Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for toy (14 entries) (3.0863 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toy-, *toy*.

Result from Foreign Dictionaries (14 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toy \Toy\ (toi), n. [D. tuid tools, implements, stuff, trash, speeltuig playthings, toys; akin to G. zeug stuff, materials, MNG. ziuc, Icel. tygi gear; all ultimately from the root of E. tug, v. t.; cf. G. zeugen to beget, MHG. ziugen to beget, make ready, procure. See {Tug}, v. t.] [1913 Webster] 1. A plaything for children; a bawble. --Cowper. [1913 Webster] 2. A thing for amusement, but of no real value; an article of trade of little value; a trifle. [1913 Webster] They exchange for knives, glasses, and such toys, great abundance of gold and pearl. --Abr. Abbot. [1913 Webster] 3. A wild fancy; an odd conceit; idle sport; folly; trifling opinion. [1913 Webster] To fly about playing their wanton toys. --Spenser. [1913 Webster] What if a toy take 'em in the heels now, and they all run away. --Beau. & Fl. [1913 Webster] Nor light and idle toys my lines may vainly swell. --Drayton. [1913 Webster] 4. Amorous dalliance; play; sport; pastime. --Milton. [1913 Webster] To dally thus with death is no fit toy. --Spenser. [1913 Webster] 5. An old story; a silly tale. --Shak. [1913 Webster] 6. [Probably the same word.] A headdress of linen or woolen, that hangs down over the shoulders, worn by old women of the lower classes; -- called also {toy mutch}. [Scot.] "Having, moreover, put on her clean toy, rokelay, and scarlet plaid." --Sir W. Scott. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toy \Toy\, v. i. [imp. & p. p. {toyed}; p. pr. & vb. n. {toying}.] To dally amorously; to trifle; to play. [1913 Webster] To toy, to wanton, dally, smile and jest. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toy \Toy\, v. t. To treat foolishly. [Obs.] --E. Dering (1576). [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: toy n 1: an artifact designed to be played with [syn: {plaything}, {toy}] 2: a nonfunctional replica of something else (frequently used as a modifier); "a toy stove" 3: a device regarded as providing amusement; "private airplanes are a rich man's toy" 4: a copy that reproduces a person or thing in greatly reduced size [syn: {miniature}, {toy}] 5: any of several breeds of very small dogs kept purely as pets [syn: {toy dog}, {toy}] v 1: behave carelessly or indifferently; "Play about with a young girl's affection" [syn: {dally}, {toy}, {play}, {flirt}] 2: manipulate manually or in one's mind or imagination; "She played nervously with her wedding ring"; "Don't fiddle with the screws"; "He played with the idea of running for the Senate" [syn: {toy}, {fiddle}, {diddle}, {play}] 3: engage in an activity as if it were a game rather than take it seriously; "They played games on their opponents"; "play the stock market"; "play with her feelings"; "toy with an idea" [syn: {play}, {toy}] From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]: toy n. A computer system; always used with qualifiers. 1. nice toy: One that supports the speaker's hacking style adequately. 2. just a toy: A machine that yields insufficient {computron}s for the speaker's preferred uses. This is not condemnatory, as is {bitty box}; toys can at least be fun. It is also strongly conditioned by one's expectations; Cray XMP users sometimes consider the Cray-1 a toy, and certainly all RISC boxes and mainframes are toys by their standards. See also {Get a real computer!}. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: callow 1. toy, tecrübesiz 2. tüyleri bitmemiş (kuş) 3. basık 4. basık arazi. callowness toyluk, tecrübesizlik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: immature 1. olgunlaşmamış, kemal bulmamış, ham, toy, olmamış, gelişmemiş, pişmemiş. immaturely yetişkin kimse gibi davranmayarak 2. vaktinden evvel, ol gunlaşmadan. immaturity hamlık, toyluk From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: green 1. yeşil 2. yeşillikle kaplanmış, yeşermiş 3. taze, canlı 4. ham, pişkin olmayan 5. acemi, cahil, toy 6. yarışa girmemiş (at) 7. kurutulmamış, tuzlanmamış 8. pişmemiş, çiğ 9. soluk, rengi atmış (korku, mide bulantısı veya kıskançlıktan) 10. yeşil renk 11. (spor) yeşil forma giyen takım 12. çimen, çayır, yeşillik 13. golf oyununda hedef deliğinin etrafındaki düz çimen. greens yaprak sebze 14. süsleme için taze dal, yaprak. green bean yeşil fasulye. green cheese lor 15. adaçayı ile boyanmış peynir 16. kesilmiş sütten yapılmış peynir. green finch yeşil ispinoz, yelve, (zool.) Chloris chloris. green light trafikte yeşil ışık, (k.dili.) izin, müsaade. green lumber yaş kereste. green manure toprağa gübre olsun diye yetiştirilen ekin 17. taze hayvan gübresi. green onion yeşil soğan. green pepper dolmalık yeşil biber. green soap bilhassa cilt hastalıklannda kullanılan yeşil sabun. green tea yeşil çay, buhar ile kurutulmuş çay. green thumb çiçekleri iyi yetiştirebilme kabiliyeti. reen vitriol demir sulfatı, zaç. the Green (İrl.)anda'nın milli rengi olan yeşil. greenish yeşilimsi. greenness yeşillik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: naive 1. saf, bön, toy, tecrübesiz 2. denenmemiş. naively safça. naivete saflık, bönlük, tecrübesizlik. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sappy 1. özlü 2. canlı 3. (argo) ahmak, budala 4. toy, acemi. sappiness canlılık, hayatiyet 5. özlü oluş, toyluk. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: sophomore 1. (A.B.D.) lise ve üniversitede ikinci sınıf talebesi. sophomor'ic(al) ikinci sınıf talebesine ait 2. bilgiçlik taslayan 3. pişmemiş, toy 4. üslup ve davranışlarında aşırılığa kaçan. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: unbaked 1. pişmemiş, çiğ 2. toy, olgunlaşmamış. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: unfledged 1. tüyleri bitmemiş 2. gelişmemiş, toy. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: verdant 1. yeşil, taze 2. yeşillikli 3. toy, pişmemiş. verdancy yeşillik, tazelik. verdantly yeşil bir halde.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 3.0863 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).