Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for track (4 entries) (5.489 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -track-, *track*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Gauge \Gauge\, n. [Written also gage.] 1. A measure; a standard of measure; an instrument to determine dimensions, distance, or capacity; a standard. [1913 Webster] This plate must be a gauge to file your worm and groove to equal breadth by. --Moxon. [1913 Webster] There is not in our hands any fixed gauge of minds. --I. Taylor. [1913 Webster] 2. Measure; dimensions; estimate. [1913 Webster] The gauge and dimensions of misery, depression, and contempt. --Burke. [1913 Webster] 3. (Mach. & Manuf.) Any instrument for ascertaining or regulating the dimensions or forms of things; a templet or template; as, a button maker's gauge. [1913 Webster] 4. (Physics) Any instrument or apparatus for measuring the state of a phenomenon, or for ascertaining its numerical elements at any moment; -- usually applied to some particular instrument; as, a rain gauge; a steam gauge. [1913 Webster] 5. (Naut.) (a) Relative positions of two or more vessels with reference to the wind; as, a vessel has the weather gauge of another when on the windward side of it, and the lee gauge when on the lee side of it. (b) The depth to which a vessel sinks in the water. --Totten. [1913 Webster] 6. The distance between the rails of a railway. [1913 Webster] Note: The standard gauge of railroads in most countries is four feet, eight and one half inches. Wide, or broad, gauge, in the United States, is six feet; in England, seven feet, and generally any gauge exceeding standard gauge. Any gauge less than standard gauge is now called narrow gauge. It varies from two feet to three feet six inches. [1913 Webster] 7. (Plastering) The quantity of plaster of Paris used with common plaster to accelerate its setting. [1913 Webster] 8. (Building) That part of a shingle, slate, or tile, which is exposed to the weather, when laid; also, one course of such shingles, slates, or tiles. [1913 Webster] {Gauge of a carriage}, {car}, etc., the distance between the wheels; -- ordinarily called the {track}. {Gauge cock}, a stop cock used as a try cock for ascertaining the height of the water level in a steam boiler. {Gauge concussion} (Railroads), the jar caused by a car-wheel flange striking the edge of the rail. {Gauge glass}, a glass tube for a water gauge. {Gauge lathe}, an automatic lathe for turning a round object having an irregular profile, as a baluster or chair round, to a templet or gauge. {Gauge point}, the diameter of a cylinder whose altitude is one inch, and contents equal to that of a unit of a given measure; -- a term used in gauging casks, etc. {Gauge rod}, a graduated rod, for measuring the capacity of barrels, casks, etc. {Gauge saw}, a handsaw, with a gauge to regulate the depth of cut. --Knight. {Gauge stuff}, a stiff and compact plaster, used in making cornices, moldings, etc., by means of a templet. {Gauge wheel}, a wheel at the forward end of a plow beam, to determine the depth of the furrow. {Joiner's gauge}, an instrument used to strike a line parallel to the straight side of a board, etc. {Printer's gauge}, an instrument to regulate the length of the page. {Rain gauge}, an instrument for measuring the quantity of rain at any given place. {Salt gauge}, or {Brine gauge}, an instrument or contrivance for indicating the degree of saltness of water from its specific gravity, as in the boilers of ocean steamers. {Sea gauge}, an instrument for finding the depth of the sea. {Siphon gauge}, a glass siphon tube, partly filled with mercury, -- used to indicate pressure, as of steam, or the degree of rarefaction produced in the receiver of an air pump or other vacuum; a manometer. {Sliding gauge}. (Mach.) (a) A templet or pattern for gauging the commonly accepted dimensions or shape of certain parts in general use, as screws, railway-car axles, etc. (b) A gauge used only for testing other similar gauges, and preserved as a reference, to detect wear of the working gauges. (c) (Railroads) See Note under {Gauge}, n., 5. {Star gauge} (Ordnance), an instrument for measuring the diameter of the bore of a cannon at any point of its length. {Steam gauge}, an instrument for measuring the pressure of steam, as in a boiler. {Tide gauge}, an instrument for determining the height of the tides. {Vacuum gauge}, a species of barometer for determining the relative elasticities of the vapor in the condenser of a steam engine and the air. {Water gauge}. (a) A contrivance for indicating the height of a water surface, as in a steam boiler; as by a gauge cock or glass. (b) The height of the water in the boiler. {Wind gauge}, an instrument for measuring the force of the wind on any given surface; an anemometer. {Wire gauge}, a gauge for determining the diameter of wire or the thickness of sheet metal; also, a standard of size. See under {Wire}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Track \Track\, v. t. [imp. & p. p. {tracked}; p. pr. & vb. n. {tracking}.] To follow the tracks or traces of; to pursue by following the marks of the feet; to trace; to trail; as, to track a deer in the snow. [1913 Webster] It was often found impossible to track the robbers to their retreats among the hills and morasses. --Macaulay. [1913 Webster] 2. (Naut.) To draw along continuously, as a vessel, by a line, men or animals on shore being the motive power; to tow. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Track \Track\, n. [OF. trac track of horses, mules, trace of animals; of Teutonic origin; cf.D. trek a drawing, trekken to draw, travel, march, MHG. trechen, pret. trach. Cf. {Trick}.] 1. A mark left by something that has passed along; as, the track, or wake, of a ship; the track of a meteor; the track of a sled or a wheel. [1913 Webster] The bright track of his fiery car. --Shak. [1913 Webster] 2. A mark or impression left by the foot, either of man or beast; trace; vestige; footprint. [1913 Webster] Far from track of men. --Milton. [1913 Webster] 3. (Zool.) The entire lower surface of the foot; -- said of birds, etc. [1913 Webster] 4. A road; a beaten path. [1913 Webster] Behold Torquatus the same track pursue. --Dryden. [1913 Webster] 5. Course; way; as, the track of a comet. [1913 Webster] 6. A path or course laid out for a race, for exercise, etc. [1913 Webster] 7. (Railroad) The permanent way; the rails. [1913 Webster] 8. [Perhaps a mistake for tract.] A tract or area, as of land. [Obs.] "Small tracks of ground." --Fuller. [1913 Webster] {Track scale}, a railway scale. See under {Railway}. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: track n 1: a line or route along which something travels or moves; "the hurricane demolished houses in its path"; "the track of an animal"; "the course of the river" [syn: {path}, {track}, {course}] 2: evidence pointing to a possible solution; "the police are following a promising lead"; "the trail led straight to the perpetrator" [syn: {lead}, {track}, {trail}] 3: a pair of parallel rails providing a runway for wheels 4: a course over which races are run [syn: {racetrack}, {racecourse}, {raceway}, {track}] 5: a distinct selection of music from a recording or a compact disc; "he played the first cut on the cd"; "the title track of the album" [syn: {cut}, {track}] 6: an endless metal belt on which tracked vehicles move over the ground [syn: {track}, {caterpillar track}, {caterpillar tread}] 7: (computer science) one of the circular magnetic paths on a magnetic disk that serve as a guide for writing and reading data [syn: {track}, {data track}] 8: a groove on a phonograph recording 9: a bar or pair of parallel bars of rolled steel making the railway along which railroad cars or other vehicles can roll [syn: {track}, {rail}, {rails}, {runway}] 10: any road or path affording passage especially a rough one [syn: {track}, {cart track}, {cartroad}] 11: the act of participating in an athletic competition involving running on a track [syn: {track}, {running}] v 1: carry on the feet and deposit; "track mud into the house" 2: observe or plot the moving path of something; "track a missile" 3: go after with the intent to catch; "The policeman chased the mugger down the alley"; "the dog chased the rabbit" [syn: {chase}, {chase after}, {trail}, {tail}, {tag}, {give chase}, {dog}, {go after}, {track}] 4: travel across or pass over; "The caravan covered almost 100 miles each day" [syn: {traverse}, {track}, {cover}, {cross}, {pass over}, {get over}, {get across}, {cut through}, {cut across}] 5: make tracks upon

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  track 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
track
 • หนทาง: เส้นทาง, ถนน [Lex2]
 • รางรถไฟ: รางคู่ขนาน [Lex2]
 • ลู่: ลู่สำหรับวิ่ง [Lex2]
 • ร่องแผ่นเสียง[Lex2]
 • ร่องเสียงในเทปแม่เหล็ก[Lex2]
 • ติดตาม: ตามรอย [Lex2]
 • (แทรคฺ) n. ร่องรอยทางเดิน,ทางเดินเท้า,รางรถ,รอยทางรถ,ทางเกวียน,ทางในป่า,รอยเท้า,ลู่วิ่ง,ทางรถไฟ,ช่วงล้อรถ,ร่องรอย,หลักฐาน,วิถีทาง,เส้นทาง,แนวทาง vt.,vi. ตามรอย,ตามทาง,คอยตาม,ติดตาม -Phr. (keep track of ติดตามข่าว บันทึก สืบเสาะ) -Phr. (on the track ตรงเป้า [Hope]
 • (n) รอยเท้า,ทางเดิน,ทางเกวียน,ทางรถไฟ,ลู่วิ่ง [Nontri]
 • (vt) สะกดรอย,คอยฟัง,ลาก,ตามรอย [Nontri]
 • /T R AE1 K/ [CMU]
 • (v) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Frack, Trank, Trick, Wrack, trank, trecken, trocken

Similar FRENCH words suggested by aspell:
trac, tracs, crack, tract, traça, tracas, tracts, traçai, traças, trace, tracé

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 5.489 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).