Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for toll (87 entries) (0.6782 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toll-, *toll*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toll[N] ค่าธรรมเนียมใช้ถนน, Syn. duty, fee, tollage
toll[N] การสูญเสีย, See also: การถูกทำลาย, Syn. damage, deaths, losses
toll[VI] ตีระฆัง, See also: เคาะระฆัง, ย่ำระฆัง, Syn. knell, strike, ring
toll[VT] ตีระฆัง, See also: เคาะระฆัง, ย่ำระฆัง, Syn. knell, strike, ring
toll[N] การตีระฆัง, See also: เสียงระฆัง
tollgate[N] ประตูเก็บค่าผ่านทาง
toll call[N] โทรศัพท์ทางไกลที่เก็บค่าบริการแพงกว่าปกติ, See also: ิ(โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและนิวซีแลนด์
tollbooth[N] ห้องเล็กๆ ที่ด่านเก็บค่าธรรมเนียม
toll bridge[N] สะพานที่เก็บค่าผ่านทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
tollค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tollค่าผ่านทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toll bridgeสะพานที่เก็บค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
toll free callบริการโทรศัพท์ฟรี [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toll officeชุมสายโทรศัพท์ทางไกล [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toll roadถนนที่เก็บค่าผ่านทาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
toll wayทางเก็บค่าผ่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า toll **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
tollWe must pay a toll to drive on this road.
tollFor further inquiries, please feel free to contact us toll-free at 0120-00-0000.
tollThe toll from the accident was 5 persons dead and 100 persons injured.
tollThe death toll from the hurricane climbed to 200.
tollCall us toll-free at 1-800-446-2581.
tollThe missile attack took a heavy toll of lives.
tollPlease use our toll-free number for calls regarding merchandise.
tollYou need to have exact change to pay the toll of the expressway.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toll(โทล) vt.,vi. ตีระฆัง (ใหญ่) ,เคาะระฆัง,ล่อ,ล่อลวง,ส่งเสียงดังต่อเนื่อง,จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม. n. การตีระฆัง,เสียงระฆัง,ภาษี,ส่วย,ค่าบำรุง,ค่าผ่านถนน,ค่าวางของขาย,ค่าธรรมเนียมบริการ,ค่าธรรมเนียมขนส่ง,ปริมาณความเสียหาย,จำนวนคนที่เสียชีวิต
toll barn. ประตูหรือด่านเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม., Syn. toll gate
toll bridgen. สะพานที่มีการจัดภาษ'หรือค่าธรรมเนียม
toll calln. โทรศัพท์ทางไกลที่เก็บค่าธรรมเนียม
tollgate(โทล'เกท) n. ประตูที่จัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
tollkeepern. n. พนักงานเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียมที่ด่านเก็บ

English-Thai: Nontri Dictionary
toll(n) การเคาะระฆัง,ค่าขนอน,ภาษี,อากร,ส่วย,ค่าธรรมเนียม
toll(vt) เคาะระฆัง,เก็บภาษี,เก็บค่าธรรมเนียม,เก็บค่าขนอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด่านเก็บค่าผ่านทาง[n. exp.] (dān kep khā phān thāng) EN: tollgate   FR: poste de péage [m]
ค่าทางด่วน[n. exp.] (khā thāng duan) EN: superhighway toll   FR: péage autoroutier [m]
ภาษี[n.] (phāsī) EN: tax ; duty ; toll ; rate ; dues   FR: taxe [f] ; impôt [m] ; frais [mpl] ; frais de douane [mpl] ; péage [m] ; accises (Belg., Québ.) [fpl]
ภาษีผ่านทาง[n. exp.] (phāsī phān thāng) EN: toll   FR: droit de passage [m]
ทางด่วน[n. exp.] (thāng duan) EN: express way ; tollway   FR: voie expresse [f] ; route express [f] ; autoroute [f]
โทลล์เวย์[n.] (thōlwē) EN: tollway   FR: autoroute à péage [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLL T OW1 L
TOLLS T OW1 L Z
TOLLY T OW1 L IY0
TOLLE T AA1 L
TOLLES T OW1 L Z
TOLLED T OW1 L D
TOLLER T OW1 L ER0
TOLLEY T AA1 L IY0
TOLLAND T AA1 L AH0 N D
TOLLING T OW1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toll (v) (t ou1 l)
tolls (v) (t ou1 l z)
tolled (v) (t ou1 l d)
tollbar (n) (t ou1 l b aa r)
tolling (v) (t ou1 l i ng)
tollbars (n) (t ou1 l b aa z)
tollgate (n) (t ou1 l g ei t)
tollbooth (n) (t ou1 l b uu dh)
tollgates (n) (t ou1 l g ei t s)
tollhouse (n) (t ou1 l h au s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
通行税[tong1 xing2 shui4, 通行稅] toll [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フリーダイヤル[ふりーだいやる, furi-daiyaru] toll free number [Add to Longdo]
市外局番[しがいきょくばん, shigaikyokuban] toll number, long-distance number [Add to Longdo]
集中局[しゅうちゅうきょく, shuuchuukyoku] Toll Center [Add to Longdo]
集中局区域[しゅうちゅうきょくくいき, shuuchuukyokukuiki] Toll Area [Add to Longdo]
中継交換機[ちゅうけいこうかんき, chuukeikoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]
中継線交換機[ちゅうけいせんこうかんき, chuukeisenkoukanki] toll switch (TS), trunk exchange [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gebühr {f}toll [Add to Longdo]
Lohnfertiger {m}toll manufacturer [Add to Longdo]
Maut {f}; Benutzungsgebühr {f}; Zoll {m}toll [Add to Longdo]
Mautschlagbaum {m} | Mautschlagbäume {pl}tollgate | tollgates [Add to Longdo]
Mautstelle {f} | Mautstellen {pl}tollbooth | tollbooths [Add to Longdo]
Tolle {f}quiff [Add to Longdo]
Tollerei {f}romp [Add to Longdo]
Tollhaus {n} | Tollhäuser {pl}bedlam | bedlams [Add to Longdo]
Tollheit {f}rabidity [Add to Longdo]
Tollheit {f}; Wahnsinn {m}madness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
蛮勇[ばんゆう, banyuu] Tollkuehnheit, Gewalt, Gewalttaetigkeit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tole \Tole\ (t[=o]l), v. t. [imp. & p. p. {Toled}; p. pr. & vb. n. {Toling}.] [OE. tollen to draw, to entice; of uncertain origin. Cf. {Toll} to ring a bell.] To draw, or cause to follow, by displaying something pleasing or desirable; to allure by some bait. [Written also {toll}.] [1913 Webster] Whatever you observe him to be more frighted at then he should, tole him on to by insensible degrees, till at last he masters the difficulty. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toll \Toll\, v. t. [L. tollere. See {Tolerate}.] (O. Eng. Law) To take away; to vacate; to annul. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toll \Toll\, v. t. [See {Tole}.] 1. To draw; to entice; to allure. See {Tole}. [1913 Webster] 2. [Probably the same word as toll to draw, and at first meaning, to ring in order to draw people to church.] To cause to sound, as a bell, with strokes slowly and uniformly repeated; as, to toll the funeral bell. "The sexton tolled the bell." --Hood. [1913 Webster] 3. To strike, or to indicate by striking, as the hour; to ring a toll for; as, to toll a departed friend. --Shak. [1913 Webster] Slow tolls the village clock the drowsy hour. --Beattie. [1913 Webster] 4. To call, summon, or notify, by tolling or ringing. [1913 Webster] When hollow murmurs of their evening bells Dismiss the sleepy swains, and toll them to their cells. --Dryden. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toll \Toll\, v. i. [imp. & p. p. {Tolled}; p. pr. & vb. n. {Tolling}.] To sound or ring, as a bell, with strokes uniformly repeated at intervals, as at funerals, or in calling assemblies, or to announce the death of a person. [1913 Webster] The country cocks do crow, the clocks do toll. --Shak. [1913 Webster] Now sink in sorrows with a tolling bell. --Pope. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toll \Toll\, n. The sound of a bell produced by strokes slowly and uniformly repeated. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toll \Toll\, n. [OE. tol, AS. toll; akin to OS. & D. tol, G. zoll, OHG. zol, Icel. tollr, Sw. tull, Dan. told, and also to E. tale; -- originally, that which is counted out in payment. See {Tale} number.] 1. A tax paid for some liberty or privilege, particularly for the privilege of passing over a bridge or on a highway, or for that of vending goods in a fair, market, or the like. [1913 Webster] 2. (Sax. & O. Eng. Law) A liberty to buy and sell within the bounds of a manor. [1913 Webster] 3. A portion of grain taken by a miller as a compensation for grinding. [1913 Webster] {Toll and team} (O. Eng. Law), the privilege of having a market, and jurisdiction of villeins. --Burrill. {Toll bar}, a bar or beam used on a canal for stopping boats at the tollhouse, or on a road for stopping passengers. {Toll bridge}, a bridge where toll is paid for passing over it. {Toll corn}, corn taken as pay for grinding at a mill. {Toll dish}, a dish for measuring toll in mills. {Toll gatherer}, a man who takes, or gathers, toll. {Toll hop}, a toll dish. [Obs.] --Crabb. {Toll thorough} (Eng. Law), toll taken by a town for beasts driven through it, or over a bridge or ferry maintained at its cost. --Brande & C. {Toll traverse} (Eng. Law), toll taken by an individual for beasts driven across his ground; toll paid by a person for passing over the private ground, bridge, ferry, or the like, of another. {Toll turn} (Eng. Law), a toll paid at the return of beasts from market, though they were not sold. --Burrill. [1913 Webster] Syn: Tax; custom; duty; impost. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toll \Toll\, v. i. 1. To pay toll or tallage. [R.] --Shak. [1913 Webster] 2. To take toll; to raise a tax. [R.] [1913 Webster] Well could he [the miller] steal corn and toll thrice. --Chaucer. [1913 Webster] No Italian priest Shall tithe or toll in our dominions. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toll \Toll\, v. t. To collect, as a toll. --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: toll n 1: a fee levied for the use of roads or bridges (used for maintenance) 2: value measured by what must be given or done or undergone to obtain something; "the cost in human life was enormous"; "the price of success is hard work"; "what price glory?" [syn: {price}, {cost}, {toll}] 3: the sound of a bell being struck; "saved by the bell"; "she heard the distant toll of church bells" [syn: {bell}, {toll}] v 1: ring slowly; "For whom the bell tolls" 2: charge a fee for using; "Toll the bridges into New York City" From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: toll [tɔl] jazzy; mad; madcap; pippin From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]: Toll! [tɔl] wow!

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.6782 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).