Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for toil (97 entries) (0.4357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -toil-, *toil*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
toil[N] งานตรากตรำ, See also: งานหนัก, Syn. drudgery, labor
toil[VI] ทำงานหนัก, Syn. labor, slave, sweat
toil[VI] ก้าวหน้าช้า
toilet[N] โถส้วม
toilet[N] ห้องน้ำ, See also: ห้องสุขา, ห้องส้วม, Syn. water closet, lavatory, washroom, restroom
toiletry[N] เครื่องอาบน้ำต่างๆ เช่น สบู่ แชมพู น้ำหอมระงับกลิ่นกาย
toilette[N] การแต่งกาย, See also: การแต่งตัว, Syn. dress
toilet bowl[N] โถชักโครก
toilet roll[N] ม้วนกระดาษชำระ, See also: ม้วนกระดาษอนามัย
toilet soap[N] สบู่, See also: สบู่เหลว

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า toil **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
toil"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."
toilI saw him go into the toilet a few minutes ago.
toilI run to the toilet every thirty minutes.
toilIs there a public toilet in this building?
toilDo you have a any rooms with shower and toilet?
toilMay I use your toilet?
toilThe toilet doesn't flush properly.
toilIs there a toilet near here?
toilThere's no toilet paper.
toilWe have a stock of toilet paper.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
toil(ทอยลฺ) n. งานหนัก,งานตรากตรำ,การตรากตรำ,ความเหน็ดเหนื่อย,สงคราม,การต่อสู้,การดิ้นรน. vi. ทำงานหนัก,ตรากตรำ,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ,เดินทางด้ายความลำ-บากหรือเหน็ดเหนื่อย,ไปด้วยความลำบากหรือเจ็บปวด. vt. ประสบความสำเร็จด้วยการตรากตรำทำงาน.
toilet(ทอย'ลิท) n. ห้องน้ำ,ห้องส้วม,ห้องอาบน้ำ,ห้องแต่งตัว,การอาบน้ำและแต่งตัว,ชุดอุปกรณ์ห้องน้ำ,โต๊ะเครื่องแป้ง,เครื่องแต่งตัว,การแต่งบาดแผลหลังการผ่าตัด., Syn. toilette
toilet papern. กระดาษชำระ,กระดาษอนามัย
toilet powdern. แป้งโรยตัว,แป้งปะหน้า
toilet rolln. ม้วนกระดาษชำระ (อนามัย)
toilet seatn. ที่นั่งถังชักโครกในห้องน้ำ
toilet setn. ชุดเครื่องแป้ง,ชุดเครื่องสำอาง,เครื่องแต่งตัว
toilet soapn. สบู่ถูตัว
toilet watern. ของเหลวกลิ่นหอม,น้ำหอมที่ใช้ในห้องน้ำ, Syn. cologne
toiletry(ทอย'ลิทรี) n. เครื่องแป้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
toil(n) งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,ความตรากตรำ,การต่อสู้ดิ้นรน
toil(vi) ทำงานหนัก,เหนื่อยยาก,ตรากตรำ
toilet(n) การแต่งตัว,ห้องน้ำ,ห้องส้วม,เครื่องสำอาง,โต๊ะเครื่องแป้ง
TOILET toilet paper(n) กระดาษชำระ
toilsome(adj) ต้องทำงานหนัก,ตรากตรำ,เหน็ดเหนื่อย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิชชู[N] tissue paper, See also: toilet paper, Syn. กระดาษทิชชู, กระดาษชำระ, Example: นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชน มีขยะมากเกินจำเป็น และทิ้งไว้ให้เป็นภาระของชุมชนในการจัดการ เช่น กล่องโฟมใส่อาหาร ถุงพลาสติก ทิชชู เป็นต้น
ห้องส้วม[N] toilet, See also: bathroom, washroom, restroom, lavatory, WC, water closet, Syn. ส้วม, ห้องสุขา, สุขา, Example: ชาวเลจะถ่ายอุจจาระลงตามดงไม้ เพราะไม่นิยมสร้างห้องส้วมไว้ในบ้าน, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะ
สุขา[N] toilet, See also: lavatory, Syn. ห้องส้วม, ห้องน้ำ, ส้วม, Example: ทางราชการมีสุขามาบริการแก่ประชาชนในสวนสาธารณะ, Count unit: ห้อง, Thai definition: ที่ถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ
โถส้วม[N] lavatory, See also: toilet, water closet, Example: กระดานวงกลมของโถส้วมเอียงหักกระเท่เร่ คงจะมีคนปีนขึ้นไปนั่งยองๆ จนกระดานหัก, Thai definition: สุขภัณฑ์ชนิดหนึ่งสำหรับนั่งถ่ายอุจจาระ
ชักโครก[N] toilet, See also: water closet, Example: ห้องน้ำในปัจจุบันมักประกอบด้วยอ่างล้างหน้า อ่างอาบน้ำ หรือที่อาบน้ำ ฝักบัว และชักโครก, Thai definition: ที่นั่งถ่ายอุจจาระมีที่เปิดน้ำขับล้างได้
กระดาษชำระ[N] toilet paper, See also: toilet tissue, toilet roll, bathroom tissue, Example: ห้องน้ำที่ดีควรมีกระดาษชำระอยู่เป็นประจำ, Count unit: แผ่น, ม้วน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเรือ[n.] (bai reūa) EN: canvas ?   FR: toile [f] ?
แฉก[n.] (chaēk) EN: ray of a star   FR: branche d'une étoile [f]
ชักโครก[v. exp.] (chakkhrōk) EN: water closet ; closet ; flush toilet   FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg., Québ.)
ชักใย[v. exp.] (chak yai) EN: spin a web   FR: tisser une toile
ดาว[n.] (dāo) EN: star ; celestial body   FR: étoile [f] ; corps céleste [m] ; astre [m]
ดาวห้าแฉก[n. exp.] (dāo hā chaēk) EN: five-pointed star   FR: étoile à cinq branches [f]
ดาวโจร[n. exp.] (dāo jōn) FR: étoile vagabonde [f] ; étoile errante [f]
ดาวคู่[n. exp.] (dāo khū) EN: binary star ; double star   FR: étoile double [f]
ดาวเหนือ[n. prop.] (dāo Neūa) EN: North Star   FR: étoile du Nord [f]
ดาวนิวตรอน[n. exp.] (dāo niūtrøn) EN: neutron star   FR: étoile à neutrons [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
TOIL T OY1 L
TOILS T OY1 L Z
TOILED T OY1 L D
TOILET T OY1 L AH0 T
TOILETS T OY1 L AH0 T S
TOILING T OY1 L IH0 NG
TOILETRY T OY1 L AH0 T R IY0
TOILETRIES T OY1 L AH0 T R IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
toil (v) (t oi1 l)
toils (v) (t oi1 l z)
toiled (v) (t oi1 l d)
toiler (n) (t oi1 l @ r)
toilet (n) (t oi1 l i t)
toilers (n) (t oi1 l @ z)
toilets (n) (t oi1 l i t s)
toiling (v) (t oi1 l i ng)
toilsome (j) (t oi1 l s @ m)
toilet-roll (n) - (t oi1 l i t - r ou l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lao2, 勞] toil [Add to Longdo]
劳累[lao2 lei4, 勞累] toil [Add to Longdo]
[yi4, 勩] toil [Add to Longdo]
厕所[ce4 suo3, 廁所] toilet; lavatory [Add to Longdo]
洗手间[xi3 shou3 jian1, 洗手間] toilet; lavatory; washroom [Add to Longdo]
茅房[mao2 fang2, 茅房] toilet (rural euphemism); thatched hut or house [Add to Longdo]
卫生用纸[wei4 sheng1 yong4 zhi3, 衛生用紙] toilet paper [Add to Longdo]
卫生纸[wei4 sheng1 zhi3, 衛生紙] toilet paper; bathroom tissue [Add to Longdo]
香胰子[xiang1 yi2 zi5, 香胰子] toilet soap [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeiter {m}toiler [Add to Longdo]
Klosettpapier {n}toilet paper [Add to Longdo]
Kulturbeutel {m}toilet bag [Add to Longdo]
Mühseligkeit {f}toilsomeness [Add to Longdo]
Reisenecessaire {n}toiletries bag [Am.]; sponge bag [Br.] [Add to Longdo]
Toilette {f}; WC {n}lavatory; bathroom; restroom [Am.] [Add to Longdo]
Toilette {f}; WC {n}; Abort {m} | Toiletten {pl}toilet | toilets; restrooms [Am.] [Add to Longdo]
Toilettenartikel {m} | Toilettenartikel {pl}toilet article; toiletry | toilet articles; toiletries [Add to Longdo]
Toilettengarnitur {f} | Toilettengarnituren {pl}toilet set | toilet sets [Add to Longdo]
Toilettenpapier {n}toilet paper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
便所[べんじょ, benjo] Toilette [Add to Longdo]
化粧品[けしょうひん, keshouhin] Toilettengegenstaende [Add to Longdo]
化粧室[けしょうしつ, keshoushitsu] Toilettenzimmer [Add to Longdo]
鏡台[きょうだい, kyoudai] Toilettenspiegel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toil \Toil\, v. i. [imp. & p. p. {Toiled}; p. pr. & vb. n. {Toiling}.] [OE. toilen to pull about, to toil; of uncertain origin; cf. OD. teulen, tuylen, to labor, till, or OF. tooillier, toailler, to wash, rub (cf. {Towel}); or perhaps ultimately from the same root as E. tug.] To exert strength with pain and fatigue of body or mind, especially of the body, with efforts of some continuance or duration; to labor; to work. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toil \Toil\, v. t. 1. To weary; to overlabor. [Obs.] "Toiled with works of war." --Shak. [1913 Webster] 2. To labor; to work; -- often with out. [R.] [1913 Webster] Places well toiled and husbanded. --Holland. [1913 Webster] [I] toiled out my uncouth passage. --Milton. [1913 Webster] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toil \Toil\, n. [OE. toil turmoil, struggle; cf. OD. tuyl labor, work. See {Toil}, v.] Labor with pain and fatigue; labor that oppresses the body or mind, esp. the body. [1913 Webster] My task of servile toil. --Milton. [1913 Webster] After such bloody toil, we bid good night. --Shak. [1913 Webster] Note: Toil is used in the formation of compounds which are generally of obvious signification; as, toil-strung, toil-wasted, toil-worn, and the like. [1913 Webster] Syn: Labor; drudgery; work; exertion; occupation; employment; task; travail. Usage: {Toil}, {Labor}, {Drudgery}. Labor implies strenuous exertion, but not necessary such as overtasks the faculties; toil denotes a severity of labor which is painful and exhausting; drudgery implies mean and degrading work, or, at least, work which wearies or disgusts from its minuteness or dull uniformity. [1913 Webster] You do not know the heavy grievances, The toils, the labors, weary drudgeries, Which they impose. --Southern. [1913 Webster] How often have I blessed the coming day, When toil remitting lent its turn to play. --Goldsmith. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Toil \Toil\, n. [F. toiles, pl., toils, nets, fr. toile cloth, canvas, spider web, fr. L. tela any woven stuff, a web, fr. texere to weave. See {Text}, and cf. {Toilet}.] A net or snare; any thread, web, or string spread for taking prey; -- usually in the plural. [1913 Webster] As a Numidian lion, when first caught, Endures the toil that holds him. --Denham. [1913 Webster] Then toils for beasts, and lime for birds, were found. --Dryden. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: toil n 1: productive work (especially physical work done for wages); "his labor did not require a great deal of skill" [syn: {labor}, {labour}, {toil}] v 1: work hard; "She was digging away at her math homework"; "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor}, {labour}, {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge}, {dig}, {moil}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.4357 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).