Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for token (3 entries) (6.2209 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -token-, *token*. Possible hiragana form: とけん

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Token \To"ken\ (t[=o]"k'n), n. [OE. token, taken, AS. t[=a]cen; akin to OFries. t[=e]ken, OS. t[=e]kan, D. teeken, G. zeichen, OHG. Zeihhan, Icel. t[=a]kan, teiken, Sw. tecken, Dan. tegn, Goth. taikns sign, token, gateihan to tell, show, AS. te['o]n to accuse, G. zeihen, OHG. z[imac]han, G. zeigen to show, OHG. zeig[=o]n, Icel. tj[=a], L. dicere to say, Gr. deikny`nai to show, Skr. di[,c]. Cf. {Diction}, {Teach}.] 1. Something intended or supposed to represent or indicate another thing or an event; a sign; a symbol; as, the rainbow is a token of God's covenant established with Noah. [1913 Webster] 2. A memorial of friendship; something by which the friendship of another person is to be kept in mind; a memento; a souvenir. [1913 Webster] This is some token from a never friend. --Shak. [1913 Webster] 3. Something given or shown as a symbol or guarantee of authority or right; a sign of authenticity, of power, good faith, etc. [1913 Webster] Say, by this token, I desire his company. --Shak. [1913 Webster] 4. A piece of metal intended for currency, and issued by a private party, usually bearing the name of the issuer, and redeemable in lawful money. Also, a coin issued by government, esp. when its use as lawful money is limited and its intrinsic value is much below its nominal value. [1913 Webster] Note: It is now made unlawful for private persons to issue tokens. [1913 Webster] 5. (Med.) A livid spot upon the body, indicating, or supposed to indicate, the approach of death. [Obs.] [1913 Webster] Like the fearful tokens of the plague, Are mere forerunners of their ends. --Beau. & Fl. [1913 Webster] 6. (Print.) Ten and a half quires, or, commonly, 250 sheets, of paper printed on both sides; also, in some cases, the same number of sheets printed on one side, or half the number printed on both sides. [1913 Webster] 7. (Ch. of Scot.) A piece of metal given beforehand to each person in the congregation who is permitted to partake of the Lord's Supper. [1913 Webster] 8. (Mining) A bit of leather having a peculiar mark designating a particular miner. Each hewer sends one of these with each corf or tub he has hewn. [1913 Webster] 9. (Weaving) In a Jacquard loom, a colored signal to show the weaver which shuttle to use. [Webster 1913 Suppl.] {Token money}, money which is lawfully current for more than its real value. See {Token}, n., 4. {Token sheet} (Print.), the last sheet of each token. --W. Savage. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Token \To"ken\, v. t. [imp. & p. p. {Tokened}; p. pr. & vb. n. {Tokening}.] [AS. t[=a]cnian, fr. t[=a]cen token. See {Token}, n.] To betoken. [Obs.] --Shak. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: token adj 1: insignificantly small; a matter of form only (`tokenish' is informal); "the fee was nominal"; "a token gesture of resistance"; "a toknenish gesture" [syn: {nominal}, {token(a)}, {tokenish}] n 1: an individual instance of a type of symbol; "the word`error' contains three tokens of `r'" [syn: {token}, {item}] 2: something serving as a sign of something else 3: a metal or plastic disk that can be redeemed or used in designated slot machines 4: something of sentimental value [syn: {keepsake}, {souvenir}, {token}, {relic}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  token 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
token
 • สิ่งที่ใช้เป็นสัญลักษณ์[Lex2]
 • เหรียญพลาสติกหรือโลหะที่ใช้แทนเงิน[Lex2]
 • ของที่ระลึก[Lex2]
 • ที่ทำพอเป็นพิธี[Lex2]
 • (โท\'เคิน) เครื่องหมาย,สัญลักษณ์,พยาน,หลักฐาน,ลักษณะเฉพาะ,ดัชนี,เครื่องรำลึก,เครื่องแสดง,เหรียญโดยสาร,เงินตรา,บัตรเงินตรา,กษาปณ์, -Phr. (in token of เป็นหลักฐาน เป็นสัญลักษณ์) adj. เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์,เล็กน้อย,ไม่สำคัญ. [Hope]
 • (n) เครื่องหมาย,เหรียญ,เบี้ย,ของขวัญ,พยานหลักฐาน,เครื่องแสดง,ของที่ระลึก [Nontri]
 • /T OW1 K AH0 N/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Tonen, Toren, Toten, toben, tosen, toten, Tom, Tor, AOK, Lok, Tod, Top, tot

Similar FRENCH words suggested by aspell:
totem, tokay, tokai, toqua, toquent, totems, tonka, tonna, toque, toqué, toc, tokays, tonkas, toscan, tokais, toquer, toques, toquet, toqués, toucan, tocs, toquas, moka, toma, topa, d'open, mokas, tomas, topas, torah, t'ôta, d'opens, t'ôtas

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 6.2209 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).