Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for title (4 entries) (4.216 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -title-, *title*.

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Title \Ti"tle\ (t[imac]"t'l), n. [OF. title, F. titre, L. titulus an inscription, label, title, sign, token. Cf. {Tilde}, {Titrate}, {Titular}.] 1. An inscription put over or upon anything as a name by which it is known. [1913 Webster] 2. The inscription in the beginning of a book, usually containing the subject of the work, the author's and publisher's names, the date, etc. [1913 Webster] 3. (Bookbindng) The panel for the name, between the bands of the back of a book. [1913 Webster] 4. A section or division of a subject, as of a law, a book, specif. (Roman & Canon Laws), a chapter or division of a law book. [1913 Webster] 5. An appellation of dignity, distinction, or preeminence (hereditary or acquired), given to persons, as duke marquis, honorable, esquire, etc. [1913 Webster] With his former title greet Macbeth. --Shak. [1913 Webster] 6. A name; an appellation; a designation. [1913 Webster] 7. (Law) (a) That which constitutes a just cause of exclusive possession; that which is the foundation of ownership of property, real or personal; a right; as, a good title to an estate, or an imperfect title. (b) The instrument which is evidence of a right. (c) (Canon Law) That by which a beneficiary holds a benefice. [1913 Webster] 8. (Anc. Church Records) A church to which a priest was ordained, and where he was to reside. [1913 Webster] {Title deeds} (Law), the muniments or evidences of ownership; as, the title deeds to an estate. [1913 Webster] Syn: Epithet; name; appellation; denomination. See {epithet}, and {Name}. [1913 Webster] [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Title \Ti"tle\, v. t. [imp. & p. p. {Titled}; p. pr. & vb. n. {Titling}.] [Cf. L. titulare, F. titrer. See {Title}, n.] To call by a title; to name; to entitle. [1913 Webster] Hadrian, having quieted the island, took it for honor to be titled on his coin, "The Restorer of Britain." --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Cloud \Cloud\ (kloud), n. [Prob. fr. AS. cl[=u]d a rock or hillock, the application arising from the frequent resemblance of clouds to rocks or hillocks in the sky or air.] 1. A collection of visible vapor, or watery particles, suspended in the upper atmosphere. [1913 Webster] I do set my bow in the cloud. --Gen. ix. 13. [1913 Webster] Note: A classification of clouds according to their chief forms was first proposed by the meteorologist Howard, and this is still substantially employed. The following varieties and subvarieties are recognized: (a) {Cirrus}. This is the most elevated of all the forms of clouds; is thin, long-drawn, sometimes looking like carded wool or hair, sometimes like a brush or room, sometimes in curl-like or fleecelike patches. It is the cat's-tail of the sailor, and the mare's-tail of the landsman. (b) {Cumulus}. This form appears in large masses of a hemispherical form, or nearly so, above, but flat below, one often piled above another, forming great clouds, common in the summer, and presenting the appearance of gigantic mountains crowned with snow. It often affords rain and thunder gusts. (c) {Stratus}. This form appears in layers or bands extending horizontally. (d) {Nimbus}. This form is characterized by its uniform gray tint and ragged edges; it covers the sky in seasons of continued rain, as in easterly storms, and is the proper rain cloud. The name is sometimes used to denote a raining cumulus, or cumulostratus. (e) {Cirro-cumulus}. This form consists, like the cirrus, of thin, broken, fleecelice clouds, but the parts are more or less rounded and regulary grouped. It is popularly called mackerel sky. (f) {Cirro-stratus}. In this form the patches of cirrus coalesce in long strata, between cirrus and stratus. (g) {Cumulo-stratus}. A form between cumulus and stratus, often assuming at the horizon a black or bluish tint. -- {Fog}, cloud, motionless, or nearly so, lying near or in contact with the earth's surface. -- {Storm scud}, cloud lying quite low, without form, and driven rapidly with the wind. [1913 Webster] 2. A mass or volume of smoke, or flying dust, resembling vapor. "A thick cloud of incense." --Ezek. viii. 11. [1913 Webster] 3. A dark vein or spot on a lighter material, as in marble; hence, a blemish or defect; as, a cloud upon one's reputation; a cloud on a title. [1913 Webster] 4. That which has a dark, lowering, or threatening aspect; that which temporarily overshadows, obscures, or depresses; as, a cloud of sorrow; a cloud of war; a cloud upon the intellect. [1913 Webster] 5. A great crowd or multitude; a vast collection. "So great a cloud of witnesses." --Heb. xii. 1. [1913 Webster] 6. A large, loosely-knitted scarf, worn by women about the head. [1913 Webster] {Cloud on a} (or the) {title} (Law), a defect of title, usually superficial and capable of removal by release, decision in equity, or legislation. {To be under a cloud}, to be under suspicion or in disgrace; to be in disfavor. {In the clouds}, in the realm of facy and imagination; beyond reason; visionary. [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: title n 1: a heading that names a statute or legislative bill; may give a brief summary of the matters it deals with; "Title 8 provided federal help for schools" [syn: {title}, {statute title}, {rubric}] 2: the name of a work of art or literary composition etc.; "he looked for books with the word `jazz' in the title"; "he refused to give titles to his paintings"; "I can never remember movie titles" 3: a general or descriptive heading for a section of a written work; "the novel had chapter titles" 4: the status of being a champion; "he held the title for two years" [syn: {championship}, {title}] 5: a legal document signed and sealed and delivered to effect a transfer of property and to show the legal right to possess it; "he signed the deed"; "he kept the title to his car in the glove compartment" [syn: {deed}, {deed of conveyance}, {title}] 6: an identifying appellation signifying status or function: e.g. `Mr.' or `General'; "the professor didn't like his friends to use his formal title" [syn: {title}, {title of respect}, {form of address}] 7: an established or recognized right; "a strong legal claim to the property"; "he had no documents confirming his title to his father's estate"; "he staked his claim" [syn: {title}, {claim}] 8: (usually plural) written material introduced into a movie or TV show to give credits or represent dialogue or explain an action; "the titles go by faster than I can read" 9: an appellation signifying nobility; "`your majesty' is the appropriate title to use in addressing a king" 10: an informal right to something; "his claim on her attentions"; "his title to fame" [syn: {claim}, {title}] v 1: give a title to [syn: {entitle}, {title}] 2: designate by an identifying term; "They styled their nation `The Confederate States'" [syn: {style}, {title}]

PopThai Output


Move your mouse over the text to see pop-up windows.

  title 

Google Translate Output

  

Vocabulary List

 
title
 • ชื่อเรื่อง: ชื่อหนังสือ, ชื่อเรียก [Lex2]
 • หัวเรื่อง[Lex2]
 • คำนำหน้าชื่อ (เช่น ตำแหน่ง ยศ บรรดาศักดิ์)[Lex2]
 • ตำแหน่งชนะเลิศ: ตำแหน่งแชมป์ [Lex2]
 • กรรมสิทธิ์: สิทธิครอบครอง, สิทธิการเป็นเจ้าของ [Lex2]
 • ทำให้มีชื่อเรื่อง: ตั้งชื่อเรื่อง, ตั้งหัวข้อ [Lex2]
 • เรียกบุคคลด้วยคำนำหน้าชื่อ[Lex2]
 • (ไท\'เทิล) n. หัวข้อ,ชื่อเรื่อง,ชื่อหนังสือ,คำเรียก,ชื่อเรียก,ยศฐาบรรดาศักดิ์,กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์,หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์สิทธิ,ปกในของหนังสือ,ตำแหน่งชนะเลิศ,คำบรรยายข้างใต้ของภาพยนตร์หรือโทรทัศน์,ความบริสุทธิ์ของทองคำ,ความเหมาะสม. vt. ทำให้มีหัวข้อ [Hope]
 • (n) ชื่อ,สิทธิความเป็นเจ้าของ,ตำแหน่ง,บรรดาศักดิ์,ชื่อเรื่อง [Nontri]
 • (vt) ตั้งชื่อ,จ่าหน้า [Nontri]
 • /T AY1 T AH0 L/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
 

Similar GERMAN words suggested by aspell:
+ titeln

Similar FRENCH words suggested by aspell:
tille, tillé, titre, titré, tilde, titille, titillé, tiller, tilles, tillés, titrer, titres, titrés, dite, d'île, d'iule

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions • Time: 4.216 seconds ^

  Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
  Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).