Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for total (115 entries) (0.3676 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -total-, *total*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

total solar eclipse (n ) สุริยุปราคาเต็มดวง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
total[N] ผลรวม, See also: ยอดรวม
total[ADJ] โดยสมบูรณ์
total[ADJ] ทั้งหมด, See also: เต็มที่
total[VT] รวมยอด, See also: รวมทั้งหมด
total[VT] ทำลาย (คำสแลง)
totally[ADV] โดยสิ้นเชิง, See also: อย่างเต็มที่, โดยสมบูรณ์, Syn. completely
totality[N] ความสมบูรณ์แบบ
totality[N] จำนวนทั้งหมด, See also: จำนวนรวม
totalize[VT] คิดรวม, See also: รวมยอด
totalizator[N] เครื่องคำนวณ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
total allowanceระยะเผื่อรวม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
total amountยอดจำนวน, จำนวนรวม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total birth rateอัตราเกิดรวม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
total color blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total colour; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
total colour blindness; achromatism; achromatopsia; acritochromacy; blindness, complete color; blindness, complete colour; blindness, total color; monochromatism; vision, achromaticการเห็นไร้สี, การบอดทุกสี [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
total cooling effectผลทำความเย็นรวม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
total derivativeอนุพันธ์รวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
total destructionการถูกทำลายโดยสิ้นเชิง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
total differentialผลต่างเชิงอนุพันธ์รวม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
total disabilityความพิการสิ้นเชิง, ทุพพลภาพสิ้นเชิง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า total **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
totalExports in January totalled $10 billion, a record for the month.
totalAmericans who are over sixty-five make up 12.5% of the total population.
totalGNP is measured as the total market value of all the goods and service produced by a nation during a specified period.
totalYour methods are totally alien to mine.
totalThese totals check with mine.
totalThis is totally unacceptable.
totalThe building was totally destroyed by the earthquake.
totalThe desk is in a state of total disorder.
totalThe task was total agony.
totalThe total expense for the project amounts to one hundred million yen.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
total(โท'เทิล) adj. ทั้งหมด,สมบูรณ์,เต็มที่,เด็ดขาด n. จำนวนทั้งหมด,ทั้งหมด. vt. รวมทั้งหมด vi. เป็นจำนวนทั้งหมด., Syn. sum total,sum mass
totalise(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totalitarian(โทแทลลิแท'เรียน) adj. เกี่ยวกับระบบการปกครองแบบเผด็จการหรือเบ็ดเสร็จ. n. ผู้ยึดระบบการปกครองดังกล่าว., Syn. autocratic
totality(โทแทล'ลิที) n. จำนวนทั้งหมด,สิ่งรวมยอด,อุปราคาที่มืดหมด, Syn. total,entirety
totalize(โท'ทะไลซ) vt. รวมหมด,คิดรวมหมด,รวมยอด., See also: totalisation n. totalization n., Syn. make total
totally(โท'ทะลี) adv. ทั้งหมด,โดยสิ้นเชิง, Syn. entirely,completely

English-Thai: Nontri Dictionary
total(adj) ทั้งหมด,ยอด,เบ็ดเสร็จ,ทั้งสิ้น
total(n) ผลรวม,ยอดรวม,จำนวนทั้งสิ้น
total(vi,vt) รวมยอด,รวมทั้งสิ้น,รวมทั้งหมด
totality(n) จำนวนทั้งสิ้น,คราสเต็มดวง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต็มเปา[ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
มวลรวม[N] total mass, See also: aggregates, Syn. ผลรวม, Example: ในทางฟิสิกส์มวลรวมของสารต่างชนิดกันจะมีค่าต่างกัน
รวบยอด[ADJ] total, See also: all-inclusive, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ทัศนคติหลายอย่างเชื่อมโยงกับระบบความคิดรวบยอดทางเชาว์ปัญญาที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน
รวมทั้งหมด[V] total, See also: add up, amount, come altogether to, Syn. รวมเบ็ดเสร็จ, รวม, รวมทั้งสิ้น, รวมยอด, Example: ภาพประกอบซึ่งบรรจงสร้างขึ้นโดยเทคนิคตัดกระดาษ มีภาพรวมทั้งหมด 13 ภาพ
ลัทธิเผด็จการ[N] dictatorship, See also: totalitarianism, Syn. ิเผด็จการ, Example: ผู้นำประเทศใช้ลัทธิเผด็จการบังคับให้คนในชาติคิดและปฏิบัติเหมือนกับตน, Thai definition: การใช้อํานาจบริหารเด็ดขาด
ยอดรวม[N] total, See also: totality, sum, whole, full amount, Syn. ยอด, ยอดสุทธิ, ผลรวม, Example: เขาคิดยอดรวมทั้งหมดของรายได้หลังหักภาษีแล้วเป็นเงินกว่าร้อยล้านบาท, Thai definition: จำนวนเงินหรือสิ่งอื่นที่เป็นผลรวมทั้งหมด
เป็นปลิดทิ้ง[ADV] completely, See also: totally, entirely, wholly, utterly, Example: เขาหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเมื่อพบว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงเคาะประตูของเพื่อน
ผลรวม[N] sum total, See also: totality, Syn. ผลบวก, Example: ผลรวมของรายได้ในประเทศไทยปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว, Count unit: ผล, Thai definition: ผลที่ได้จากการบวกเข้าด้วยกัน, ผลที่ได้จากการผสมเข้าด้วยกัน
สิริ[V] total, See also: summate, tote, aggregate, Syn. รวม, Example: ท่านตายด้วยโรคหัวใจ สิริอายุได้ 67 ปี
หมดเปลือก[ADV] totally, See also: entirely, completely, Syn. แจ่มแจ้ง, Example: ต่างฝ่ายต่างเผยความจริงให้ผู้อื่นได้รับรู้กันจนหมดเปลือก, Thai definition: ไม่มีอะไรเคลือบแฝง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรดา[X] (bandā) EN: all ; whole ; totality ; entire ; various   FR: tous ; toutes ; tout ; divers ; différents ; chaque
เบ็ดเสร็จ[adj.] (betset) EN: all-inclusive ; total   FR: total ; tout compris
เบ็ดเสร็จ[adv.] (betset) EN: entirely ; in total ; altogether ; absolutely ; completely   
โดยรวม[adv.] (dōi rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยรวม ๆ[adv.] (dōi rūam-rūam) EN: generally ; totally ; entirely   FR: généralement
โดยสิ้นเชิง[adv.] (dōi sinchoēng) EN: completely ; entirely ; wholly ; thoroughly ; totally ; vastly   FR: totalement
จำนวน[n.] (jamnūan) EN: total ; amount ; quantity ; number ; sum ; circulation   FR: nombre [m] ; total [m] ; somme [f] ; quantité [f] ; tirage [m]
จำนวนประชากร[n. exp.] (jamnūan prachākøn) EN: population   FR: population [f] ; population totale [f] ; nombre d'habitants [m]
จำนวนประชากรในประเทศไทย[n. exp.] (jamnūan prachākøn nai prathēt Thai) FR: population totale de la Thaïlande [f]
จำนวนสมาชิก[n. exp.] (jamnūan samāchik) FR: total des membres [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOTAL T OW1 T AH0 L
TOTALS T OW1 T AH0 L Z
TOTALED T OW1 T AH0 L D
TOTALLY T OW1 T AH0 L IY0
TOTAL'S T OW1 T AH0 L Z
TOTALLED T OW1 T AH0 L D
TOTALITY T OW0 T AE1 L AH0 T IY0
TOTALING T OW1 T AH0 L IH0 NG
TOTALLING T OW1 T AH0 L IH0 NG
TOTALITARIAN T OW2 T AE2 L AH0 T EH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
total (v) (t ou1 t l)
totals (v) (t ou1 t l z)
totaled (n) (t ou1 t @ l d)
totally (a) (t ou1 t @ l ii)
totaling (n) (t ou1 t @ l i ng)
totality (n) (t ou1 t a1 l i t ii)
totalled (v) (t ou1 t l d)
totalling (v) (t ou1 t @ l i ng)
totalizator (n) (t ou1 t @ l ai z ei t @ r)
totalitarian (j) (t ou2 t a l i t e@1 r i@ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不识一丁[bu4 shi2 yi1 ding1, 不識一丁] total illiterate; unable to read the simplest characters [Add to Longdo]
全胜[quan2 sheng4, 全勝] total victory; to excel by far; name of a tank; slam [Add to Longdo]
全影[quan2 ying3, 全影] total shadow; umbra [Add to Longdo]
全蚀[quan2 shi2, 全蝕] total eclipse [Add to Longdo]
全食[quan2 shi2, 全食] total eclipse [Add to Longdo]
完形[wan2 xing2, 完形] total form; coherent whole; Gestalt; holistic [Add to Longdo]
极权主义[ji2 quan2 zhu3 yi4, 極權主義] totalitarianism [Add to Longdo]
横扫千军[heng2 sao3 qian1 jun1, 橫掃千軍] total annihilation [Add to Longdo]
满拧[man3 ning3, 滿擰] totally inconsistent; completely at odds [Add to Longdo]
漠不关心[mo4 bu4 guan1 xin1, 漠不關心] totally indifferent; not in the least concerned [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トータルコスト[とーたるこすと, to-tarukosuto] total cost [Add to Longdo]
トータルシステム[とーたるしすてむ, to-tarushisutemu] total system [Add to Longdo]
トラヒック全体[トラヒックぜんたい, torahikku zentai] total traffic [Add to Longdo]
合計機能[ごうけいきのう, goukeikinou] total function [Add to Longdo]
合計容量[ごうけいようりょう, goukeiyouryou] total capacity [Add to Longdo]
総セル数[そうセルすう, sou seru suu] total cell count [Add to Longdo]
総廃棄セル数[そうはいきセルすう, souhaiki seru suu] total number of discarded cells [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endbetätigungskraft {f}total over-travel force [Add to Longdo]
Endsumme {f} | Endsummen {pl}total | totals [Add to Longdo]
Gesamtabfluss {m}total runoff [Add to Longdo]
Gesamtauflage {f} einer Zeitungtotal circulation [Add to Longdo]
Gesamtauflage {f} eines Buchestotal number of copies published [Add to Longdo]
Gesamtbevölkerung {f}total population [Add to Longdo]
Gesamtbewertung {f}total evaluation [Add to Longdo]
Gesamteinkommen {n}total income [Add to Longdo]
Gesamteinnahme {f}total receipts [Add to Longdo]
Gesamtenergiebilanz {f}total energy balance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Total \To"tal\, a. [F., fr. LL. totalis, fr. L. tolus all,whole. Cf. {Factotum}, {Surtout}, {Teetotum}.] Whole; not divided; entire; full; complete; absolute; as, a total departure from the evidence; a total loss. " Total darkness." "To undergo myself the total crime." --Milton. [1913 Webster] {Total abstinence}. See {Abstinence}, n., 1. {Total depravity}. (Theol.) See {Original sin}, under {Original}. [1913 Webster] Syn: Whole; entire; complete. See {Whole}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Total \To"tal\, n. The whole; the whole sum or amount; as, these sums added make the grand total of five millions. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Total \To"tal\, v. t. [imp. & p. p. {Totaled}or {Totalled}; p. pr. & vb. n. {Totaling} or {Totalling}.] 1. To bring to a total; also, to reach as a total; to amount to. [Colloq.] [Webster 1913 Suppl.] 2. to determine the total of (a set of numbers); to add; -- often used with up; as, to total up the bill. [PJC] 3. To damage beyond repair; -- used especially of vehicles damaged in an accident; as, he skid on an ice patch and totaled his Mercedes against a tree. From total loss. [colloq.] [PJC] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: total adj 1: constituting the full quantity or extent; complete; "an entire town devastated by an earthquake"; "gave full attention"; "a total failure" [syn: {entire}, {full}, {total}] 2: complete in extent or degree and in every particular; "a full game"; "a total eclipse"; "a total disaster" [syn: {full}, {total}] n 1: the whole amount [syn: {sum}, {total}, {totality}, {aggregate}] 2: a quantity obtained by the addition of a group of numbers [syn: {sum}, {amount}, {total}] v 1: add up in number or quantity; "The bills amounted to $2,000"; "The bill came to $2,000" [syn: {total}, {number}, {add up}, {come}, {amount}] 2: determine the sum of; "Add all the people in this town to those of the neighboring town" [syn: {total}, {tot}, {tot up}, {sum}, {sum up}, {summate}, {tote up}, {add}, {add together}, {tally}, {add up}] 3: damage beyond the point of repair; "My son totaled our new car"; "the rock star totals his guitar at every concert" From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]: total [total] overall; total entire; overall; whole From Swedish-English Freedict dictionary [fd-swe-eng]: total overall; total From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]: total overall; total entire; overall; whole entirety

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3676 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).