Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for trade (5 entries) (6.0806 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trade-, *trade*.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trade \Trade\, n. [Formerly, a path, OE. tred a footmark. See {Tread}, n. & v.] 1. A track; a trail; a way; a path; also, passage; travel; resort. [Obs.] [1913 Webster] A postern with a blind wicket there was, A common trade to pass through Priam's house. --Surrey. [1913 Webster] Hath tracted forth some salvage beastes trade. --Spenser. [1913 Webster] Or, I'll be buried in the king's highway, Some way of common trade, where subjects' feet May hourly trample on their sovereign's head. --Shak. [1913 Webster] 2. Course; custom; practice; occupation; employment. [Obs.] "The right trade of religion." --Udall. [1913 Webster] There those five sisters had continual trade. --Spenser. [1913 Webster] Long did I love this lady, Long was my travel, long my trade to win her. --Massinger. [1913 Webster] Thy sin's not accidental but a trade. --Shak. [1913 Webster] 3. Business of any kind; matter of mutual consideration; affair; dealing. [Obs.] [1913 Webster] Have you any further trade with us? --Shak. [1913 Webster] 4. Specifically: The act or business of exchanging commodities by barter, or by buying and selling for money; commerce; traffic; barter. [1913 Webster] Note: Trade comprehends every species of exchange or dealing, either in the produce of land, in manufactures, in bills, or in money; but it is chiefly used to denote the barter or purchase and sale of goods, wares, and merchandise, either by wholesale or retail. Trade is either foreign or domestic. Foreign trade consists in the exportation and importation of goods, or the exchange of the commodities of different countries. Domestic, or home, trade is the exchange, or buying and selling, of goods within a country. Trade is also by the wholesale, that is, by the package or in large quantities, generally to be sold again, or it is by retail, or in small parcels. The carrying trade is the business of transporting commodities from one country to another, or between places in the same country, by land or water. [1913 Webster] 5. The business which a person has learned, and which he engages in, for procuring subsistence, or for profit; occupation; especially, mechanical employment as distinguished from the liberal arts, the learned professions, and agriculture; as, we speak of the trade of a smith, of a carpenter, or mason, but not now of the trade of a farmer, or a lawyer, or a physician. [1913 Webster] Accursed usury was all his trade. --Spenser. [1913 Webster] The homely, slighted, shepherd's trade. --Milton. [1913 Webster] I will instruct thee in my trade. --Shak. [1913 Webster] 6. Instruments of any occupation. [Obs.] [1913 Webster] The house and household goods, his trade of war. --Dryden. [1913 Webster] 7. A company of men engaged in the same occupation; thus, booksellers and publishers speak of the customs of the trade, and are collectively designated as the trade. [1913 Webster] 8. pl. The trade winds. [1913 Webster] 9. Refuse or rubbish from a mine. [Prov. Eng.] [1913 Webster] Syn: Profession; occupation; office; calling; avocation; employment; commerce; dealing; traffic. [1913 Webster] {Board of trade}. See under {Board}. {Trade dollar}. See under {Dollar}. {Trade price}, the price at which goods are sold to members of the same trade, or by wholesale dealers to retailers. {Trade sale}, an auction by and for the trade, especially that of the booksellers. {Trade wind}, a wind in the torrid zone, and often a little beyond at, which blows from the same quarter throughout the year, except when affected by local causes; -- so called because of its usefulness to navigators, and hence to trade. [1913 Webster] Note: The general direction of the trade winds is from N. E. to S. W. on the north side of the equator, and from S. E. to N. W. on the south side of the equator. They are produced by the joint effect of the rotation of the earth and the movement of the air from the polar toward the equatorial regions, to supply the vacancy caused by heating, rarefaction, and consequent ascent of the air in the latter regions. The trade winds are principally limited to two belts in the tropical regions, one on each side of the equator, and separated by a belt which is characterized by calms or variable weather. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trade \Trade\, v. t. To sell or exchange in commerce; to barter. [1913 Webster] They traded the persons of men. --Ezek. xxvii. 13. [1913 Webster] To dicker and to swop, to trade rifles and watches. --Cooper. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trade \Trade\, v. i. [imp. & p. p. {Traded}; p. pr. & vb. n. {Trading}.] 1. To barter, or to buy and sell; to be engaged in the exchange, purchase, or sale of goods, wares, merchandise, or anything else; to traffic; to bargain; to carry on commerce as a business. [1913 Webster] A free port, where nations . . . resorted with their goods and traded. --Arbuthnot. [1913 Webster] 2. To buy and sell or exchange property in a single instance. [1913 Webster] 3. To have dealings; to be concerned or associated; -- usually followed by with. [1913 Webster] How did you dare to trade and traffic with Macbeth? --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Trade \Trade\, obs. imp. of {Tread}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: trade n 1: the commercial exchange (buying and selling on domestic or international markets) of goods and services; "Venice was an important center of trade with the East"; "they are accused of conspiring to constrain trade" 2: the skilled practice of a practical occupation; "he learned his trade as an apprentice" [syn: {trade}, {craft}] 3: the business given to a commercial establishment by its customers; "even before noon there was a considerable patronage" [syn: {trade}, {patronage}] 4: a particular instance of buying or selling; "it was a package deal"; "I had no further trade with him"; "he's a master of the business deal" [syn: {deal}, {trade}, {business deal}] 5: people who perform a particular kind of skilled work; "he represented the craft of brewers"; "as they say in the trade" [syn: {craft}, {trade}] 6: steady winds blowing from east to west above and below the equator; "they rode the trade winds going west" [syn: {trade wind}, {trade}] 7: an equal exchange; "we had no money so we had to live by barter" [syn: {barter}, {swap}, {swop}, {trade}] v 1: engage in the trade of; "he is merchandising telephone sets" [syn: {trade}, {merchandise}] 2: turn in as payment or part payment for a purchase; "trade in an old car for a new one" [syn: {trade}, {trade in}] 3: be traded at a certain price or under certain conditions; "The stock traded around $20 a share" 4: exchange or give (something) in exchange for [syn: {trade}, {swap}, {swop}, {switch}] 5: do business; offer for sale as for one's livelihood; "She deals in gold"; "The brothers sell shoes" [syn: {deal}, {sell}, {trade}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.0806 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).