Longdo.COM:      Dict (พจนานุกรม)     Map (แผนที่ประเทศไทย)     Traffic (จราจร)     Mobile (มือถือ)     Law (กฎหมาย)     PopThai (ติดคำแปล)    
ลองดู: บริการค้นหาคำและร่วมสร้างเนื้อหาพจนานุกรมหลากภาษา-ไทย
Multiple Bilingual Dictionary Search and Compilation Service
English - Thai, Japanese - Thai, German - Thai, French - Thai Dictionary
View pages in Thai / View pages in English
 
 
ใส่คำที่ต้องการค้นหาหรือ URL สำหรับบริการ PopThai
[ตัวอย่างเช่น cat, cnn.com, slashdot.jp] ดูคำแนะนำ suggest
ขยายขนาดเพื่อใส่ข้อความหลายบรรทัด
เลือกบริการ:
 
เนื้อหา
  LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection.. LWordQuery::LWordQuery() error initialization database connection..
Search result for tire (11 entries) (6.1773 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tire-, *tire*.

Result from Foreign Dictionaries (11 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tire \Tire\, n. A tier, row, or rank. See {Tier}. [Obs.] [1913 Webster] In posture to displode their second tire Of thunder. --Milton. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tire \Tire\, n. [Aphetic form of attire; OE. tir, a tir. See {Attire}.] 1. Attire; apparel. [Archaic] "Having rich tire about you." --Shak. [1913 Webster] 2. A covering for the head; a headdress. [1913 Webster] On her head she wore a tire of gold. --Spenser. [1913 Webster] 3. A child's apron, covering the breast and having no sleeves; a pinafore; a tier. [1913 Webster] 4. Furniture; apparatus; equipment. [Obs.] "The tire of war." --Philips. [1913 Webster] 5. [Probably the same word, and so called as being an attire or covering for the wheel.] A ring, hoop or band, as of rubber or metal, on the circumference of the wheel of a vehicle, to impart strength and receive the wear. In Britain, spelled {tyre}. [1913 Webster] Note: The iron tire of a wagon wheel or cart wheel binds the fellies together. The tire of a locomotive or railroad-car wheel is a heavy hoop of iron or steel shrunk tightly upon an iron central part. The wheel of a bicycle or road vehicle (automobile, motorcyle, truck) has a tire of rubber, which is typically hollow inside and inflated with air to lessen the shocks from bumps on uneven roads. [1913 Webster +PJC] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tire \Tire\, v. i. [imp. & p. p. {Tired}; p. pr. & vb. n. {Tiring}.] [OE. teorien to become weary, to fail, AS. teorian to be tired, be weary, to tire, exhaust; perhaps akin to E. tear to rend, the intermediate sense being, perhaps, to wear out; or cf. E. tarry.] To become weary; to be fatigued; to have the strength fail; to have the patience exhausted; as, a feeble person soon tires. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tire \Tire\, v. t. To exhaust the strength of, as by toil or labor; to exhaust the patience of; to wear out (one's interest, attention, or the like); to weary; to fatigue; to jade. --Shak. [1913 Webster] Tired with toil, all hopes of safety past. --Dryden. [1913 Webster] {To tire out}, to weary or fatigue to exhaustion; to harass. [1913 Webster] Syn: To jade; weary; exhaust; harass. See {Jade}. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tire \Tire\, v. t. To adorn; to attire; to dress. [Obs.] [1913 Webster] [Jezebel] painted her face, and tired her head. --2 Kings ix. 30. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tire \Tire\, v. i. [F. tirer to draw or pull; of Teutonic origin, and akin to E. tear to rend. See {Tirade}.] 1. To seize, pull, and tear prey, as a hawk does. [Obs.] [1913 Webster] Even as an empty eagle, sharp by fast, Tires with her beak on feathers, flesh, and bone. --Shak. [1913 Webster] Ye dregs of baseness, vultures among men, That tire upon the hearts of generous spirits. --B. Jonson. [1913 Webster] 2. To seize, rend, or tear something as prey; to be fixed upon, or engaged with, anything. [Obs.] [1913 Webster] Thus made she her remove, And left wrath tiring on her son. --Chapman. [1913 Webster] Upon that were my thoughts tiring. --Shak. [1913 Webster] From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]: Tier \Ti"er\, n. [See {Tire} a headdress.] A chold's apron covering the upper part of the body, and tied with tape or cord; a pinafore. [Written also {tire}.] [1913 Webster] From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]: tire n 1: hoop that covers a wheel; "automobile tires are usually made of rubber and filled with compressed air" [syn: {tire}, {tyre}] v 1: lose interest or become bored with something or somebody; "I'm so tired of your mother and her complaints about my food" [syn: {tire}, {pall}, {weary}, {fatigue}, {jade}] 2: exhaust or get tired through overuse or great strain or stress; "We wore ourselves out on this hike" [syn: {tire}, {wear upon}, {tire out}, {wear}, {weary}, {jade}, {wear out}, {outwear}, {wear down}, {fag out}, {fag}, {fatigue}] [ant: {freshen}, {refresh}, {refreshen}] 3: deplete; "exhaust one's savings"; "We quickly played out our strength" [syn: {run down}, {exhaust}, {play out}, {sap}, {tire}] 4: cause to be bored [syn: {bore}, {tire}] [ant: {interest}] From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: cotton 1. pamuk, pamuklu bez 2. pamuğa benzer herhangi bir tüylü madde 3. pamuklu. cotton batting tabaka halinde pamuk. cotton belt (A.B.D.)'nde pamuk ekim mıntıkası. cotton eake çiğit küspesi. cotton slin çiğiti pamuktan ayıran çark, çırçır.cotton grass pamuk otu, (bot.) Eriophorum polystachion. cotton mill pamuklu bez fabrikası. cotton plant pamuk fidanı, (bot.) Gossypium herbacium 4. hintpamuu, peynirağacı, (bot.) Bombax eriodendron. cotton staple ham pamuğun lif boyu. cotton waste makinaları temizlemek için kullanılan pamuk ipliği artıkları. cotton wool ham pamuk 5. (ing) hidrofil pamuk. cotton yarn az bükülmüş pamuk ipliği. sewing cotton dikiş ipliği, tire. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: dash 1. kısa bir mesafeyi koşma 2. saldırma, fırlama, sıçrama 3. canlılık, enerji 4. tantana, gösteriş 5. çizgi, '---' işareti, tire 6. herhangi bir şeye katılmış cüzi bir miktar, eser 7. iz, vuruş. From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]: thread 1. iplik, tire 2. tel, lif 3. ince çizgi 4. yiv 5. sıra, silsile 6. düşünüş tarzı 7. iplik geçirmek 8. ipliğe dizmek 9. yol bulup geçmek 10. (mak.) vidaya yiv açmak, diş kesmek 11. kaşıktan iplik gibi akmak (kaynamış şurup) thread of life hayat bağı. His life hangs by a thread. Hayatı pamuk ipliğine bağlı. the thread of the argument fikir silsilesi. thread'y iplik gibi 12. tel tel.

Are you satisfied with the result?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Search other online dictionaries

    Discussions  • Time: 6.1773 seconds ^

    Copyright (c) 2003-2009 Metamedia Technology, Longdo Dict is a service of Longdo.COM
    Disclaimer: Longdo provides neither warranty nor responsibility for any damages occured by the use of Longdo services. Longdo makes use of many freely available dictionaries (we are really grateful for this), please refer to their terms and licenses (see Longdo About page).