Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
 
Search result for title (105 entries) (0.3684 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -title-, *title*.
English-Thai: Longdo Dictionary
(UNAPPROVED version -- use with care )

Title to Sharesกรรมสิทธิ์ในหุ้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
title[N] ชื่อเรื่อง, See also: ชื่อหนังสือ, ชื่อเรียก, Syn. name
title[N] หัวเรื่อง
title[N] คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)
title[N] ตำแหน่งชนะเลิศ, See also: ตำแหน่งแชมป์, Syn. championship
title[N] กรรมสิทธิ์, See also: สิทธิครอบครอง, สิทธิการเป็นเจ้าของ, Syn. ownership, right
title[VT] ทำให้มีชื่อเรื่อง, See also: ตั้งชื่อเรื่อง, ตั้งหัวข้อ, Syn. entitle
title[VT] เรียกบุคคลด้วยคำนำหน้าชื่อ
titled[ADJ] ซึ่งมียศตำแหน่ง
titles[N] คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์
title deed[N] โฉนดที่ดิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [ฐานข้อมูลเชื่อมจาก เว็บ rirs3.royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้ - อาจมีข้อผิดพลาด - โปรดระมัดระวัง]
title๑. ฐานันดรศักดิ์, บรรดาศักดิ์๒. ชื่อกฎหมาย, ชื่อเรื่อง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
title๑. กรรมสิทธิ์๒. ลักษณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title by invention๑. การมีกรรมสิทธิ์โดยการประดิษฐ์๒. การมีกรรมสิทธิ์โดยการต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title deedโฉนดที่ดิน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
title deedsโฉนดที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title documentเอกสารสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title insuranceการประกันภัยกรรมสิทธิ์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
title to landกรรมสิทธิ์ในที่ดิน [ดู land title] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title, longชื่อเต็มของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
title, shortชื่อย่อ (ของกฎหมาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

**** ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า title **** จาก Tanaka JP-EN Corpus
titleOnly members of the club are entitled to use this room.
titleIf you join this club, you will be entitled to use all of its facilities.
titleThis credit card entitles us to certain privileges.
titleThe title of this play is "Othello".
titleOnly members of the company are entitled to use the facilities.
titleThe novel takes its title from the Bible.
titleThe new title takes on a good connotation.
titleWhat is the title of the book?
titleEveryone is entitled to be moody once in a while.
titleEvery dog is entitled to one bite.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
title(ไท'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ
title barแถบชื่อ (แฟ้มข้อมูล) หมายถึง แถบยาวที่ส่วนบนของวินโดว์ เป็นที่ใช้บอกชื่อแฟ้มข้อมูลที่อยู่ในวินโดว์นั้นหรือชื่อของงานที่เราสร้างขึ้น ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดชื่อให้ไว้ แถบชื่อเรื่องนั้นจะพิมพ์คำว่า Untitled เอาไว้ให้รู้ว่ายังไม่ได้กำหนดชื่อใด ๆ ให้ และจะต้องตั้งชื่อเมื่อต้องการบันทึกลงในแฟ้มข้อมูลภายหลัง
title deedn. เอกสารสิทธิครอบครอง,โฉนดที่ดิน
title matchn. การแข่งขันชิงตำแหน่งชนะเลิศ
title pagen. ปกในของหนังสือ,แผ่นปะหน้าของหนังสือ
titled(ไท'เทิลดฺ) adj.มีบรรดาศักดิ์,มียศฐาบรรดาศักดิ์
titleholder(ไทเทิลโฮล'เดอะ) n. ผู้มีตำแหน่ง,ผู้มีบรรดาศักดิ์,ผู้มียศฐาบรรดาศักดิ์,ผู้ครองตำ-แหน่งชนะเลิศ (หรือtitlist)

English-Thai: Nontri Dictionary
title(n) ชื่อ,สิทธิความเป็นเจ้าของ,ตำแหน่ง,บรรดาศักดิ์,ชื่อเรื่อง
title(vt) ตั้งชื่อ,จ่าหน้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฐานันดรศักดิ์[N] rank of nobility, See also: title, Syn. ยศ, บรรดาศักดิ์, Example: หม่อมเจ้าพันธุ์สวลีได้ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ เมื่อทำการสมรสกับผู้มิได้มีศักดิ์เป็นเจ้า, Thai definition: ลำดับในการกำหนดชั้นบุคคล
มหา[N] title confered on Buddhist monk who passed the third grade in Buddhist theology, See also: graduate in Buddhist theology who passes at least the third grade out of nine grades in al, Example: ท่านดีใจที่มหาฉ่ำได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตก่อนตาย, Thai definition: สมณศักดิ์ที่ใช้นำหน้าชื่อภิกษุผู้ที่สอบไล่ได้ตั้งแต่เปรียญธรรม 3 ประโยคขึ้นไป
หลวง[N] title of respect shown to elderly relatives while in the Buddhist monkhood, Example: หลวงพี่นุ่งเหลืองห่มเหลืองกำลังเดินอุ้มบาตรมาจวนจะถึงหน้าบ้าน, Thai definition: คำเรียกพระภิกษุโดยความเคารพ เช่น หลวงพี่ หลวงน้า, เป็นคำเรียกพระจีน พระญวน ว่า หลวงจีน หลวงญวน
ยศ[N] rank, See also: title, Syn. ตำแหน่ง, ฐานะ, ขั้น, ฐานันดร, Example: เขามียศเป็นถึงพลโท ใครๆ ก็กลัวเกรงเขาทั้งนั้น, Thai definition: เครื่องกำหนดหมายฐานะหรือชั้นของบุคคล
พระนามาภิไธย[N] title, See also: designation, Example: พระพุทธรูปทองประดับพระนามาภิไธยย่อส.ก. ทาบเหนือพระอังสาซ้าย, Thai definition: ชื่อ (ใช้เฉพาะพระราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนี สมเด็จพระยุพราช สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช และสมเด็จพระบรมราชกุมาร) เช่น ทรงลงพระนามาภิไธย
ขุน[N] titled official, See also: nobleman, Example: อีกไม่นานเขาก็จะเปลี่ยนจากขุนเป็นหลวงแล้ว, Thai definition: ตำแหน่งบรรดาศักดิ์รองหลวงลงมา
คำนำหน้า[N] title, Example: ชาวอังกฤษคนหนึ่งในกรุงเทพฯ ไม่ชอบให้ใครเรียกชื่อเขาโดยมีคำนำหน้าว่า นาย
ราชทินนาม[N] title conferred by the king, Example: ตอนปลายสมัยรัชกาลที่ 4 มีการเพิ่มกรมตำแหน่งเปลี่ยนแปลงราชทินนาม และยศศักดิ์เป็นการใหญ่, Thai definition: นามต่อท้ายบรรดาศักดิ์หรือสมณศักดิ์ชั้นสัญญาบัตรที่พระมหากษัตริย์พระราชทาน
ยศศักดิ์[N] rank, See also: title, status, prestige, splendour, station, position, distinction, nobility, class, caste, Syn. ยศถาบรรดาศักดิ์, บรรดาศักดิ์, Example: ท่านได้รับการแต่งตั้งเลื่อนยศศักดิ์เป็นเจ้าพระยา, Notes: (บาลีและสันสกฤต)
โฉนด[N] title deed, See also: title deed to a piece of land, Example: ไม่มีใครรู้ว่าพ่อซ่อนโฉนดที่ดินของคุณปู่ไว้ที่ไหน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โฉนด[n.] (chanōt) EN: title deed   FR: titre de propriété [m]
โฉนดที่ดิน[n. exp.] (chanōt thīdin) EN: title deed   
ชื่อหนังสือ[n. exp.] (cheū nangseū) EN: title   FR: titre [m] ; titre d'un livre [m] ; titre d'un ouvrage [m]
ชื่อเรื่อง[n.] (cheūreūang) EN: title ; heading   FR: titre [m]
ดรรชนีชื่อหนังสือ [n. exp.] (datchanī cheū nangseū) EN: title index   FR: bibliographie [f]
เอกสารสิทธิ์[n. exp.] (ēkkasān sit) EN: title deed ; certificate of ownership ; document of title   FR: titre de propriété [m]
หัวเรื่อง[n.] (hūareūang) EN: topic ; subject ; head ; headline ; title   FR: sujet [m] ; titre [m] ; en-tête [m]
เจ้าของกิจการ[n. exp.] (jaokhøng kitjakān) EN: proprietor ; owner ; title-holder   
กรรมสิทธิ์[n.] (kammasit) EN: right of ownership ; proprietary right ; title ; ownership   
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน[n. exp.] (kammasit nai thīdin) EN: land title   

CMU English Pronouncing Dictionary
TITLE T AY1 T AH0 L
TITLED T AY1 T AH0 L D
TITLES T AY1 T AH0 L Z
TITLEHOLDER T AY1 T AH0 L HH OW2 L D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
title (n) (t ai1 t l)
titled (j) (t ai1 t l d)
titles (n) (t ai1 t l z)
title-deed (n) - (t ai1 t l - d ii d)
title-page (n) - (t ai1 t l - p ei jh)
title-role (n) - (t ai1 t l - r ou l)
title-deeds (n) - (t ai1 t l - d ii d z)
title-pages (n) - (t ai1 t l - p ei jh i z)
title-roles (n) - (t ai1 t l - r ou l z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
タイトル[たいとる, taitoru] Thai: ชื่อเรื่อง(ภาพยนตร์หรือผลงาน) English: title

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国号[guo2 hao4, 國號] title of current dynasty (as the name of China), such as Tang or Ming; name of a country (such as People's Republic of China 中華人民共和國|中华人民共和国 or Republic of China 中華民國|中华民国) [Add to Longdo]
官称[guan1 cheng1, 官稱] title; official appellation [Add to Longdo]
尊师爱徒[zun1 shi1 ai4 tu2, 尊師愛徒] title of a Daoist priest; revered master [Add to Longdo]
徽号[hui1 hao4, 徽號] title of honor; term of respect [Add to Longdo]
房产证[fang2 chan3 zheng4, 房產證] title deeds; certificate of property ownership [Add to Longdo]
标题[biao1 ti2, 標題] title; heading; headline; caption; subject [Add to Longdo]
汗位[Han4 wei4, 汗位] title of Khan (King in Persian, Mongol and Manchu) [Add to Longdo]
王位[wang2 wei4, 王位] title of king; kingship [Add to Longdo]
称谓[cheng1 wei4, 稱謂] title; appellation; form of address [Add to Longdo]
题花[ti2 hua1, 題花] title design [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
タイトリージョン[たいとりーじょん, taitori-jon] title-region [Add to Longdo]
タイトル[たいとる, taitoru] title [Add to Longdo]
タイトルバー[たいとるばー, taitoruba-] title bar [Add to Longdo]
見出し語[みだしご, midashigo] title word, keyword [Add to Longdo]
標題誌[ひょうだいし, hyoudaishi] title page [Add to Longdo]
名称領域[めいしょうりょういき, meishouryouiki] title-domain [Add to Longdo]
名称領域名[めいしょうりょういきめい, meishouryouikimei] title-domain-name [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adelstitel {m}title (of nobility) [Add to Longdo]
Buchtitel {m}title [Add to Longdo]
Haupttitel {m}title proper [Add to Longdo]
Haupttitelseite {f}title page [Add to Longdo]
Name {m}; Titel {m}; Überschrift {f}; Bezeichnung {f} | Namen {pl}; Titel {pl}; Überschriften {pl}; Bezeichnungen {pl} | Bezeichnung der Erfindungtitle | titles | title of the invention [Add to Longdo]
Rückentitel {m}title on the spine [Add to Longdo]
Sachkatalog {m}title catalogue [Add to Longdo]
Sachtitel {m}title [Add to Longdo]
Stücktitel {m}title of a single item of a series [Add to Longdo]
Titel {m} | Titel {pl} | akademischer Titel | jdn. mit Titel ansprechen | einen titel tragentitle | titles | academic title | to address sb. by his/her title | to bear a title; to have a title [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Title \Ti"tle\ (t[imac]"t'l), n. [OF. title, F. titre, L. titulus an inscription, label, title, sign, token. Cf. {Tilde}, {Titrate}, {Titular}.] 1. An inscription put over or upon anything as a name by which it is known. [1913 Webster] 2. The inscription in the beginning of a book, usually containing the subject of the work, the author's and publisher's names, the date, etc. [1913 Webster] 3. (Bookbindng) The panel for the name, between the bands of the back of a book. [1913 Webster] 4. A section or division of a subject, as of a law, a book, specif. (Roman & Canon Laws), a chapter or division of a law book. [1913 Webster] 5. An appellation of dignity, distinction, or preeminence (hereditary or acquired), given to persons, as duke marquis, honorable, esquire, etc. [1913 Webster] With his former title greet Macbeth. --Shak. [1913 Webster] 6. A name; an appellation; a designation. [1913 Webster] 7. (Law) (a) That which constitutes a just cause of exclusive possession; that which is the foundation of ownership of property, real or personal; a right; as, a good title to an estate, or an imperfect title. (b) The instrument which is evidence of a right. (c) (Canon Law) That by which a beneficiary holds a benefice. [1913 Webster] 8. (Anc. Church Records) A church to which a priest was ordained, and where he was to reside. [1913 Webster] {Title deeds} (Law), the muniments or evidences of ownership; as, the title deeds to an estate. [1913 Webster] Syn: Epithet; name; appellation; denomination. See {epithet}, and {Name}. [1913 Webster] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Title \Ti"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Titled}; p. pr. & vb. n. {Titling}.] [Cf. L. titulare, F. titrer. See {Title}, n.] To call by a title; to name; to entitle. [1913 Webster] Hadrian, having quieted the island, took it for honor to be titled on his coin, "The Restorer of Britain." --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cloud \Cloud\ (kloud), n. [Prob. fr. AS. cl[=u]d a rock or hillock, the application arising from the frequent resemblance of clouds to rocks or hillocks in the sky or air.] 1. A collection of visible vapor, or watery particles, suspended in the upper atmosphere. [1913 Webster] I do set my bow in the cloud. --Gen. ix. 13. [1913 Webster] Note: A classification of clouds according to their chief forms was first proposed by the meteorologist Howard, and this is still substantially employed. The following varieties and subvarieties are recognized: (a) {Cirrus}. This is the most elevated of all the forms of clouds; is thin, long-drawn, sometimes looking like carded wool or hair, sometimes like a brush or room, sometimes in curl-like or fleecelike patches. It is the cat's-tail of the sailor, and the mare's-tail of the landsman. (b) {Cumulus}. This form appears in large masses of a hemispherical form, or nearly so, above, but flat below, one often piled above another, forming great clouds, common in the summer, and presenting the appearance of gigantic mountains crowned with snow. It often affords rain and thunder gusts. (c) {Stratus}. This form appears in layers or bands extending horizontally. (d) {Nimbus}. This form is characterized by its uniform gray tint and ragged edges; it covers the sky in seasons of continued rain, as in easterly storms, and is the proper rain cloud. The name is sometimes used to denote a raining cumulus, or cumulostratus. (e) {Cirro-cumulus}. This form consists, like the cirrus, of thin, broken, fleecelice clouds, but the parts are more or less rounded and regulary grouped. It is popularly called mackerel sky. (f) {Cirro-stratus}. In this form the patches of cirrus coalesce in long strata, between cirrus and stratus. (g) {Cumulo-stratus}. A form between cumulus and stratus, often assuming at the horizon a black or bluish tint. -- {Fog}, cloud, motionless, or nearly so, lying near or in contact with the earth's surface. -- {Storm scud}, cloud lying quite low, without form, and driven rapidly with the wind. [1913 Webster] 2. A mass or volume of smoke, or flying dust, resembling vapor. "A thick cloud of incense." --Ezek. viii. 11. [1913 Webster] 3. A dark vein or spot on a lighter material, as in marble; hence, a blemish or defect; as, a cloud upon one's reputation; a cloud on a title. [1913 Webster] 4. That which has a dark, lowering, or threatening aspect; that which temporarily overshadows, obscures, or depresses; as, a cloud of sorrow; a cloud of war; a cloud upon the intellect. [1913 Webster] 5. A great crowd or multitude; a vast collection. "So great a cloud of witnesses." --Heb. xii. 1. [1913 Webster] 6. A large, loosely-knitted scarf, worn by women about the head. [1913 Webster] {Cloud on a} (or the) {title} (Law), a defect of title, usually superficial and capable of removal by release, decision in equity, or legislation. {To be under a cloud}, to be under suspicion or in disgrace; to be in disfavor. {In the clouds}, in the realm of facy and imagination; beyond reason; visionary. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: title n 1: a heading that names a statute or legislative bill; may give a brief summary of the matters it deals with; "Title 8 provided federal help for schools" [syn: {title}, {statute title}, {rubric}] 2: the name of a work of art or literary composition etc.; "he looked for books with the word `jazz' in the title"; "he refused to give titles to his paintings"; "I can never remember movie titles" 3: a general or descriptive heading for a section of a written work; "the novel had chapter titles" 4: the status of being a champion; "he held the title for two years" [syn: {championship}, {title}] 5: a legal document signed and sealed and delivered to effect a transfer of property and to show the legal right to possess it; "he signed the deed"; "he kept the title to his car in the glove compartment" [syn: {deed}, {deed of conveyance}, {title}] 6: an identifying appellation signifying status or function: e.g. `Mr.' or `General'; "the professor didn't like his friends to use his formal title" [syn: {title}, {title of respect}, {form of address}] 7: an established or recognized right; "a strong legal claim to the property"; "he had no documents confirming his title to his father's estate"; "he staked his claim" [syn: {title}, {claim}] 8: (usually plural) written material introduced into a movie or TV show to give credits or represent dialogue or explain an action; "the titles go by faster than I can read" 9: an appellation signifying nobility; "`your majesty' is the appropriate title to use in addressing a king" 10: an informal right to something; "his claim on her attentions"; "his title to fame" [syn: {claim}, {title}] v 1: give a title to [syn: {entitle}, {title}] 2: designate by an identifying term; "They styled their nation `The Confederate States'" [syn: {style}, {title}]

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 0.3684 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).