Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for trail (4 entries) (3.9372 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trail-, *trail*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trail \Trail\ (tr[=a]l), v. t. [imp. & p. p. {Trailed}; p. pr. & vb. n. {Trailing}.] [OE. trailen, OF. trailler to trail a deer, or hunt him upon a cold scent, also, to hunt or pursue him with a limehound, F. trailler to trail a fishing line; probably from a derivative of L. trahere to draw; cf. L. traha a drag, sledge, tragula a kind of drag net, a small sledge, Sp. trailla a leash, an instrument for leveling the ground, D. treilen to draw with a rope, to tow, treil a rope for drawing a boat. See {Trace}, v. t.] [1913 Webster] 1. (a) To hunt by the track; to track. (b) to follow behind. (c) To pursue. --Halliwell. [1913 Webster +PJC] 2. To draw or drag, as along the ground. [1913 Webster] And hung his head, and trailed his legs along. --Dryden. [1913 Webster] They shall not trail me through their streets Like a wild beast. --Milton. [1913 Webster] Long behind he trails his pompous robe. --Pope. [1913 Webster] 3. (Mil.) To carry, as a firearm, with the breech near the ground and the upper part inclined forward, the piece being held by the right hand near the middle. [1913 Webster] 4. To tread down, as grass, by walking through it; to lay flat. --Longfellow. [1913 Webster] 5. To take advantage of the ignorance of; to impose upon. [Prov. Eng.] [1913 Webster] I presently perceived she was (what is vernacularly termed) trailing Mrs. Dent; that is, playing on her ignorance. --C. Bronte. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trail \Trail\, v. i. 1. To be drawn out in length; to follow after. [1913 Webster] When his brother saw the red blood trail. --Spenser. [1913 Webster] 2. To grow to great length, especially when slender and creeping upon the ground, as a plant; to run or climb. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trail \Trail\, n. 1. A track left by man or beast; a track followed by the hunter; a scent on the ground by the animal pursued; as, a deer trail. [1913 Webster] They traveled in the bed of the brook, leaving no dangerous trail. --Cooper. [1913 Webster] How cheerfully on the false trail they cry! --Shak. [1913 Webster] 2. A footpath or road track through a wilderness or wild region; as, an Indian trail over the plains. [1913 Webster] 3. Anything drawn out to a length; as, the trail of a meteor; a trail of smoke. [1913 Webster] When lightning shoots in glittering trails along. --Rowe. [1913 Webster] 4. Anything drawn behind in long undulations; a train. "A radiant trail of hair." --Pope. [1913 Webster] 5. Anything drawn along, as a vehicle. [Obs.] [1913 Webster] 6. A frame for trailing plants; a trellis. [Obs.] [1913 Webster] 7. The entrails of a fowl, especially of game, as the woodcock, and the like; -- applied also, sometimes, to the entrails of sheep. [1913 Webster] The woodcock is a favorite with epicures, and served with its trail in, is a delicious dish. --Baird. [1913 Webster] 8. (Mil.) That part of the stock of a gun carriage which rests on the ground when the piece is unlimbered. See Illust. of {Gun carriage}, under {Gun}. [1913 Webster] 9. The act of taking advantage of the ignorance of a person; an imposition. [Prov. Eng.] [1913 Webster] {Trail boards} (Shipbuilding), the carved boards on both sides of the cutwater near the figurehead. {Trail net}, a net that is trailed or drawn behind a boat. --Wright. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: trail n 1: a track or mark left by something that has passed; "there as a trail of blood"; "a tear left its trail on her cheek" 2: a path or track roughly blazed through wild or hilly country 3: evidence pointing to a possible solution; "the police are following a promising lead"; "the trail led straight to the perpetrator" [syn: {lead}, {track}, {trail}] v 1: to lag or linger behind; "But in so many other areas we still are dragging" [syn: {drag}, {trail}, {get behind}, {hang back}, {drop behind}, {drop back}] 2: go after with the intent to catch; "The policeman chased the mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit" [syn: {chase}, {chase after}, {trail}, {tail}, {tag}, {give chase}, {dog}, {go after}, {track}] 3: move, proceed, or walk draggingly or slowly; "John trailed behind his class mates"; "The Mercedes trailed behind the horse cart" [syn: {trail}, {shack}] 4: hang down so as to drag along the ground; "The bride's veiled trailed along the ground" 5: drag loosely along a surface; allow to sweep the ground; "The toddler was trailing his pants"; "She trained her long scarf behind her" [syn: {trail}, {train}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  trail 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
trail
 • ตามรอย: สะกดรอย, ติดตาม [Lex2]
 • ตาม: สะกดรอย [Lex2]
 • เดินอย่างช้าๆ[Lex2]
 • หนทาง: ทางเดิน [Lex2]
 • ร่องรอยที่ทิ้งไว้ให้ตามได้[Lex2]
 • (เทรล) n. รอยทาง,รอย,รอยเท้า,รอยกลิ่น,ควัน,ฝุ่น,แสง,ผู้คนหรืออื่น ๆ ที่ตามหลัง,ส่วนหางชายกระโปรง,ท้ายบทกวี,สิ่งพ่วง,พืชเถาวัลย์,ท่าประทับปืน,ท่าถือปืน. vt.,vi. ตามรอย,ตามกลิ่น,ลาก,นำมาด้วย,อยู่หลัง,ล้าหลัง,เลื้อย,ประทับปืน,ติดตาม,ค่อย ๆ เปลี่ยน,ปราชัยในการแข่ง [Hope]
 • (n) ทาง,รอยเท้า,ส่วนหาง,ชายกระโปรง [Nontri]
 • (vi) งอกขึ้น,ลากหาง,ตามกลิ่น,ตามรอย [Nontri]
 • (vt) ลาก,เลื้อย,สะกดรอย,ตามกลิ่น [Nontri]
 • /T R EY1 L/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Tragik, Teil, teil, trau, Ral, Tal, Tarif, Trailer, Trias, grazil, Trank, Traum, trank, traue, traut, Aral, Gral, Mail, RAID, Rain, Trab, Tran, Trio, Trip, Ural, oral, traf, trat, Strahl, Trafo, Trakt, Trane, Trans, Troll, drall, prall, trabe, trabt, traft, trage, tragt, trist, Trauen, trauen, Tritt, uralt, Trainer, Tragen, traben, tragen, Tracht, kraulen, Triest, strahlen, ereilen, prahlen, prallen, trollen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
rail, trais, traie, train, trait, traille, rails, trial, treuil, traies, trains, traits, d'ail, draie, drain, troll

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 3.9372 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).