rear of, or after, something; that which is in the hinder part or rear. Specifically : [1913 Webster] (a) That part of a gown which trails behind the wearer. [1913 Webster] (b) (Mil.) The after part of a gun carriage; the trail. [1913 Webster] (c) The tail of a bird. "The train steers their flights, and turns their bodies, like the rudder of ship." --Ray. [1913 Webster] 4. A number of followers; a body of attendants; a retinue; a suite. [1913 Webster] The king's daughter with a lovely train. --Addison. [1913 Webster] My train are men of choice and rarest parts. --Shak. [1913 Webster] 5. A consecution or succession of connected things; a series. "A train of happy sentiments." --I. Watts. [1913 Webster] The train of ills our love would draw behind it. --Addison. [1913 Webster] Rivers now Stream and perpetual draw their humid train. --Milton. [1913 Webster] Other truths require a train of ideas placed in order. --Locke. [1913 Webster] 6. Regular method; process; course; order; as, things now in a train for settlement. [1913 Webster] If things were once in this train, . . . our duty would take root in our nature. --Swift. [1913 Webster] 7. The number of beats of a watch in any certain time. [1913 Webster] 8. A line of gunpowder laid to lead fire to a charge, mine, or the like. [1913 Webster] 9. A connected line of cars or carriages on a railroad; -- called also {railroad train}. [1913 Webster] 10. A heavy, long sleigh used in Canada for the transportation of merchandise, wood, and the like. [1913 Webster] 11. (Rolling Mill) A roll train; as, a 12-inch train. [1913 Webster] 12. (Mil.) The aggregation of men, animals, and vehicles which accompany an army or one of its subdivisions, and transport its baggage, ammunition, supplies, and reserve materials of all kinds. [Webster 1913 Suppl.] {Roll train}, or {Train of rolls} (Rolling Mill), a set of plain or grooved rolls for rolling metal into various forms by a series of consecutive operations. {Train mile} (Railroads), a unit employed in estimating running expenses, etc., being one of the total number of miles run by all the trains of a road, or system of roads, as within a given time, or for a given expenditure; -- called also {mile run}. {Train of artillery}, any number of cannon, mortars, etc., with the attendants and carriages which follow them into the field. --Campbell (Dict. Mil. Sci.). {Train of mechanism}, a series of moving pieces, as wheels and pinions, each of which is follower to that which drives it, and driver to that which follows it. {Train road}, a slight railway for small cars, -- used for construction, or in mining. {Train tackle} (Naut.), a tackle for running guns in and out. [1913 Webster] Syn: Cars. Usage: {Train}, {Cars}. At one time "train" meaning railroad train was also referred to in the U. S. by the phrase "the cars". In the 1913 dictionary the usage was described thus: "Train is the word universally used in England with reference to railroad traveling; as, I came in the morning train. In the United States, the phrase the cars has been extensively introduced in the room of train; as, the cars are late; I came in the cars. The English expression is obviously more appropriate, and is prevailing more and more among Americans, to the exclusion of the cars." [1913 Webster +PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: train n 1: public transport provided by a line of railway cars coupled together and drawn by a locomotive; "express trains don't stop at Princeton Junction" [syn: {train}, {railroad train}] 2: a sequentially ordered set of things or events or ideas in which each successive member is related to the preceding; "a string of islands"; "train of mourners"; "a train of thought" [syn: {string}, {train}] 3: a procession (of wagons or mules or camels) traveling together in single file; "we were part of a caravan of almost a thousand camels"; "they joined the wagon train for safety" [syn: {caravan}, {train}, {wagon train}] 4: a series of consequences wrought by an event; "it led to a train of disasters" 5: piece of cloth forming the long back section of a gown that is drawn along the floor; "the bride's train was carried by her two young nephews" 6: wheelwork consisting of a connected set of rotating gears by which force is transmitted or motion or torque is changed; "the fool got his tie caught in the geartrain" [syn: {gearing}, {gear}, {geartrain}, {power train}, {train}] v 1: create by training and teaching; "The old master is training world-class violinists"; "we develop the leaders for the future" [syn: {train}, {develop}, {prepare}, {educate}] 2: undergo training or instruction in preparation for a particular role, function, or profession; "She is training to be a teacher"; "He trained as a legal aid" [syn: {train}, {prepare}] 3: develop (children's) behavior by instruction and practice; especially to teach self-control; "Parents must discipline their children"; "Is this dog trained?" [syn: {discipline}, {train}, {check}, {condition}] 4: educate for a future role or function; "He is grooming his son to become his successor"; "The prince was prepared to become King one day"; "They trained him to be a warrior" [syn: {prepare}, {groom}, {train}] 5: teach or refine to be discriminative in taste or judgment; "Cultivate your musical taste"; "Train your tastebuds"; "She is well schooled in poetry" [syn: {educate}, {school}, {train}, {cultivate}, {civilize}, {civilise}] 6: point or cause to go (blows, weapons, or objects such as photographic equipment) towards; "Please don't aim at your little brother!"; "He trained his gun on the burglar"; "Don't train your camera on the women"; "Take a swipe at one's opponent" [syn: {aim}, {take}, {train}, {take aim}, {direct}] 7: teach and supervise (someone); act as a trainer or coach (to), as in sports; "He is training our Olympic team"; "She is coaching the crew" [syn: {coach}, {train}] 8: exercise in order to prepare for an event or competition; "She is training for the Olympics" 9: cause to grow in a certain way by tying and pruning it; "train the vine" 10: travel by rail or train; "They railed from Rome to Venice"; "She trained to Hamburg" [syn: {train}, {rail}] 11: drag loosely along a surface; allow to sweep the ground; "The toddler was trailing his pants"; "She trained her long scarf behind her" [syn: {trail}, {train}] From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: train [trɛ̃] train

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 5.8615 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).